Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

6 tháng 8 lúc 19:05

3

6 tháng 8 lúc 19:17

3

11 tháng 8 2016 lúc 13:09

a)\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{9.10}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{3}{4}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(1+\left(\frac{-1}{2}+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{-1}{9}+\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{10}\)

\(1-\frac{1}{10}\)

=\(\frac{9}{10}\)

b)\(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\)

\(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\)

=\(1+\left(\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{-1}{5}+\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{-1}{7}+\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{-1}{9}+\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{11}\)

=\(1-\frac{1}{11}\)

\(\frac{10}{11}\)

c) đặt A=\(\frac{3}{1.3}+\frac{3}{3.5}+\frac{3}{5.7}+\frac{3}{7.9}+\frac{3}{9.11}\)

     \(\frac{1}{3}A\)=\(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}+\frac{1}{9.11}\)

     \(\frac{2}{3}A\)=\(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\)

      \(\frac{2}{3}A\)=\(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\)

     \(\frac{2}{3}A\)=\(1+\left(\frac{-1}{3}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{-1}{5}+\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{-1}{7}+\frac{1}{7}\right)+\left(\frac{-1}{9}+\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{11}\)

     \(\frac{2}{3}A\)=\(\frac{10}{11}\)

         A= \(\frac{10}{11}:\frac{2}{3}\)

          A= \(\frac{10}{11}.\frac{3}{2}\)=\(\frac{15}{11}\)

d) giả tương tự câu c kết quả \(\frac{25}{11}\)

11 tháng 8 2016 lúc 12:42

tổng đặc biệt đó bạn

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{9\times10}\)

\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}\)

những câu sau cũng áp dụng như vậy nhé

21 tháng 4 2020 lúc 9:26

B)2-9+1-3

.vì bỏ ngoặc trước nó là dấu trừ thì ta đổi dấu các số hạng trong ngoặc 

21 tháng 4 2020 lúc 9:31

b) 2 - 9 -1 + 3

21 tháng 2 lúc 17:08

Tính:

2/7 + 5/7=1          

8/15 + 6/15 =14/15         

2/9 + 3/9 + 4/9=9/9=1

[ Không cần làm phép tính ]Điền vào ô trống <,>,= :

3/5 + 1/5 = 1/5 + 3/5

7/9 + 1/9 < 7/9 + 1/9 + 1/9

3/7 + 2/7 < 3/7 + 4/7

1/5 + 3/5 < 2/5 + 3/5

21 tháng 2 lúc 17:08

Tính:

2/7 + 5/7=1          

8/15 + 6/15 =14/15         

2/9 + 3/9 + 4/9=9/9=1

[ Không cần làm phép tính ]Điền vào ô trống <,>,= :

3/5 + 1/5 = 1/5 + 3/5

7/9 + 1/9 < 7/9 + 1/9 + 1/9

3/7 + 2/7 < 3/7 + 4/7

1/5 + 3/5 < 2/5 + 3/5

1 +1 +5 +6 + 9+ 2+ 3+ 5+ 6+ 5+ 9+ 5+ 3+ 2+ 8+ 1+ 5+ 5+ 9+ 9+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 8+ 6+ 3+ 3+ 3+ 2+ 1+ 1+ 1+5 +4 + 5+ 2+ 2

31 + 25+ 63+ 96+ 5+ 3+ 65+ 66+ 666+ 6+ 56+ 2+ 2+45 +5 + 5+ 456 +49 + 49+496+ 4554 +45  +562 +45 +693 +42+ 258 +6 +3 +3 +3 + 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+6 +6 + 6+ 6 +6 +6 + 6+ 6 +9 +9 + +9+ 9+ 9+9+6+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9+  9 + 9+ 9+9 + 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+9+9 + 9+9+ 9+ 9+ 9+9+9+ 9+ 9 + 9 +9 +9+9 + 9+ 9+9+ 9 + 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9+ 9 +9  +  9  +9 +9 +9 + 9+ 9 +9 +9 + 9 +9 + 9+ 9+ 9 (+ =+ 9 +9 +9 +9 +9 + 9+ 9 + 9 + 9 + 9+ 9 + 9 + 9 + 9 +9 + 9+9 +9+9+ 9+ 9+ 9 +9++ 9 +9 + 9+9+9+9+9 ++9 + 9+9 + =)

chỗ này là sao +=+9+...(ở trên cộng nhiều rồi +=+ 9 là sai đề luôn rồi )

Bài làm

\(=\left(\varnothing\right)\)

# Chúc bạn học tốt #

25 tháng 8 2018 lúc 11:09

8 + 1 = 9     7 + 2 = 9     6 + 3 = 9     5 + 4 = 9

1 + 8 = 9     2 + 7 = 9     3 + 6 = 9     4 + 5= 9

9 - 8 = 1     9 - 7 = 2     9 - 6 = 3     9 - 5 = 4

9 - 1 = 8     9 - 2 = 7     9 - 3 = 6     9 - 4 = 5

16 tháng 4 2021 lúc 20:27
Trả lời: 8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5=9 9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3 9 - 5 = 4 9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5
27 tháng 7 2021 lúc 20:29

a) Ta có: \(\dfrac{-5}{7}\left(\dfrac{14}{5}-\dfrac{7}{10}\right):\left|-\dfrac{2}{3}\right|-\dfrac{3}{4}\left(\dfrac{8}{9}+\dfrac{16}{3}\right)+\dfrac{10}{3}\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}\right)\)

\(=\dfrac{-5}{7}\cdot\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{21}{10}-\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{56}{3}+\dfrac{10}{3}\cdot\dfrac{8}{15}\)

\(=\dfrac{-9}{4}-14+\dfrac{16}{9}\)

\(=\dfrac{-1621}{126}\)

b) Ta có: \(\dfrac{17}{-26}\cdot\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{5}{3}\right):\dfrac{17}{13}-\dfrac{20}{3}\left(\dfrac{2}{5}-\dfrac{1}{4}\right)+\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{6}{5}-\dfrac{9}{2}\right)\)

\(=\dfrac{-17}{26}\cdot\dfrac{13}{17}\cdot\dfrac{-3}{2}-\dfrac{20}{3}\cdot\dfrac{3}{20}+\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{-33}{10}\)

\(=\dfrac{3}{4}-1-\dfrac{11}{5}\)

\(=-\dfrac{49}{20}\)

9 tháng 3 lúc 23:50

Chọn A