Giúp tôi giải toán và làm văn


Oo Bản tình ca ác quỷ oO 14 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

Mọi số tự nhiên đều viết dưới dạng 5k; 5k+1 ; 5k+2 ; 5k+3 ; 5k+4

- Nếu p = 5k+1 => p+14=5p+15= 5(p+3) chia hết cho 5 (loại)

- Nếu p = 5k+2 => p+8 = 5p+10 = 5(p+2) chia hết cho 5 (loại)

- Nếu p = 5k+3 => p+12 = 5p+15 = 5(p+3) chia hết cho 5 (loại)

- Nếu p = 5k+4 => p+6 = 5p+10 = 5(p+2) chia hết cho 5 (loại)

=> p chỉ có thể là 5k. Mà p là nguyên tố nên p = 5

Vậy p = 5

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 14 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

số nguyên tố cần tìm là 5

Đọc tiếp...
Phú Quý Lê Tăng 14 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

Với \(p=2\)thì \(p+6=8\)không là số nguyên tố.

Với \(p=3\)thì \(p+6=9\)không là số nguyên tố.

Với \(p=5\)thì tất cả các số \(p+6;p+8;p+12;p+14\)đều là số nguyên tố.

Với \(p>5\)thì p được biểu diễn dưới dạng \(p=5k\pm1\)hoặc dưới dạng \(p=5k\pm2\)

Nếu \(p=5k+1\)thì \(p+14=5k+15=5\left(k+3\right)\)không là số nguyên tố.

Nếu \(p=5k+2\)thì \(p+8=5k+10=5\left(k+2\right)\)không là số nguyên tố.

Nếu \(p=5k+3\)thì \(p+12=5k+15=5\left(k+3\right)\)không là số nguyên tố.

Nếu \(p=5k+4\)thì \(p+6=5k+10=5\left(k+2\right)\)không là số nguyên tố.

Do đó nên p chỉ có thể bằng 5.

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 15 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

a )     CMTT như b ) 

b )      

Để  \(A\in Z\)

\(\Leftrightarrow\frac{n-2}{n+3}\in Z\)

\(\Leftrightarrow n-2⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow n+3-5⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow5⋮n+3\)

\(\Leftrightarrow n+3\inƯ\left(5\right)\)

\(\Leftrightarrow n+3\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{-2;-4;2;-8\right\}\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 15 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

b) Ta có : \(A=\frac{n-2}{n+3}=\frac{\left(n+3\right)-5}{n+3}=1-\frac{5}{n+3}\)

Để  \(A\in Z\)thì \(\frac{5}{n+3}\in Z\)

\(\Leftrightarrow n+3\inƯ_{\left(5\right)}=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Ta có bảng sau :

n+31-15-5
n-2-42-8

Vậy  \(x\in\left\{-2;-4;2;-8\right\}\)

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 15 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

a) Để A là 1 phân số thì  \(n+3\ne0\)

\(\Leftrightarrow n\ne-3\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(A=-\frac{7}{10^{2005}}+-\frac{15}{10^{2006}}=-\frac{7}{10^{2005}}+-\frac{8}{10^{2006}}+-\frac{7}{10^{2006}}\)

\(B=-\frac{15}{10^{2005}}+-\frac{7}{10^{2006}}=-\frac{7}{10^{2005}}+-\frac{8}{10^{2005}}+-\frac{7}{10^{2006}}\)

Do \(-\frac{7}{10^{2005}}=-\frac{7}{10^{2005}};-\frac{7}{10^{2006}}=-\frac{7}{10^{2006}};-\frac{8}{10^{2006}}>-\frac{8}{10^{2005}}\)

\(\Rightarrow\frac{-7}{10^{2005}}+-\frac{7}{10^{2006}}+-\frac{8}{10^{2006}}>-\frac{7}{10^{2005}}+-\frac{7}{10^{2006}}+-\frac{8}{10^{2005}}\)

\(\Rightarrow A>B\)

Vậy \(A>B\)

Chúc bạn học tốt !!! 

