Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Hôm kia lúc 5:51

2,45 x 227 - 2,45 x 18 - 9 x 2,45 

= 2,45 x ( 227 - 18 - 9 )

= 2,45 x 200

= 490

Tuổi bố 2 năm trước là :

30:(7-2) x 7 = 42 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là :

42+2 = 44(tuổi)

Đ/S: 44 tuổi

3 tháng 5 2022 lúc 20:58

2 năm trước bố có số tuổi là:
30 : ( 7 -2 ) x 7 = 42 ( tuổi )                                                                      Hiện nay số tuổi của bố là:                                                                       42 + 2 = 44 ( tuổi )                                                                                 Đ/S: ............

14 tháng 3 2021 lúc 19:25

Mn tính thôi nha !!!!

5 tháng 2 2022 lúc 10:55

a<b nha

 

14 tháng 3 2021 lúc 15:22

4 Đổi 2 phút 7 giây = 127 giây

16 phút 46 giây = 1006 giây

4 phút 7 giây = 247 giây

Vận tốc chạy của vận động viên Vũ thị Ly:

800:127=6,3 m/s

Vận tốc chạy của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

5000:1006 = 4,9 m/s

Vận tốc chạy của vận động viên Dương Văn thái :

1500:247 = 6,07 m/s

Bài 5 Thời gian đoàn tàu đi là:  10 giờ 45 phút - 9 giờ  = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ 

Vận tốc của đoàn tàu là: 87,5 : 1,75 = 50km/h

19 tháng 8 2022 lúc 16:33

Bài 4:       Giải:

Đổi 2 phút 7s = 127 s

16 phút 46s = 1006 s

4 phút 7s = 247 s

Vận tốc chạy của vận động viên Vũ thị Ly:

800 : 127= 6,3(m/s)

Vận tốc chạy của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

5000:1006 = 4,9 (m/s)

Vận tốc chạy của vận động viên Dương Văn thái :

1500:247 = 6,07 m/s

Bài 5

Thời gian đoàn tàu đi là: 

10 giờ 45 phút - 9 giờ  = 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ 

Vận tốc của đoàn tàu là:

87,5 : 1,75 = 50km/h

24 tháng 3 2021 lúc 21:57

a, 525 ngày có : 60x24x525= 756000 phút

b, 4 năm k nhuận có: 60x24x365x4= 2102400 phút

24 tháng 3 2021 lúc 21:56

a)756000 phút

b)2102400 phút

2 tháng 4 2021 lúc 22:35

Đáp án:

23,25 m

Giải thích các bước giải:

Chu vi của sân kho ban đầu là

     106-3-10=93(m)

Cạnh của sân kho ban đầu là

      93-4=23,25(m)

    Đáp số:23,25 m

2 tháng 4 2021 lúc 22:35

nhầm nhầm

2 tháng 4 2021 lúc 22:52
  • Bác thợ mộc phải làm hết số ghế là:

           1x2+4=6 (cái)
Trung bình làm một cái ghế mất số thời gian là:

            16 giờ 30 phút : 6 = 2h45 phút

                                         Đ/số : 2h 45 phút

2 tháng 4 2021 lúc 22:53

bạn học tốt

9 tháng 4 2021 lúc 12:20

 Đổi  :22 km 500m = 22500 m 
22500 gấp 900 số  lần là :
     22500 :900 =25  ( lần )
Vậy ô tô đi 22 km 500 m ( 22500m ) hết :
      1 x 25 = 25 ( phút )
   Đáp số : 25 phút 

9 tháng 4 2021 lúc 12:19

1500 giây , chụy nghĩ vậy , sai thì thui nhoa !!