Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Lâm Việt Hoàng 29/09/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Ta thấy :

 323=17.19 và (17;19)=1 nên ta cần chứng minh 

\(20^n-1+16^n-3^n⋮17\) và \(19\)

Ta có : \(20^n-1⋮\left(20-1\right)=19\) ;    \(16^n-3^n⋮\left(16+3\right)=19\)( vì n chẵn )                              (1)Mặt khác :\(20^n+16^n-3^n-1=20^n-3^n+16^n-1\) và  \(20^n-3^n⋮\left(20-3\right)=17\) ; \(16^n-1⋮\left(16+1\right)=17\)( 2 )Từ ( 1 ) và (2 ) \(\Rightarrow20^n+16^n-3^n-1⋮323\)   
Đọc tiếp...
Soyeon 19/05/2017 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

Ta có: 323=17.19 và 20n+16n-3n-1

(20n-10)+(16n-3n) chia hết ho 19  (1)

( vì 20n-1 chia hết cho 20-1=19) và 16n-3n chia hết cho 19 vì n chẵn

Vậy 20n+16n-3n-1 = ( 20n-3n)+(16n-1) chia hết cho 17  (2)

Từ (1) và (2) và ƯCLN(17, 19)=1 suy ra :

(20n+16n-3n-1) chia hết cho 323

Đọc tiếp...
Phạm Sỹ Minh 20/01 lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

Có: 7x+4y chia hết cho 29 

Mà (36x+4y)-(7x+4y)=36x+4y-7x-4y=29x, 29x chia hết cho 29

=>36x+4y chia hết cho 29

=>(36x+4y)÷4 chia hết cho 29

=>9x+y chia hết cho 29   ( đpcm)

Đọc tiếp...
Lê Thanh Bình 01/01/2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 08/01/2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Ta có:

-(-a+b+c)+(b+c-1)

=a-b-c+b+c-1

=(b-b)+(c-c)+a-1

=0+0+a-1

=a-1

(b-c+6)-(7-a+b)+c

=b-c+6-7+a-b+c

=(b-b)+(c-c)+a+[(-7)+6]

=0+0+a-1

=a-1

Vì a-1=a-1

=>-(-a+b+c)+(b+c-1)=(b-c+6)-(7-a+b)-c

Đọc tiếp...
Đỗ Tiến Mạnh 18/08/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nha.

Đọc tiếp...
Tạ Kim Bảo Hoàng 09/04/2017 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

ko ngờ đấy mày lại ko được giải khi thi MYTS
 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 07/03/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

MYTS là tìm kiếm tài năng toán học trẻ .

năm ngoái mk cũng thi nhưng ko được giải gì 

hình như cả tr đi thi ko được giải

Đọc tiếp...
Capri Shiro 12/04/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

ko jup thì thôi đăng làm j 

Đọc tiếp...
đặng lê minh hang 19/01 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

cho tam giác ABC có diện tích là 480 cm2,trên canh AB sao cho AN = 2 lần NB, gọi M là trung điểm của AC.tính diện tích tam giac AMN.

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Hoa 18/01 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

A B C K

Tam giác ABK là tam giác đều.

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Nguyên 18/01 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

đúng đó

Đọc tiếp...
Dương Khánh Thư 14/02/2016 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

ta co : a2-1 = (a+1) . (a-1)

p>3 nen p la so le .suy ra a+1 va a-1 la hai so chan lien tiep nen chia het cho 2.4=8

lai co p>3 nen a+1 hoac a-1 chia het cho 3

ma (3,8)=1 va 3.8=24

suy ra a^2-1 chia het cho 24

Đọc tiếp...
NCTK ( HG - Toán học - Tiếng Anh ) 18/01 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

 Ta có : \(A=\frac{3}{1^2+2^2}+\frac{5}{2^2+3^2}+\frac{7}{3^2+4^2}+...+\frac{19}{9^2+10^2}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{3}{1.4}+\frac{5}{4.9}+\frac{7}{9.16}+...+\frac{19}{81.100}\)

\(\Leftrightarrow A=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{16}+...+\frac{1}{81}-\frac{1}{100}\)

\(\Leftrightarrow A=1-\frac{1}{100}< 1\)

Vậy A < 1

Đọc tiếp...
nghia 04/07/2017 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+.......+\frac{19}{9^2.10^2}\)

\(A=\frac{3}{1.4}+\frac{5}{4.9}+.......+\frac{19}{81.100}\)

\(A=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+.......+\frac{1}{81}-\frac{1}{100}\)

\(A=1-\frac{1}{100}\)

\(A=\frac{99}{100}< \frac{100}{100}=1\)

\(\Rightarrow A< 1\)

Đọc tiếp...
Đỗ Linh 04/07/2017 lúc 22:35
Báo cáo sai phạm

mik nghĩ câu trả lời của nghĩa đúng nhưng mà 2 bước cuối phải thay bằng vì 1-^100 < 1 nên A < 1

Đọc tiếp...
NLVH - Killua 17/01/2019 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Ta có : n ( n + 1 ) chia hết cho 2 với mọi n thuộc N

Với n = 3 k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (6 k +3 ) chia hết cho 3 và tích chia hết cho 6

n = 3 k + 1 , ta co : ( 3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 3 ) = 3 ( 3 k + 1 ) ( 3 k + 2 ) (2 k + 1 ) chia het cho 6

n = 3 k + 2 , ta có (3 k + 2 ) ( 3 k + 3 ) ( 6 k + 5 ) = 3 ( 3 k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6 k + 5 )  chia hết cho 6

=>( dpcm)

Đọc tiếp...
Dung Viet Nguyen 20/11/2017 lúc 06:37
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) \(⋮\)2 với mọi n \(\in\)N.

Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) \(⋮\)3 và tích chia hết cho 6.

n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) \(⋮\)6.

n = 3k + 2 , ta có : ( 3k + 2 ) ( 3k + 3 ) ( 6k + 5 ) = 3( 3k + 2 ) ( k + 1 ) ( 6k + 5 ) \(⋮\)6.

=> ( đpcm ).

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12/03/2018 lúc 06:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : n( n + 1 ) ⋮ 2 với mọi n ∈ N.
Với n = 3k , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 1 ) ⋮ 3 và tích chia hết cho 6.
n = 3k + 1 , ta có : ( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 6k + 3 ) = 3( 3k + 1 ) ( 3k + 2 ) ( 2k + 1 ) ⋮ 6.

:3

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 18/11/2016 lúc 08:18
Báo cáo sai phạm

Giả sử a1, a2, ..., a2017 là 2017 số khác nhau. 

Và0 < a1 < a2 ... < a2017

Vì là số nguyên dương nên ta có

\(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...+\frac{1}{a_{2017}}\le\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2017}\)

\(< 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{2}=1+\frac{2016}{2}=1009\)

Từ đây ta thấy rằng nếu như 2017 số đó là khác nhau thì tổng luôn < 1009 vậy nên để tổng đó bằng 1009 thì phải có ít nhất 2 trong 2017 số đó bằng nhau

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 16/06/2015 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

ta có: n . (n+1)  . (n+2)  là 3 số tự nhiên liên tiếp

nên n.(n+1).(n+2) chia hết cho 2 và 3

mà:   (2,3)  =1 ( 2 số nguyên tố cùng nhau)

và:     2. 3=6 

nên:  n.(n+1).(n+2) chia hết cho 6 với mọi x e N.

Nhớ li ke

Đọc tiếp...
Mình giốt toán lắm 16/06/2015 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

 

Vì n(n+1)(n+2) là 3 số tự nhiên liên tiếp

=> Tồn tại 1 số chia hết cho 2

     Tồn tại 1 số chia hết cho 3

Mà U7CLN(2,3)=1

=> n(n+1)(n+2) chia hết cho 2.3=6

=> ĐPCM

  

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Anh ) 15/01/2019 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

\(1\times2\times3\times4\times5\)

\(=2\times3\times4\times5\)

\(=\left(2\times5\right)\left(3\times4\right)\)

\(=10\times12\)

\(=120\)

Vậy ở cuối có 1 chữ số 0

Đọc tiếp...
Doraemon 15/01/2019 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Có 1 chữ số

Đọc tiếp...
ta duc khanh toan 15/01/2019 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm
Kurokawa Neko 13/01/2019 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

A B C D E

Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BD=BE.

Dễ thấy: ^DBE = ^ABC/2 = 400/2 = 200 => ^BED = ^BDE = (1800 - ^DBE)/2 = 800 => ^DEC = 1000

Tam giác DEC có: ^DEC = 1000; ^ECD = ^ACB = 400 => Tam giác DEC cân tại E => ED=EC

Dễ dàng c/m được AD=ED (Gợi ý: Hạ DH, DK vuông góc AB,BC). Từ đó: EC = AD

Vậy thì BC = BE + EC = BD + AD (đpcm).

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 13/01/2019 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm
Hoàng Trân Như Nhi 30/05/2017 lúc 07:39
Báo cáo sai phạm

ta có A=9999931999 - 5555571997

=> A = 9999931996 . 9999933 - 5555571996. 555557

     A = (9999934)449 . (.......7) - (5555574)449 . (.....7)

     A = (......1) . (...7)- (....1) . ( .....7)

     A = (.....7) - (.....7) 

     A = (......0)

vì A có tận cùng bằng 0

=> A chia hết cho 5

vậy A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 22/05/2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: 9999931999=9999933.9999931996=9999933.(9999934)499=(.....7).(.....1)499

=> 9999931999 có tận cùng là 7.

Lại có: 5555571997=555557.5555571996=555557.(5555574)499=555557.(....1)499

=> 5555571997 có tận cùng là 7.

=> A có tận cùng là: ....7-.....7=0

=> A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Ba Ca Ma 13/01/2019 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

Dùng sao hả bạn,giúp mk vói😢

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 13/01/2019 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

Sử dụng phương pháp quy nạp 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: