Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Bích Tuyền 7 tháng 11 2014 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

Các số nguyên tố lớn hơn 3 khi chia cho 12 thì dư 11; 7; 5 hoặc 1; mà 5 + 7 = 1 + 11 = 12 chia hết cho 12 nên nếu chia 4 số dư này thành 2 nhóm là (5; 7) và (1; 11) thì với ba số bất kì đang có khi chia cho 12 sẽ có số dư thuộc 1 trong 2 nhóm trên. (nguyên lí Dirichlet)

 

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 15 tháng 9 2017 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Một số tư nhiên n  khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 0;1:2;3:4;5;6;7;8;9;10;11.


Do n nguyên tố lớn hơn 3 nên n khi chia cho 12 chỉ có thể có số dư là 1:5;7;11


Mặt khác cho 5 số nguyên tố nên theo nguyên lí Đi-rích-lê tồn tại 2 số có chung số dư khi chia cho 12


\(\Rightarrow\) Tồn tại 2 số có hiệu chia hết cho 12

Đọc tiếp...
Đỗ Quang Thắng 2 tháng 12 2018 lúc 8:44
Báo cáo sai phạm

Óc chó

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

3/Đặt 2007ab=k2 (k thuộc N*)

=>200699<k2<200800

=>4472<k2<4492

=>k=448=>2007ab=200704

Vậy a=0 và b=4

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Đức 9 tháng 4 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

2/ Ta có : a+b=c+d

=>d=a+b-c

Vì a.b=c.d+1 Nên ab-cd=1

Mà d= a+b-c nên ta có:

ab-c(a=b-c)=1

=>ab-ac-bc+c^2

=>a(b-c)-c(b-c)=1

=>a-c=b-c

=>a=b

Đọc tiếp...
Phạm Văn Toản 19 tháng 4 2016 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

1) phan so can tim la 140/99

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 9 tháng 1 2017 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

Nếu P=2  => 8P-1=8.2-1=15  

                     8P+1=8.2+1=17 (thỏa mãn)

Nếu P=3  =>8P-1=8.3-1=23

                     8P+1=8.3+1=25  (thỏa mãn)

Nếu p>3 thì P=3K+1 hoặc 3K+2

+Với P=3K+1=(8.3K+1-1)=(24K+0)=24k chia hết cho 3(hợp số)

+Với P=3k+2=(8.3k+2+1)=(24k+3) chia hết cho 3 (hợp số)

Vậy 8P+1 và 8P-1 không đồng thời là số nguyên tố.

Đọc tiếp...
La La La 4 tháng 1 2017 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn mình ko biết vì mình học lớp 5

Đọc tiếp...
Võ Hoàng Nam 7 tháng 1 2017 lúc 7:45
Báo cáo sai phạm

Ko biết nên mới hỏi, hỏi rồi cũng như ko!

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 6 tháng 5 2018 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

Trả lời

\(\frac{1}{3}+\frac{1}{31}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}+\frac{1}{47}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{31}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}\right)+\left(\frac{1}{47}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}\right)< \frac{1}{3}+\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{30}+\frac{1}{30}\right)+\left(\frac{1}{45}+\frac{1}{45}+\frac{1}{45}\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{31}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}\right)+\left(\frac{1}{47}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}\right)< \frac{1}{3}+\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\)

\(\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{31}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}\right)+\left(\frac{1}{47}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}\right)< \frac{1}{2}\)

Vậy \(\frac{1}{3}+\frac{1}{31}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}+\frac{1}{47}+\frac{1}{53}+\frac{1}{61}< \frac{1}{2}\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyển Uyên Yến Như 19 tháng 6 2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

1/2 lớn hơn

vì phân số 1/2 có mẫu số nhỏ hơn các phân số kia nên phân số 1/2 sẽ lớn hơn các phân số kia

