K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

a: \(19,5-x\times6,3=11,625\)

=>\(x\times6,3=19,5-11,625=7,875\)

=>\(x=7,875:6,3=1,25\)

b: \(4,75+X:9,4=34,266\)

=>\(X:9,4=34,266-4,75=29,516\)

=>\(X=29,516\times9,4=277,4504\)

12 tháng 6

\(a,19,5-x\times6,3=11,625\\ x\times6,3=7,875\\ x=1,25.\\ b,4,75+x:9,4=34,266\\ x:9,4=29,516\\ x=277,4504.\)

22 tháng 4 2019

26 tháng 5 2019

a) 19,5 – x 6,3 = 11,625

x 6,3 = 19,5 – 11,625

x 6,3 = 7,875

x = 7,875 : 6,3

x = 1,25

b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266

x : 9,4 = 34,266 – 4,75

x : 9,4 = 29,516

x = 29,516 x 9,4

x = 277,4504

26 tháng 5 2019

Tìm x biết:

a) 19,5 - x 6,3 = 11,625

             x 6,3 = 19,5 - 11,625

             x 6,3 = 7,875

             x       = 7,875 : 6,3

             x       = 1,25

Vậy x = 1,25

b) 4,75 + x : 9,4 = 34,266

              x : 9,4 = 34,266 - 4,75

              x : 9,4 = 29,516

              x         = 29,516 . 9,4

              x         = 277,4504

Vậy x = 277,4504

~ Hok tốt ~ K cho mk nhé! Thank you.

6 tháng 5 2020

x* là gì vậy bạn?

6 tháng 5 2020

có phải là x mũ gì đó ko!?

6 tháng 5 2020

a) 19,5 - X x 3,6 = 11,625

X x 3,6 = 19,5 - 11,625

X x 3,6 = 7,875

X = 7,875 : 3,6

X = 2,1875

b) 4,75 + X : 9,4 = 34,266

X : 9,4 = 34,266 - 4,75

X : 9,4 = 29,516

X = 29,516 x 9,4

X = 277,4504

hok tốt

AH
Akai Haruma
Giáo viên
29 tháng 4 2023

Lời giải:
a.

$19,5-x=11,625$

$x=19,5-11,625=7,875$

b.

$4,75+x:9=34,266$

$x:9=34,266-4,75=29,516$

$x=29,516\times 9=265,644$

23 tháng 1 2020

1.

a, 19,5 - X x 6,3 = 11,625

              X x 6,3 = 19,5 - 11,625 = 7,875

              X          = 7,875 : 6,3 = 1,25

b, 4,75 + X : 9,4 = 34,3666

               X : 9,4 = 34,3666 - 4,75 = 29,6166

               X         = 29,6166 x 9,4 = 278,39604

2.Bạn hỏi diện tích nào?

               

3 tháng 2 2020

cảm ơn bạn nhé

diện tich xung quanh

bạn có thể chats với mình hok

26 tháng 2 2016

4,75 + x :9,4 =34,266

x:9,4=34,266-4,75

x:9,4=29,516

x=29,516x9,4

x=277,4504

26 tháng 2 2016

 4,75 + x :9,4 =34,266_______x=277.4504

31 tháng 3 2022

19,5-X x 6,3=11,625

         Xx 6,3 = 19,5 – 11,625

         Xx 6,3 = 7,875

         Xx = 7,875 : 6,3

         Xx = 1,25

19,5 -X  x 6,3 = 11,625

X x6,3=19,5-11,625

X x,3=7,875

X =7,875:6,3

X =1,25

26 tháng 2 2016

tự nghĩ đi

26 tháng 2 2016

19 - y = 11,625 : 6,3

19 - y = 1,845238 

y        = 1,845238 + 19

y        = 20,845238

26 tháng 10 2017

a) x < 9,4

Mà x lớn nhất

Vậy x = 9

b) x > 15,92

Mà x nhỏ nhất

Vậy x = 16

26 tháng 10 2017

a, 9 < 9,4

b, 16 > 15,92