Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hết năm 2022 số dân xã đó tăng gấp năm 2020 là:

\(1,5\cdot1,5+1,5=3,75\left(\%\right)\)(dấu "." trong phép tính là dấu nhân)

Hết năm 2022 số dân xã đó là:

\(160.000\cdot3,75=600.000\left(người\right)\)

Đáp số \(600.000\) người

26 tháng 1 lúc 12:43

số dân là 7000+7000*1.5%=7105 người

2 tháng 1 2016 lúc 15:12

chtt đi

mik có bày cho máy người trong câu hỏi tương tự ấy

2 tháng 1 2016 lúc 15:15

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân xã đó cũng tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

13005/12750*100-100=2%

b) Nếu từ cuối 2001 đến cuối năm 2002 số dân xã đó cũng tăng thêm bao nhiêu phần trăm thì cuối năm 2002 số dân xã đó tăng thêm bao nhêu người?

13005/100*2+13005=260,1 người

c) Nếu năm 2002 đến năm 2003, tỉ lệ tăng dân số giảm xuống còn 1,5% thì số dân xã đó đến cuối năm 2003 là khoảng bao nhiêu người? (13005+260,1)/100*1,5+(13005+260,1)=13464,0765

sai đề

 

 

14 tháng 1 2019 lúc 20:57

Số dân : 164.836 người

14 tháng 1 2019 lúc 21:19

160000:100 nhân (100+1,5)=162400

31 tháng 12 2022 lúc 9:57

Số dân của xã đó năm 2021 là: 

10150 + 1,5 x 10150 /100 = 10302 người

25 tháng 2 2016 lúc 20:09

ai trả lời nhanh mình tích cho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25 tháng 2 2016 lúc 20:16

a) 46818 người

b) 1575 người

20 tháng 12 2015 lúc 21:48

số dân xã tăng là:

        70000:100x1,5=1050(ng)

cuối năm 2014 xã có số người là:

          70000+1050=71050(ng)

                             đs:.........

20 tháng 12 2015 lúc 21:48

70000x1.5%+70000=71050 người

9 tháng 12 2021 lúc 11:06

Với tỉ lệ gia tăng 1,5% thì mỗi năm xã đó có thêm số dân là:

             7000 : 100 × 1,5 = 105 (người)

Vậy cuối năm 2014, số dân xã đó có số người là:

             7000 + 105 = 7105 (người)

                                Đáp số: 7105 người.

2 tháng 12 2015 lúc 19:57

7105 người 

tick tớ nhé chăm ngoan học giỏi

14 tháng 12 2016 lúc 18:52

làm kiểu j mà ra được 7105 người vậy

nói giúp đây với

10 tháng 12 2015 lúc 19:57

số dân là 7000+7000*1.5%=7105 người

8 tháng 8 2018 lúc 19:35

a) 4084 người

b ) 4060 người

13 tháng 12 2021 lúc 18:02

a) Đáp án là 4084         b) Đáp án là 4060