Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 13:59

4,2 giờ = 4 giờ 12 phút         cái thứ hai cùng đơn vị nha bạn

19 tháng 3 lúc 14:08
 

 

 4,2 giờ = 4 giờ 12 phút.

Giải thích: Đổi 0,2 giờ = 0,2 x 60 = 12 phút.

 

20 tháng 1 2016 lúc 14:17

Áp dụng công thức tính chi vi hình tròn = 2 lần bán kính nhân với pi   (Với pi = 3,14)

a) Trong 1 giờ thì đầu nhọm kim phút dịch chuyển hết 1 vòng tròn

=> Kim phút dịch chuyển được là: 2 x 9,5 x 3,14 = 59,66 cm 

b) Trong 12 giờ thì đầu nhọm kim giờ dịch chuyển hết 1 vòng tròn

=> Kim giờ dịch chuyển được là: 2 x 7,5 x 3,14 = 47,1 cm 

18 tháng 1 2016 lúc 20:51

a.Trong 1h đầu nhọn của kim phút dịch chuyển được quãng đường dài là:

                 5*2*3,14=31,4[cm]

b.Trong 12h đầu nhọn của kim h dịch chuyển được quãng đường dài là:

                3*2*3,14=18,84[cm]

                             Đ/S:a.31,4cm.

                                    b.18,84cm.

17 tháng 8 2016 lúc 20:07

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

8 tháng 1 2017 lúc 12:50

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

15 tháng 6 2020 lúc 21:05

ai tốt thì cho mình hỏi cách làm luôn nha :3

22 tháng 1 2017 lúc 14:48

dề chua chuỷân ? Các điểm trên kim đồng hồ dịch chuyển đươc qđ khác nhau =>cụ thể đang hỏi điểm nào thuộc cái kim đang hỏi.

29 tháng 3 2019 lúc 14:58

Trả lời :

a) 1 m 25 cm = 1,25 m                     1 m2 25 cm2 = 10025 cm2

1 m 25 cm = 1,25 m                         1 m2 25 cm2 = 1,0025 m2

1 m3 25 cm3 = 1000025 cm3                 1 m3 25 cm= 1,000025 m3

b) 3,4 giờ = 3 giờ 24 phút                  6,2 giờ = 6 giờ 12 phút

1,6 giờ = 1 giờ 36 phút                      4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

~Hok tốt~

29 tháng 3 2019 lúc 15:27

1m25cm=1,25m

1m khối 25cm khối = 10025 cm khối