Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Diệu Thảo 24/07/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

A = 2008 x 2008 

A = ( 2007 + 1 ) x 2008

A = 2007 x 2008 + 2008 

B = 2007 x 2009 

B = 2007 x ( 2008 + 1 )

B = 2007 x 2008 + 2007 

Vì 2008 > 2007 nên A > B .

Chúc bạn học giỏi !

Đọc tiếp...
Ninh 24/07/2018 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

B = 2007 x 2009

B = ( 2008 - 1 ) x ( 2008 + 1 )

B = ( 2008 ) 2 - 12

Ta thấy 2008 x 2008 = 20082

=> A = 2008 x 2008 > B = 2007 x 2009

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 24/07/2018 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

B= 2007 X 2009

  = 2007 X (2008+ 1)

  = 2007 X 2008+ 2007

A= 2008 X 2008

  = 2008 X (2007+ 1)

  = 2008 X 2007+ 2008

Vì 2007 < 2008 nên 2008 X 2007+ 2007 < 2008 X 2007+ 2008

Đọc tiếp...
Bảo Bình CTV 19/07/2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x^2+x\right)^2-4\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)^2-\left(2x^2+x\right)-3\left(2x^2+x\right)+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x\right)\left(2x^2+x-1\right)-3\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2+x-3\right)\left(2x^2+x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x^2-2x+3x-3\right)\left(2x^2-x+2x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+3\right)\left(x-1\right)\left(2x-1\right)\left(x+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=-\frac{3}{2}\) hoặc \(x=1\) hoặc \(x=\frac{1}{2}\) hoặc \(x=-1\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 19/07/2018 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Vì x > 0 (x nguyên dương) nên chỉ có hai nghiệm duy nhất là \(x=\frac{1}{2}\) và \(x=1\)

Đọc tiếp...
Quân Đỗ 19/07/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Đặt 2x2=a.Ta có:

a2-4a+3=0

<=>a2-a-3a+3=0

<=>a(a-1)-3(a-1)=0

<=>(a-1)(a-3)=0

<=>a-1=0 hoặc a-3=0

<=>a=1 hoặc a=3

<=>2x2+x=1 hoặc 2x2+x=3

<=>2x2+x-1=0 hoặc 2x2+x-3=0

<=>2x2+2x-x-1=0 hoặc 2x2-2x+3x-3=0

<=>2x(x+1)-(x+1)=0 hoặc 2x(x-1)+3(x-1)=0

<=>(x+1)(2x-1)=0 hoặc (x-1)(2x+3)=0

<=>x+1=0 hoặc 2x-1=0 hoặc x-1=0 hoặc 2x+3=0

<=>x=-1 hoặc x=1/2 hoặc x=1 hoặc x=-3/2

Vì x>0=>Phương trình có 2 nghiệm x=1 hoặc x=1/2

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 19/07/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

TA có \(\left(a+b+c\right)^2=0\Rightarrow ab+bc+ca=-\frac{1}{2}\Rightarrow a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+2abc\left(a+b+c\right)=\frac{1}{4}\)

=> \(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2=\frac{1}{4}\)

Mà \(\left(a^2+b^2+c^2\right)^2=1\Rightarrow a^4+b^4+c^4+2\left(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\right)=1\)

=> \(a^4+b^4+c^4=\frac{1}{2}\)

^_^

Đọc tiếp...
Hoang Quoc Khanh 19/07/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Ta có: a+b+c=0 <=> (a+b+c)2=0 <=> a2+b2+c2+ 2( ab+ac+bc)=0 <=> 2(ab+ac+bc)= -1 ( vì a2+b2+c2=1) <=> ab+ac+bc= -1/2 

=> (ab+ac+bc)2= 1/4 <=> a2b2+a2c2+b2c2+2abc(a+b+c)= 1/4 <=> 2(a2b2+a2c2+b2c2)= 1/2 ( vì a+b+c=0) (*)

Lại có: a2+b2+c2=1 <=> (a2+b2+c2)2=1 <=> a4+b4+c4+2(a2b2+a2c2+b2c2)=1 <=> a4+b4+c4= 1/2 ( vì (*))

Vậy,...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 19/07/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=1+2+2^2+...+2^{32}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+...+2^{33}\)

\(\Rightarrow2A-A=\left(2+2^2+2^3+...+2^{33}\right)-\left(1+2+2^2+...+2^{32}\right)\)

\(\Rightarrow A=2^{33}-1\)

\(\Rightarrow n=33\)

Vậy n = 33

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 19/07/2018 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Cho A = 1 + 2+ 22 + 23 +...+232

=> 2A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+233

=> 2A-A = 233 -1

=> A = 233 - 1 = 2n - 1

=> 233 - 1 = 2n - 1

=> 233 - 1 + 1 = 2n

=> 233 = 2n

=> n = 33

p/s: toán lp 6

Đọc tiếp...
Pham Van Hung 19/07/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

A=1+2 + 2^2 +...+ 2^32

2A = 2+ 2^2 +2^3 +...+2^33

2A -A =( 2+ 2^2+ 2^3+...+ 2^33)-(1+2+ 2^2+...+ 2^32)

A = 2^33 -1

Vậy n=33

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 19/07/2018 lúc 09:25
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)-\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left[\left(x-1\right)\left(x-3\right)-\left(x-5\right)\right]=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-4x+3-x+5\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-5x+8\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=0\\x-4=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=4\end{cases}}\)

Vậy tổng là : 6

Đọc tiếp...
miyano shiho 19/07/2018 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-4\right)-\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+4\right)\left[\left(x-1\right)\left(x-3\right)-\left(x-5\right)\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-4x+3-x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x-4\right)\left(x^2-5x+8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x-2=0\\x-4=0\\x^2-5x+8=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=4\\x^2-5x+8=0->ktm\end{cases}}\)

\(x^2-5x+8=0\Leftrightarrow\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{7}{4}\ge\frac{7}{4}>0=>ktm\)

cn lại tự lm nha bn

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 18/07/2018 lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

1) Hai người mỗi giờ làm được: 1 : 6 = 1/6 công việc

Người thứ nhất mỗi giờ làm được: 1 : 9 = 1/9 công việc

Người thứ 2 mỗi giờ làm được: 1/6 - 1/9 = 1/18 công việc

Vậy người thứ 2 nếu làm 1 mình công việc đó sẻ mất: 1 : 1/18 = 18 giờ

ĐS: 18 giờ

2) Mỗi giờ cả ba người ba làm được :

1 : 3 = 1/3 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ nhất làm :

1 : 8 = 1/8 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ 2 làm được :

1 : 12 = 1/12 ( công việc )

Mỗi giờ người thứ ba làm được :

1/3 - ( 1/8+1/12 ) = 1/8 ( công việc )

Do đó nếu một mình người thứ ba làm thì để xong công việc đó phải làm hết :

1 : 1/8 = 8 giờ

Đáp số : 8 giờ

3) Số công việc của Thành và Long làm chung trong 1 ngày :

1/6 (công việc).

Số công việc của Thành và Long làm chung trong 4 ngày :

4 x 1/6 = 2/3 (công việc).

Số công việc còn lại Long làm một mình:

1 – 2/3 = 1/3 (công việc).

Số công việc của Long làm trong 1 ngày :

1/3 : 5 = 1/15 (công việc).

Số công việc của Thành làm trong 1 ngày :

1/6 – 1/15 = 1/10(công việc).

Thời gian Thành làm một mình xong công việc :

1 : 1/10 = 10 ngày.

Thời gian Long làm một mình xong công việc :

1 : 1/15 = 15 ngày.

Đáp số : Thành : 10 ngày ; Long : 15ngày..

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh 18/07/2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

bài 1: trong 1 giờ, cả 2 người làm chung được :1:6 = 1/6 (công việc )

trong1 giờ, người thứ nhất làm 1 mình được :1:9 =1/9 ( cv)

trong1 giờ , N2 làm 1 mình được : 1/6-1/9=1/18(cv)

thời gian để N2 làm 1 mình xong công việc là : 1: 1/18=19 (giờ)

bài 2: trong 1 giờ N1,N2,N3 làm chung được : 1:3 =1/3 cv

 trong 1 giờ ,N1 làm 1 mình được : 1:8=1/8cv

1 giờ N2 làm 1 mình được 1:12=1/12cv

1gio N3 làm 1 mình được 1/3-(1/8+1/12)=1/8cv

thời gianN3 làm 1 mình xong cv 1:1/8=8(giờ )

bài 3 : 1 ngày, Thành và Long làm chung được 1:6=1/6 cv

4ngay thành và long làm chung được 1/6*4=2/3cv

5ngay long lam 1 mình được 1-2/3=1/3cv

1ngay long làm 1 mình được 1/3:5=1/15cv

1ngay thành làm 1 mình được 1/6 -1/15=1/10cv

tg để thành làm 1 mình xong cv là 1:1/10=10 ngày 

tg để long làm 1 mình xong cv là 1:1/15=15 ngày

          đáp số : thành 10 ngày

                       long 15 ngày

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 29/05/2018 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Số bắt đầu đếm của bạn Nam lớn hơn số bắt đầu đếm của bạn Đào là :

