Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:30

Đổi 6 giờ 20 phút =193 giờ, 15 phút = 14 giờ, 8 giờ 15 phút = 334 giờ

Thời gian An đi được đến lúc gặp nhau là: 334-193=2312  giờ

Thời gian Bình đi được đến lúc gặp nhau là: 2312-14=53 giờ

Quãng đường An đi được là: 12.2312=23 km

Quãng đường Bình đi được là: 15.53=25  km

Quãng đường AB dài: 23 + 25 = 48km

19 tháng 3 lúc 21:41

Thời gian Bình xuất phát từ B là: 6h20' + 15' = 6h35'

Thời gian để 2 người gặp nhau là: 8h15' - 6h35' = 1h40'= 5/3 (giờ)

Ta có: 15 phút = 0,25 giờ

Trong 15 phút An đi được số km là: 12 x 0,25 = 3 (km)

Tổng vận tốc của An và Bình là: 12 + 15 = 27 (km/h)

Quãng đường AB là: 3 + 27 x 5/3 = 48 (km)

 

27 tháng 3 2019 lúc 22:49

16 km 

bạn cần lời giải không 

28 tháng 10 2017 lúc 18:05

Thời gian bạn Việt đi quãng đường AC là:

7h30ph – 6h45ph = 40ph = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài: 15.(2/3) = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi quãng đường BC là:

7h30ph – 7hl0ph = 20ph = 1/3 h.

Quãng đường BC dài: 12.(1/3) = 4 (km).

Độ dài quãng đường AB là: 10 + 4 = 14 (km).

17 tháng 4 2017 lúc 13:02

Việt và Nam đi ngược chiều nhau và gặp nhau tại C nên C nằm giữa A, B nên:

AC + BC = AB

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là:

7h30' – 6h50' = 40' = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài là:

AC = 15.2/3 = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là:

7h30' – 7h10' = 20' = 1/3 (h)

Quãng đường BC dài là:

BC = 12.1/3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài là:

AB = AC + BC = 10 + 4 = 14 km

Đáp số: quãng đường AB dài 14 km

17 tháng 4 2017 lúc 13:02

Nhắc lại công thức: quãng đường = vận tốc x thời gian

Việt và Nam đi ngược chiều nhau và gặp nhau tại C nên C nằm giữa A, B nên:

AC + BC = AB

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là:

7h30' – 6h50' = 40' = 2/3 (h)

Quãng đường AC dài là:

AC = 15.2/3 = 10 (km)

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là:

7h30' – 7h10' = 20' = 1/3 (h)

Quãng đường BC dài là:

BC = 12.1/3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài là:

AB = AC + BC = 10 + 4 = 14 km

Đáp số: quãng đường AB dài 14 km

15 tháng 4 2015 lúc 15:40

 

Quãng đường AC Việt đi là:

7h30p-6h50p= 40p= 2/3h

Nam đi quãng đường BC dài là:

7h30p-7h10p= 20p=1/3h

Quãng đường AC dài:

15 x 2/3= 10(km)

Quãng đường BC dài là:

12 x 1/3= 4(km)

Quãng đường AB dài là:

10+4= 14(km)

28 tháng 3 2018 lúc 22:02

DS : 14 km nha

10 tháng 4 2022 lúc 20:18

Tham Khảo:

Thời gian bạn Việt đi từ A đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Quãng đường AC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Thời gian bạn Nam đi từ B đến C là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Quãng đường BC dài là:

Giải bài 83 trang 20 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Quãng đường AB dài là:

AB = AC + BC = 10 + 4 = 14 km

Vậy quãng đường AB dài 14 km.

10 tháng 4 2022 lúc 20:20

Bạn Việt đi từ A đến C hết số tg  là:

7h30ph– 6h50ph = 40ph 

40ph=2/3h

Quãng đường AC dài :

 15 x 2/3 = 10 (km)

Bạn Nam đi từ B đến C hết số tg là:

7h30ph – 7h10ph = 20ph

20ph=1/3h

Quãng đường BC dài :

12 x 1/3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài :

10 + 4 = 14 (km)

29 tháng 3 2015 lúc 20:38

Quãng đường bạn Việt đi trong khi ban Nam chưa đi là:

(7h10min-6h50min).15=5km

Quãng đường cả hai bạn đi khi bạn Nam đi là:

(7h30min-7h10min)(12+15)=9km

Quãng đường AB là: 5+9=14km