K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 2 2022

giup minh

20 tháng 2 2022

Thời gian xe máy đó đi là:

10h 53p - 7h 35p = 3h 18p

3h 18p = 3,3h

Vận tốc của xe máy đó là:

128,7 : 3,3 = 39 (km/h)

Đ/s: 39 km/h

 

16 tháng 3 2022

 Thời gian xe máy di chuyển là: 

                  10 giờ 8 phút  -      6 giờ 20 phút = 3 giờ 48 phút 

Đổi: 3 giờ 48 phút =  3,8  giờ.

Vận tốc xe máy là:

                    148,2 : 3,8 =   39  (km/giờ) 

                                               Đáp số:  39  km/giờ.

9 tháng 3 2022
Thời gian xe máy đi hết quãng đường 58,5km là: 7giờ 40phút - 6 giờ 10phút= 1 giờ 30phút.// 1 giờ 30phút= 1,5giờ//. Vận tốc xe máy là: 58,5 : 1,5= 39( km/ giờ)

 

Thời gian xe máy di chuyển là: 

                  7 giờ 28 phút-5 giờ 10 phút =2 giờ 18 phút

Đổi: 2 giờ 18 phút =            2,3 giờ.

Vận tốc của xe máy là:

85,1:2,3=37(km/h)

Thời gian chạy là:

11h44'-8h20'=17/5(h)

Vận tốc là:

122,4:3,4=36(km/h)

17 tháng 2 2022

thời gian xe máy đi là 

10 giờ 12 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 18 phút

2 giờ 18 phút = 2,18 giờ 

vận tốc của xe máy là 

97,2 : 2,18 = ( tự tính :> )

đ/s ...

5 tháng 4 2017

b)=90 km;a)=11gio 10 phut

5 tháng 4 2017

thank you

17 tháng 4 2022

Sau 15 phút xe đạp di được là :

        10 x (60 : 4) = 2,5 (km)

Sau 15 phút xe máy đi được là :

        8 - 2,5 = 5,5 (km)

Vận tốc xe máy là :

        5,5 x 4 = 22 (km/giờ)

                Đáp số : 22km/giờ.

Bài 1 : Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút . Quãng đường AB dài 60km . Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị km/giờ ? Bài 2 : Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc đi từ A để đến B . Quãng đường AB dài 120km . Hỏi ô tô đến trước xe máy bao lâu , biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần xe máy ?Bài 3 : Một ô...
Đọc tiếp

Bài 1 : Một người đi xe máy từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút . Quãng đường AB dài 60km . Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị km/giờ ? 

Bài 2 : Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc đi từ A để đến B . Quãng đường AB dài 120km . Hỏi ô tô đến trước xe máy bao lâu , biết thời gian ô tô đi là 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp 2 lần xe máy ?

Bài 3 : Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc 60km/giờ và đến B lúc 8 giờ 45 phút . Cũng trên đoạn đường đó , một xe máy chạy hết 4 giờ thì vận tốc của xe máy là bao nhiêu km/giờ ?

Bài 4 : Lúc 9 giờ 5 phút , một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ . Đến 9 giờ 20 phút , một ô tô đi từ A đuổi theo người đi xe máy với vận tốc 48km/giờ . Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi , xe ô tô đuổi kịp xe máy ?

Bài 5 : Một thuyền máy xuôi dòng từ bến A đến bến B . Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 21,5km/giờ và vận tốc dòng nước là 2,5km/giờ . Sau 1 giờ 45 phút thì thuyền máy đến B . Tính độ dài quãng đường AB ? 

3
22 tháng 5 2021
Sai rồi hihi
3 tháng 7 2021

Bài 1:

Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe máy là:

      60 : 1 = 60 (km/giờ)

      Đáp số: 60 km/giờ.

Bài 2:

Vận tốc của ô tô là:

  90 : 1,5 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

 60 : 2 = 30 (km/giờ)

Thời gian xe máy đi là:

   90 : 30 = 3 (giờ)

Ô tô đến trước xe máy là:

 3 - 1,5 = 1,5 (giờ) hay 1 giờ 30 phút

    Đáp số : 1 giờ 30 phút.

Bài 3:

Thời gian ô tô đi quãng đường AB hết là :
               8 giờ 45 phút - 6 giờ 15 phút  = 2 giờ 30 phút
Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường AB dài số km là 
               60 × 2,5 = 150 (km)
Vận tốc của xe máy là
               150 ÷ 4 = 37,5( km/giờ)
                      Đáp số : 37,5 km/giờ.

Bài 4:

Tổng vận tốc hai xe là:

        42 + 48 = 90 (km/giờ)

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

        171 : 90 = 1,9 giờ

Đổi: 1,9 giờ = 1 giờ 54 phút

               Đáp số: 1 giờ 54 phút.

Bài 5:

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng là:

  21,5 + 2,5 = 24 ( km/h )

Độ dài đoạn sông AB là:

   24 x 1,75 = 42 ( km ) 

                Đáp số : 42 km.