Giúp tôi giải toán và làm văn


Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(VT=\frac{a}{b^2+1}+\frac{b}{c^2+1}+\frac{c}{a^2+1}\)

\(=a+b+c-\left(\frac{ab^2}{b^2+1}+\frac{bc^2}{c^2+1}+\frac{ca^2}{a^2+1}\right)\)

\(=3-\frac{ab+bc+ca}{2}\ge3-\frac{\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}{2}=\frac{3}{2}\)

\("="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

ok mk k rồi đó hihi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28 tháng 1 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Xét a/b^2+1 = (ab^2+a)/b^2+1 - ab^2/b^2+1 = a - ab^2/b^2+1 >= a - ab^2/2b = a - ab/2

Tương tự : b/c^2+1 >= b - bc/2 ; c/a^2+1 >= c - ca/2

=> a/b^2+1 + b/c^2+1 + c/a^2+1 >= a+b+c - (ab+bc+ca/2) = 3 - (ab+bc+ca/2) 

>= 3 - [(a+b+c)^2/3]/2 = 3 - 3/2 = 3/2

Dấu "=" xảy ra <=> a=b=c=1

=> ĐPCM

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Bonking 16 tháng 8 2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{99}}\)

\(2B=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{98}}\)

\(2B-B=\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2^{98}}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{99}}\right)\)

\(B=1-\frac{1}{2^{99}}< 1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Quốc Đạt Nguyễn 16 tháng 8 2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

cảm ơn

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16 tháng 8 2016 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

a/ Do OM vuông góc với OA => ^AOM = 90 độ

Do ON vuông góc với OB => ^BON = 90 độ

b/

^NOA+^MON=^AOM=90 (1)

^MOB+MON=^BON=90 (2)

Từ (1) và (2) => ^NOA=^MOB (cùng phụ với ^MON)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thuý Hằng 4 tháng 5 2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

hình nữa ạ

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Hoa 14 tháng 7 2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Xét tứ giác ABCD 

Ta có:AD=BC và AC=BD(gt)

-> tứ giác ABCD là hính thang cân (t/c hình thang cân)

Đọc tiếp...
Oline Math 18 tháng 9 2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

bạn tự vẽ hình nhé

Xét tứ giác ABCD 

Ta có:AD=BC và AC=BD(gt)

-> tứ giác ABCD là hính thang cân (t/c hình thang cân)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 20 tháng 6 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/thanhvien/hieupenvn123

có phải tam giác vuông cân đâu mà mỗi góc nhọn bằng 45 độ ???

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 18 tháng 6 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

#)Chắc bạn hiểu nhầm rồi, hai góc nhọn là chỉ chung số đo của hai góc đó ý là mỗi góc = 45o

   Mình lười viết dài nên viết v thui mà bạn hiểu nhầm, cho mk xin lỗi nhé :P

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 18 tháng 6 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

bạn ơi : https://olm.vn/thanhvien/hieupenvn123

sao 2 góc nhọn lại bằng 45 độ ??????

Đọc tiếp...
Moon Light 10 tháng 8 2015 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

n4+6n3+11n2+6n

=(n4+5n3+6n2)+(n3+5n2+6n)

=(n2+n)(n2+5n+6)

=n(n+1)(n2+3n+2n+6)

=n(n+1)(n+2)(n+3)

Do n ; n+1;n+2;n+3 là 4 số nguyên liên tiếp nên tồn tại 1 số chia hết cho 2 , 1 số chia hết cho 3,1 số chia hết cho 4

=>n(n+1)(n+2)(n+3) chia hết cho 2.3.4=24(đpcm)

 

Đọc tiếp...
NLVH - Killua 17 tháng 1 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : n ( n + 1 ) chia hết cho 2 với mọi n thuộc N

Với n = 3 k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (6 k +3 ) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n = 3 k + 1 , ta co : ( 3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 3 ) = 3 ( 3 k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (2 k + 1 ) chia het cho 6

n = 3 k + 2 , ta có (3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 5 ) = 3 ( 3 k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6 k + 5 )  chia hết cho 6

=>( dpcm)

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 20 tháng 11 2017 lúc 6:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) \(⋮\)2 với mọi n \(\in\)N.

Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) \(⋮\)3 và tích chia hết cho 6.

n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) \(⋮\)6.

n = 3k + 2 , ta có : ( 3k + 2 ) ( 3k + 3 ) ( 6k + 5 ) = 3( 3k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6k + 5 ) \(⋮\)6.

