Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:55

a/Diện tích xung quanh thùng tôn:
\(2\times7\times\left(9+8\right)=238\left(dm^2\right)\)
Diện tích tôn để làm thùng:
\(238+9\times8=310\left(dm^2\right)\)
b/Thể tích thùng tôn:
\(9\times8\times7=504\left(m^3\right)\)
#DatNe

18 tháng 3 lúc 20:55

a) Diện tích tôn để làm thùng là diện tích các mặt bên của hộp chữ nhật.

Diện tích mặt bên 1: chiều dài x chiều cao = 9dm x 7dm = 63dm² Diện tích mặt bên 2: chiều rộng x chiều cao = 8dm x 7dm = 56dm²

Tổng diện tích tôn để làm thùng: = 2 x (63dm² + 56dm²) = 2 x 119dm² = 238dm²

b) Thể tích của thùng tôn là diện tích đáy nhân với chiều cao.

Thể tích thùng tôn: = diện tích đáy x chiều cao = chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 9dm x 8dm x 7dm = 504dm³

24 tháng 5 2019 lúc 13:43

Chu vi cái thùng tôn là:

   (8 + 6) x 2 = 28 (dm)

Diện tích xung quanh cái thùng là:

   28 x 7 = 196 (dm2)

Diện tích đáy thùng tôn là:

   8 x 6 = 48 (dm2)

Diện tích tôn để làm thùng là 196 + 48 = 244 (dm2)

      Đáp số: 244dm2

24 tháng 5 2019 lúc 13:44

Dện tích xung quanh thùng là: (8+6)x2x7=196 dm2

Diện tích tôn là: 196+8x6=244 dm2

Đ/s:...

Ko chắc

~ Neko Baka

5 tháng 3 lúc 16:33

(6+4)x2x9 + 6x4= 204dm2

5 tháng 3 lúc 16:42

Diện tích của thùng tôn là:

`(6+4)xx2xx9=180` (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là:

`6xx4=24` (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

`180+24=204` (dm2)

Đáp số:  `204dm^2`

`@Nae`

29 tháng 6 2017 lúc 9:56

Đổi: 1m = 10dm

Diện tích xung quanh thùng tôn là:  2 × 7 + 4 × 10 = 220 d m 2

Diện tích đáy thùng tôn là:  7 × 4 = 28 d m 2

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:  220 + 28 = 248 d m 2

21 tháng 4 2021 lúc 17:54

             Diện tích xung quanh của cái thùng tôn đó là:

                            (7 + 4) x 2 x 6 = 132 (dm2)

             Diện tích một mặt đáy của cái thùng tôn đó là:

                             7 x 4 = 28 (dm2)

             Diện tích tôn để làm cái thùng đó là:

                             132 + 28 = 160 (dm2)

                                         Đáp số :160 dm2

2 tháng 12 2017 lúc 9:13

24 tháng 3 2022 lúc 15:48

Đổi 1 m = 10 dm

Diện tích xung quanh thùng tôn là:

(8 + 6) x 2 x 10 = 280 (dm2)

Diện tích tôn làm thùng là:

280 + (8 x 6) = 328 (dm2)

26 tháng 1 2017 lúc 10:29

Diện tích xung quanh là:(8+6)x2x7,6=212,8(dm2)

Diện tích toàn phần là:212,8+(8x6)=260,8(m2)

15 tháng 4 2022 lúc 15:39

Sao dài lại kém rộng e nhỉ ? 

15 tháng 4 2022 lúc 15:40

thế nó mới logic ẹ =")

15 tháng 4 2022 lúc 15:53

chiều rộng :D?