Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 11:47

                                                Bài Giải

                 Đáy bé của mảnh vườn hình thang đó là :

                             32 x 3/4 = 24 (m)

                Chiều cao của hình thang đó là :

                             24 x 1/3 = 8 (m)

                a. Diện tích của mảnh vườn hình thang đó là : 

                            (32 + 24) x 8 : 2 = 224 (m2)

                               Coi 224m2 là 100 %

                 Diện tích để trồng rau là :

                           224 : 100 x 60 = 134,4 (m2)

             a. Diện tích phần đất còn lại là :

                         224 - 134,4 = 89,6 (m2)

                                               Đáp số : a. 224m2   ; b. 89,6m2

26 tháng 1 lúc 11:48

Chúc bạn học tốt !

Nhớ tick đúng cho mình nhé !

 

17 tháng 3 2018 lúc 21:25

a )  Đáy bé mảnh vườn là : 

250 : 5 x 3 = 150 ( m ) 

Chiều cao mảnh vườn  là : 

150 - 24 = 126 ( m ) 
Diện tích mảnh vườn là : 

( 250 + 150 ) x 126 : 2 = 25200 ( m2 ) 

                          Đ/s : 25200 m2 

b )   Diện tích trồng hoa là : 

             25200 : 100 x 40 = 10080 ( m2 ) 

       Diện tích trồng rau là : 

             25200 - 10080 = 15120 ( m2 ) 

Tham khảo nha !!! 

24 tháng 3 2022 lúc 21:58
Đáy lớn mảnh vườn hình thang là 60 × 3/2 = 90 (m) Vì chiều cao bằng đáy bé nên chiều cao sẽ là 60m a,Diện tích mảnh vườn hình thang là: (90+60)×60:2=4500(m2) Bán kính ao nuôi cá hình tròn là: 20 : 2 = 10 (m) Diện tích ao nuôi cá hình tròn là: 10×10×3,14 =314(m2) b,Diện tích trồng rau là : 4500 - 314 = 4186(m2) Đáp số : a,4500m2 b,4186m2
31 tháng 1 2018 lúc 13:34

a       Chiều cao mảnh vườn là:

                [360-60] : 2 = 150[m]

        Diện tích mảnh vườn là:

                360 * 150 : 2 = 27000[m2]

b       Diện tích trồng cây ăn quả là:

                27000 * [100% - 65%] = 9450[m2]

                        Đáp số: a   27000m2

                                     b   9450m2

   Mình điền dấu nhân là * nha

Mình giúp bạn nên bạn phải **** cho mình đấy nhé

Bài 6: Đáy lớn của hình thang là:

               40×32=60 (m)

Chiều cao của hình thang là:

               (60+40):2=50 (m)

Diện tích của hình thang là:

               (60+40)×50:2=1250 (m2)

Diện tích xây nhà là:

              1250:100×50=625 (m2)

Diện tích để làm vườn là:

               1250:100×30=375 (m2)

Diện tích trồng hoa là:

               1250−625−375=250 (m2)

                                 Đáp số: Diện tích xây nhà là 625 m2

                                                Diện tích làm vườn là 375 m2

                                                Diện tích trồng hoa là 250 m2

15 tháng 1 2022 lúc 22:18

đáy bé mảnh vườn là : 60 x \(\frac{3}{2}\)= 90 ( m )

chiều cao mảnh vườn là : ( 60 + 90 ) : 2 = 75 ( m )

diện tích mảnh vườn là : \(\frac{\left(60+90\right)x75}{2}\)= 5625 ( m2 )

diện tích trồng rau chiếm số phần trăm diện tích mảnh vườn là :  100 - ( 20 + 10 ) = 70 %

diện tích trồng rau là : 5625 : 100 x 70 = 3937,5 ( m2 )

đáp số : 3937,5 m2

/HT\

15 tháng 1 2022 lúc 22:17

bài giải

đáy bé mảnh đất là:

60 : 3 x 2 = 40 (m)

chiều cao mảnh đất là:

(60 + 40) : 2 = 50 (m)

diện tích mảnh đất là:

(60 + 40) x 50 : 2 = 2500 (m2)

diện tích làm nhà là:

2500 : 100 x 20 = 500 (m2)

diện tích trồng hoa là:

2500 : 100 x 10 = 250 (m2)

diện tích trồng rau là:

2500 - (500 + 250) = 1750 (m2)

đáp số: 1750 m2.

chúc bạn học tốt

17 tháng 1 2022 lúc 21:55

đáy lớn là:\(17,5+9=26,5\left(m\right)\\ S=\dfrac{\left(26,5+17,5\right)\times22}{2}=484\left(m^2\right)\)

S để trồng xoài là:\(\dfrac{484\times28}{100}=135,52\left(m^2\right)\)

S để trồng cam là \(484-135,52=348,48\\\)

 

10 tháng 5 2021 lúc 21:18
Jejjejjebgd
18 tháng 5 2022 lúc 18:30

đáy bé của mảnh đất hình thang là 36x\(\dfrac{3}{4}\)=27m

Chiều cao của mảnh đất hình thang là 27-5,8=21,2m

 Diện tích mảnh đất hình thang là (36+27)x21,2:2=667,8m2

Bán kính của cái giếng hình tròn là 9,42:3,14:2=1,5m

 Diện tích cái giếng hình tròn là 3,14x1,5x1,5=7,065m2

 Vậy diện tích còn lại để làm vườn là

667,8-7,065=660,735m2

 đáp số a,667,8m2  ; b,660,735m2

 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
18 tháng 5 2022 lúc 18:38

Lời giải:

Đáy bé là: $36\times \frac{3}{4}=27$ (m) 

Chiều cao là: $27-5,8=21,2$ (m) 

a. Diện tích mảnh đất: $(27+36)\times 21,2:2=667,8$ (m2)

b. Bán kính giếng: $9,42:2:3,14=1,5$ (m) 

Diện tích giếng: $1,5\times 1,5\times 3,14=7,065$ (m2)

Diện tích còn lại: $667,8-7,065=660,735$ (m2)