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Vũ 4 tháng 4 2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

a, chứng minh EFGH là hình bình hành do có EF//HG (cùng song2 với AC) và HE//GF(cùng song2 BD)

mà có EG=HF=> EFGH là hình thoi (*)

ta có BD//HE=> góc HEF vuông (**)

từ (*)(**) => EFGH là hình vuông ( hình thoi có 1 góc vuông )

Đọc tiếp...
trần hoàng anh 4 tháng 4 2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E F G H M

a) Dễ dàng chứng minh được \(\Delta AEH=\Delta BFE=\Delta CGF=\Delta DHG\)

\(\Rightarrow EH=EF=FG=HG\)

=>EFGH là hình thoi

\(\Delta AEH\)vuông cân tại A =>\(\widehat{AEH}=45^0\)

\(\Delta BEF\)vuông cân tại B=>\(\widehat{BEF}=45^0\)

=>\(\widehat{HEF}=90^0\)

=> EFGH  là hình vuông

b) Ta chứng minh được : \(\Delta EBC=\Delta FCD\left(cgv.cgv\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}=\widehat{CDF}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}+\widehat{MCD}=\widehat{CDF}+\widehat{MCD}\)

\(\Rightarrow90^0=\widehat{MCD}+\widehat{CDM}\)

\(\Rightarrow180^0-\widehat{MCD}-\widehat{CDM}=\widehat{DMC}\)

\(\Rightarrow\widehat{DMC}=90^0hayDF\perp CE\)

gọi N là giao điểm của AG và DF 

cm tương tự \(DF\perp CE\)ta được AG\(\perp\)DF

=>GN//CM mà G là trung điểm của DC =>N là trung điểm của DM

\(\Delta\)ADM có AN vừa là đường cao vừa là đường phân giác =>\(\Delta ADM\)cân tại A

c)ta cm \(\Delta DMC~\Delta DCF\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{DC}{DF}=\frac{CM}{CF}\)

\(\Rightarrow\frac{S_{DMC}}{S_{DCF}}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\Rightarrow S_{DMC}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\cdot S_{DCF}\)

Mà \(S_{DCF}=\frac{1}{2}DF\cdot DC=\frac{1}{4}DC^2\)

Vậy \(S_{DMC}=\frac{DC^2}{DF^2}\cdot\frac{1}{4}DC^2\)

Trong tam giác DCF theo định lý py ta go có:

\(DF^2=CD^2+CF^2=CD^2+\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=CD^2+\frac{1}{4}CD^2=\frac{5}{4}CD^2\)

 Do đó \(S_{DMC}=\frac{CD^2}{\frac{5}{4}CD^2}\cdot\frac{1}{4}CD^2=\frac{1}{5}CD^2=\frac{1}{5}a^2\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 12 tháng 5 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

a) Đặt \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{45^2}\)

\(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{44.45}\)

\(A< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{44}-\frac{1}{45}\)

\(A< 1-\frac{1}{45}< 1\)

\(A< 1\)

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Thùy Dương 19 tháng 4 2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

ta có : góc C = 30 độ => AB=1/2BC ( Định lí )

gọi D là tđ của BC , đường trung trực của BC cắt AC ở M => MD vuông góc BC ( M thuộc AC ) 

=> DB=DC=AB (=1/2BC) 

Xét tam giácvuông ABM và tam giác vuông DBM có : AB=DB ( chứng minh trên), MB ( cạnh chung ) 

=> tg ABM = tg DBM ( cạnh góc vuông - cạnh huyền ) 

=> góc ABM = góc DBM => BM là tia phân giác của gocs ABC 

Lướt qua thấy đúng thì ;)

                                                                                       

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:

\(VT=\frac{a}{b^2+1}+\frac{b}{c^2+1}+\frac{c}{a^2+1}\)

\(=a+b+c-\left(\frac{ab^2}{b^2+1}+\frac{bc^2}{c^2+1}+\frac{ca^2}{a^2+1}\right)\)

\(=3-\frac{ab+bc+ca}{2}\ge3-\frac{\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}}{2}=\frac{3}{2}\)

\("="\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 28 tháng 1 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

ok mk k rồi đó hihi

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 28 tháng 1 2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Xét a/b^2+1 = (ab^2+a)/b^2+1 - ab^2/b^2+1 = a - ab^2/b^2+1 >= a - ab^2/2b = a - ab/2

Tương tự : b/c^2+1 >= b - bc/2 ; c/a^2+1 >= c - ca/2

=> a/b^2+1 + b/c^2+1 + c/a^2+1 >= a+b+c - (ab+bc+ca/2) = 3 - (ab+bc+ca/2) 

>= 3 - [(a+b+c)^2/3]/2 = 3 - 3/2 = 3/2

Dấu "=" xảy ra <=> a=b=c=1

=> ĐPCM

Tk mk nha

Đọc tiếp...
lê phương thảo 3 tháng 4 2015 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

S=1/5+(1/13+1/14+1/15)+(1/61+1/62+1/63)

suy ra S<1/5+1/12.3+1/60.3

S<1/5+1/4+1/20

S<1/2

Đọc tiếp...
Linda Kiều 22 tháng 4 2016 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

 \(\frac{1}{13}<\frac{1}{12}\)

\(\frac{1}{14}<\frac{1}{12}\)

\(\frac{1}{15}<\frac{1}{12}\)

\(\frac{1}{61}<\frac{1}{60}\)

\(\frac{1}{62}<\frac{1}{60}\)

\(\frac{1}{63}<\frac{1}{60}\)

S=\(\frac{1}{5}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{15}+\frac{1}{61}+\frac{1}{62}+\frac{1}{63}<\frac{1}{5}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}+\frac{1}{60}+\frac{1}{60}+\frac{1}{60}\)

mà \(\frac{1}{5}+\frac{1}{12}.3+\frac{1}{60}.3=\frac{1}{5}+\frac{1}{4}+\frac{1}{20}+\frac{4+5+1}{20}=\frac{10}{20}=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
Tony Spicer 2 tháng 4 2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

Dãy số này không viết theo qui luật nên bạn chỉ có cách là cộng tất cả các số hạng vào rồi xét nó bé hơn \(\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 4 tháng 5 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Ta có: P(-1) = a.(-1)2 + b.(-1) + c = a - b + c (1)

P(3) = a.32 + b.3 + c = 9a + 3b + c (2)

Từ (1) và (2), trừ vế cho vế :

P(-1) - P(3) = (a - b + c) - (9a + 3b + c)

                  = a - b + c - 9a - 3b - c

                 = (a - 9a) - (b + 3b) + (c - c)

                = -8a - 4b = -4.(2a + b) = -4.0 = 0

=> P(-1) - P(3) = 0

=> P(-1) = P(3)

=> P(-1).P(3) = [P(-1)]2 \(\ge\)0

Vậy P(-1).P(3) \(\ge\)0

Đọc tiếp...
Trần Thanh Phương CTV 4 tháng 5 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

\(P\left(-1\right)\cdot P\left(3\right)\)

\(=\left[a\cdot\left(-1\right)^2+b\cdot\left(-1\right)+c\right]\cdot\left(a\cdot3^2+b\cdot3+c\right)\)

\(=\left(-a-b+c\right)\left(9a+3b+c\right)\)(*)

Ta có : \(2a+b=0\Leftrightarrow2a=-b\)

Khi đó : \(3b=\left(-3\right)\left(-b\right)=-3\cdot2a=-6a\)

(*) \(\Leftrightarrow\left(-a+2a+c\right)\left(9a-6a+c\right)\)

\(=\left(a+c\right)\left(3a+c\right)\)

Đến đây thì chịu :) Em cho thiếu đề hay sao ý 

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 4 tháng 5 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

à tưởng là CM nhỏ hơn hoặc bằng 0 sorry

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 30 tháng 3 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Đặt 111....1 là k

Ta có: 111......1<2n chữ số 1>=k.10^n + k

Vì :10^n = 9k + 1 11......1<2n chữ số 1>= k.<9k + 1> +k = 9k^2+k+k = 9k^2 + 2k

Ta có 444........4=4k vậy a+b+1= 9k^2 +2k+4k+1 = <3k>^2 +2.3k.1 +1^2 = <3k +1>^2

Vậy a+b+1 là một số chính phương 

Đọc tiếp...
Sống cho đời lạc quan 12 tháng 12 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Đặt 111....1<n chữ số 1> là k
Ta có: 111......1<2n chữ số 1>=k.10^n + k
Vì :10^n = 9k + 1
11......1<2n chữ số 1>= k.<9k + 1> +k = 9k^2+k+k = 9k^2 + 2k
Ta có 444........4<n chữ số 4>=4k
vậy a+b+1= 9k^2 +2k+4k+1 = <3k>^2 +2.3k.1 +1^2 = <3k +1>^2
Vậy a+b+1 là một số chính phương

Đọc tiếp...
nguyễn quỳnh nga 5 tháng 8 2015 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

mà ai bik làm vẹ với,mai nộp rùi

Đọc tiếp...
Kwon Ji Yong 6 tháng 5 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

đÁP án lần lượt là :

1

2

3

....

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ◥ὦɧ◤αтє★ツ 6 tháng 5 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

I : 1

II : 2

III : 3

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Hải Trần Sơn 7 tháng 5 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Đáp án lần lượt :1;2;3.

Đọc tiếp...
Lâm Nguyễn Gia Uyên 28 tháng 3 2015 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

Gọi tổng 3 số tự nhiên liên tếp là :  x+(x+1)+(x+2)=3x+3

Mà 3x+3 là số lẻ\(\Leftrightarrow\)x là số chẵn hay x chia hết cho 2 (1)

Tương tự, ta có tích của chúng là: x.(x+1).(x+2)=x3.3 chia hết cho 3

Từ (1)\(\Rightarrow\)x3 chia hết cho 23 (chia hết cho 8)

Vậy với x+(x+1)+(x+2) là số lẻ thì x.(x+1).(x+2) chia hết cho 24

* Mình giải theo dấu hiệu chia hết cho 24 đó bạn. Số nào vùa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 8 thì chia hết cho 24

 

Đọc tiếp...
Vân Sarah 12 tháng 7 2018 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Ta có:Δ=b2−4acΔ=b2−4ac
Xét Δ≥0Δ≥0

giả sử pt đó có nghiệm hữu tỉ nên Δ=x2Δ=x2
Suy ra (b+x)(b−x)=4ac(b+x)(b−x)=4ac
Vì b,x cùng tính chẵn lẽ nên b+x chẵn;b-x chẵn
Ta xét các TH sau:
{b+x=ab−x=4c{b+x=ab−x=4c
mà b+x≥b−x⇒a≥4cb+x≥b−x⇒a≥4c nên c=1 (vì c lẻ )
Thay c=1 vào ta đc: {b=a2+2x=a2−2{b=a2+2x=a2−2
Thế vào ta tìm đc a=0(vô lý)
Xét {b+x=2acb−x=2{b+x=2acb−x=2
tương tự ta cũng có: 2ac≥2⇒ac≥1⇒a=1;c=12ac≥2⇒ac≥1⇒a=1;c=1
tính đc b=2 khi đ󠯯¯¯¯¯¯¯abc=121=112abc¯=121=112 ko phải là số nguyên tố
Xét {b+x=2ab−x=2c{b+x=2ab−x=2c
Ta chứng minh đc a>c
Suy ra b=a+c
khi đ󠯯¯¯¯¯¯¯abc=110a+11c⋮11abc¯=110a+11c⋮11 ko phải là số nguyên tố.
Vậy điều giả sử sai nên ta có đpcm 

Đọc tiếp...
Vân Sarah 12 tháng 7 2018 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

Bn tìm trên google có nha mik xem zồi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: