Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Đức Đạt 4 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

Ta bỏ 2 số 63 và 1650

Ta có:

2 + 4 + ............... + 98 + 100

Số số hạng là:

( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 ( số hạng )

Tổng lúc sau là:

( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Tổng ban đầu là:

2550 - 1650 + 63 = 963

Đ/S: 963

Đọc tiếp...
Zenosama 2 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Minh Hoàng  CTV 
 

Tách 63 và 1650 ra thì ta sẽ có dãy :

2 + 4 + 6 + ... + 98 + 100

Số số hạng là :

( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 số

Tổng là :

( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Cộng thêm 63 ta sẽ được : 2550 + 63 = 2613

Trừ đi 1650 ta sẽ còn : 2613 - 1650 = 963

=> 63 + 2 + 4 + 6 +... + 98 + 100 - 1650 = 963

 
Đọc tiếp...
Zenosama 3 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Hoàng CTV Tách 63 và 1650 ra thì ta sẽ có dãy : 

2 + 4 + 6 + ... + 98 + 100

Số số hạng là :

( 100 - 2 ) : 2 + 1 = 50 số

Tổng là :

( 100 + 2 ) x 50 : 2 = 2550

Cộng thêm 63 ta sẽ được : 2550 + 63 = 2613

Trừ đi 1650 ta sẽ còn : 2613 - 1650 = 963

=> 63 + 2 + 4 + 6 +... + 98 + 100 - 1650 = 963

  
Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 4 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

Có a;b \(\in\)N

a + b = 45 và ƯCLN ( a,b ) = 9

\(\Rightarrow\)a = 9 . m

          b = 9 . n

\(\Rightarrow\)Có a + b = 45

\(\Rightarrow\)9m + 9n = 45

\(\Rightarrow\)9(m+n) = 45

\(\Rightarrow\)m + n = 45 : 9

          m + n = 5

Sau đó tự lập bảng

Vậy ( a,b ) \(\in\){ ( 9 ; 36 ) , ( 18,27 ), ( 27,18 ) ; ( 36 , 9 ) }

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 3 giờ trước (20:26)
Báo cáo sai phạm

UCLN (a'b) =>a=9*a` ; b= 9*b` mà UCLN(a` ;b`)=1

Ta có 9*a` +9*b` =45 

=> a` +b`=5 mà UCLN (a` 'b`) =1 

=> Nếu a` = 1 thì b` =4

=> Nếu a`=2 thì b`= 3  

Vậy a=9 thì b=36

a=18 thì b=27

Đọc tiếp...
TPA 4 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

Ta gọi các số cần tìm là c

VÌ 45 lớn hơn 9 nên a;b E BC(a,b)

BC(a,b)=B(9)={0;9;18;27;36;45;...}

Vì a+b=45 nên c <45

Vì c <45 nên:

 c=0;9;18;27;36;45

Vì a+b=45 nên ta có các cặp sau:

(0+45);(9+36);(18+27)

Ta gọi các cặp trên bằng: (0+45) là (a+b)1;(9+36) là (a+b)2;(18+27) là (a+b)3

Vậy:

a;b1=0;45

a;b2=9;36

a;b3=18;27

Đọc tiếp...
Phúc 5 giờ trước (18:42)
Báo cáo sai phạm

Ta có

A=4(4+1) +43(4+1)+45(4+1)+....+499(4+1)

  = 5.4+43.5+...+499.5

  =5.(4+43+...+499) 

=> A chia 5 dư  0 hay A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hung 4 giờ trước (19:26)
Báo cáo sai phạm

Mot doi xe co 7 o to cho gao . Mot o to cho duoc 60 bao gao , moi bao gao can nang 50 kg . hoi doi xe do cho duoc bao nhieu tan gao ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Phượng 5 giờ trước (18:59)
Báo cáo sai phạm

tại sao lại có 4+1 vậy?

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 6 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

Chúng ta đều biết, "Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó". Tức là: một sốtự nhiên lớn hơn 1, nếu như ngoài bản thân nó và 1 ra, nó không chia hết cho số nào khác nữa thì nó là số nguyên tố. 

 Hợp số là một số tự nhiên có thể biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Một định nghĩa khác tương đương: hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.[

Mọi số tự nhiên bất kỳ hoặc là 1, hoặc là số nguyên tố, hoặc là hợp số.

Đọc tiếp...
pektri5 6 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số dương phân biệt là 1 và chính nó. Các số có nhiều hơn {\displaystyle 2} ước số dương được gọi là hợp số.[1]

Do số 1 chỉ có một (1) ước số dương là chính nó, nên số 1 không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số.

Hợp số là một số tự nhiên có thể biểu diễn thành tích của hai số tự nhiên khác nhỏ hơn nó. Một định nghĩa khác tương đương: hợp số là số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó.

Mọi số tự nhiên bất kỳ hoặc là 1, hoặc là số nguyên tố, hoặc là hợp số.

