Giúp tôi giải toán và làm văn


Wrecking Ball 21 giờ trước (12:49)
Báo cáo sai phạm

mk cho bài kham khảo nha :

Một số và tổng các chữ số của chúng khi chia cho 9 có cùng số dư và hiệu của chúng chia hết cho 9 

Gọi tổng các chữ số của a và 4a là k, ta có:

4a - k chia hết cho 9

a - k chia hết cho 9 

=> (4a - k ) - ( a -k) chia hết cho 9 

=> 3a chia hết cho 9 

=> a chia hết cho 3 (đpcm)

:D

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân Hôm qua lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi xem lại đề đi nếu \(\overline{abc}\)\(⋮\)7 thì \(\overline{cba}\)đâu có chia hết cho 7 đâu bạn 

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 15/01 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

2n-1 chia hết cho n-3

=> 2n-6+7 chia hết cho n-3

=> 2(n-3)+7 chia hết cho n-3

=> 2(n-3) chia hết cho n-3 ; 7 chia hết cho n-3

=> n-3 thuộc Ư(7)={-1,-7,1,7}

=> n={2,-5,4,10}

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 15/01 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

làm lại 2n-1 chia hết n-3

=> 2n-6+5 chia hết cho n-3

=> 2(n-3)+5 chia hết cho n-3

=> 2(n-3) chia hết cho n-3 ; 5 chia hết cho n-3

=> n-3 thuộc Ư(5)={-1,-5,1,5}

Ta có bảng :

n-3-1-515
n2-348

Vậy n={-3,2,4,8}

Đọc tiếp...
ST CTV 15/01 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

2n-1 chia hết cho n-3

=>2n-6+5 chia hết cho n-3

=>2(n-3)+5 chia hết cho n-3

=>5 chia hết cho n-3

=>n-3 E Ư(5)={1;-1;5;-5}

=>n E {4;2;8;-2}

Đọc tiếp...
Lãnh Hạ Thiên Băng 30/11/2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

2.

Ta có:3n+1 chia hết cho 11-2n

=>3n+1chia hết cho -(2n-11)

=>3n+1 chia hết cho 2n-11

=>2.(3n+1) chia hết cho 2n-11

=>6n+22 chia hết cho 2n-11

=>6n-33+33+22 chia hết cho 2n-11

=>3.(2n-11)+55 chia hết cho 2n-11

=>55 chia hết cho 2n-11

=>2n-11=Ư(55)=(1,5,11,55)

=>2n=(12,16,22,66)

=>n=(6,8,11,33)

Vậy n=6,8,11,33

Đọc tiếp...
Hải Vy 30/11/2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Ta có n-2 chia hết cho n-2 

=> 2(n-2) chia hết cho n-2 

=> 2n - 4 chia hết cho n-2 

Mà 2n+3 chia hết cho n-2 

Vậy ta có ( 2n-4)-(2n+3) chia hết cho n-2

=> 2n -4-2n-3 chia hết cho n-2

=> 1 chia hết cho n-2 

=> n-2 là ƯC của 1 

( Phần còn lại bạn tự làm nhé )

Đọc tiếp...
Luu Phuong Anh 30/11/2016 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

??????????????????????????????????

Đọc tiếp...
dam quang tuan anh 03/01/2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Bổ đề: Do x+(-x) = 0 (mod 2) nên ta cũng có x = -x = |x| (mod 2). 

Vậy S = (a1-a2)+(a2-a3)+...+(an-a1) (mod 2) 
<=> S = 0 (mod 2) (đpcm).

Đọc tiếp...
Trần Hồng Hạnh 19/01/2017 lúc 14:22
Báo cáo sai phạm

bai nay thi to...bo tay.com.vn

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 20/10/2016 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Ta có 555...5(2n chữ số)=55.10^(2n-2)+55.10^(2n-4)+...55.10

Mà mỗi số hạng của tổng trên dếu chia hết cho 11

=>5555...5(2n chữ số) chia hết cho 11 (đpcm)

Ta có những số chia hết cho 125 thì có 3 chữ số tận cùng là số chia hết cho 125

Mà 555 không chia hết cho 125

=>555...5(2n chữ số) không chia hết cho 125 (đpcm)

đpcm là điều phải chứng minh nhé !

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 20/10/2016 lúc 14:16
Báo cáo sai phạm

Quên 1 câu 

vậy 555...55 chia hết cho 11 nhưng không chia hết cho 125

Đọc tiếp...
Hoàng Hà Linh 20/10/2016 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn nhé.

Đọc tiếp...
Việt Hoàng 12/01/2018 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

n.(n+2).(n+7)

= n.n.(2+7)

=n.n.9

Mà 9 chia hết cho 3

=> n.(n+2).(n+7)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đỗ Xuân Nam 04/01/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

ta thay (n+2) x (n+7) = n(2+7) = nx 9

ma 9 chia het cho 3

suy ra voi moi n x 9 thi chia het cho 3

Đọc tiếp...
Nguyen Anh Tuan 23/11/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

n(n+2)(n+7)

=n[n(2+7)]

=n[n9]

Mà 9 chia hết cho 3 nên n[n9]chia hết cho 3

Vậy n(n+2)(n+7)chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11/01/2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

\(6^{2007}\)có chữ số tận cùng là 6 

\(12^{2006}=12^{2004}\cdot12^2\)

\(12^{2004}\cdot12^2=\left(12^4\right)^{501}\cdot12^2\)

\(\left(12^4\right)^{501}\) có dạng lũy thừa  4n nên có tận cùng là 6 

12có chữ số tận cùng là 4

4.6=24 có tận cùng là 4 

=> \(12^{2006}+6^{2007}\)có chữ số tận cùng là 0 chia hết cho 2 và 5 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Vũ 11/01/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm
Thank you các bạn !!!
Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Anh 11/01/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

a] Ta có:12^2006 là số chẵn , 6^2007 là số chẵn suy ra 12^2006+6^2007 là số chẵn và chia hết cho 2

Ta có : 12^2006+6^2007                                                                                                                                                                                          =[12^4]^501+12^2+....6                                                                                                                                                                            =...6^501*[...4..]+...6                                                                                                                                                                                  =...6*[..4..]+...6                                                                                                                                                                                          =....4+...6                                                                                                                                                                                                  =....0..

Chúc bạn vui vẻ

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 11/01/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Đặt A = (p+5).(p+7)

p nguyên tố > 3 nên p ko chia hết cho 3

+, Nếu p chia 3 dư 1 => p+5 chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 (1)

+, Nếu p chia 3 dư 2 => p+7 chia hết cho 3 => A chia hết cho 3 (2)

Từ (1);(2) => A chia hết cho 3 (*)

p nguyên tố > 3 nên p lẻ => p = 2k+1 ( k thuộc N )

=> A = (2k+6).(2k+8) = 4.(k+3).(k+4)

Ta thấy : k+3;k+4 là 2 số tự nhiên liên tiếp nên có 1 số chia hết cho 2 => (k+3).(k+4) chia hết cho 2

=> A chia hết cho 8 (**)

Từ (*) và (**) => A chia hết cho 24 ( vì 3 và 8 là 2 số nguyên tố cùng nhau )

=> ĐPCM

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Vũ 11/01/2018 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn nhé

Đọc tiếp...
magic school 18/10/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

3a+4b=3a+[3+1]b=3a+3b+b=3[a+b]+b 

vì 3[a+b] chia hết cho 19 nên b chia hết cho 19

4a+3b=a[3+1]+3b=3a+a+3b=3[a+b] +a

vì 3[a+b] chia hết cho 19 nên b chia hết cho 19

Đọc tiếp...
trần như 29/03/2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

giải :

Ta có : 3m2 + m = 4n2 + n 
tương đương với 4(m2 - n2) + (m - n) = m2 
hay là (m - n)(4m + 4n + 1) = m2 (*)

Gọi d là ước chung lớn nhất của m - n và 4m + 4n + 1 thì (4m + 4n + 1) + 4(m - n) chia hết cho d => 8m + 1 chí hết cho d.

Mặt khác, từ (*) ta có : m2 chia hết cho d2 => m chia hết cho d.

Từ 8m + 1 chia hết cho d và m chia hết cho d ta có 1 chia hết cho d => d = 1.

Vậy m - n và 4m + 4n + 1 là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau, thỏa mãn (*) nên chúng đều là các số chính phương. 

Đọc tiếp...
Intelligent Girl 29/03/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

câu trả lời này ở trên mạng đó!!!!

Đọc tiếp...
Linh Lan 11/01/2018 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

bài này lớp 8 cũng có nè

Đọc tiếp...
phạm hoàng long 21/07/2015 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

nếu 50 số hạng của 100 số số hạng a= -1; còn nửa còn lại là 1 thì ta có:

a1,a2,a3,a4,.......,a100=(-1)+1+(-1)+1.....+(-1) 

=((-1)+1)+((-1)+1)+.....+((-1)+1)=0+0+0+.....+0

=>0+0 bao nhiêu vẫn bằng 0

Đọc tiếp...
Hoa 08/02/2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Pham Long thieu 2 truong hop

 

Đọc tiếp...
ST CTV 10/01/2018 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

3+32+...+32010

=(3+32+33)+(34+35+36)+...+(32008+32009+32010)

=3(1+3+32)+34(1+3+32)+...+32008(1+3+32)

=3.13+34.13+...+32008.13

=13(3+34+...+32008) chia hết cho 13

Đọc tiếp...
phung viet hoang 02/03/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Khi xét 1 số tự nhiên khi chia cho 10 
=> Có thể xảy ra 10 trường hợp về số dư  (1) 
Mà các số tự nhiên từ 11 --> 21 gồm (21 - ) + 1 = 11 số.
Biết mỗi số cộng với đúng số thứ tự của nó được 1 tổng 
=> Có 11 tổng , mỗi tổng đều có giá trị là 1 số tự nhiên (2)
Từ (1) và (2) => Trong 11 tổng trên chắc chắn có 2tổng có cùng số dư khi chia cho 11 
=> Luôn  hai tổng có hiệu chia hết cho 10.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Hoàng Yến 04/02/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

dễ thì làm

chứng minh đẳng cấp đi

ngồi chỉ đc cái nói phét

Đọc tiếp...
Bảo Trần 19/03/2016 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Gọi các số tự nhien từ 1 đến 11 là a1;a2;...;a11

r1;r2;...;r11 lần lượt là số thứ tự  ủa (1-a1)+(2-a2)+....+(11-a11)

Ta có :

(1-a1)+(2+a2)+...+(11-a11)

r1            r2              r11

=>Tồn tại 2 số dư bằng nhau (giả sử r1=r5)

=> 1-a1=5-a5

=>1-a1-5-a5=0=> chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Mafia 10/01/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

\(a^2=\left(a-1\right)\left(a+1\right)+1\)

biến đổi vế phải  

\(\left(a-1\right)\left(a+1\right)+1\)

\(=a.a+a-a-1+1\)

\(=a^2=vt\)

vậy \(a^2=\left(a-1\right)\left(a+1\right)+1\)

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 10/01/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

a2 = ( a - 1 ) . ( a + 1 ) + 1

a= ( a - 1 + 1 ) . ( a + 1 )

a2 = a . ( a + 1 )

Mình không chắc lắm đâu nha!

Đọc tiếp...
Despacito 10/01/2018 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

\(a^2=\left(a-1\right)\left(a+1\right)+1\)

ta bien doi ve phai

\(\left(a-1\right)\left(a+1\right)+1\)

\(=a.a+a-a-1+1\)

\(=a^2=vt\)

vay dang thuc duoc chung minh

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: