K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 2023

Số bàn thắng Việt ghi được so với tổng số bàn thắng của bốn bạn chiếm số phần là:

                     1 : ( 1 + 5) = \(\dfrac{1}{6}\) ( tổng số bàn thắng của bốn bạn)

Số bàn thắng Nam ghi được so với tổng số bàn thắng của bốn bạn chiếm số phần là:

                      1 : ( 1 + 2 ) = \(\dfrac{1}{3}\) ( tổng số bàn thắng của bốn bạn)

Phân số chỉ 5 bàn thắng là:

                     \(\dfrac{1}{3}\) - \(\dfrac{1}{6}\) = \(\dfrac{1}{6}\) ( tổng số bàn thắng của bốn bạn)

Tổng số bàn thắng của bốn bạn là:

                     5 : \(\dfrac{1}{6}\)   = 30 ( bàn)

Số bàn thắng mà Việt ghi được là:

                    30 \(\times\) \(\dfrac{1}{6}\) = 5 (bàn)

Số bàn thắng mà Nam ghi được là:

                   5 + 5 = 10 ( bàn)

Tổng số bàn thắng mà Chiến và Thắng ghi được là:

                  30 - 5 - 10 = 15 ( bàn)

Phân số chỉ 15 bàn thắng là:

                 1 + \(\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{5}{3}\) ( số bàn mà Thắng ghi được)

Số bàn mà Thắng ghi được là:

                15 : \(\dfrac{5}{3}\) = 9 (bàn)

Số bàn mà Chiến ghi được là:

                15 - 9 = 6 (bàn)

Kết luận:...

 

                   

26 tháng 10 2016

512 MB =\(\frac{1}{2}\) GB = 536870912 byte

Mà mỗi quyển sách có 100.2000=200000 byte

\(536870912:200000\approx2684\) nên thiết bị nhớ flash đó chứa được khoảng 2864 quyển sách

28 tháng 10 2016

cảm ơn

25 tháng 12 2023

có, vì : 500mb = 512000 Kb

25 tháng 12 2023

tick cho nha !

 

26 tháng 4 2017

Theo cách sắp xếp của trường mik thì là không bạn ạ! Trường mình Văn, Toán phải trên 8,0 còn các môn còn lại phải trên 6,4 bạn nhé! Bạn hãy xin cô gỡ điểm đi

28 tháng 4 2017

bạn ơi nhưng mình kì 1 mình được 10 điểm môn Tin học và các giờ học mình đều được 10 điểm

16 tháng 5 2023

Var n,sc,sl,i:longint;

Begin

Write('N = ');readln(n);

Write('Cac so tu 1 den ',n,' la ');

For i:=1 to n do

Write(i:8);

Writeln;

For i:=1 to n do

Begin

If i mod 2 = 0 then sc:=sc+i

Else sl:=sl+i;

End;

Writeln('Tong cac so chan la ',sc);

Write('Tong cac so le la ',sl);

Readln

End.

6 tháng 5 2022

B

REFER

a) Sơ đồ tư duy giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nắm bắt một vẫn đề.

Đ

b) Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy trực quan giúp chúng ta tổ chức và phân loại suy nghĩ; giúp phân tích, hiểu, tổng hợp, nhớ lại và nảy sinh những ý tưởng mới tốt hơn.

Đ

c) Sơ đồ tư duy giúp chúng ta liên kết thông tin, giúp não bộ lưu trữ được nhiều thông tin một cách khoa học nhất.

Đ

d) Sơ đồ tư duy giúp chúng ta sử dụng các kĩ năng của não phải. Não phải là nơi giúp chúng ta xử lí các thông tin về hình ảnh, âm thanh, tưởng tượng, sáng tạo và cảm xúc.

Đ

e) Sơ đồ tư duy giúp giải quyết vấn đề, ví dụ giải một bài toán,...

S

f) Sơ đồ tư duy cung cấp cái nhìn tổng quan về một chủ đề tốt hơn nhiều so với các tài liệu văn bản thông thường.

Đ

g) Với cùng một nội dung, cùng một yêu cầu tạo sơ đồ tư duy thì hai người khác nhau sẽ tạo ra hai sơ đồ tư duy giống nhau.

S

 

6 tháng 5 2022

câu 4:B

câu 5:

- Câu đúng là: b, d, a.

- Câu sai là: c, e