K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1/3 số sách ở ngăn thứ nhất là 30(quyển)

=>Số sách ở ngăn thứ nhất là \(30:\dfrac{1}{3}=90\left(quyển\right)\)

Số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là 90-30=60(quyển)

Số sách ở ngăn thứ hai là \(30:\dfrac{1}{5}=150\left(quyển\right)\)

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai là 150-30=120(quyển)

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn ngăn thứ nhất là:

120-60=60(quyển)

16 tháng 7 2018

Số sách ở ngăn thứ nhất là:

30 x 3 = 90 (quyển)

Số sách ở ngăn thứ hai là:

30 x 5 = 150 (quyển)

Số sách còn lại của ngăn thứ nhất là:

90 – 30 = 60 (quyển)

Số sách còn lại của ngăn thứ hai là:

150 – 30 = 120 (quyển)

Số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ở ngăn thứ nhất là:

120 – 60 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

31 tháng 3 2022

mượn bao nhiêu ms dc:v?

31 tháng 3 2022

Bài 8Có hai ngăn sách. Cô thư viện cho lớp 3A mượn 1/3

 số sách ở ngăn thứ nhất, cho lớp 3B mượn 1/5

 số sách ở ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được mượn 30 cuốn. Hỏi số sách còn lại ở ngăn thứ hai nhiều hơn số sách cònn lại ở ngăn thứ nhất là bao nhiêu cuốn?

8 tháng 2 2021

Ngăn thứ nhất có số sách là:

            134x3=402(quyển)

Ngăn thứ hai có số sách là:

             134x3=402(quyển)

                      Đáp số : ngăn 1:402 quyển.

                                     ngăn 2 : 402 quyển.

                     chúc bạn hok tốt

1 tháng 8 2020

bo tay

26 tháng 3 2015

32X5+32X4+32X3=384 (cuon)

Nha ban

21 tháng 11 2021

hfdfgngdcfgdgdn

10 tháng 8 2015

Số sách ngăn thứ nhất là 134 : \(\frac{1}{4}\) = 536 (sách)

Số sách ngăn thứ hai là 134 : \(\frac{1}{3}\) = 402 (sách)

3 tháng 1 2016

số sách ngăn thứ nhất : 134 : 1/4 = 536 ( quyển )

số sách ngăn thứ hai : 134 : 1/3 = 402 ( quyển )

                ĐS : ..................

28 tháng 12 2015

Số sách ngăn trên là:

32 : 1/5 = 160 (quyển sách)

Số sách ngăn giữa là:

32 : 1/4 = 128 (quyển sách)

Số sách ngăn dưới là:

32 : 1/3 = 96 (quyển sách)

Tổng số sách là:

160 + 128 + 96 = 384 (quyển sách)

Đ/S: A