Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2023 lúc 20:55

a/Diện tích xung quanh thùng tôn:
\(2\times7\times\left(9+8\right)=238\left(dm^2\right)\)
Diện tích tôn để làm thùng:
\(238+9\times8=310\left(dm^2\right)\)
b/Thể tích thùng tôn:
\(9\times8\times7=504\left(m^3\right)\)
#DatNe

18 tháng 3 2023 lúc 20:55

a) Diện tích tôn để làm thùng là diện tích các mặt bên của hộp chữ nhật.

Diện tích mặt bên 1: chiều dài x chiều cao = 9dm x 7dm = 63dm² Diện tích mặt bên 2: chiều rộng x chiều cao = 8dm x 7dm = 56dm²

Tổng diện tích tôn để làm thùng: = 2 x (63dm² + 56dm²) = 2 x 119dm² = 238dm²

b) Thể tích của thùng tôn là diện tích đáy nhân với chiều cao.

Thể tích thùng tôn: = diện tích đáy x chiều cao = chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 9dm x 8dm x 7dm = 504dm³

12 tháng 1 2021 lúc 17:24

Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số:  204dm2

 

 

28 tháng 1 lúc 19:35

30 + 20 + 15 =65

17 tháng 2 lúc 20:47

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(30 + 20)x 2 x 15 = 1500(cm2)

Diện tích đáy là: 

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích miếng tôn cần dùng làm hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đs:.

28 tháng 1 lúc 18:55

Hộp có 3 mặt bên là hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều cao 20 cm. Vậy diện tích của 3 mặt bên là:

Diện tích 3 mặt bên = chiều dài x chiều cao x 3

= 25 cm x 20 cm x 3

= 1500 cm²

 

Hộp không có nắp, nên không tính diện tích mặt trên và đáy.

 

Vậy diện tích bìa cần để làm chiếc hộp đó là 1500 cm².

 
1 tháng 2 lúc 19:12

Đổi: $8dm=0,8m$

Diện tích quét sơn là:

$2\times(1,5+0,6)\times0,8=3,36(m^2)$

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
26 tháng 1 lúc 18:36

Lời giải:

Đổi 0,9 m = 9 dm ; 2,5 m = 25 dm

a. Diện tích làm kính xung quanh bể cá:

$2\times 8\times (25+9)=544$ (dm2)

b. Diện tích toàn phần kính bể cá là:

$544+25\times 9=769$ (dm2)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
4 tháng 2 lúc 19:12

Lời giải:

Chiều rộng thùng: $4,5:(7-4)\times 4=6$ (m)

Chiều dài thùng: $6\times 7:4=10,5$ (m)

a. Diện tích toàn phần hình hộp:

$2\times (6\times 10,5+6\times 2+10,5\times 2)=192$ (m2)

b. Sơn toàn bộ mặt ngoài thùng hết số kg sơn là:

$192:4\times 3=144$ (kg)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
30 tháng 1 lúc 0:05

Lời giải:

Đổi 1,2m = 12dm; 0,9m = 9dm

Diện tích cần sơn là:

$12\times 9+2\times 8\times (12+9)=444$ (dm2)

7 tháng 6 2023 lúc 20:22

Hiệu số phần bằng nhau là: 24 - 18 = 6 m 

Giá trị 1 phần là: 6 : 3 = 2 m 

Chiều dài là: 2 x 3 = 6 m

Chiều rộng là: 2 m 

Diện tích là: 6 x 2 = 12 m vuông

7 tháng 6 2023 lúc 20:22

dài ban đầu + 18m = rộng ban đầu + 24m

Dài ban đầu = rộng ban đầu + 24m - 18m

dài ban đầu = rộng ban đầu + 6m

Chiều dài ban đầu hơn chiều rộng ban đầu là: 24 - 18 = 6 (m)

Theo bài ra ta có sơ đồ: 

loading...

Theo sơ đồ ta có:

Chiều rộng ban đầu là:

6:(3-1) = 3 (m)

Chiều dài ban đầu là: 

\(\times\) 3 = 9(m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là:

\(\times\) 3 = 27 (m2)

Đáp số: 27 m2