Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 21:55

`7/19+y=67/76`

`=>y=67/76-7/19`

`=>y=67/76-28/76`

`=>y=39/76`

19 tháng 3 lúc 21:57

\(\dfrac{7}{19}+y=\dfrac{67}{76}\)

\(y=\dfrac{67}{76}-\dfrac{7}{19}=\dfrac{39}{76}\)

7 tháng 1 2022 lúc 22:10

a: \(\Leftrightarrow x\cdot\dfrac{1}{19}=\dfrac{67}{76}-7=-\dfrac{465}{76}\)

hay \(x=-\dfrac{465}{4}\)

20 tháng 2 2022 lúc 15:15

=>67-x=28

hay x=39

20 tháng 2 2022 lúc 15:16

=>67-x = 7/19 x 76

67-x=28

x=67-28

x=39

14 tháng 3 2019 lúc 20:17

de vay ma ma cung do

14 tháng 3 2019 lúc 20:17

1) \(19=\frac{38}{2}=\frac{76}{4}=\frac{95}{5}\)

2) \(1=\frac{3}{3}=\frac{9}{9}=\frac{1000}{1000}\)

~~ Học tốt ~~

2 tháng 5 2017 lúc 20:08

Yêu cầu là gì bạn???

2 tháng 5 2017 lúc 20:10

tính bằng cách thuận tiện nhất ạ 

5 tháng 6 2016 lúc 10:33

\(\frac{42+y}{72}=\frac{153}{171}\)

\(\Rightarrow\left(42+y\right)\times171=76\times153\)

\(\Rightarrow\left(42+y\right)\times171=11628\)

\(\Rightarrow42+y=11628:171=68\)

\(\Rightarrow y=68-42=26\)

5 tháng 6 2016 lúc 10:34

\(\frac{42+y}{76}=\frac{153}{171}\Rightarrow171\left(42+y\right)=153.76\Rightarrow7182+171y=11628\Rightarrow171y=4446\Rightarrow y=26\)

Vậy y = 26

16 tháng 3 2016 lúc 14:11

3 nha bạn

27 tháng 3 2016 lúc 16:09

đó đâu phải toán lớp 4

13 tháng 6 2020 lúc 5:53

a, \(\frac{5}{11}\times\frac{7}{25}+\frac{15}{11}\times\frac{1}{5}\)

\(=\frac{5}{11}\times\frac{7}{25}+\frac{5}{11}\times\frac{3}{5}\)

\(=\frac{5}{11}\times\left(\frac{7}{25}+\frac{3}{5}\right)\)

\(=\frac{5}{11}\times\frac{22}{25}\)

\(=\frac{2}{5}\)

b, \(\frac{3}{7}\times\frac{25}{19}-\frac{1}{7}\times\frac{18}{19}\)

\(=\frac{1}{7}\times\frac{75}{19}-\frac{1}{7}\times\frac{18}{19}\)

\(=\frac{1}{7}\times\left(\frac{75}{19}-\frac{18}{19}\right)\)

\(=\frac{1}{7}\times3\)

\(=\frac{3}{7}\)

2 tháng 6 2017 lúc 22:06

\(a.\) \(\frac{4}{15}.\frac{7}{9}+\frac{4}{15}.\frac{2}{9}\)

\(=\frac{4}{15}\left(\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\right)\)

\(=\frac{4}{15}.\frac{9}{9}\)

\(=\frac{4}{15}.1\)

\(=\frac{4}{15}\)

\(b.\) \(\frac{13}{19}.\frac{23}{11}-\frac{13}{19}.\frac{8}{11}-\frac{13}{19}.\frac{4}{11}\)

\(=\frac{13}{19}\left(\frac{23}{11}-\frac{8}{11}-\frac{4}{11}\right)\)

\(=\frac{13}{19}.\frac{11}{11}\)

\(=\frac{13}{19}.1\)

\(=\frac{13}{19}\)

2 tháng 6 2017 lúc 22:05

a)4/15 x(7/9+2/9)=4/15x1=4/15

b)13/19x(23/11-8/11-4/11)13/19x1=13/19

7 tháng 5 2020 lúc 13:46

tớ là đạt đây ra rồi 1232658,2345645

7 tháng 5 2020 lúc 15:43

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25