Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 13:46

\(28,5km^2=285ha\)

\(800kg=8\text{tạ}=0,8\text{tấn}\)

\(0,386=38,6\%\)

19 tháng 3 lúc 13:59

800��=8tạ=0,8taˆˊn

,386=38,6%

25 tháng 2 2018 lúc 8:53

1984m=19,84hm

34,86tấn=34860kg

163m2=0,0163ha

42km2 6ha= 426ha

1,9 m=190cm

27,5km2=27km2  50ha

32 tấn 8 yến=3208 yến

65kg=0,065 tấn

0,9m2=0,00009

23,459ha=2345,9dam2

15km2 8ha=15,08 km2

38,7 km2=0,000387 m2

57m2 66cm2=5700,66 dm2

4 tạ 7 kg= 4,007tạ

25 tháng 2 2018 lúc 9:04

1984 m = 19,84 hm

34,86 tấn = 34860 kg

163 m2 = 0,0163 ha

42 km2 6 ha = 4206 ha

1,9 m = 190 cm

27,5 km2 = 27 km5 ha

32 tấn 8 yến = 3208 yến

65 kg = 0,065 tấn

0,9 m2 = 9000 cm2

23,459 ha = 2345,9 dam2

15 km2 8 ha = 15,08 km2

38,7 km2 = 38700000 m2

57 m2 66 cm2 = 5700,66 dm2

4 tạ 7 kg = 4,07 tạ

tk mk nha

19 tháng 10 2016 lúc 18:46

2  . A} 32,47 TẤN=320 TẠ =470KG

B} 0,9 TẤN =9 TẠ =900 KG

C} 780 KG =7,8 TẠ =0,780 TẤN

d} 78KG =0,78 TẠ =0,078 TẤN 

3.A}   7,3 M =73DM

34,34M =3434CM

8,02KM=8020M 

7,3M2 = 730 DM2

34,34 M2 =343400 CM2

8,02 KM2 =8020000 M2

B}0,7 KM2 =70 HA

0,25HA =2500 M2

0,7 KM2 =7000000 M2

7,71 HA =77100 M2

CHÚC BẠN HỌC TỐT

8 tháng 11 2021 lúc 21:31

a: 9m=0,009km

b: 34 tạ=3,4 tấn

8 tháng 11 2021 lúc 21:34

A)0,009km

B)3,4 tấn

5 tháng 7 2018 lúc 4:18

2,5 m 2 = 250 d m 2

0,59 k m 2 > 5,9 ha

1,5 tấn < 150 tạ

0,75 km  = 750 m

11 tháng 5 2021 lúc 20:33

=,>,<,= theo thứ tự

23 tháng 3 2020 lúc 19:07

a)  4,8 km2

b) 21,7 tạ

0,52 tấn = 5000 kg                                          276,5 m2 = 27,65 ha

247,5 kg = 2,475 tạ                                         357,8 m2 = 35,78 dam2

23 tháng 3 2020 lúc 19:10

a) 4km2 8hm2 = 4, 08km2

b) 2 tấn 17 yến = 21, 7 tạ

0, 52 tấn = 520kg

276, 5m2 = 0, 02765ha

247, 5kg = 2, 475 tạ

357, 8m2 = 3, 578dam2

13 tháng 11 2017 lúc 18:06

Đáp án

450dm2

8,65 ha

400m

10,04 tạ

542,6ha

0,5426km2

13 tháng 11 2017 lúc 18:07

4,5 m2 = 450 m2

3 ha 565 dam2 = 8,65 ha

0,4 km = 400m

1 tấn 4 kg = 10,04 tạ

5,426 km2 = 542,6 ha

54,26 ha = 0,5426 km2

23 tháng 10 2017 lúc 6:20

19kg 21 g = 19,21 kg

6 tấn 7 kg = 6, 007 tấn 

55 kg = 0,055 tấn

216 tạ = 21,6   tấn

4km 26ha = 4,26 km²

800 m² = 0,0800  ha

8 ha 170 m² = 8,1700 ha

16 m 27 dm²  =  16,27 m²