  30 - 20 = 10 ( đơn vị )

Sau mỗi lần đếm , số của bạn Đào sẽ gần với số của bạn Nam thêm là :

  5 - 3 = 2 ( đơn vị )

Số lần đếm để cả hai bạn có số giống nhau đầu tiên là :

 10 : 2 = 5 ( lần )

Nếu cả hai bạn đếm cùng một lúc thì số giống nhau đầu tiên đếm được là :

 30 + ( 3 x 5 ) = 45 

Hay : 20 + ( 5 x 5 ) = 45 

                   Đáp số : 45 

Chúc bạn học giỏi !!!

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 29/05/2018 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

Ta có : 30 + 3.? = x

BCNN (3;5) = 15 

Mà 30 chia hết cho 5 

Nên 3.? chia hết cho 5 

Nên ? = 5 

Vậy Số cần tìm là : 30 + 15 = 45 

Đọc tiếp...
nguyen thi thuy linh 29/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số là : 

30 x 3 = 90 

theo đề bài ta có sơ đồ :

st1 : |-----|-----|

st2 : |-----|

st3 : |-----|-----|-----|

giá trị của 1 phần là :

90 : (2 + 1 + 3) = 15

số thứ 1 là : 

15 x 2 = 30

số thứ 2 là : 

15 x 1 = 15

số thứ 3 là : 

15 x 3 = 45

đ\s....

Đọc tiếp...
Pham Ngoc Huynh 29/05/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

số thứ nhất là : 30

số thứ hai là : 15

số thứ ba là : 45

Đọc tiếp...
vu huong giang 29/05/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

30 x 3 = 90

Coi số thứ nhất là 1 phần, số thứ 2 là 2 phần và số thứ 3 là 6 phần

Tổng số phần bằng nhau là:

1+2+6= 9  (phần)

Số thứ ba là:

90 :  9  = 10

Số thứ hai là:

10 x 2 = 20

Số thứ ba là:

20 x 3 = 60

Đáp số: 10 ; 20 ; 60

Đọc tiếp...
Gokazaru 29/05/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

                                                 Bài giải

Hiệu tuổi bố và tuổi con không thay đổi theo thời gian vậy bố mãi mãi hơn con 24 tuổi .

                   Vậy tuổi bố là :

                                               ( 44 : 24 ) : 2 = 34 ( tuổi )

                   Tuổi con là : 

                                               44 - 34 = 10 ( tuổi )

                   Con sinh năm :

                                              2008 - 10 = 1998

                                                        Đáp số : 1998

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 29/05/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

số tuổi của bố là : 

   ( 44 + 24 ) : 2 = 34 ( tuổi )

số tuổi của con là :

   34 - 24 = 10 ( tuổi )

bố sinh con vào năm :

    2008 - 10 = 1998 

         đáp số : 1998

Đọc tiếp...
Công chúa cầu vòng 29/05/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn Mình muốn tích hết nhưng chỉ được 1 cái

Vậy bạn nào trả lời đủ nhất mình sẽ h

Đọc tiếp...

Mình có thắc mắc,mai mình có kiểm tra toán học thêm rồi:(Giải ra giúp mình nha)

Bài toán1:Tổng kết năm học,một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh giỏi.Ban giám hiệu dự định thưởng cho mỗi học sinh giỏi nhiều hơn một học sinh tiên tiến 2 quyển vở.Cô văn phòng nhẩm tính phải mua 2006 quyển vở thì vừa đủ phát thưởng.Hỏi cô văn phòng tính đúng hay sai?Vi sao?

                                                                         Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đọc tiếp...

Được cập nhật 29/05/2018 lúc 21:53

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Lê Thị Ngọc Mai 29/05/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

số vở của số học sinh giỏi là:

2*195=390(quyển vở)

số vở còn lại:

2006-390=1616(quyển)

tổng số học sinh nhận thưởng là:462+195=657(Học sinh)

Vì 1616 không thể chia được cho 657  1616:657(=302 và dư 2)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: