K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 giờ trước (9:55)

\(C=\left|3x+7\right|+3\left|2-x\right|\)

=>\(C=\left|3x+7\right|+\left|6-3x\right|>=\left|3x+7+6-3x\right|=13\)

Dấu '=' xảy ra khi (3x+7)(6-3x)>=0

=>(3x+7)(3x-6)<=0

=>-7<=3x<=6

=>\(-\dfrac{7}{3}< =x< =2\)

14 tháng 3 2016

A) |x-7|>/0 

dấu "=" xảy ra tại x=7

khi đó A=|7-7|+6-7=6-7=-1

vậy GTNN của A=-1 tại x=7

14 tháng 3 2016

b) |x-2/3|>/0

dấu"=" xảy ra khi |x-2/3|=0 khi đó x=2/3

ta có: B=2/3+1/2-|2/3-2/3|=7/67/6-0=7/6

vậy GTLN của B=7/6 tại x=2/3

22 tháng 7 2016

a) gtnn bạn ạ

GTNN A=  -4 vì 2/3x-1/ >= 0

b) gtln bạn ạ

GTLN B = 10 vì 4/x-2/ >=0

22 tháng 7 2016

A= -4; B= 10

21 tháng 7 2021

b)  (2x-6)(x+4)=0

c)  (x-3)(x+4)<0

d)  (x+2)(X-5)>0

21 tháng 7 2021

bạn đăg tách ra cho m.n cùng giúp nhé

Bài 2 : 

a, \(A=\left|2x-4\right|+2\ge2\)

Dấu ''='' xảy ra khi x = 2 

Vậy GTNN A là 2 khi x = 2 

b, \(B=\left|x+2\right|-3\ge-3\)

Dấu ''='' xảy ra khi x = -2 

Vậy GTNN B là -3 khi x = -2 

a) Ta có: \(\left|3x-5\right|\ge0\forall x\)

\(\Leftrightarrow2\left|3x-5\right|\ge0\forall x\)

\(\Leftrightarrow2\left|3x-5\right|-3\ge-3\forall x\)

Dấu '=' xảy ra khi \(x=\dfrac{5}{3}\)

13 tháng 9 2023

a) \(E=|3x-7|+|3x+2|+8\)

\(E=|7-3x|+|3x+2|+8\)

Do : \(|a|\ge a\)

\(\Rightarrow E_{min}\text{=}7-3x+3x+2+8\)

\(\Rightarrow E_{min}\text{=}17\)

Dấu '' = '' xảy ra : \(\Leftrightarrow\dfrac{-2}{3}\le x\le\dfrac{7}{3}\)