Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 2 2022 lúc 20:22

A = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + ... + 2018 – 2019 - 2020 + 2021 
 
A = (1 + 2 - 3 - 4) + ... + (2017 + 2018 – 2019 - 2020) + 2021
 
A = (-4) + ... + (-4) + 2021 + 
 
2020 : 4 = 505
 
A = (-4) . 505 + 2021 
 
A = (-2020) + 2021 
 
A = 1

Vậy A=1

Mình gửi bạn nha !!!!!

20 tháng 4 2022 lúc 22:36

d

20 tháng 4 2022 lúc 22:36

....

4 tháng 3 2020 lúc 11:18

S = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + ... + 2018 – 2019 - 2020 + 2021 + 2022

S = (1 + 2 - 3 - 4) + ... + (2017 + 2018 – 2019 - 2020) + 2021 + 2022

S = (-4) + ... + (-4) + 2021 + 2022

2020 : 4 = 505

S = (-4) . 505 + 2021 + 2022

S = (-2020) + 2021 + 2022

S = 2023

4 tháng 3 2020 lúc 11:21

S=1+2-3-4+5+6-7-8+9+.....+2018-2019-2020+2021+2022

S=[1+2-3-4]+[5+6-7-8]+....+[2017+2018-2019-2020]+2021+2022

S=-4+[-4]+....+[-4]+4043

S=-4. 531+4043

S=-2124+4043

S= 1919

NHỚ THEO DÕI MÌNH NHA

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
28 tháng 11 2021 lúc 0:09

Lời giải:
a.

$5+3(-7)+4:(-2)=5+(-21)+(-2)=5-(21+2)=5-23=-(23-5)=-18$

b.

$1-2-3+4+5-6-7+8+....+2017-2018-2019+2020+2021$

$=(1-2-3+4)+(5-6-7+8)+....+(2017-2018-2019+2020)+2021$

$=0+0+....+0+2021=2021$

23 tháng 2 lúc 12:56

=(1+2-3-4)+(5+6-7-8)+...+(2017+2018-2019-2020)+2021

=(-4)+(-4)+...+(-4)+2021

=-4*505+2021

=1

23 tháng 2 lúc 13:04

\(B=1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-...+2018-2019-2020+2021\)

\(B=\left(1+2-3-4\right)+...+\left(2017+2018-2019-2020\right)+2021\) \(B=\left(-4\right)+...+\left(-4\right)+2021+2020:4=505\)  

\(B=\left(-4\right).505+2021\) \(B=\left(-2020\right)+2021\) 

\(B=1\)

13 tháng 12 2021 lúc 11:03

S=1+(2-3)+(-4+5)+(6-7)+(-8+9)+...+(-2020+2021)
S=1-1+1-1+1+...+1
S=1+0+0+...+0
S=1

13 tháng 12 2021 lúc 11:05

\(S=1+2-3-4+...+2017+2018-2019-2020+2021\\ S=\left(1+2-3-4\right)+...+\left(2017+2018-2019-2020\right)+2021\\ S=\left(-4\right)+\left(-4\right)+\left(-4\right)+...+-4+2021\\ S=505.\left(-4\right)+2021\\ S=-2020+2021\\ S=1\)

1 tháng 10 2021 lúc 21:15

Ta có: \(S=1+2-3-4+5+6-...+2018-2019-2020+2021\)

\(=\left(-4\right)\cdot505+2021\)

=2021-2020

=1

1 tháng 10 2021 lúc 21:16

\(S=\left(1+2-3-4\right)+\left(5+6-7-8\right)+...+\left(2017+2018-2019-2020\right)+2021\\ S=\left(-4\right)+\left(-4\right)+...+\left(-4\right)+2021\)

Ta có từ 1 đến 2020 có 2020 số nên khi nhóm 4 số 1 cặp thì có \(2020:5=404\left(cặp\right)\)

Vậy \(S=404\left(-4\right)+2021=-1616+2021=405\)

18 tháng 12 2022 lúc 15:07

S=1+(2-3)+(-4+5)+(6-7)+(-8+9)+...+(-2020+2021)
S=1-1+1-1+1+...+1
S=1+0+0+...+0
S=1