Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:34

Thời gian 2 ô tô gặp nhau là: 9h - 7h = 2h

Tổng vận tốc của 2 ô tô là: 174 : 2 = 87 (km/h)

Vận tốc xee từ a gấp rưỡi vận tốc xe từ b

=> Vận tốc xe từ a = 3/2 vận tốc xe từ b

=> Vận tốc xe từ a = 3/5 tổng vận tốc 

Vận tốc xe từ a là: 87 x 3/5 = 52,2 (km/h)

Vận tốc xe từ b là: 87 - 52,2 = 34,8 (km/h)

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
29 tháng 7 2021 lúc 19:35

Đổi: \(2h30'=2,5h\).

Sau mỗi giờ, cả hai xe đi được số ki-lô-mét là: 

\(236,5\div2,5=94,6\left(km\right)\)

Nếu vận tốc ô tô đi từ B là \(2\)phần thì vận tốc ô tô đi từ A là \(3\)phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 

\(2+3=5\)(phần) 

Vận tốc ô tô đi từ A là: 

\(94,6\div5\times3=56,76\left(km/h\right)\)

Vận tốc ô tô đi từ B là: 

\(94,6-56,76=37,84\left(km/h\right)\)

15 tháng 3 2017 lúc 4:18

Thời gian xe đã đi kể từ lúc bắt đầu xuất phát đến lúc gặp nhau là:
9 giờ – 7 giờ = 2 (giờ)
Tổng vận tốc của hai xe là:
174:2 = 87 (km/giờ).
Vận tốc của xe xuất phát từ A là:
(87 + 5) : 2 = 46 (km/giờ)
Vận tốc của xe xuất phát từ B là:
46 – 5 = 41 (km/giờ)
Đáp số: xe từ A là 46 km/giờ

            xe từ B là 41 km/giờ

a)Tổng vận tốc 2 xe là: 180 : 2=90(km/giờ)

b)Vận tốc ô tô đi từ A là: 90:(2+3)x2=36(km/giờ)

 Vận tốc xe B là:90-36=54(km/giờ)

ĐS:,.....

5 tháng 5 2019 lúc 12:11

a) Một giờ cả hai ô tô đi được là :

          180 : 2 = 90 (km/giờ)

b) Vận tốc của ô tô đi từ tỉnh A là :

           90 : (3+2) x 2 = 54 (km/giờ)

    Vận tốc của ô tô đi từ tỉnh B là :

           90 - 54 = 36 (km/giờ)

                 Đ/s: a) 90 km/giờ

                        b) 54 km/giờ

                            36 km/giờ

7 tháng 10 2019 lúc 19:03

Thời gian xe đã đi kể từ lúc bắt đầu xuất phát đến lúc gặp nhau là:
9 giờ – 7 giờ = 2 (giờ)
Tổng vận tốc của hai xe là:
174:2 = 87 (km/giờ).
Vận tốc của xe xuất phát từ A là:
(87 + 5) : 2 = 46 (km/giờ)
Vận tốc của xe xuất phát từ B là:
46 – 5 = 41 (km/giờ)
Đáp số: xe từ A là 46 km/giờ
           

2 tháng 4 2020 lúc 9:33

chac nam nay len lop 7

25 tháng 5 2022 lúc 22:11

Sau 1 giờ cả hai xe đi được:

300 : 3  = 100 (km)

Tổng vận tốc là:

300 : 3  = 100 (km/giờ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5 phần

Vận tốc của ô tô đi từ A là:

100 : 5 x 2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô đi từ B là:

100-40 = 60  (km/giờ)

25 tháng 5 2022 lúc 22:21

Sau 1 giờ cả hai xe đi được:300 : 3  = 100 (km)

Tổng vận tốc là:300 : 3  = 100 (km/giờ)

Tổng số phần bằng nhau là:2+3=5 phần

Vận tốc của ô tô đi từ A là:100 : 5 x 2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô đi từ B là:100-40 = 60  (km/giờ)

2 tháng 5 2017 lúc 8:28

7 giờ 30 phút= 7,5 giờ
tổng vận tốc của 2 ô tô là:
262,5:2,5=105 km/giờ
tổng số phần bằng nhau là:
3+4+=7[phần]
vận tốc của ô tô đi từ tỉnh a là:

105:7 *3=45 km/giờ

vận tốc...........

105-45=60 km/giờ

đ/s 45km/ giờ,60 km/giờ