Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 2023

Chiều cao thửa ruộng:

3/5 x 250=150(m)

Diện tích của thửa ruộng:

250 x 150 : 2= 18750(m2)

Số tấn thóc thửa ruộng đó thu hoạch được:

18750:100 x 64= 12000(kg)=12(tấn)

Đáp số: 12 tấn thóc

27 tháng 5 2023

Chiều cao của thửa ruộng hình thang đó là:
250.\(\dfrac{3}{5}\) = 150 (m)
Diện tích thửa ruộng hình thang là:
250.150:2 = 18750(m2)
Thửa ruộng trên thu hoạch được số tấn thóc là:
18750: 100. 64= 12000(kg thóc)

Đổi 12000kg= 12 tấn
Đ/s: 12 tấn thóc
-Có gì sai sót mong bạn bỏ qua. tick nhé

8 tháng 8 2019

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

250.\(\frac{3}{5}\) = 150 m

Diện tích thửa ruộng là:

\(\frac{250.150}{2}\) = 18750 m2

Lượng thóc thửa ruộng thu đc là:

\(18750.\frac{64}{100}\) = 12000 kg = 12 tấn

Vậy..........

3 tháng 4 2017

Nửa chu vi thửa ruộng là :

\(250:2=125\) \(\left(m\right)\)

Ta có sơ đồ :

CR : \(\left|-\right|-|\)

CD : \(\left|-\right|-\left|-\right|\)

Tổng số phần là :

\(2+3=5\) (phần)

Chiều dài thửa ruộng là :

\(125:5\times2=50\left(m\right)\)

Chiều rộng thửa ruộng là :

\(125-50=75\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng là :

\(75\times50=3750\left(m^2\right)\)

Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được là :

\(3750:100\times65=2437,5\left(kg\right)=2,4375\) tấn

Đáp số : \(2,4375\) tấn

~ Chúc bn học tốt ~

8 tháng 8 2017

2, gọi chiều cao là a

ta có:9.6.a=b,b:50=4,86

\(\Rightarrow\)b=4,86.50=243m\(^{^{ }3}\)

\(\Rightarrow\)a=243:(9.6)=4,5m\(^{^{ }3}\)

vậy chiều cao của lớp đó là 4,5m\(^{^{ }3}\)

8 tháng 8 2017

bài 1 sai đề rồi bn ơi

13 tháng 3 2020

a)đáy nhỏ là:

55.\(\frac{3}{5}\)=33m

chiều cao là:

(55+33):2=44m

diện tích thửa ruộng là:

(55+33):2 .44=1936m2

b)số kg thóc thu hoạch là:

(1936:100).65=1258,4 kg

11 tháng 8 2017

1) Chiều rộng thửa ruộng đó là:

80 . \(\dfrac{3}{4}\) = 60 (m )

Diện tích thửa ruộng đó là:

60 . 80 = 4800 ( m2 )

2) Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được là:

15 . ( 4800 : 10 ) = 7200 ( kg )

Đổi: 7200 kg = 7,2 tấn.

3) Khi đó chiều dài thửa ruộng là:

80 . 2 = 160 ( m )

Diện tích thửa ruộng khi đó là:

160 . 60 = 9600 ( m2 )

Diện tích thửa ruộng tăng thêm số mét vuông là:

9600 - 4800 = 4800 ( m2 )

Đáp số: 1) 4800 m2.

2) 7,2 tấn thóc.

3 ) 4800 m2.

~ Chúc bạn học giỏi ! ~

Bn giúp mk mấy bài nữa nha.

14 tháng 4 2020

༺Nguyễn༒Bá༒Thiên༻ Ok, nếu mk lm đc thôi. :>

15 tháng 8 2017

a, Chiều rộng thửa ruộng đó là:

\(45.\dfrac{2}{3}=30\left(m\right)\)

Diện tích thửa ruộng đó là:

\(45.30=1350\left(m^2\right)\)

b, Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số kg thóc là:
\(1350:100=13,5\left(kg\right)=0,135\left(\text{ta}\right)\)

Vậy.................

Chúc bạn học tốt!!!

15 tháng 8 2017

a, Chiều rộng thửa ruộng là :
45 x \(\dfrac{2}{3}=30\left(m\right)\)
Diện tich thửa ruộng là :
45 x 30 = 1350 (m2)
b, Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được :
1350 : 100 x 50 = 675 (kg thóc)
Đáp số : a, 1350 m2; b, 675 kg thóc
@nguyen hoang phuc

10 tháng 4 2018
https://i.imgur.com/ylEkMRI.jpg
24 tháng 4 2017

Chiều rộng Thửa ruộng là: 45,6* 2/3=30,4 m

Diện tích thửa ruộng là : 45,6*30,4=1386,24 m2

1386,24m2=0,138624 ha

trên thửa ruộng đó người ta thu được ki-lô-gam thóc là 0,138624:6=0,023104 tấn

0,023104 tấn=23,104kg thóc

tick nha~~

24 tháng 4 2017

thank you bn