K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 2 năm 6 tháng = ... tháng                                  1 giờ 5 phút = ... phút    3 phút 40 giây = ... giây                                     2 ngày 2 giờ = ... giờb) 28 tháng = ... năm ... tháng                               144 phút = ... giờ ... phút    150 giây = ... phút ... giây                                  54 giờ = ... ngày ... giờc) 60 phút = ... giờ                                                 30 phút = ... giờ...
Đọc tiếp

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ... tháng                                  1 giờ 5 phút = ... phút

    3 phút 40 giây = ... giây                                     2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng                               144 phút = ... giờ ... phút

    150 giây = ... phút ... giây                                  54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ                                                 30 phút = ... giờ = 0,... giờ

    45 phút = ... giờ = 0,... giờ                                 6 phút = ... giờ = 0,... giờ

   15 phút = ... giờ = 0,... giờ                                 12 phút = ... giờ = 0,... giờ

1 giờ 30 phút = ... giờ     3 giờ 15 phút = ... giờ

90 phút = ... giờ     2 giờ 12 ohuts = ... giờ

d) 60 giây = ... phút       30 giây = ... phút = 0,... phút

90 giây = ...,... phút      2 phút 45 giây = ...,... phút

1 phút 30 giây = ...,... phút     1 phút 6 giây = ...,... phút

10
19 tháng 4 2021

a. 30 tháng

65 phút

184 giây

50 giờ

b. 2 năm 4 tháng 

2 giờ 24 phút

2 phút 30 giây

2 ngày 6 giờ

c. 1 giờ

1/2 giờ= 0.5 giờ

3/4 giờ= 0.75 giờ

1/10 giờ= 0.1 giờ

1/4 giờ= 0.25 giờ

1/5 giờ= 0.2 giờ

1.5 giờ

3.25 giờ

1.5 giờ

2.2 giờ

d. 1 phút

1/2 phút= 0.5 phút

1.5 phút

2.75 phút

1.5 phút

1.1 phút

 

 

a) 2 năm 6 tháng=30 tháng

1 giờ 5 phút=65 phút

a) 6 năm=72 tháng

4 năm 2 tháng=50 tháng

3 năm rưỡi=42 tháng

3 ngày=72 giờ

0,5 ngày=12 giờ

3 ngày rưỡi=84 giờ

18 tháng 3

b ; 3 giờ = 180 phút

     1,5 giờ = 90 phút

      \(\dfrac{3}{4}\) giờ = 45 phút

      6 phút = 360 giây

       \(\dfrac{1}{2}\) phút = 30 giây

       1 giờ = 3600 giây 

    

18 tháng 1 2023

16,0042km

28,42m2

8,1 giờ

11,9 tấn

18 tháng 1 2023

16km 42m= 16,042 km

2842dm2= 28,42 m2

8 giờ 6 phút = 8,1 giờ

7 tấn 49 tạ = 11,9 tấn

16 tháng 5 2023

Đổi 1,5h = 1 giờ 30 phút

a, Nếu không tính thời gian nghỉ thì tổng cả thời gian đi và về là:

14 giờ 15 phút - (7 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút)= 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

Vận tốc lúc về = 5/6 vận tốc lúc đi

Tổng số phần bằng nhau:

5+6=11(phần)

Thời gian lúc về:

5,5 : 11 x 6 = 3 (giờ)

b, Quãng đường AB dài:

3 x 50 = 150km

17 tháng 5 2023

đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Tổng thời gian cả đi lẫn về là:

Đổi

Thời gian oto đi hết quãng đường là: 

Quãng đường dài:

Đáp số: 165 km

28 tháng 1

12,35

AH
Akai Haruma
Giáo viên
28 tháng 1

12 giờ 21 phút = 12,35 giờ

8 tháng 4 2023

Hiệu vận tốc hai xe là: 60 - 40 = 20 (km/h)

Thời gian hai xe gặp nhau là: 40 : 20 = 2 ( giờ)

Hai xe gặp nhau lúc: 12 giờ + 2 giờ = 14 giờ

Đáp số: 14 giờ 

8 tháng 4 2023

đổi 3h30'=3,5h

Hiệu vận tốc = 60 - 40 = 20 (km/h)

Hai xe gặp nhau sau = 40 : 20 = 2 (giờ)

Hai xe gặp nhau lúc = 12 + 2 = 14 giờ = 2 giờ chiều

                                                       Đ/S: 2h chiều

27 tháng 4 2023

   4,9  giờ + 4 giờ 54 phút \(\times\) 5 - 4,9 giờ \(\times\) 2 + 4 giờ 54 phút \(\times\) 6

= 4,9 giờ + 4,9 giờ \(\times\) 5 - 4,9 giờ \(\times\) 2 + 4,9 giờ  \(\times\) 6

= 4,9 giờ \(\times\) 1 + 4,9 giờ \(\times\) 5 - 4,9 giờ \(\times\) 2 + 4,9 giờ \(\times\) 6

= 4,9 giờ \(\times\) ( 1 + 5  - 2 + 6)

= 4,9 giờ \(\times\) ( 6 - 2 + 6)

= 4,9 giờ \(\times\) 10

= 49 giờ 

27 tháng 4 2023

4,9 giờ + 4 giờ 54 phút x 5 - 4,9 giờ x 2 + 4 giờ 45 phút x 6

= 4,9 giờ + 4,9 giờ x 5 - 4,9 giờ x 2 + 4,9 giờ x 6

= 4,9 giờ x (1 + 5 - 2 + 6)

= 4,9 giờ x 10

= 49 giờ

7 tháng 4 2023

Xe I khởi hành trước xe II :

9 giờ - 8 giờ 30 phút = 30 phút

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Lúc 9 giờ xe I cách xe II quãng đường là:

40 \(\times\) 0,5 = 20 (km)

Thời gian Xe II đuổi kịp xe I 

20: ( 56 - 40) = 1,25 ( giờ)

Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

Xe II đuổi kịp xe I lúc

9 giờ + 1 giờ 15 phút = 10 giờ 15 phút

Đáp số: 10 giờ 15 phút

 

 

 

7 tháng 4 2023

Xe I khởi hành trước xe II :

9 giờ - 8 giờ 30 phút = 30 phút

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Lúc 9 giờ xe I cách xe II quãng đường là:

40 × 0,5 = 20 (km)

Thời gian Xe II đuổi kịp xe I 

20: ( 56 - 40) = 1,25 ( giờ)

Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

Xe II đuổi kịp xe I lúc

9 giờ + 1 giờ 15 phút = 10 giờ 15 phút

Đáp số: 10 giờ 15 phút

DT
15 tháng 1

Đổi : 1 giờ = 60 phút

75% của 1 giờ bằng : 60 x 75% = 45 (phút)

NV
15 tháng 1

Đổi 1 giờ bằng 60 phút

Do đó 75% của một giờ là:

\(60\times75:100=45\) (phút)