Giúp tôi giải toán


Uchiha Sasuke 11 giờ trước (14:35)
Báo cáo sai phạm

ta có:a/b<c/d nên ad<bc

(1)ab+ad<ab+bc=a(b+d)<b(a+c)=>a/b<a+c/b+d(thêm ab vào hai vế)

(2)ad+cd<bc+cd=(a+c)d<(b+d)c=>a+c/b+d<c/d(thêm cd vào hai vế)

từ(1)và(2)ta có:a/b<a+c/b+d<c/d

nguyen hong phuc Hôm qua lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

a, Muon chung minh A\(⋮24\)thì A\(⋮8va3\)

+)Ta có A=\(\overline{11111...016⋮8}\)vi 3 chu so tc la \(016⋮8\)

+)Lại có A có tong cac chu so la 1+1+1+1+1+1+6=12\(⋮3\)nên A\(⋮3\)

Vay a\(⋮3x8=24\)

b,cac so cua A deu chia het cho 102 mà 16 ko chia het cho 102 nen A ko la so chih phuong

Đinh Đức Hùng CTV Hôm qua lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\frac{x}{y}=\frac{y}{z}=\frac{z}{t}=k\)

Ta có : \(k^3=\frac{x}{y}.\frac{y}{z}.\frac{z}{t}=\frac{x}{t}\)(1)

\(k^3=\left(\frac{x}{y}\right)^3=\left(\frac{y}{z}\right)^3=\left(\frac{z}{t}\right)^3=\frac{x^3}{y^3}=\frac{y^3}{z^3}=\frac{z^3}{t^3}=\frac{x^3+y^3+z^3}{y^3+z^3+t^3}\) (2)

Từ (1) ; (2) => \(\frac{x^3+y^3+z^3}{y^3+z^3+t^3}=\frac{x}{t}\) (đpcm)

Kurosaki Akatsu 20/07 lúc 08:44
Báo cáo sai phạm

\(A=3+3^2+3^3+......+3^9+3^{10}\)

\(A=\left(3+3^2\right)+\left(3^3+3^4\right)+....+\left(3^9+3^{10}\right)\)

\(A=3\left(1+4\right)+3^3\left(1+3\right)+.....+3^9.\left(1+3\right)\)

\(A=4.\left(3+3^3+.....+3^9\right)\) \(⋮\)   4

TXT Channel Funfun 20/07 lúc 08:46
Báo cáo sai phạm

A = 3 + 32 + 33 + ... + 310

A = (3 + 32) + (33 + 34) + ... + (39 + 310)

A = 3 + 32 + (3 + 32) x 32 + ... + (3 + 32) x 38

A = 12 + 12 x 32 + ... + 12 x 38

Các tích trên đều chia hết cho 4 vì có số 12 mà 12 chia hết cho 4

Vì thế, số nào cũng chia hết cho 4 nên A \(⋮\)4

Phạm Hồ Thanh Quang 20/07 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác ABH vuông tại H, ta có:
AB2 = AH2 + HB2 (ĐL Py-ta-go)
AB2 = 152  + 252
AB2 = 225 + 625
AB2 = 850
AB  = \(\sqrt{850}\)(cm)

Xét tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH:
=> BA2 = BH.BC
     850 = 25.BC
     BC  = 850:25
     BC  = 34

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:
BC2 = AB2 + AC2
342  = 850 + AC2
1156 - 850 = AC2
AC2 = 306
AC = \(\sqrt{306}\)(cm)

Ta có BC = BH + HC
         34 = 25 + HC
         HC = 34 - 25
         HC = 9

b) Xét tam giác ABH vuông tại H, ta có:
AB2 = AH2 + HB2 (ĐL Py-ta-go)
122 = AH2 + 62
144 = AH2 + 36
AH2 = 144 - 36
AH2 = 108
AH = \(\sqrt{108}\)(cm)

Xét tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH:
=> BA2 = BH.BC
     122 = 6.BC
     144 = 6.BC
     BC = 144:6
     BC = 24 (cm)

Ta có BC = BH + HC
         24 = 6 + HC
         HC = 24 - 6
         HC = 18

Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có:
BC2 = AB2 + AC2 (ĐL Py-ta-go)
242 = 122 + AC2
AC2 = 242 - 122
AC2 = 576 - 144
AC2 = 432
AC = \(\sqrt{432}\)(cm)