=> ( đpcm ).

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12 tháng 3 2018 lúc 6:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) ⋮ 2 với mọi n ∈ N.
Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) ⋮ 3 và tích chia hết cho 6.
n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) ⋮ 6.

:3

Đọc tiếp...
ミ★Ɱαɾαкαї ★彡 31 tháng 8 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

a) \(M=a\left(b+c\right)^2+b\left(a^2+c^2\right)+c\left(a^2+b^2\right)\)

\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2b+c^2b+a^2c+b^2c\)

\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2\left(b+c\right)+bc\left(b+c\right)\)

\(M=a.0^2+a^2.0+bc.0=0\left(đpcm\right)\)

b)\(M=a\left(b+c\right)^2+a^2\left(b+c\right)+bc\left(b+c\right)\)

\(M=\left(b+c\right)\left(ab+ac+a^2+bc\right)\)

\(M=\left(b+c\right)\left[a\left(a+b\right)+c\left(a+b\right)\right]\)

\(M=\left(b+c\right)\left(a+c\right)\left(a+b\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 4 tháng 4 2017 lúc 6:11
Báo cáo sai phạm

gt= 25n + 5n - 18n - 12n
mình kí hịu đồng dư là dd nhak. 
* Chứng minh gt chia het cho 7: 
25 dd 4 (mod 7) => 25n dd 4n (mod 7) 
18 dd 4 (mod 7) => 18n dd 4n (mod 7) 
=> 25n - 18n chia hết cho 7. 
chứng minh tt 5n - 12n chia hết cho 7 
=> gt chia hết cho 7 
* Chứng minh gt chia hết cho 13 
25 dd -1 (mod 13) => 25n dd (-1)n (mod 13) 
12 dd -1 (mod 13) => 12n dd (-1)n (mod 13) 
=> 25n - 12n chia hết cho 13 
chứng minh tt 5n - 18n chia hết cho 13 
Vậy bài toán \(ĐPCM\)

Đọc tiếp...
Đen đủi mất cái nik 21 tháng 10 2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

Đặt a=kb, c=kd

Ta có:7*a^2+3*a*b/11*a^2-8b^2

=7*k^2*b^2+3*k*b^2/11*k^2*b^2-8*b^2

=k*b^2*(7*k+3)/b^2*(11*k^2-8)

= k*(7*k+3)/11*k^2-8                   (1)

7*k^2*d^2+3*k*d^2/11*k^2*d^2-8*d^2

=k*d^2*(7*k+3)/d^2*(11*k^2-8)

=k*(7*k+3)/11*k^2-8                     (2)

Từ (1) và (2)

=>7a^2+3ab/11a^2-8b^2=7c^2+3cd/11c^2-8d^2

=> DPCM

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 30 tháng 7 2017 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

quá dễ luôn

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 26 tháng 10 2016 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy ta có : \(2\ge a^2+b^2\ge2\sqrt{a^2b^2}=2ab\Rightarrow ab\le1\)

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki : 

\(\left(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\right)^2\le\left(a^2+b^2\right)\left[3\left(a^2+b^2\right)+12ab\right]\)

\(\le2\left(3.2+12.1\right)=36\)

\(\Rightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le6\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = 1

Đọc tiếp...
vũ nam anh 31 tháng 8 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

dễ ẹc sao mày ngu thế

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Dũng 12 tháng 2 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ÁP DỤNG BĐT CÔ SI ,TA CÓ:

\(\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le\frac{3a+\left(a+2b\right)}{2}=2a+b\)\(\Leftrightarrow a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}\le a\left(2a+b\right)=2a^2+ab\left(1\right)\) 

(VÌ a,b khong âm). C/M TƯƠNG TỰ TA CÓ \(b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2b^2+ab\left(2\right)\) 

TA CÓ  :\(2ab\le a^2+b^2\le2\left(3\right)\).TỪ (1),(2),(3)  TA CÓ;

\(a\sqrt{3a\left(a+2b\right)}+b\sqrt{3b\left(b+2a\right)}\le2a^2+2b^2+ab+ab\le\)\(2\left(a^2+b^2\right)+2ab\le4+2=6\) 

DẤU ĐẲNG THỨC XẢY RA KHI a=b=1

Đọc tiếp...
JEFFTHERKILLER 29 tháng 8 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

thanks bạn nhé :))

