Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 5 2019 lúc 20:38

bạn nào làm được thì giúp mình với còn bài này thì mình không biết làm. sorry nha

22 tháng 10 2019 lúc 17:57

AI NÓI TỚ NÓI SAI, CÓ NÓI VỀ BÀI ĐÂU MÀ SAI ĐIÊN À MẤY BẠN KIA

8 tháng 9 2018 lúc 11:42

Ta có: \(B=\dfrac{2017+2018+2019}{2018+2019+2020}=\dfrac{2017}{2018+2019+2020}+\dfrac{2018}{2018+2019+2020}+\dfrac{2019}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2017}{2018}>\dfrac{2017}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2018}{2019}>\dfrac{2018}{2018+2019+2020}\)

\(\dfrac{2019}{2020}>\dfrac{2019}{2018+2019+2020}\)

\(\Rightarrow\dfrac{2017}{2018}+\dfrac{2018}{2019}+\dfrac{2019}{2020}>\dfrac{2017}{2018+2019+2020}+\dfrac{2018}{2018+2019+2020}+\dfrac{2019}{2018+2919+2020}\)

\(\Rightarrow A>B.\)

Vậy \(A>B.\)

4 tháng 8 2017 lúc 8:52

a, \(\dfrac{2017.2021-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017\left(2018+3\right)-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017.2018+2017.3-4031}{2020+2017.2018}\)

= \(\dfrac{2017.2018+2020}{2020+2017.2018}\)

= 1
@Nguyen Thi Ngoc Linh

23 tháng 6 2020 lúc 20:50

Biết mà bạn

23 tháng 6 2020 lúc 20:55

hazzzzz

30 tháng 6 2017 lúc 20:38

Đề là gì vậy bạn !

4 tháng 1 2020 lúc 22:48

a/ \(A=2018\cdot2018\)

\(=\left(2019-1\right)\cdot2018=2019\cdot2018-2018\)

\(B=2017\cdot2019\)

\(=\left(2018-1\right)\cdot2019=2018\cdot2019-2019\)

\(\Rightarrow A>B\)

b/ 

\(A=2018\cdot2019\)

\(=\left(2017+1\right)\cdot2019=2017\cdot2019+2019\)

\(B=2017\cdot2020\)

\(=2017\cdot\left(2019+1\right)=2017\cdot2019+2017\)

\(\Rightarrow A>B\)

4 tháng 1 2020 lúc 22:52

Quên câu cuối ạ

c/ \(A=32\cdot53-31\)

\(=32\cdot53-32+1\)

\(B=53\cdot31-32\)

\(=53\cdot\left(32-1\right)-32=32\cdot53-32-53\)

có 1 > (-53)

\(\Rightarrow A>B\)

6 tháng 8 2017 lúc 9:18

Ta có : \(\dfrac{2017+2018}{2018+2019}=\dfrac{2017}{2018+2019}+\dfrac{2018}{2018+2019}\)

Rõ ràng ta thấy : \(\dfrac{2017}{2018}>\dfrac{2017}{2018+2019}\) (1)

\(\dfrac{2018}{2019}>\dfrac{2018}{2018+2019}\) (2)

Từ (1)(2), suy ra :

\(\dfrac{2017}{2018}+\dfrac{2018}{2019}>\dfrac{2017+2018}{2018+2019}\)

Vậy ......................

~ Học tốt ~

6 tháng 8 2017 lúc 9:15

Ta có : \(\dfrac{2017}{2018}+\dfrac{2018}{2019}+\dfrac{2019}{2020}=\left(1-\dfrac{1}{2018}\right)+\left(1-\dfrac{1}{2019}\right)+\left(1-\dfrac{1}{2020}\right)\)\(=\left(1+1+1\right)-\left(\dfrac{1}{2018}+\dfrac{1}{2019}+\dfrac{1}{2020}\right)\)

\(=3+\left(\dfrac{1}{2018}+\dfrac{1}{2019}+\dfrac{1}{2020}\right)< 3\)

Vậy \(\dfrac{2017}{2018}+\dfrac{2018}{2019}+\dfrac{2019}{2020}< 3\)