Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Akai Haruma
Akai Haruma
Giáo viên
31 tháng 5 2023

Lời giải:

Số số hạng: $(2020-x):1+1=2021-x$

Giá trị tổng trên: $(2020+x)(2021-x):2=2020$

$(2020+x)(2021-x)=4040$

$2020.2021+x-x^2=4040$

$x^2-x+4040-2020.2021=0$

$x^2-x+2020(2-2021)=0$

$x^2-x-2019.2020=0$

$(x-2020)(x+2019)=0$

$\Rightarrow x=2020$ hoặc $x=-2019$

 

10 tháng 5 2019

bạn nào làm được thì giúp mình với còn bài này thì mình không biết làm. sorry nha

22 tháng 10 2019

AI NÓI TỚ NÓI SAI, CÓ NÓI VỀ BÀI ĐÂU MÀ SAI ĐIÊN À MẤY BẠN KIA

25 tháng 4 2023

Vì:

khi tính bài toán 2015/2016 + 2016/2017 + 2017/2018 + 2018/2019 + 2019/2020 + 2020/2015 này ra thì ta được con số là 6,000003688 con số này phải lớn hơn số 6 nên:  6,000003688 > 6

25 tháng 4 2023

Vì:khi tính bài toán 2015/2016+2016/2017+2017/2018+2018/2019+ 2019/2020+2020/2015 ta ra được là: 6,000003688 nên: 6,000003688 > 6

8 tháng 9 2018

Ta có: \(B=\dfrac{2017+2018+2019}{2018+2019+2020}=\dfrac{2017}{2018+2019+2020}+\dfrac{2018}{2018+2019+2020}+\dfrac{2019}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2017}{2018}>\dfrac{2017}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2018}{2019}>\dfrac{2018}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2019}{2020}>\dfrac{2019}{2018+2019+2020}\)

\(\Rightarrow\dfrac{2017}{2018}+\dfrac{2018}{2019}+\dfrac{2019}{2020}>\dfrac{2017}{2018+2019+2020}+\dfrac{2018}{2018+2019+2020}+\dfrac{2019}{2018+2919+2020}\)

\(\Rightarrow A>B.\)

Vậy \(A>B.\)

4 tháng 8 2017

a, \(\dfrac{2017.2021-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017\left(2018+3\right)-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017.2018+2017.3-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017.2018+2020}{2020+2017.2018}\)

= 1
@Nguyen Thi Ngoc Linh

23 tháng 6 2020

Biết mà bạn

4 tháng 1 2020

a/ \(A=2018\cdot2018\)

\(=\left(2019-1\right)\cdot2018=2019\cdot2018-2018\)

\(B=2017\cdot2019\)

\(=\left(2018-1\right)\cdot2019=2018\cdot2019-2019\)

\(\Rightarrow A>B\)

b/ 

\(A=2018\cdot2019\)

\(=\left(2017+1\right)\cdot2019=2017\cdot2019+2019\)

\(B=2017\cdot2020\)

\(=2017\cdot\left(2019+1\right)=2017\cdot2019+2017\)

\(\Rightarrow A>B\)

4 tháng 1 2020

Quên câu cuối ạ

c/ \(A=32\cdot53-31\)

\(=32\cdot53-32+1\)

\(B=53\cdot31-32\)

\(=53\cdot\left(32-1\right)-32=32\cdot53-32-53\)

có 1 > (-53)

\(\Rightarrow A>B\)

30 tháng 6 2017

Đề là gì vậy bạn !