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 15 giờ trước (20:50)
Báo cáo sai phạm

\(A-B=\left(-\frac{7}{10^{2005}}-\frac{-15}{10^{2005}}\right)+\left(-\frac{15}{10^{2006}}-\frac{-7}{10^{2006}}\right)=\frac{8}{10^{2005}}-\frac{8}{10^{2006}}=8\left(\frac{1}{10^{2005}}-\frac{1}{10^{2006}}\right)\)
Do \(10^{2005}< 10^{2006}\Rightarrow\frac{1}{10^{2005}}>\frac{1}{10^{2006}}\Rightarrow\frac{1}{10^{2005}}-\frac{1}{10^{2006}}>0\Leftrightarrow8\left(\frac{1}{10^{2005}}-\frac{1}{10^{2006}}\right)>0\Rightarrow A-B>0\Leftrightarrow A>B\)
 

Đọc tiếp...
coolshinigamikk 15 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

dm thằng súc vật nguyễn đức anh

╚{AV♀N░≡┤E╞

Đọc tiếp...
Never_NNL 15 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

a ) 1/3 - 1/2x = (-3)^2 - 1/5

     1/3 - 1/2x = 9 - 1/5

     1/3 = \(8\frac{4}{5}+\frac{1}{2}x=\frac{44}{5}+\frac{1}{2}x\)

  \(\frac{1}{3}-\frac{44}{5}=\frac{1}{2}x\)

\(\frac{-127}{15}=\frac{1}{2}x\)

=> x = -254/15

Đọc tiếp...
coolshinigamikk 15 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

dm thằng súc vật nguyễn đức anh

╚{AV♀N░≡┤E╞

Đọc tiếp...
Phan Ngọc Khánh 15 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

bạn rảnh quá nguyễn đức anh

Đọc tiếp...
Hỏa Long Natsu 15 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^3=-27\)

\(\Rightarrow x-2=-3\)

\(\Rightarrow x=-3+2\)

\(\Rightarrow x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Phần còn lại , đề sai thì phải 

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 15 giờ trước (20:45)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^3=-27\)                                                    \(2^x+2=114\)

\(=>x-2=-3\)                                              \(2^x=114-2\)

\(x=-3+2\)                                                           \(2^x=112\)

\(x=-1\)                                                                     ...... xin xem lại.......

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 15 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(x-2\right)^3=-27\)

\(\left(x-2\right)^3=\left(-3\right)^3\)

\(\Rightarrow x-2=-3\)

\(x=\left(-3\right)+2\)

\(x=-1\)

b) \(2^x+2=114\)

\(2^x=114-2\)

\(2^x=112\)

...

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 15 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

a) \(2^x-15=17\)

\(2^x=17+15\)

\(2^x=32\)

\(\Rightarrow2^x=2^5\)

\(\Rightarrow x=5\)

b) \(27.3^x=243\)

\(3^x=243:27\)

\(3^x=9\)

\(\Rightarrow3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

c) \(3^x+25=26.2^2+2.3^0\)

\(3^x+25=104+2\)

\(3^x+25=106\)

\(3^x=106-25\)

\(3^x=81\)

\(\Rightarrow3^x=3^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

d) \(\left(7x-11\right)^3=2^5.5^2+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=800+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=1000\)

\(\Rightarrow\left(7x-11\right)^3=10^3\)

\(\Rightarrow7x-11=10\)

\(7x=10+11\)

\(7x=21\)

\(x=21:7\)

\(x=3\)

e) \(3^x.3=27\)

\(3^x=27:3\)

\(3^x=9\)

\(\Rightarrow3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 15 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

a) \(2^x-15=17\)

\(\Leftrightarrow2^x=17+15\)

\(\Leftrightarrow2^x=32\)

\(\Leftrightarrow2^x=2^5\)

\(\Leftrightarrow x=5\)

Vậy x = 5

b) \(27.3^x=243\)

\(\Leftrightarrow3^x=243:27\)

\(\Leftrightarrow3^x=9\)

\(\Leftrightarrow3^x=3^2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x = 2

c) \(\left(7x-11\right)^3=2^5.5^2+200\)

\(\Leftrightarrow\left(7x-11\right)^3=800+200\)

\(\Leftrightarrow\left(7x-11\right)^3=1000\)

\(\Leftrightarrow\left(7x-11\right)^3=10^3\)

\(\Leftrightarrow7x-11=10\)

\(\Leftrightarrow7x=10+11\)

\(\Leftrightarrow7x=21\)

\(\Leftrightarrow x=21:7\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Vậy x = 3

d) \(3^x.3=27\)

\(\Leftrightarrow3^x=27:3\)

\(\Leftrightarrow3^x=9\)

\(\Leftrightarrow3^x=3^2\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x = 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 16 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

Đặt B = a+ b+c+d \(\Rightarrow\)B\(⋮\)2

M - B = ( a^2 - a ) + ( b^2 - b) + (c^2 - c ) + (d^2 - d)

         = a .(a - 1) +b ( b - 1) + c ( c- 1) + d (d - 1)

Vậy M - B \(⋮\)2 mà B \(⋮\)

\(\Rightarrow\)\(⋮\)

Vậy M là hợp số (Đpcm)

Chúc bn hc tốt!

Đọc tiếp...
Trần Hữu Đức Quang 16 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

tự tính nhé cô em hahaha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: