K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

gọi x là số có 2 chữ số, khi thêm chữ số 2 vào bên trái ta được số: 200 + x

x + (200 + x) = 346

x + 200 + x = 346

2x + 200 = 346

2x = 146

x = 146 : 2 = 73

vậy số cần tìm là 73

12 tháng 6

     Đây là toán nâng cao chuyên đề lập số theo điều kiện cho trước, cấu trúc thi chuyên, thi học sinh giỏi các cấp, thi violympic. Hôm nay, Olm sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết dạng này như sau:

                                Giải:

Khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái của một số có hai chữ số thì ta được số mới hơn số ban đầu là: 200 đơn vị.

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

Theo sơ đồ ta có

Số có hai chữ số cần tìm là: (346 - 200) : 2  = 73 

Đáp số: 73

 

 

 

 

 

 

 

 

8 tháng 6 2018

Coi số ban đầu là ab

Số sau khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái là 2ab.

Ta có : 2ab - ab = 200

=> Hiệu là 200 và tổng là 346.

Số cần tìm là : ( 346 - 200 ) : 2 = 73

      Đ/S;..

8 tháng 6 2018

Giúp mk dzới

24 tháng 9 2021

Gọi số đó là \(\overline{ab}\left(0< a\le9,0\le b\le9\right)\)

Theo đề bài ta có:

\(\overline{ab}+\overline{2ab}=346\)

\(\Rightarrow10a+b+200+10a+b=346\)

\(\Rightarrow20a+2b=146\)

\(\Rightarrow10a+b=73\)

Do \(0< a\le9,0\le b\le9\) nên ta có bảng:

a123456789
b63(loại)53(loại)43(loại)33(loại)23(loại)13(loại)3(nhận)-7(loại)

-17(loại)

Vậy số đó là: 73

 

24 tháng 9 2021

giúp tớ nhé

 

2 tháng 8 2017

Gọi số phải tìm là ab

Số mới là 2ab

Theo bài ra ta có : 2ab + ab = 346

Suy ra 200 + ab + ab = 346

=> 200 + 2 . ab = 346

=> 2 . ab = 346 - 200 

=> 2 . ab = 146

Do đó ab = 146 : 2 = 73

Vậy số phải tìm là 73 . 

Nhớ nhé ! ^ . ^ 

2 tháng 8 2017

Gọi số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có:

2ab + ab = 346

200 + ab + ab = 346

200 + ab . 2 = 346

ab . 2 = 346 - 200

ab . 2 = 146

=> ab = 73

Vậy số cần tìm là 73

18 tháng 7 2021

Gọi số cần tìm là ab

Ta có:

ab và 2ab

=>2ab hơn ab 200 đơn vị

trong khi tổng = 346

vậy ab là:

(346-200) : 2 =  73

vậy ab = 73

18 tháng 7 2021

Vậy ab bằng 73

24 tháng 3 2021

Gọi số cần tìm là \(\overline{xy}\left(10\le\overline{xy}\le99\right)\)

Sau khi viết thêm chữ số hai vào bên trái, ta được số mới là \(2\overline{xy}\)

Theo đề bài ta có: \(\hept{\begin{cases}\overline{xy}+2\overline{xy}=346\\2\overline{xy}-\overline{xy}=200\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\overline{xy}=73\)

Vậy số cần tìm là \(73\)

2 tháng 3 2019

gọi số cần tìm là ab

ta có: 3ab+ab= 414

300+ ab +ab= 414

abx2= 414-300

abx2= 114

ab= 114:2

ab= 57

vậy số cần tìm là 57

6 tháng 2 2018

Gọi số đó là ab

Ta có ab + 3ab = 414

ab + 300 + ab = 414

2 x ab = 414 - 300

2 x ab = 114

ab = 114 : 2

ab = 57

Vậy số cần tìm là 57

6 tháng 2 2018

Số đó là : 57