Giúp tôi giải toán và làm văn


HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 12 giờ trước (12:26)
Báo cáo sai phạm

trl:

2x+1000=15462

2x         =15462-1000

2x         =14462

x           =14462:2

x         =7231 

hok tot 

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜTiểu_๖ۣۜThiên_๖ۣۜHy ﹏ღ [Team Robloxian] ❧MMM☙ 13 giờ trước (11:19)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

\(2x+1000=15462\)

                 \(2x=15462-1000\)

                 \(2x=14462\)

                   \(x=14462:2\)

 \(\Rightarrow x=7231\)

\(\downarrow\)

Đọc tiếp...
Đinh Ba 10 giờ trước (14:47)
Báo cáo sai phạm

2x + 1000 = 15 462

2x            = 15 462 - 1000

2x            = 14462

x              = 14462 : 2

x              = 7231

Đọc tiếp...
HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 14 giờ trước (10:57)
Báo cáo sai phạm

trl:

1000:2=500

500:2=250

250:2=125

hok tot 

Đọc tiếp...
🖤_Su's Ciu's Te 's_🖤 13 giờ trước (12:03)
Báo cáo sai phạm

trl :

1000 : 2 = 500

500 : 2 = 250

250 : 2 = 125

Đọc tiếp...
☆》Hãčķěř《☆ ( ●SΔD◆ ) { ® } 13 giờ trước (11:47)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1000 : 2 = 500

500 : 2 = 250

250 : 2 = 125

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 14 giờ trước (10:59)
Báo cáo sai phạm

trl:

2x+3=13

2x    =13-3

2x    =10

x      =10:2

x       =5

hok tot

Đọc tiếp...
☆》Hãčķěř《☆ ( ●SΔD◆ ) { ® } 13 giờ trước (11:48)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

2x + 3 = 13

2x = 13 - 3

2x = 10

x = 10 : 2

x = 5

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Dont look at me 13 giờ trước (11:45)
Báo cáo sai phạm

2x + 3 = 13

<=> 2x = 13 - 3 = 10

=> x = 10 : 2 = 5.

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 13 giờ trước (11:58)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7x-3}{x+2}\Leftrightarrow\frac{7x+14-17}{x+2}\Leftrightarrow\frac{7\left(x+2\right)-17}{x+2}\Leftrightarrow\frac{7\left(x+2\right)}{x+2}-\frac{17}{x+2}\Leftrightarrow7-\frac{17}{x+2}\)

7-17/(x+2) => x khác -2 => 17/(x+2) thuộc Ư(17) ={1,17}

                                      => 17/(x+2) thuộc Ư(17)={-1,-17}

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 15 giờ trước (9:57)
Báo cáo sai phạm

a) Để M là số dương, có 2 TH:

\(TH1:7x-3>0;x+2>0\)

\(\Rightarrow x>\frac{3}{7};x>-2\)

\(TH2:7x-3< 0;x+2< 0\)

\(\Rightarrow x< \frac{3}{7};x< -2\)

b) Để M là số âm có 2 TH:

\(TH1:7x-3< 0;x+2>0\)

\(\Rightarrow x< \frac{3}{7};x>-2\)

\(\Rightarrow-2< x< \frac{3}{7}\)

\(TH2:7x-3>0;x+2< 0\)

\(\Rightarrow x>\frac{3}{7};x< -2\)(vô lí)

Vậy ta chỉ xét được 3 TH

Đọc tiếp...
Gia Đình Là Số 1 15 giờ trước (9:40)
Báo cáo sai phạm

sẽ có k cho các bạn làm vừa nhanh vừa đúng ! giúp mk nha ! thank you !!! 

Đọc tiếp...
Idumaza Keiko 15 giờ trước (9:24)
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Ta có: 28/75 : a/b = 28b/75a thuộc N => 28 chia hết cho a và b chia hết cho 75.

Tương tự ta có: 32/165 : a/b = 32b/165a thuộc N => 32 chia hết cho a và b chia hết cho 165.

Để a/b là p/số tối giản thì a = ƯCLN(32,28)=4 và b = BCNN(75,165)=825

Vậy p/số a/b là: 4/825

~Hok tốt nhé~

Đọc tiếp...
SKT_NTT 16 giờ trước (8:37)
Báo cáo sai phạm

xét hiệu

\(A=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-2=\frac{a^2+b^2}{ab}-\frac{2ab}{ab}=\frac{\left(a-b\right)^2}{ab}\ge2\)

vậy \(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Minh 13 giờ trước (12:06)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{ab}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2}{ab}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2}{ab}-2\)

\(\Leftrightarrow\frac{a^2+b^2-2ab}{ab}=\frac{a^2-2ab+b^2}{ab}\) (hằng đẳng thức)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(a-b\right)^2}{ab}\) ; Bình phương luôn dương => Tử dương (1)

TH1: a và b âm => mẫu dương + (1)=> A>=2 . Ngoại lệ Tử bé hơn mẫu => A<2

TH2: a âm và b dương => mẫu âm + (1) => A<2

TH3  : a dương và b âm => mẫu âm +(1) => A<2

Đọc tiếp...
SKT_NTT 17 giờ trước (8:14)
Báo cáo sai phạm

x - y = 5 ; y - z = -6 ; y + z = 7

\(\Rightarrow\)( y - z ) + ( y + z ) = -6 + 7 = 1

hay 2y = 1 \(\Rightarrow\)y = \(\frac{1}{2}\)\(\Rightarrow\)z = \(\frac{-13}{2}\)

x = \(5+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}\)

Đọc tiếp...
Tiểu Ngôn 17 giờ trước (7:58)
Báo cáo sai phạm

A = ( -1 ) . ( -1)2 . ( -1 )3 . ... . (-1)2019

   =  (-1)1 + 2 + 3 + ... + 2019

Xét : n = 1 + 2 + 3 +... + 2019 ( Dãy cách đều 1 đv, có 2019 số hạng )

    => n = \(\frac{\left(2019+1\right).2019}{2}\)= 2 039 190

Ta có : A = (-1)n . Mà n = 2 039 190 là số chẵn => A = 1

Đọc tiếp...
☆》Hãčķěř《☆ ( ●SΔD◆ ) { ® } 12 giờ trước (12:16)
Báo cáo sai phạm

\(x:\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

\(x:\left(\frac{19}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{\frac{2}{5}+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{\frac{8}{5}+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

\(x:8=\frac{2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{8\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}\)

\(x:8=\frac{2}{8}\)

\(x=\frac{2}{8}.8\)

\(x=2\)

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Tiểu Ngôn 17 giờ trước (7:40)
Báo cáo sai phạm

\(x:\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

 \(x:\left(\frac{19}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

                         \(x:8=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

Xét : \(\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{4.0,4+4.\frac{2}{9}-4.\frac{2}{11}}\)\(=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{4\left(0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}\right)}=\frac{1}{4}\)

Thay vào biểu thức có : \(x:8=\frac{1}{4}\)

                                      \(\Rightarrow x=\frac{1}{4}.8=2\)

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 17 giờ trước (7:32)
Báo cáo sai phạm

\(x\div\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

\(\Leftrightarrow x\div\left(\frac{19}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{4\left(0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}\right)}\)

\(\Leftrightarrow x\div\frac{16}{2}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow x\div8=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{4}\times8\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: