Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 15:47

Khi ta bớt ở cả hai số đi cùng một số đơn vị thì hiệu của hai số lúc sau không đổi và bằng:

150 - 94 = 56 

Theo bài ra ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có:

Số bé lúc sau là: 56 : ( 5 - 3) \(\times\)3 = 84

Số cần bớt ở cả hai số là: 94 - 84 = 10

Đáp số: 10 

 

27 tháng 5 lúc 15:54

10

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
27 tháng 5 lúc 23:49

Lời giải:
Theo bài ra ta có:

$\frac{94-k}{150-k}=\frac{3}{5}$

$\Rightarrow 5\times (94-k)=3\times (150-k)$

$\Rightarrow 5\times 94-5\times k = 3\times 150-3\times k$

$\Rightarrow 470-5\times k = 450-3\times k$

$\Rightarrow 470-450=5\times k - 3\times k$

$\Rightarrow 20=2\times k$

$\Rightarrow k=20:2=10$

25 tháng 5 lúc 23:24

Khi bớt ở cả hai số đi cùng một số đơn vị thì hiệu hai số không đổi và bằng:

              94 - 78 = 16

Theo bài ra ta có sơ đồ: loading...

Theo sơ đồ ta có:

Số bé lúc sau là: 16: (5 - 4) \(\times\) 4 = 64

Số k cần bớt ở cả hai số là: 78 - 64  = 14

Đáp số: 14

 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
25 tháng 5 lúc 23:16

Lời giải:

Theo bài ra ta có:

$\frac{78-k}{94-k}=\frac{4}{5}$

Suy ra $5\times (78-k)=4\times (94-k)$

$5\times 78-5\times k =4\times 94-4\times k$

$390-5\times k = 376-4\times k$

$390-376=5\times k -4\times k$

$14=k\times (5-4)$

$14=k$

 

18 tháng 4 2022 lúc 16:57

hello huy

9 tháng 3 2022 lúc 20:43

Sau khi bớt cùng một số k ở cả hai số thì hiệu hai số không đổi. 

Hiệu hai số là: 

\(99-67=32\)

Nếu hai số mới có số thứ nhất là \(3\)phần thì số thứ hai là \(5\)phần.

Hiệu số phần bằng nhau là: 

\(5-3=2\)(phần) 

Số thứ nhất mới là: 

\(32\div2\times3=48\)

Số k là: 

\(67-48=19\)

22 tháng 2 2022 lúc 16:47

Khi bớt đi cả hai số cùng một số thì hiệu hai số không đổi. 

Hiệu hai số là: 

\(135-91=44\)

Nếu số mới thứ nhất là \(3\)phần thì số mới thứ hai là \(5\)phần.

Hiệu số phần bằng nhau là: 

\(5-3=2\)(phần) 

Số mới thứ nhất là: 

\(44\div2\times3=66\)

Số k là: 

\(91-66=25\)

theo đề bài ta có:

\(\frac{83-k}{97-k}=\frac{5}{6}\) 

\(\Rightarrow\left(83-k\right)\times6=5\times\left(97-k\right)\)

\(\Leftrightarrow498-6k=485-5k\)

\(\Leftrightarrow498-485=-5k+6k\)

\(\Leftrightarrow k=13\)

vậy   \(k=13\)

70% = 7/10

Hiệu giữa hai số ban đầu là : 349,5 - 249,3 = 100,2

Hiệu số phần bằng nhau là : 10 - 7 = 3 ( phần )

Số lớn lúc sau là : 100,2 / 3 * 10 = 334

k = 349,5 - 334 = 15,5

Đ/s : k = 15,5