Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:19

2 ngày đc chả 72 000

Vậy 1 ngày đc trả số tiền là: 72 000:2=36 000

Làm trong 5 ngày thì người đó được số tiền là:36 000 x 5 =180 000

19 tháng 3 lúc 16:03

72000 chia 2 = 36000

180 000 đồng là đáp án cuối cùng

27 tháng 9 2021 lúc 8:06

trong 1 ngày người đó được trả số tiền là:

72000:2=36000(đồng)

sau 5 ngày người đó được trả số tiền là:

36000x5=180000(đồng)
                Đ/S:

27 tháng 9 2021 lúc 8:06

làm 1 ngày thì người đó trả số tiền là :
72000 : 2 = 36000(đ)

nếu làm 5 ngày thì người đó dc trả số tiền là :

36 000 x 5 = 180 000(đ)

31 tháng 7 2019 lúc 16:33

108 000 đồng

27 tháng 9 2022 lúc 20:04

Tính nháp:

Số tiền làm trong 1 ngày được trả là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền làm trong 3 ngày được trả là:

36 000 × 3 = 108 000 (đồng)

Kết quả: 108 000 đồng

28 tháng 5 2016 lúc 10:26

Bài giải

Số tiền trả cho 1 ngày công là:

72.000 : 2 = 36.000 ( đồng )

Số tiền trả cho 5 ngày công là:

36.000 x 5 = 180.000 ( đồng )

Đáp số : 180.000 đồng

28 tháng 5 2016 lúc 10:28

1 ngày đc trả số triền là

72 000 : 2 = 36 000

5 ngầy đc trả là

36 000 * 5 = 180000

Đ/S

22 tháng 3 2018 lúc 5:46

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.

12 tháng 12 2018 lúc 4:23

Số tiền công trong một ngày là:

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

Đáp số: 180 000 đồng.

28 tháng 9 2015 lúc 19:43

1 người làm trong 1 ngày được :

72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Làm trong 5 ngày được:

36000 x 5 = 180 000 (đồng)
Đáp số: 180 000 đồng

 

28 tháng 9 2015 lúc 19:44

1 người làm trong 1 ngày được:

72000 : 2 = 36000 (đồng)

Làm trong 5 ngày được:

36000 x 5 = 180000 (đồng)

ĐS:...

12 tháng 10 2021 lúc 12:45

Số tiền làm trong 1 ngày là:

420 000÷2= 210 000(đồng)

Số tiền làm trong 5 ngày là

210 000×5= 1 050 000(đồng)

Đ/s: 1 050 000 đồng

12 tháng 10 2021 lúc 13:08

Số tiền làm trong 1 ngày là:

420 000÷2= 210 000(đồng)

Số tiền làm trong 5 ngày là

210 000×5= 1 050 000(đồng)

Đ/s: 1 050 000 đồng

3 tháng 7 2018 lúc 9:28

Tóm tắt l;

2 ngày : 72000 đồng

5 ngày : ? đồng

Giải

Số tiền 1 ngày nhận dc là :

72000 : 2 = 36000 ( đồng )

Số tiền 5 ngày nhận dc là ;

36000 x 5 = 180000 ( đồng )

OK

3 tháng 7 2018 lúc 9:25

180000 đồng nha bạn

21 tháng 9 2017 lúc 19:47

tiền công của người thợ đó trong một ngày là:

600000:5=120000(đồng0

tiền công  của người thợ đó trong 9 ngày là:

120000x9=1080000(đồng0

ĐS:1080000 đồng

21 tháng 9 2017 lúc 19:47

600000:5*9=1080000

            dấu * là dấu nhân nhế