Trọng Đỗ 19/07 lúc 23:01
Báo cáo sai phạm

áp dụng hệ thức: \(\frac{1}{h^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\)=> \(\frac{1}{h^2}=\frac{1}{25}+\frac{1}{49}=\frac{74}{1225}\)=>\(h=\frac{35\sqrt{74}}{74}\left(cm\right)\)

áp dụng hệ thức: ab=hc (c là cạnh huyền) => \(35=c\frac{35\sqrt{74}}{74}\)=>\(c=\sqrt{74}\)(cm)

áp dụng hệ thức hình chiếu: =>a'=\(\frac{25\sqrt{74}}{74}\left(cm\right)\)=>b'=\(\frac{49\sqrt{74}}{74}\left(cm\right)\)

Bá đạo sever là tao 19/07 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Áp dụng Cauchy-Schwarz:

\(VT^2\le\left(1+1+1\right)\left(4a+1+4b+1+4c+1\right)\)

\(=3\left(4\left(a+b+c\right)+3\right)\)

\(=3\left(4+3\right)=21< 25=VP^2\)

Suy ra VT<VP---> đúng

Đinh Đức Hùng CTV 19/07 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

\(a^3+b^3+c^3=3abc\)

\(\Leftrightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\right)+c^3-3abc-3a^2b-3ab^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b\right)^3+c^3-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2\right)-3ab\left(a+b+c\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+2ab+b^2-ac-bc+c^2-3ab\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a+b+c\right)\left(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc\right)=0\) (luôn đúng vì \(a+b+c=0\))

Vậy \(a^3+b^3+c^3=3abc\)

Minh Hiền 19/07 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

50-20=30 nha

k cho mik

Haruko 19/07 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

50 - 20 = 30

K NHA KB LUÔN MIK TẶNG BẠN CON HAMSTER NÈ

Ermergerd! Those faces!

Thái Chiêu Linh 4 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

bằng ... 30 nghe bạn

Kirito 02/11/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

abc chia hết cho 27 

⇒ 100a + 10b + c chia hết cho 27

⇒ 10 ( 100a + 10b + c ) chia hết cho 27 

⇒1000a + 100b + 10c chia hết cho 27 

⇒999a + (100b + 10c + a) chia hết cho 27

Mà 999a chia hết cho 27

Vậy 100b + 10c + a = bca chia hết cho 27 

SKT_NXS 02/11/2016 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

Giả sử abc chia hết cho 27 thì trước hết abc phải chia hết cho 9 => a+b+c chia hết cho 9 

=> bca cũng chia hết cho 9 => bca = 9m (m € N) 

ta có: abc = 27k với (k € N) 

abc - bca = 27k - 9m 

<=> (100a + 10b + c) - (100b + 10c + a) = 9(3k-m) 

<=> 99a - 90b - 9c = 9(3k - m) 

<=> 11a - 10b - c + m = 3k 

<=> 21a - 10(a+b+c) + 9c + m = 3k 

Vế phải chia hết cho 3 mà các số: 21a ; 10(a+b+c) và 9c đều chia hết cho 3 

=> m cũng chia hết cho 3 

=> m = 3n (n € N) 

=> bca = 9m = 27n => bca chia hết cho 27 (đpcm) 

Trần Văn Giáp 18/07 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

 1+1/22+1/32+...+1/100​2​ <1+1-1/2+1/2-1/3+...+1/99-1/100=1-1/100<2 (dpcm)

k cho mk nha : thắc mắc liên hệ mk giúp cho.

Dũng Lê Trí 18/07 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Đặt cái ban đầu là A sau đó ta có \(B=1+\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+...+\frac{1}{99\cdot100}\)

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1\cdot2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2\cdot3}\)

...

\(\frac{1}{100^2}< \frac{1}{99\cdot100}\)

\(\Rightarrow B=1+\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(B=1+1-\frac{1}{100}\)

\(B=2-\frac{1}{100}< 2\)

\(\Rightarrow A< B< 2\left(đpcm\right)\)

Nguyễn Quang Trung CTV 18/07 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\) 

           \(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

             ................

         \(\frac{1}{100^2}< \frac{1}{99.100}\)

Nên : \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+.....+\frac{1}{100^2}< 1+\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+.....+\frac{1}{99.100}\)

<=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+.....+\frac{1}{100^2}< 1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+.....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

<=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+.....+\frac{1}{100^2}< 1+1-\frac{1}{100}\)

<=> \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+.....+\frac{1}{100^2}< 2-\frac{1}{100}< 2\)

Vậy \(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+.....+\frac{1}{100^2}< 2\) (đpcm)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: