Vũ Cao Minh⁀ᶦᵈᵒᶫ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )

Giới thiệu về bản thân

https://hoc24.vn/vip/127641855131. Comeback
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Cái này cần tìm ước chung lớn nhất ; 

30 = 2 x 3 x 5

126 = 2 x 32 x 7 

=> ƯCLN ( 30 ; 126 ) = 2 x 3 = 6 

=>Có thể chia đội nhiều nhất thành 6 tổ

 

1/10 số hs lớp 5A là : 

21 : 7 = 3 ( em ) 

Số học sinh lớp 5A là : 

3 x 10 = 30 ( em ) 

Đ/s : 30 em

Dũng cho bạn 18 viên bi thì còn 7 túi

=> 18 viên bi tương ứng với 9 - 7 = 2 ( túi bi ) 

=> Số viên bi trong 1 túi bi là : 18 : 2 = 9 ( viên ) 

=> Dũng còn lại 9 x 7 = 63 ( viên bi ) 

Đáp số : 63 viên bi

\(1+2+3+...+x=21\)

Có x số hạng 

=> Tổng dãy số là : \(\dfrac{x\left(x+1\right)}{2}=21\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=42\)

Xét các số chỉ có 2 số liên tiếp 6 và 7 là thỏa mãn điều kiện trên

Vậy x = 6

\(\sqrt{x+12+6\sqrt{x+3}}-\sqrt{x+12-6\sqrt{x+3}}\) \(\left(ĐKXĐ:x\ge-3\right)\)

\(=\sqrt{\left(x+3\right)+2\sqrt{x+3}.3+9}-\sqrt{\left(x+3\right)-2\sqrt{x+3}.3+9}\)

\(=\sqrt{\left[\left(\sqrt{x}+3\right)+3\right]^2}-\sqrt{\left[\left(\sqrt{x}+3\right)-3\right]^2}\)

\(=|\left(\sqrt{x}+3\right)+3|-|\left(\sqrt{x}+3\right)-3|\)

\(=\left(\sqrt{x}+3\right)+3-\left(\sqrt{x}+3\right)+3=6\) ( Với \(x\ge-3\) ) 

 

thiếu nhiều so với nhu cầu (nói khái quát)

a) a = 101 x 50 

b = 50 x 49 + 53 x 50 

= 50 x ( 49 + 53 ) = 50 x 102 > 50 x 101 ( Vì 102 > 101 ) 

=> a < b

b) \(\dfrac{13}{27}=\dfrac{13\times5}{27\times5}=\dfrac{65}{135}\)

\(\dfrac{7}{15}=\dfrac{7\times9}{15\times9}=\dfrac{63}{135}\) 

\(\dfrac{65}{135}>\dfrac{63}{135}\Rightarrow\dfrac{13}{27}>\dfrac{7}{15}\)

Gọi số thứ 3 là a ( a > 0 ) 

Số thứ 4 gấp 3 lần số thứ 3 

=> Số thứ tư là 3 x a

Số thứ 3 bằng trung bình cộng 2 số còn lại 

=> Tổng 2 số còn lại gấp đôi số thứ ba tức là 2 x a

Trung bình cộng 4 số là 24 => Tổng 4 số là 24 x 4 = 96

=> 3 x a + a + 2 x a = 96

=> 6 x a = 96 

=> a = 96 : 6 = 16

=> 3 x a = 16 x 3 = 48

Vậy số thứ 3 là 16

Số thứ 4 là 48 ( Chắc đề là tìm số thứ 4 ) 

Chắc đề bài như thế này : 

\(\left(27\times x+15\times x\right)+100=142\)

\(\Rightarrow42\times x=142-100=42\)

\(\Rightarrow x=42\div42=1\)

Vậy x = 1

Đổi \(1\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}\) vòng, \(7\dfrac{1}{2}=\dfrac{15}{2}\) giây

1 giây trung bình bánh xe quay được 4/3 vòng

=> 15/2 giây trung bình bánh xe quay được : 

\(\dfrac{15}{2}\times\dfrac{4}{3}=10\) ( vòng ) 

Đáp số : 10 vòng