Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 19:20

222222222222222222222

Bài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO“XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL” 1.  Tìm kiếm thông tin-       Thực hiện tính toán trên trang tính; -       Sử dụng các hàm để tính toán; -       Định dạng trang tính-       Cách tính điểm học sinh Trung học cơ sở;-       Xếp loại học sinh Trung học cơ sở.2. Xử lí thông tinCả nhóm thảo luận về các nội dung:-       Sử dụng những...
Đọc tiếp

Bài: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

“XÂY DỰNG SỔ QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA LỚP BẰNG EXCEL”

 

1.  Tìm kiếm thông tin

-       Thực hiện tính toán trên trang tính;

-       Sử dụng các hàm để tính toán;

-       Định dạng trang tính

-       Cách tính điểm học sinh Trung học cơ sở;

-       Xếp loại học sinh Trung học cơ sở.

2. Xử lí thông tin

Cả nhóm thảo luận về các nội dung:

-       Sử dụng những thao tác gì trên bảng tính để tạo ra sổ quản lí điểm của từng môn học?

-       Sử dụng hàm nào để tính toán điểm trung bình từng môn học, điểm trung bình các môn học?average

-       Sử dụng hàm nào để đánh giá xếp loại học lực của từng học sinh? (Yêu cầu này không bắt buộc, nhóm nào tìm hiểu được thì sẽ được cộng điểm)if

-       Các môn học sẽ được thiết kế trên cùng một trang tính, hay mỗi môn trên một trang tính?

-       Cả nhóm sẽ thảo luận nên trình bày sổ điểm như thế nào cho phù hợp (dạng cột, mỗi cột một nội dung: thứ tự, ngày tháng năm sinh, giới tính, …)

-       Thư kí nhóm ghi tên các hàm, các thao tác tương ứng với các nội dung vào mẫu phiếu “Báo cáo nhóm” Phụ lục 7

3. Xây dựng ý tưởng, bố cục nội dung sổ quản lí điểm

-       Bước 1: Thảo luận các nội dung đã được ghi ra phiếu và lựa chọn những nội dung thích hợp để đưa vào sổ quản lí điểm

-       Bước 2: Thư kí ghi những nội dung, hàm được sử dụng tương ứng lên mẫu phiếu “Báo cáo nhóm” Phụ lục 7

4. Phân công xây dựng sổ quản lí điểm

-       Thống nhất kiểu chữ, font chữ, cỡ chữ,… khi nhập dữ liệu (để ghép sản phẩm của từng cá nhân được thuận tiện)

-       Nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho mỗi cá nhân làm một nội dung đã thống nhất và lưu kết quả thực hiện vào thiết bị lưu trữ

-       Khi các thành viên hoàn thành, thư kí thống nhất ghép sản phẩm của các thành viên lại với nhau và cho chạy thử.

-       Đánh giá kết quả chạy thử:

+       Tính năng tự động tính điểm trung bình

+       Tính năng tự động xếp loại học lực của từng học sinh

If, And, or

5. Xây dựng bản thuyết trình trên PowerPoint về sổ quản lí điểm

-       Thảo luận về cấu trúc, nội dung được đưa vào bản thuyết trình

-       Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên phụ trách một nội dung trong bản thuyết trình (có thành viên phụ trách thiết kế trên PowerPoint, tạo hiệu ứng,…)

-       Báo cáo cần có các nội dung sau:

-       Sử dụng thao tác gì trên bảng tính;

-       Sử dụng những hàm nào để tính toán điểm trung bình từng môn học,…

6. Hướng dẫn báo cáo và đánh giá sản phẩm

-       Mỗi nhóm hoàn hành 01 file Excel “So quan li diem lop 7A.xlsx” và 01 file PowerPoint trình chiếu bài báo cáo sản phẩm.

-       Nhóm trưởng cử một – hai thành viên trình bày báo cáo.

-