Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 13:59

4,2 giờ = 4 giờ 12 phút         cái thứ hai cùng đơn vị nha bạn

19 tháng 3 2023 lúc 14:08
 

 

 4,2 giờ = 4 giờ 12 phút.

Giải thích: Đổi 0,2 giờ = 0,2 x 60 = 12 phút.

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 2 năm 6 tháng = ... tháng                                  1 giờ 5 phút = ... phút    3 phút 40 giây = ... giây                                     2 ngày 2 giờ = ... giờb) 28 tháng = ... năm ... tháng                               144 phút = ... giờ ... phút    150 giây = ... phút ... giây                                  54 giờ = ... ngày ... giờc) 60 phút = ... giờ                                                 30 phút = ... giờ...
Đọc tiếp

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ... tháng                                  1 giờ 5 phút = ... phút

    3 phút 40 giây = ... giây                                     2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng                               144 phút = ... giờ ... phút

    150 giây = ... phút ... giây                                  54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ                                                 30 phút = ... giờ = 0,... giờ

    45 phút = ... giờ = 0,... giờ                                 6 phút = ... giờ = 0,... giờ

   15 phút = ... giờ = 0,... giờ                                 12 phút = ... giờ = 0,... giờ

1 giờ 30 phút = ... giờ     3 giờ 15 phút = ... giờ

90 phút = ... giờ     2 giờ 12 ohuts = ... giờ

d) 60 giây = ... phút       30 giây = ... phút = 0,... phút

90 giây = ...,... phút      2 phút 45 giây = ...,... phút

1 phút 30 giây = ...,... phút     1 phút 6 giây = ...,... phút

10
19 tháng 4 2021 lúc 21:51

a. 30 tháng

65 phút

184 giây

50 giờ

b. 2 năm 4 tháng 

2 giờ 24 phút

2 phút 30 giây

2 ngày 6 giờ

c. 1 giờ

1/2 giờ= 0.5 giờ

3/4 giờ= 0.75 giờ

1/10 giờ= 0.1 giờ

1/4 giờ= 0.25 giờ

1/5 giờ= 0.2 giờ

1.5 giờ

3.25 giờ

1.5 giờ

2.2 giờ

d. 1 phút

1/2 phút= 0.5 phút

1.5 phút

2.75 phút

1.5 phút

1.1 phút

 

 

19 tháng 4 2021 lúc 22:47

a) 2 năm 6 tháng=30 tháng

1 giờ 5 phút=65 phút

1 tháng 2 2021 lúc 21:56

a) 6 năm=72 tháng

4 năm 2 tháng=50 tháng

3 năm rưỡi=42 tháng

3 ngày=72 giờ

0,5 ngày=12 giờ

3 ngày rưỡi=84 giờ

18 tháng 1 2023 lúc 15:23

16,0042km

28,42m2

8,1 giờ

11,9 tấn

18 tháng 1 2023 lúc 8:51

16km 42m= 16,042 km

2842dm2= 28,42 m2

8 giờ 6 phút = 8,1 giờ

7 tấn 49 tạ = 11,9 tấn

28 tháng 1 lúc 19:14

12,35

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
28 tháng 1 lúc 19:18

12 giờ 21 phút = 12,35 giờ

29 tháng 5 2022 lúc 19:49

Đổi `2` giờ `30` phút `=2,5`giờ

Vận tốc ô tô đi được là: `120:2,5=48(km//h)`

    `->\bb B`

29 tháng 5 2022 lúc 19:49

b 48 km/giờ

29 tháng 3 2019 lúc 14:58

Trả lời :

a) 1 m 25 cm = 1,25 m                     1 m2 25 cm2 = 10025 cm2

1 m 25 cm = 1,25 m                         1 m2 25 cm2 = 1,0025 m2

1 m3 25 cm3 = 1000025 cm3                 1 m3 25 cm= 1,000025 m3

b) 3,4 giờ = 3 giờ 24 phút                  6,2 giờ = 6 giờ 12 phút

1,6 giờ = 1 giờ 36 phút                      4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

~Hok tốt~

29 tháng 3 2019 lúc 15:27

1m25cm=1,25m

1m khối 25cm khối = 10025 cm khối

16 tháng 5 2023 lúc 21:30

Đổi 1,5h = 1 giờ 30 phút

a, Nếu không tính thời gian nghỉ thì tổng cả thời gian đi và về là:

14 giờ 15 phút - (7 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút)= 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

Vận tốc lúc về = 5/6 vận tốc lúc đi

Tổng số phần bằng nhau:

5+6=11(phần)

Thời gian lúc về:

5,5 : 11 x 6 = 3 (giờ)

b, Quãng đường AB dài:

3 x 50 = 150km

17 tháng 5 2023 lúc 10:39

đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Tổng thời gian cả đi lẫn về là:

Đổi

Thời gian oto đi hết quãng đường là: 

Quãng đường dài:

Đáp số: 165 km

7 tháng 4 2023 lúc 18:02

Xe I khởi hành trước xe II :

9 giờ - 8 giờ 30 phút = 30 phút

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Lúc 9 giờ xe I cách xe II quãng đường là:

40 \(\times\) 0,5 = 20 (km)

Thời gian Xe II đuổi kịp xe I 

20: ( 56 - 40) = 1,25 ( giờ)

Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

Xe II đuổi kịp xe I lúc

9 giờ + 1 giờ 15 phút = 10 giờ 15 phút

Đáp số: 10 giờ 15 phút

 

 

 

7 tháng 4 2023 lúc 18:34

Xe I khởi hành trước xe II :

9 giờ - 8 giờ 30 phút = 30 phút

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Lúc 9 giờ xe I cách xe II quãng đường là:

40 × 0,5 = 20 (km)

Thời gian Xe II đuổi kịp xe I 

20: ( 56 - 40) = 1,25 ( giờ)

Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

Xe II đuổi kịp xe I lúc

9 giờ + 1 giờ 15 phút = 10 giờ 15 phút

Đáp số: 10 giờ 15 phút

17 tháng 8 2016 lúc 20:07

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)

8 tháng 1 2017 lúc 12:50

chu vi đường tròn của kim phút: p= pi . d = 3,14 . 5.2=31.4(cm)

1 giờ = 60p

kim phút dịch chuyển dc trong 1 h: s=31,4.60=1884 cm)

trương tự kim giờ dịch chuyển dc: s= 3,14 . 2 .3 .12=226,08 (cm)