Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 8:27

Đổi 40 phút = 2/3 giờ

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km) với x>0

Vận tốc lúc về của người đó là: \(40.1,2=48\) (km/h)

Thời gian đi từ A đến B: \(\dfrac{x}{40}\) giờ

Thời gian từ B về A: \(\dfrac{x}{48}\) giờ

Do thời gian về ít hơn thời gian đi 2/3 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{48}=\dfrac{2}{3}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{240}=\dfrac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x=160\left(km\right)\)

27 tháng 3 2021 lúc 21:46

Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB(Điều kiện: x>0)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: \(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

Thời gian xe máy đi từ B về A là: \(\dfrac{x}{45}\left(h\right)\)

Theo đề, ta có phương trình: \(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{45}=\dfrac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{9x}{360}-\dfrac{8x}{360}=\dfrac{90}{360}\)

\(\Leftrightarrow9x-8x=90\)

hay x=90(thỏa ĐK)

Vậy: Độ dài quãng đường AB là 90km

27 tháng 3 2021 lúc 21:48

Gọi x là quãng đường AB(x>0, km)

Ta có vận tốc lúc về là: 40+5=45(km/h)

Đổi 15'=1/4 h

Vì lúc về ít hơn lúc đi là 1/4 h, ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{x}{45}\)

\(\dfrac{9x}{360}-\dfrac{90}{360}=\dfrac{8x}{360}\)

\(9x-8x=90\)

\(x=90\)(tmđk)

Vậy sAB là: 90km

24 tháng 3 2022 lúc 21:14

Gọi x là quãng đường AB(x>0, km)

Ta có vận tốc lúc về là: 40+5=45(km/h)

Đổi 15'=1/4 h

Vì lúc về ít hơn lúc đi là 1/4 h, ta có pt:

\(\dfrac{x}{14}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{x}{45}\)

\(\dfrac{9x}{360}-\dfrac{90}{360}=\dfrac{8x}{360}\)

\(9x-8x=90\)

\(x=90\)

Vậy: Độ dài quãng đường AB là 90km

18 tháng 3 lúc 20:54

Đổi 40 phút =2/3 giờ

Vận tốc lúc về là: \(40.1,2=48\) (km/h)

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) với x>0

Thời gian người đó đi từ A đến B: \(\dfrac{x}{40}\) giờ

Thời gian người đó đi từ B về A: \(\dfrac{x}{48}\) giờ

Do thời gian về ít hơn thời gian đi là 2/3 giờ nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{48}=\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{240}=\dfrac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x=160\left(km\right)\)

18 tháng 3 lúc 20:58

khocroi kẻ bảng ik ạ

8 tháng 4 2022 lúc 19:36

Bạn tách ra nhá

Thôi, mình làm câu 1:

Vì thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

V xuôi/V ngược = T ngược/T xuôi = 40/30 = 4/3

Ta có sơ đồ:

T xuôi:    |-----|-----|-----| 30 phút

T ngược:|-----|-----|-----|-----|

T xuôi là:

30 : (4 - 3) x 3 = 90 phút = 1,5 giờ

Quãng đường là:

1,5 x 40 = 60km

Đ/s:..

8 tháng 4 2022 lúc 19:37

Vì quãng đường AB không đổi nên ta có :Đổi: \(45ph=\dfrac{3}{4}h\)

Gọi thời gian người đó đi từ A đến B là x (h) (x > 0)

Thời gian người đó từ B về A là

\(x-\dfrac{3}{4}\left(h\right)\)

Quãng đường người đó đi từ A đến B là 30x (km)

Quãng đường người đó đi từ A đến B là:

\(40.\left(x-\dfrac{3}{4}\right)=40x-30\left(km\right)\)

Vì quãng đường AB không đổi nên ta có :\(40x-30=30x\Leftrightarrow10x=30\Leftrightarrow x=3\left(h\right)\)

Độ dài quãng đường AB là:

\(30.3=90\left(km\right)\)  
25 tháng 4 2022 lúc 19:49

Gọi quãng đường AB là \(x\left(x>0\right)\left(km\right)\)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là : \(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

Thời gian xe máy đi từ B đến A là :\(\dfrac{x}{50}\left(h\right)\)

Do t/g về it ít hơn t/g đi là 30p \(\left(=\dfrac{1}{2}h\right)\)nên ta có :

\(\dfrac{x}{40}-\dfrac{x}{50}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{50x-40x-1000}{2000}=0\)

\(\Leftrightarrow10x=1000\)

\(\Leftrightarrow x=100\left(n\right)\)

Vậy ....

 

 

15 tháng 3 2022 lúc 21:03

Đổi 30 phút = \(\dfrac{1}{2}\) (giờ)

Gọi x (km) là quãng đường từ A đến B (ĐK : x > 0)

Thời gian đi : \(\dfrac{x}{30}\left(h\right)\)

Thời gian về : \(\dfrac{x}{40}\left(h\right)\)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 30 phút nên ta có pt:

\(\dfrac{x}{40}+\dfrac{x}{30}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x}{120}+\dfrac{4x}{120}=\dfrac{60}{120}\)

\(\Leftrightarrow7x=60\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{60}{7}\) (N)

Vậy : quãng đường AB dài \(\dfrac{60}{7}\left(km\right)\)

 

3 tháng 3 lúc 21:02

đổi 12 phút = 0,2 giờ

gọi độ dài quãng đường AB là: x (đơn vị:km,x>0)

=> thời gian mà xe máy đi từ A đến B là: `x/35` (giờ)

=> thời gian mà xe máy đi từ B đến A là: `x/40` (giờ)

vì thời gian về ít hơn thời gian đi 12 phút nên ta có phương trình sau

\(\dfrac{x}{35}-\dfrac{x}{40}=0,2\\ < =>x\cdot\left(\dfrac{1}{35}-\dfrac{1}{40}\right)=0,2\\ < =>x\cdot\dfrac{1}{280}=0,2\\ < =>x=56\left(tm\right)\)

vậy độ dài quãng đường AB là 56km

3 tháng 3 lúc 21:03

\(12p=0,2h\)

Gọi \(x\left(km\right)\) là quãng đường AB \(\left(x>0\right)\)

Theo bài, ta có pt :

\(\dfrac{x}{35}=\dfrac{x}{40}+0,2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{35}-\dfrac{x}{40}-0,2=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{40x-35x-280}{1400}=0\)

\(\Leftrightarrow5x=280\)

\(\Leftrightarrow x=56\left(tmdk\right)\)

Vậy quãng đường AB dài 56km

3 tháng 5 2015 lúc 11:21

Gọi quãng đường AB là x (km)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: x/40(h)

Thời gian xe máy đi từ B về A là: x/50(h)

Đổi 45 phút=3/4 h

Ta có phương trình:

x/40 -x/50 = 3/4

=> 5x - 4x = 150

<=> x = 150

Vậy quãng đường AB dài 150 km

3 tháng 5 2015 lúc 11:09

Gọi quãng đường AB là x (km)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là: x/40(h)

Thời gian xe máy đi từ B về A là: x/50(h)

Đổi 45 phút=3/4 h

Ta có phương trình:

x/40 -x/50 = 3/4

=> 5x - 4x = 150

<=> x = 150

Vậy quãng đường AB dài 150 km