Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Công Minh 25 tháng 4 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Ta có \(2012^{2015}\)chia hết cho 4 nên \(7^{2012^{2015}}\)tận cùng bằng số 1

          \(92^{94}\)chia hết cho 4 nên \(3^{92^{94}}\)tận cùng bằng 1

Vậy : \(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\)tận cùng bằng 0 nên A tận cùng bằng 0 nên A chia hết ch0 5

Đọc tiếp...
Trịnh Lê Na 1 tháng 5 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

0,5 ko chia hết cho 5, giang nguyen làm sai rùi. Ai thấy mk đúng thì k nha

Đọc tiếp...
Duy An 25 tháng 4 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

A:5 bạn nha

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 10 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

mk làm 2 nha

C = \(\frac{5}{x-2}\)

=>  x - 2 là ước của 5 hay 5 chia hết cho x - 2 

Ư(5) = { +-1;  +-5 }

Có:         x - 2 = 1 => x = 1 + 2 = 3

              x - 2 = - 1 => x = -1 + 2 = 1

             x - 2 = 5 =>   x = 5 + 2 = 7

            x - 2 = -5 =>  x = -5 + 2 = -3

Để Cmin => x = 1 để x - 2 = -1

=>    \(\frac{5}{x-2}=-5\) đạt Cmin khi x = 1 

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 3 tháng 5 2016 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Để 5/x-2 đạt GTNN suy ra x-2 đạt GTNN suy ra x-2 lớn hơn 0 suy ra x lớn hơn 2 suy ra x ko xác định đc

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 3 tháng 5 2016 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

GỌI UCLN[12N+1VAF30N+2] LÀ D

Suy ra 12n+1 chia hết cho d hoặc 30n+2 chia hết cho d suy ra 5.[12n+1] chia hết cho d hoặc 2.[30n+2] chia hết cho d

suy ra 60n+5 chi hết cho d hoặc 60n+2 chia hết cho d 

suy ra [60n+5]-[60n+2] chia hết cho d

suy ra 60n+5-60n+2 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d thuộc ước của 1 và -1

vì d là ước chung lớn nhất nên d =1

VẬY PS12n+1/30n+2 là ps tối giản

Đọc tiếp...
Lê Duy Khương 18 tháng 3 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

a, Xét \(\Delta ABH\)và \(\Delta ABD\)có :

      \(AH=AD\left(gt\right)\)

     \(\widehat{BAH}=\widehat{BAD}=90^o\)( vì \(\Delta ABC\)vuông tại A )

      \(BA\)chung

Vậy \(\Delta ABH=\Delta ABD\left(c.g.c\right)\)

\(\Rightarrow BH=BD\)( hai cạnh tương ứng )

\(\Rightarrow\Delta DBH\)cân tại B

b,Ta có:

   AC = 2AB ( gt )

   2AD = 2CD = AC ( vì D là trung điểm của AC )

Suy ra AB = AD = CD = 2 cm.

Lại có :

    2AD = CD hay 2 x 2 = AC

                      nên AC = 4 cm

Xét \(\Delta ABC\)có : 

   \(BC^2=AB^2+AC^2\)

hay \(BC^2=2^2+4^2\)

       \(BC^2=4+16\)

        \(BC^2=20\Rightarrow BC=\sqrt{20}\)( cm )

Vậy \(BC=\sqrt{20}cm\)

      Mình làm đến đây thôi 

Đọc tiếp...
NguyenSonLong 20 tháng 10 2018 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

1-12334567890+1234567890

Đọc tiếp...
damthivananh 16 tháng 1 2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

tớ mới học lớp  7 thôi

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Anh ) CTV 17 tháng 3 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}\)

\(\Rightarrow A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A< 1-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A< \frac{99}{100}< 1\)

\(\Rightarrow A< 1\) hay \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}< 1\)

Đọc tiếp...
Yumiko Sawara 17 tháng 3 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Trả lời giúp mình với nhé! Cảm ơn nhiều!

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 17 tháng 3 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

m chia hết cho 9 hay m=3k =>m2=9k2 chia hết cho 9

n chia hết cho 9 hay n=3h =>n2=9h2 chia hết cho 9

mn=9kh chia hết cho 9

Vậy m2+mn+n2chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Ly 17 tháng 3 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

P có dạng: 3k + 1; 3k + 2 (\(k\) \(\inℕ\))

- Nếu P = 3k + 2 thì P + 4 là hợp số trái giả thiết

- Nếu P = 3k + 1 thì P + 8 = 3k + 9 \(⋮\)3

\(\Rightarrow\)đó là hợp số

Đọc tiếp...
(ß) 17 tháng 3 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

p là snt > 3 nên p=3k+1 hoặc 3k+2

Xét p=3k+1, p+4=3k+1+4=3k+5( thỏa mãn là snt theo đề bài)

Xét p=3k+2, p+4=3k+2+4=3k+6=3(k+2) là hợp số, loại

Vậy p=3k+1, p+8=3k+1+8=3k+9=3(k+3) là hợp số ( đpcm)

Đọc tiếp...
༺ℬøşş༻NCTK ( Box Toán - Anh ) CTV 17 tháng 3 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm
nhất sông núi 8 tháng 7 2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Ta có a + b = c + d => a = c + d - b

thay vào ab + 1 = cd

=> ( c + d - b ) . b + 1 = cd

<=> cb + db - cd + 1 - b2 = 0

<=> b ( c - b ) - d ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) = -1

Vì a, b, c, d là số nguyên nên ( b - d ) và ( c - b ) nguyên mà ( b - d ) ( c - b ) = -1 nên có 2 trường hợp :

1 : b - d = -1 và c - b = 1

<=> d = b + 1 và c = b + 1

=> c = d 

2 : b - d = 1 và c - b = -1

<=> d = b - 1 và c = b - 1

=> c = d

Vậy từ 2 trường hợp trên ta có c = d

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Nhung 8 tháng 7 2017 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

Ta có a + b = c + d => a = c + d - b

thay vào ab + 1 = cd

=> ( c + d - b ) . b + 1 = cd

<=> cb + db - cd + 1 - b2 = 0

<=> b ( c - b ) - d ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) + 1 = 0

<=> ( b - d ) ( c - b ) = -1

Vì a, b, c, d là số nguyên nên ( b - d ) và ( c - b ) nguyên mà ( b - d ) ( c - b ) = -1 nên có 2 trường hợp :

1 : b - d = -1 và c - b = 1

<=> d = b + 1 và c = b + 1

=> c = d 

2 : b - d = 1 và c - b = -1

<=> d = b - 1 và c = b - 1

=> c = d

Vậy từ 2 trường hợp trên ta có c = d

Đọc tiếp...
Vương Hải Nam 17 tháng 3 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

Tôi có cách khác

Ta có \(\overline{abc}⋮37\Rightarrow10\overline{ab}+c⋮37\)

                          \(\Rightarrow100\times\left(10\overline{ab}+c\right)⋮37\)

                          \(\Rightarrow1000\overline{ab}+100c⋮37\)

                          \(\Rightarrow999\overline{ab}+100c+\overline{ab}\)

                           \(\Rightarrow999\overline{ab}+\overline{cab}⋮37\)

Mà \(999\overline{ab}=27\times37\overline{ab}⋮37\Rightarrow\overline{cab}⋮37\)

Đọc tiếp...
Vương Hải Nam 15 tháng 3 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

hình như bạn thiếu một số 0

Đọc tiếp...
Lung Thị Linh 15 tháng 3 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

abc ⋮ 37

<=> abc00 ⋮ 37

<=> ab000 + c00 ⋮ 37

<=> ab + 999ab + c00 ⋮ 37

<=> 27.37.ab + cab ⋮ 37

Vì 27.37.ab ⋮ 37 <=> cab ⋮ 37 (đpcm)

Đọc tiếp...
Hiếu 6 tháng 4 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

........

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

=> \(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n\left(n-1\right)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}< 1\)

Đpcm 

Đọc tiếp...
Hà Yến Nhi 14 tháng 3 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

tìm 2 số 3:



Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 14 tháng 3 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

b)B=1/4(1/2^2+1/3^2+...+1/n^2)=1/4*A<1/4

Đọc tiếp...
tth CTV 14 tháng 3 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

Ta có BĐT \(\frac{1}{x+y}\le\frac{1}{4}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\) (tự c/m)

Áp dụng vào,ta có: \(\frac{ab}{c+1}=\frac{ab}{\left(c+a\right)+\left(c+b\right)}\le\frac{ab}{4\left(c+a\right)}+\frac{ab}{4\left(c+b\right)}\) (Làm tắt,ráng hiểu)

Chứng minh tương tự và cộng theo vế:

\(VT\le\frac{a}{4}+\frac{b}{4}+\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{4}=\frac{1}{4}\) (đpcm)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{3}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Gia Minh 15 tháng 3 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

gọi tổng các chữ số của 5x và 7x đều là k

Ta có :

7x-k và 5x-k đều chia hết cho 9 (vì có số dư khi chia cho 9 bằng nhau)

(7x-k)-(5x-k)=2x chia hết cho 9

mà 2 và 9 nguyên tố cùng nhau 

do đó x chia hết cho 9 (đpcm)

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 2 tháng 4 2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Quy đồng mẫu trong tổng A: 

Có 25 là  luỹ thừa của 2 lớn nhất < 50. Ta chọn MSC = 25.3.5.7.9...49

Gọi  a2; a3;...;a50 là các thừa số phụ  tương ứng của 1/2; 1/3; ...; 1/50. 

 \(A=\frac{a_2+a_3+a_4+...+a_{50}}{2^5.3.5.7...49}\)

Nhận xét  a2; a3;..; a31;.; a33; ...;a50 đều chứa thừa số 2 nên là các số chẵn , trừ số a32 là số lẻ nên tử số của A là số lẻ

mà mẫu số của A là số chẵn nên A tử không chia hết cho mẫu => A ko là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Huy 19 tháng 3 2016 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

1/2 < 2(1/3 - 1/5) 
1/3 < 2(1/5 - 1/7) 
Mà a cũng không thể nhỏ hơn 1 được ! 
======================= 
Xét 1/2 + 1/3 + 1/4 
1/2 + 1/4 = (2+4)/(2.4) = 2.3/[(3-1)(3+1)] = 2.3/(3^2 - 1) > 2.3/3^2 = 2/3 = 2.(1/3) 
---> 1/2+1/3+1/4 > 3.(1/3) = 1 (1) 
Lại xét 1/5 + 1/6 + ... + 1/9 + ... + 1/13 
1/8+1/10 = (8+10)/(8.10) = 2.9/(9^2 - 1) > 2.9/9^2 = 2/9 = 2.(1/9) 
Tương tự cm được 1/7+1/11 > 2.(1/9) ; 1/6+1/12 > 2.1/9; ...; 1/5+1/13 > 2.1/9 
---> 1/5+1/6+ ... + 1/13 > 9.(1/9) = 1 (2) 
Tiếp tục xài cách đó, CM được 1/14+1/15+ ... + 1/38 > 25.(1/25) = 1 (3) 
(1),(2),(3) ---> a > 3 (*) 

Mặt khác 
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 (4) 
1/4 + 1/5 + 1/20 = 1/2 (5) 
1/7 + 1/8 + 1/9 < 3.(1/7) = 3/7 (6) 
1/10+1/11+ ...+1/14 < 5.(1/10) = 1/2 (7) 
1/15+1/16+ ...+1/19 < 5.(1/15) = 1/3 (8) 
1/21+1/22+ ...+1/26 < 6.(1/21) = 2/7 (9) 
1/27+1/28+ ...+1/50 < 24.(1/27) = 8/9 (10) 
Cộng (4),(5),(6),(7), (8),(9),(10) ---> a < 2 + 5/7 + 11/9 < 2 + 7/9 + 11/9 = 4 (**) 

Từ (*) và (**) ---> 3 < a < 4 ---> a ko phải là số tự nhiên. 

==================================== 
Cách khác (tổng quát hơn, trừu tượng hơn) 
Quy đồng mẫu số : 
Chọn mẫu số chung là M = BCNN(2;3;4;...;50) = k.2^5 = 32k (k là số tự nhiên lẻ) 
Đặt T2 = M/2; T3 = M/3; ...; T50 = M/50 
---> a = (T2+T3+ ... + T50) / M 
Chú ý rằng T2,T3,...,T50 đều chẵn, chỉ riêng T32 = M/32 = k là lẻ, còn M chẵn 
---> T2+T3+...T50 lẻ.Số lẻ ko thể là bội của số chẵn ---> a ko phải là số tự nhiên.

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn A 2 tháng 4 2015 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Quy đồng mẫu trong tổng A: 

Có 25 là  luỹ thừa của 2 lớn nhất < 50. Ta chọn MSC = 25.3.5.7.9...49

Gọi  a2; a3;...;a50 là các thừa số phụ  tương ứng của 1/2; 1/3; ...; 1/50. 

 A={a_2+a_3+a_4+...+a_{50}/{2^5.3.5.7...49}$A=a2+a3+a4+...+a5025.3.5.7...49 

Nhận xét  a2; a3;..; a31;.; a33; ...;a50 đều chứa thừa số 2 nên là các số chẵn , trừ số a32 là số lẻ nên tử số của A là số lẻ

mà mẫu số của A là số chẵn nên A tử không chia hết cho mẫu => A ko là số tự nhiên

Đọc tiếp...
Mai Nhật Lệ 12 tháng 3 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x^2+y^2}{x-y}=\frac{\left(x-y\right)^2+2xy}{x-y}=x-y+\frac{2}{x-y}\left(xy=1\Rightarrow2xy=2\right).\)

Áp dụng BĐT Cauchy ta có:

\(x-y+\frac{2}{x-y}\ge2\sqrt{\frac{2\left(x-y\right)}{x-y}}=2\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
phúc 5 tháng 8 2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

25 ngu 

Đọc tiếp...
Phí Ngọc Châu Anh 23 tháng 4 2017 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

a) x + ( x+1 ) + ( x+2 ) + ... + ( x+30 ) = 1240

    x + x + 1 + x + 2 + ... + x + 30 = 1240

    ( x + x + x + ... + x ) + ( 1 + 2 + ... + 30 ) = 1240

    x.[( 30 - 0 ) : 1 + 1] + { [ ( 30 - 1 ) : 1 + 1] : 2}.( 30+1 ) = 1240 

    *Giải thích một chút: "x.[( 30 - 0 ) : 1 + 1]" là tính số lượng x. Ở đây có một ố x để nguyên thfi bạn hãy hiểu rằng nó ơợc công 0 vào nhé; "{ [ ( 30 - 1 ) : 1 + 1] : 2}.( 30+1 )" là tính tổng trong ngoặc, bạn nên tính tách ra thì tốt hơn, t lười!

    x . 31 + 465 = 1240

    x . 31 = 1240 - 465

    x . 31 = 775

    x = 775 : 31

    x = 25
Vậy x 25
Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
hohan 9 tháng 11 2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

sao ko ai tra loi cau B vay

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: