Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 2023 lúc 15:13

a) Diện tích tam giác là ( \(\dfrac{4}{5}\) x 1,7 ) : 2 = 0,68 ( m2 )

b) \(\dfrac{3}{2}dm\) = 15 m

Diện tích tam giác là ( \(\dfrac{8}{3}\) x 15 ) : 2 = 20 ( m2 )

21 tháng 1 lúc 17:08

các bạn giúp mình đi

21 tháng 1 lúc 17:12

Tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu trong hai năm liên tiếp đạt 167200 tấn. Biết năm thứ hai xuất khẩu được nhiều hơn năm thứ nhất 14000 tấn. Tính sản lượng vải thiều xuất khẩu được trong mỗi năm.

1 tháng 2 lúc 22:36

Chiều cao của hình tam giác đó là:

\(24\times\dfrac{3}{4}=18\left(cm\right)\)

Diện tích hình tam giác đó là:

\(\dfrac{24\times18}{2}=96\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(96cm^2\)

10 tháng 4 2023 lúc 12:19

a, Cạnh hình vuông là:

120 : 4 = 30 (m)

Diện tích thửa ruộng hình vuông là:

30 \(\times\) 30 = 900 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình thang bằng diện tích thửa ruộng hình vuông và bằng 900 m2

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

900 \(\times\) 2: 120  =  15 (m)

b, Hiệu độ dài hai đáy là 8m

   Tổng độ dài hai đáy là 120 m 

Ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có:

        Đáy lớn là: (120+8):2 = 64 (m)

      Đáy bé là: 120 - 64 = 56 (m)

       Đáp số: a, 15 m

                   b, đáy bé 56 m

                     đáy lớn 64 m 

 

21 tháng 2 2023 lúc 20:30

Độ dài đáy là: \(\dfrac{42.2}{14}=6\) cm 

21 tháng 2 2023 lúc 20:33

độ dài đáy là 

42x2:14=6(cm)

 

19 tháng 1 lúc 18:46

Câu 1:

Tồng độ dài hai đáy là:  4,2 x 2 : 2,1 = 4

Độ dài đáy lớn là: 4 - 1,6  = 2,4 (dm)

Đs..

19 tháng 1 lúc 19:15

Câu 1: 

Tổng độ dài của 2 đáy là:

\(4,2\times2:2,1=4\left(dm\right)\)

Đáy lớn của hình thang đó là:

\(4-1,6=2,4\left(dm\right)\)

Đáp số: \(2,4dm\)

Câu 2:

Bán kính của bánh xe đạp hình tròn đó là:

\(2,041:3,14:2=0,325\left(m\right)\)

Đáp số: \(0,325m\)

Câu 3:

a) Diện tích hình thang đó là:

\(\dfrac{\left(15+19\right)\times14}{2}=238\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(238cm^2\)

b) Diện tích hình thang đó là:

\(\dfrac{\left(10,9+7,5\right)\times6,3}{2}=57,96\left(dm^2\right)\)

Đáp số: \(57,96dm^2\)

Câu 4:

a) Đường kính của hình tròn đó là:

\(18,84:3,14=6\left(cm\right)\)

Đáp số: \(6cm\)

b) Bán kính của hình tròn đó là:

\(25,12:3,14:2=4\left(cm\right)\)

Đáp số: \(4cm\)

1 tháng 2 lúc 22:42

Đổi \(40dm=4m\)

Chiều cao của hình tam giác đó là:

\(12\times2:4=6\left(m\right)\)

Đáp số: \(6m\)

2 tháng 2 lúc 10:19

Đổi:\(40dm=4m\)

Chiều cao tam giác đó là:

\(\dfrac{12.2}{4}=6\left(m\right)\)

30 tháng 1 lúc 19:31

Bài 1:

Diện tích hình thang: 

(55+30) x 22 : 2 = 935(m2)

Đ.số: 935m2

Bài 2:

Diện tích hình tam giác:

(55 x 27) : 2 = 742,5(m2)

Đ.số: 742,5m2

30 tháng 1 lúc 19:34

Bài 3:

Chu vi hình tròn: 2/3 x2 x 3,14 = 4,187(m)

Đ.số:......

 Bài 4:

a, Chu vi bánh xe: 1,5 x 3,14 = 4,71 (m)

b, Người đi xe đi được quãng đường dài sau 100 vòng bánh xe quay:

100 x 4,71 = 471(m)

Người đi xe đi được quãng đường dài sau 100 vòng bánh xe quay:

150 x 4,71 = 706,5 (m)

Đ.số:.....

27 tháng 1 lúc 19:41

bài giải

chu vi hình tam giác đó là:

3,5 + 4,6 + 5,8 = 13,9 ( cm )

b) diện tích tam giác ABCD là:

5,2 x 3,4 : 2 = 8,84 ( m2 )

ý c bạn cho thiếu thông tin thì phải 

16 tháng 1 lúc 15:09

Đáy và chiều cao gấp 3 lần thì diện tích gấp diện tích ban đầu: 3 x 3 = 9 (lần)

Diện tích tam giác sau: 35 x 9 = 315 (cm2)

16 tháng 1 lúc 15:20

Vì độ dài đáy và chiều cao tương ứng gấp 3 lần ban đầu: 3x3=9 (lần)

Diện tích sau khi độ dài đáy và chiều cao tương ứng gấp 3 lần ban đầu là:

           35x9=315 (cm^2)

                                Đáp số: 315 cm^2

14 tháng 2 lúc 15:50

Cạnh của hình vuông là: 240 : 4 = 60 (m)

Diện tích của mảnh đất hình vuông là: 60 x 60  = 3600 (m2)

Chiều cao của mảnh đất hình tam giác là: 

  3600 x 2 : 90  = 80 (m)

Đs..

Đs..