Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

31 tháng 12 2022 lúc 16:20

1/4:0,25-1/8:0,125+1/2:0,5-1/10:0,1

=1/4x4-1/8x8+1/2x2-1/10x10

=4/4-8/8+2/2-10/10

=1-1+1-1

=0

9 tháng 2 2021 lúc 8:52

1/2÷0,5-1/4÷0,25+1/8:0,125-1/10:0,1=0

9 tháng 2 2021 lúc 8:53

1/2 ÷ 0,5 - 1/4 ÷ 0,25 + 1/8 : 0,125 - 1/10 : 0,1 = 0

# Chúc em học tốt 

23 tháng 12 2021 lúc 8:03

\(=0\)

23 tháng 12 2021 lúc 8:03

\(\dfrac{1}{4}:0,25-\dfrac{1}{8}:0,125+\dfrac{1}{2}:0,5-\dfrac{1}{10}:0,1\)

\(=0,25:0,25-0,125:0,125+0,5:0,5-0,1:0,1\)

\(=1-1+1-1\)

\(=0+0=0\)

25 tháng 4 2018 lúc 11:13

=1/2:1/2-1/4:1/4+1/8:1/8-1/10:1/10+5/4

=1/2x2-1/4x4+1/8x8-1/10x10+5/4

=     1  -     1   +    1   -    1+5/4

=            5/4

26 tháng 4 2018 lúc 19:06

cảm ơn bạn nhiều

2 tháng 12 2016 lúc 19:40

1/2 : 0.5 - 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0.125 - 1/10 : 0.1

= 0.5 : 0.5 - 0.25 - 0.25 + 0.125 : 0.125 -  0.1 : 0.1

=    1    -    1     +    1    -  1

=               0

Mk làm câu này hồi lớp 5 rùi 

Đúng 100 %

2 tháng 12 2016 lúc 19:44

1/2 : 0,5 - 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 - 1/10 : 0,1

= 0,5 : 0,5 - 0,25 : 0,25 + 0,125 - 0,125 - 0,1 : 0,1

=     1       -         1        +          1        -         1

=                0                +                       0

=                                   0

21 tháng 12 2014 lúc 19:52

= 0,5 ; 0,5 - 0,25 : 0,25 + 0,125 : 0,125 - 0,1 : 0,1

=       1    -        1       +    1                 - 1 

= 0

4 tháng 1 2017 lúc 20:10

hahaahahhahahahahhahahaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaahahahaahhaahhaahahahahahahaahahhaahahahahahahahahahahahahaahhaahahahh

\(\frac{1}{2}:0,5-\frac{1}{4}:0,25+\frac{1}{8}:0,125-\frac{1}{10}:0,1\)

\(=\frac{1}{2}\times2-\frac{1}{4}\times4+\frac{1}{8}\times8-\frac{1}{10}\times10\)

\(=1-1+1-1\)

\(=0\)

Gợi ý làm bài 

B1:bn đưa hết các số thành phân số 

B2:tính bằng cách thuận tiện 

B3:hoàn thành bài tập 

Mik chỉ gợi ý thôi. Ko các bạn cứ ỷ lại trên đây mà hỏi

Chúc bạn thành công 

3 tháng 7 2018 lúc 19:57

trả lời lun nha

0,5 : 0,5 + 0,0625 :0,25 +0,125 :0,125 - 0,1 :0,1

0,5 x 2 + 0,0625 x 4 + 0,125 x 8 - 0,1 x 10

1 + 0,25 + 1 - 1

2,25-1

1,25

   1/2 : 0,5 - 1/4 : 0,25 + 1/8 : 0,125 - 1/10 : 0,1

= 1/2 x 2 - 1/4 x 4 + 1/8 x 8 - 1/10 x 10

= 1 - 1 + 1 - 1

= 0

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
31 tháng 7 2021 lúc 16:00

\(\frac{1}{2}\)\(\div\)\(0,5\)\(-\)\(\frac{1}{4}\div0,25\)\(+\)\(\frac{1}{8}\div0,125\)\(-\)\(\frac{1}{10}\div0,1\)

\(=\)\(\frac{1}{2}\)\(\div\)\(\frac{1}{2}\)\(-\)\(\frac{1}{4}\div\frac{1}{4}\)\(+\)\(\frac{1}{8}\div\frac{1}{8}\)\(-\)\(\frac{1}{10}\div\frac{1}{10}\)

\(=\)\(\frac{1}{2}\)\(\times\frac{2}{1}\)\(-\)\(\frac{1}{4}\times\frac{4}{1}\)\(+\)\(\frac{1}{8}\times\frac{8}{1}\)\(-\)\(\frac{1}{10}\times\frac{10}{1}\)

\(=\)\(1-1+1-1\)

\(=\)\(0\)