Định lý cơ bản của số học nói rằng mọi hợp số đều phân tích được dưới dạng tích các số nguyên tố và cách biểu diễn đó là duy nhất nếu không tính đến thứ tự của các thừa số

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 6 giờ trước (18:20)
Báo cáo sai phạm

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Đọc tiếp...
cute phô mai que 6 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

a, x chia hết cho 30;45

=> x thuộc BC(30;45)

30=2.3.5

45=5.3^2

BCNN(30;45)=2.3^2.5=90

BC(30;45)=B(90)={0;90;180;270;...}

Vậy x thuộc {0;90;180;270;...}

b, 56 và 34 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC(56;34)

34=2.17

56=2^3.7

ƯCNN (34;56)=2

ƯC(34;56)=Ư2)={1;2}

Vậy x thuộc {1;2}

Đọc tiếp...
Forever_Alone 6 giờ trước (18:21)
Báo cáo sai phạm

1) Ta có \(S=2+2^2+2^3+...+2^{2015}+2^{2016}\)

\(=2^{2016}+2^{2015}+...+2^3+2^2+2\)( đảo lại chỉ để dễ tính thôi bạn )

Suy ra \(2S=2^{2017}+2^{2016}+...+2^4+2^3+2^2\)

Nên \(2S-S=2^{2017}-2\)hay \(S=2^{2017}-2\)

Vậy \(S=2^{2017}-2\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 6 giờ trước (18:16)
Báo cáo sai phạm

\(S=2+2^2+2^3+...+2^{2015}+2^{2016}\)

\(2S=2.\left(2+2^2+2^3+...+2^{2015}+2^{2016}\right)\)

\(2S=2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}+2^{2017}\)

\(2S-S=\left(2^2+2^3+2^4+...+2^{2016}+2^{2017}\right)-\left(2+2^2+2^3+...+2^{2015}+2^{2016}\right)\)

\(S=2^{2017}-2\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 5 giờ trước (18:27)
Báo cáo sai phạm

\(A=7+7^2+...+7^{16}\)

c) Ta có:

\(7⋮7\)\(7^2⋮7\); ......; \(7^{16}⋮7\)

\(\Rightarrow7+7^2+...+7^{16}⋮7\)

\(\Rightarrow A⋮7\)

Mà 7 không chia hết cho 72\(7^2⋮7^2\);.......; \(7^{16}⋮7^2\)

\(\Rightarrow7+7^2+...+7^{16}\)không chia hết cho 7

\(\Rightarrow\)A không chia hết cho 72

Vì A chia hết cho 7; A không chia hết cho 72

\(\Rightarrow\)A không là số chính phương.

Đọc tiếp...
cute phô mai que 6 giờ trước (18:00)
Báo cáo sai phạm

x chia hết cho 4 và 36

=> x thuộc BC(4;36)

vì 36 chia hết cho 4

=> BCNN(4;36)=36

BC (4;36)=B(36)={0;36;72;108;...}

Vậy x thuộc {0;36;72;108;...}

b, 213 chia hết cho x,253 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC(213;253)

213=3.71

253=11.23

ƯCNN(213;253)=1 (vì ko có thừa số nguyên tố nào chung)

ƯC(213;253)=Ư(1)=1

vậy x=1

Đọc tiếp...
Phùng Ngọc Minh Anh 6 giờ trước (18:14)
Báo cáo sai phạm

a)Theo đề bài ta có:

x chia hết cho 4; x chia hết cho 36

=> x thuộc BC(4,36) (1)

4 = 22

36 = 2. 32​

BCNN(4,36)=22 . 32=36

BC(4,36)=B(36)={0;36;72;108;144;180;...} (2)

Từ (1) và (2) => x thuộc {0;36;72;108;144;180;...}

Vậy, x thuộc {0;36;72;108;144;180;..}

b)Theo đề bài ta có:

213 chia hết cho x ; 253 chia hết cho x

=> x thuộc ƯC(213,253) (1)

213= 3 . 71

253=11 . 23

ƯCLN(213,253)=1

ƯC(213,253)=Ư(1)=1 (2)

Từ (1) và (2) => x=1

Vậy x=1

Được chưa hả bạn?

Đọc tiếp...
Bui Hong HUYEN dieu 6 giờ trước (18:02)
Báo cáo sai phạm

x chia het cho 4 va 36 => x thuoc BC ( 4: 36 } 

Ta co : B( 4) = { 1;2;6}

B (36) = { 1, 2,3,4,6,9,12,18, 36}

=> BC ( 4 ;36 } = { 1,2,4 } 

Vay x thuoc 1,2,3

Đọc tiếp...
Phúc 6 giờ trước (17:44)
Báo cáo sai phạm
Dòng thứ 4 từ dưới lên là BC nhé bạn mình ghi nhầm thành BCNN
Đọc tiếp...
Phúc 6 giờ trước (17:42)
Báo cáo sai phạm

Do x+10 \(⋮\)5

 mà 10 \(⋮\)5

=> x\(⋮\)5

tuong tu=>x\(⋮\)6;7

=>x\(\in\)BCNN(5;6;7)={ 210,420,630,...}

mà 500<x<700

=> x=630

Vậy x=630

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hoàng 5 giờ trước (19:01)
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN(a,b)=4 nên a= 4m    (m,n)=1

                                  b=4n

Mà a.b=448 nên 4m.4n=448

                           m.n=28

Ta có bảng

m    1          4         7           28

n     28        7         4            1

a     4         16       28         112

b     112      28       16           4

Vậy a;b ={(4;112);(16;28);(28;16);(112;4)}

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 7 giờ trước (17:12)
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  Gọi số cần tìm là a 
Do a chia 5 dư 1 nên a-1 chia hết cho 5 
Mà 10 chia hết cho 5 nên a- 1 + 10 chia hết cho 5 
=> a+9 chia hết cho 5 (1) 
Do a chia 7 dư 5 nên a-5 chia hết cho 7 
Mà 14 chia hết cho 7 nên a- 5 + 14 chia hết cho 7 
=> a+9 chia hết cho 7 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra a+9 là bội của 5 và 7 
mà a nhỏ nhất nên a+9 = BCNN (5; 7) = 35 
=> a = 26 
Vậy số phải tìm là 26 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: