Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2023 lúc 20:19

Đổi \(3800m=3,8km\)
Thời gian để ca nô đi được quãng đường 3800m:
\(3,8:15,2=0,25\)(giờ)\(=15\)(phút)
#DatNe

18 tháng 3 2023 lúc 20:18

Huhu

16 tháng 5 2023 lúc 21:30

Đổi 1,5h = 1 giờ 30 phút

a, Nếu không tính thời gian nghỉ thì tổng cả thời gian đi và về là:

14 giờ 15 phút - (7 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút)= 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

Vận tốc lúc về = 5/6 vận tốc lúc đi

Tổng số phần bằng nhau:

5+6=11(phần)

Thời gian lúc về:

5,5 : 11 x 6 = 3 (giờ)

b, Quãng đường AB dài:

3 x 50 = 150km

17 tháng 5 2023 lúc 10:39

đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Tổng thời gian cả đi lẫn về là:

Đổi

Thời gian oto đi hết quãng đường là: 

Quãng đường dài:

Đáp số: 165 km

20 tháng 1 lúc 9:40

Thời gian đi nửa quãng đường đầu của ô tô:

(168:2) : 40 = 2,1(giờ)

Thời gian đi nửa quãng đường sau của ô tô:

(168:2) : 60 = 1,4(giờ)

Tổng thời gian ô tô đi:

2,1+1,4=3,5(giờ)

Vận tốc trung bình khi ô tô đi trên quãng đường đó:

168 : 3,5= 48 (km/h)

Đ.số:.......

8 tháng 6 2023 lúc 8:56

loading...

Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là: 

24 + 2,5 = 26,5 (km/h)

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Sau 30 phút ca nô xuôi dòng được quãng sông là:

26,5 \(\times\) 0,5 = 13,25 (km)

Sau khi tăng tốc thì vận tốc của ca nô khi xuôi dòng là:

26,5 + 0,5 = 27 (km/h)

Quãng sông còn lại dài là:

33,5 -  13,25  = 20,25 (km)

Thời gian ca nô đi hết quãng sông còn lại là:

20,25 : 27 = 0,75 (giờ)

Thời gian ca nô xuôi dòng từ A đến B là:

0,5 giờ + 0,75 giờ = 1,25 giờ

Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

Đáp số: 1 giờ 15 phút

 

 

Bài 9 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 65,5 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 11 giờ 30 phút . Khi đến B, ô tô nghỉ lại 30 phút xong rồi quay về A với vận tốc 42,4 km/giờ. Tính a. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét ? b.Ô tô về đến A lúc mấy giờ ? Bài 10 : lúc 6 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 12 km/giờ ,lúc 6 giờ...
Đọc tiếp

Bài 9 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 65,5 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 11 giờ 30 phút . Khi đến B, ô tô nghỉ lại 30 phút xong rồi quay về A với vận tốc 42,4 km/giờ.

Tính a.

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b.Ô tô về đến A lúc mấy giờ ?

Bài 10 : lúc 6 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 12 km/giờ ,lúc 6 giờ 30 phút một người đi bộ từ B về A với vận tốc 4 km/giờ. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ .

Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét?

11. vận tốc của một chiếc xe đạp khi chạy xuôi gió là 17 km/giờ , chạy ngược gió là 7 km/giờ . hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu ? , vận tốc của xe đạp là bao nhiêu ? giúp mình với !

3
9 tháng 4 2023 lúc 15:03

Bài 9: 

Thời gian người đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ

Quãng đường AB dài là:

65,5 \(\times\) 4 = 262 (km)

Thời gian ô tô trở về từ B đến A là:

262 : 42,4 \(\approx\) 6,2 giờ

Đổi 6,2 giờ = 6 giờ 12 phút 

Người đó từ B về đến A lúc:

11 giờ 30 phút + 30 phút + 6 giờ 12 phút = 18 giờ 12 phút

9 tháng 4 2023 lúc 15:11

Bài 10 dạng chuyển động ngược chiều khác thời điểm, em cần đưa về chuyển động ngược chiều cùng thời điểm em nhé

                                       Giải:

Người đi bộ khởi hành sau người đi xe đạp thời gian là:

             6 giờ 30 phút - 6 giờ 15 phút = 15 phút

               Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Khi người đi bộ khởi hành thì người đi xe đạp cách người đi bộ quãng đường là:

                12 \(\times\) 0,25 = 3 (km)

Thời gian từ khi người đi bộ khởi hành đến khi gặp người đi xe đạp là:

                8 giờ - 6 giờ 30 = 1 giờ 30 phút

                 Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài:

                ( 12 + 4 ) \(\times\) 1,5  + 3 = 27 (km)

Đáp số: 27 km

 

 

                     

21 tháng 6 2023 lúc 20:23

a,Vận tốc ca nô khi ngược dòng là: 24,2 - 2,5 = 21,7 (km/h)

Quãng sông AB dài là: 21,7 \(\times\) 1,5 = 32,55 (km)

b, Vận tốc ca nô xuôi dòng là: 24,2 + 2,5 = 26,7 (km/h)

Thời gian ca  nô xuôi dòng từ B đến A là:  32,55 : 26,7 = 1,22 (giờ)

Đổi 1,22 giờ = 1 giờ 13 phút 12 giây 

Đáp số: a, 32,55 km

             b, 1 giờ 13 phút 12 giây

 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
18 tháng 1 lúc 19:44

Lời giải:

Tổng vận tốc 2 xe: $48+34=82$ (km/h)

Độ dài quãng đường AB là: $82\times 2,5=205$ (km)

28 tháng 3 2023 lúc 22:09

Thời gian ô tô đó đi từ A đến B là:
130 : 50 = 2,6 giờ
Đổi 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút
Thời điểm xe ô tô đó đến tỉnh B là:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 36 phút + 45 phút = 11 giờ 51 phút
Đáp số: 11 giờ 51 phút
 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
17 tháng 9 2021 lúc 17:24

Lời giải:

Tổng vận tốc hai xe:

$45+35=80$ (km/h)

Hai xe gặp nhau sau: 

$200:80=2,5$ (giờ)

11 tháng 5 2023 lúc 15:51

Đây là chuyển động cùng chiều cùng thời điểm:

 Xe A gặp xe B sau: 8 giờ - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

 Hiệu vận tốc hai xe: 18 : 1,5 = 12(km/h)

Theo bài ra ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có: Vận tốc xe B là:  12: ( 5 -4) \(\times\) 4 = 48 (km/h)

                             Vận tốc xe A là: 48 + 12 = 60 (km/h)

Đáp số: Vận tốc xe A là 60 km/h

               Vận tốc xe B là: 48 km/h