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Dung 29 tháng 8 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

1/

Ta có:

356 - 355 + 354 - 353 = 353.33 - 353.32 + 353.3 - 353.1

                                 = 353(33 - 32 +3 - 1)

                                 =353.20

Vì 20\(⋮\)20 nên 353.20\(⋮\)20

hay 356 - 355 + 354 - 353\(⋮\)20 (đccm)

2/

Ta có: 231 + 230 = 230.2 + 230.1

                          =230(2 + 1)

                          =230.3 \(⋮\)3 (vì 3\(⋮\)3)

hay 231 + 230\(⋮\)

Mà 329\(⋮\)3 (lũy thừa của 3) ; 328\(⋮\)3 (lũy thừa của 3)

\(\Rightarrow\)231 + 230 - 329 - 328 \(⋮\)3 (đccm)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 20 tháng 8 2018 lúc 8:27
Báo cáo sai phạm

a) f(5) = 2; f(1) = 0; f(0) không tồn tại; f(-1) không tồn tại.

b) Để hàm số được xác định thì \(x-1\ge0\Leftrightarrow x\ge1\)

c) Gọi x0 là số bất kì thỏa mãn \(x\ge1\). Khi đó ta có:

 \(h\left(x_0\right)=f\left[\left(x_0+1\right)-1\right]-f\left(x_0-1\right)=\sqrt{x_0}-\sqrt{x_0-1}\)  

\(h\left(x_0\right)\left[f\left(x_0+1\right)+f\left(x_0\right)\right]=\left(\sqrt{x_0}-\sqrt{x_0-1}\right)\left(\sqrt{x_0}+\sqrt{x_0-1}\right)=x_0-\left(x_0-1\right)=1>0\)

Vì \(\sqrt{x_0}+\sqrt{x_0-1}>0\Rightarrow h\left(x_0\right)>0\)

Vậy thì với các giá trị \(x\ge1\) thì hàm số đồng biến.

Đọc tiếp...
Taylor Swift 21 tháng 8 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi nha,mình mới học lớp 5 thôi

Đọc tiếp...
Khương Vũ Phương Anh 20 tháng 4 2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Cái  thứ nhất nhân cả tử với mẫu với x 

Cái  thứ hai nhân cả tử với mẫu với y 

Cái  thứ ba nhân cả tử với mẫu với z

Áp dụng cô si ở mẫu

dấu = xảy ra khi x=y=z=1( không TM) => Không xảy ra dấu =

=> đpcm

p/s: Mình định trình bày đầy đủ cho bạn nhưng đánh gần xong thì tự nhiên máy tính thoát ra. giờ thì hướng dẫn thôi. Sorry

Đọc tiếp...
bùi tiến long 9 tháng 4 2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

xin lỗi anh nha, em mới học lớp 6 thôi.

Đọc tiếp...
witch roses 14 tháng 6 2015 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

ta có A =1/1.2+1/3.4+1/5.6+...+1/99.100

=(1/1.2+1/3.4)+(1/5.6+...+1/99.100)

=7/12+(1/5.6+...+1/99.100)>7/12(1)

A=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+...+1/99-1/100

=(1+1/3+1/5+...+1/99)-(1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+1/4+..+1/99+1/100)-2(1/2+1/4+....+1/100)    ( cộng thêm cả 2 vế với 1/2+1/4+..+1/100)

=(1+1/2+1/3+..+1/100)-(1+1/2+..+1/50)

=1/51+1/52+..+1/100

dãy số trên có 50 số hang 50 chia hết cho 10 nên ta nhóm 10 số vào 1 nhóm

A=(1/51+1/52+..+1/60)+(1/61+1/62+..+1/70)+(1/71+1/72+..+1/80)+(1/81+..+1/90)+(1/91+..+1/100)

<1/50.10+1/60.10+1/70.10+1/80.10+1/90.10=1/5+1/6+1/7+1/8+1/9<1/5+1/6+1/7.3=167/210<175/210=5/6

=>A<5/6(2)

từ 1 và 2 =>đpcm

dung tôi chỉ muốn nói rằng đừng đánh giá người khác mà hay xem lại mik chứng minh điều mik nói là đúng trước khi nói người khác sai

Đọc tiếp...
Nguyễn Y Doanh 6 tháng 9 2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Thank you 

Đọc tiếp...
Nguyễn Y Doanh 6 tháng 9 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Đúng ak

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: