Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:43

mik nghĩ là 35 cm

19 tháng 3 lúc 19:50

Cạnh đáy của hình bình hành là:

770:22=35(cm)

          Đ/s

5 tháng 2 2019 lúc 15:50

Đáp án A

độ dài đáy của hình bình hành đó là 5 cm

23 tháng 1 2021 lúc 20:53

đáp án A

6 tháng 9 2019 lúc 10:07

Chọn A

14 tháng 3 2021 lúc 14:06

CHỌN A

22 tháng 12 2018 lúc 11:25

13 tháng 5 2017 lúc 11:39

Độ dài đáy của hình bình hành là 35

21 tháng 5 2021 lúc 14:35

Độ dài đáy hình bình hành:

420 : 12 = 35 (cm)

Đs: 35cm

7 tháng 5 2022 lúc 15:58

Diện tích của hình bình hành đó là 336 cm2

9 tháng 1 2022 lúc 21:16

\(S=20\cdot5=100\left(cm^2\right)\)

9 tháng 1 2022 lúc 21:16

Chiều cao hình bình hành là:
\(20\times\dfrac{1}{4}=5\left(cm\right)\)

Diện tích hình bình hành là:
\(20\times5=100\left(cm^2\right)\)

Đáp số: 100cm2

2 tháng 2 2017 lúc 13:07

4,    Cạnh khu vườn đó là :

            400 : 4 = 100 ( m )

        Diện tích khu vườn là :

               100 x 100 = 10000 (m2 )

                   Đáp số : 10000 m2

Tk đi rồi mình làm cho 

2 tháng 2 2017 lúc 13:16

3, 3h đầu đi được là :  45 x 3 = 135 ( km )

2h sau đi được số km là :   50 x 2 = 100 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được là :   ( 135 + 100 ) : 5 =  47 (km )

           Đáp số : 47km

Tk tiếp đi

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
9 tháng 8 2021 lúc 17:20

a) Độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành đó là: 

\(48\div2=24\left(cm\right)\)

b) Diện tích hình bình hành đó là: 

\(24\times24=576\left(cm^2\right)\)

10 tháng 1 2022 lúc 9:18

một hbh có độ dài đáy là 4836 chiieeuf cao bằng 1/12 độ dài đấy tính diện tích hbh đó 

21 tháng 4 2022 lúc 22:53

16cm

21 tháng 4 2022 lúc 22:54

độ dài đáy:240:15=16(cm)