Giúp tôi giải toán và làm văn


Hàn Bạch Tử Vài giây trước
Báo cáo sai phạm

\(3n+2⋮n+1\)

\(\Rightarrow3\left(n+1\right)-1⋮n+1\)

\(\Rightarrow1⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;-2\right\}\)

Vậy.......................

Đọc tiếp...
Nagisa Shiota 4 phút trước
Báo cáo sai phạm

ta có n+1 chia hết cho n+1

=> 3(n+1) chia hết cho n+1

=>3n + 3 chia hết cho n+1

=> (3n +3)-(3n+2) chia hết cho n+1

=> (3n -3n)+(3-2) chia hết cho n +1

=> 0+1 chia hết cho n+1

=> 1 chia hết cho n+1

=> n+1 thuộc Ư(1) = { -1 ; 1 }

nếu n +1 =1 thì n = 0 (nhận )

nếu n + 1 = -1 thì n= -2 (nhận )

Vậy n thuộc {0;-2}

k cho tôi nhé

Đọc tiếp...
Pham Cong Anh 11 phút trước
Báo cáo sai phạm

3n + 2 chia hết cho n + 1

=>   3 n + 3 - 1 chia hết cho n + 1

=>  3 ( n + 1 ) - 1 chia hết cho n + 1

Mà n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 ( n + 1 ) chia hết cho n + 1

=>  - 1 chia hết cho n + 1

=>  n+ 1 \(\in\) Ư ( - 1 )

=>  n + 1 \(\in\) { 1 , - 1 }

=> n \(\in\) { 0 ,  -2 }

Đọc tiếp...
ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 24 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(3^{54}=\left(3^6\right)^9=729^9\)

\(2^{81}=\left(2^9\right)^9=512^9\)

\(\Rightarrow3^{54}>2^{81}\)

Đọc tiếp...
ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 29 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(125^5=\left(5^3\right)^5=5^{15}\)

\(25^7=\left(5^2\right)^7=5^{14}\)

\(\Rightarrow125^5>25^7\)

Đọc tiếp...
Pham Cong Anh 24 phút trước
Báo cáo sai phạm

Ư ( - 2)  {  1 , -1 , 2 , -2 }

Ư ( 4 ) { 1 , -1 , 2, , -2 , 4 , -4 }

Ư ( 13 ) { 1 , - 1 , - 13 , 13 }

Ư ( 15 ) { 1 , -1 , 3 , - 3 , 5 , - 5 , 15 , - 15 }

Ư ( 1 ) { 1 , - 1 }

Đọc tiếp...
Hatsume Miku 14 phút trước
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mọi người nhiều nhóa

Đọc tiếp...
Nagisa Shiota 15 phút trước
Báo cáo sai phạm

ta có : -6 = 6 x (-1)= (-1) x 6 = -3 x 2 = 2 x (-3) = -6 x 1 = 1 x (-6)

ta có bảng sau :

x+16-1-32-61
2y-1-162-31-6

=> x, y tương ứng :

x5-2-41-70
y07/23/2-11-5/2

Vì x, y thuộc Z => x , y thuộc {(5;0),(1;-1),(-7,1)

k cho tôi nhé ^_^ ^_^

Đọc tiếp...
ttpq_Trịnh Phú Quỳnh 21 phút trước
Báo cáo sai phạm

(x + 1) x ( 2y - 1) = -6 = (-1).6 = (-6).1 = (-2).3 = (-3).2

Lập bảng là ra thôi em!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Anh Phong 50 phút trước
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN(n-5;3n-14) là d

ta có: n - 5 chia hết cho d => 3n - 15 chia hết cho d

3n-14 chia hết cho d

=> 3n - 15 - 3n + 14 chia hết cho d

=> - 1 chia hết cho d

=> d thuộc {1;-1}

=> ƯCLN(n-5;3n-14) = 1

=> \(\frac{n-5}{3n-14}\)là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 1 giờ trước (11:16)
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của cao thu trang - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Em xem lbaif câu a ở link này.

b) \(A=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+...+\left(2^{57}+2^{58}+2^{59}+2^{60}\right)\)

Ghép đc như vậy là vì từ 1 đến 60 có 60 số hạng, ghép 4 số hạng lại một nhóm nghĩa là ghép lại đc 60:4 =15 nhóm vừa đủ

\(A=2\left(1+2+4+8\right)+...+2^{57}\left(1+2+4+8\right)\)

\(=2.15+2^5.15+...+2^{57}.15=15\left(2+2^5+..+2^{57}\right)\) chia hết cho 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Giang 2 giờ trước (10:49)
Báo cáo sai phạm

           2n - 1 \(⋮\)n - 2

\(\Rightarrow\) 2n - 2 + 1 \(⋮\)n - 2

          2n - 2  \(⋮\)n - 2

\(\Rightarrow\) 1  \(⋮\)n - 2

         n - 2 \(\in\)Ư (1)

\(\Rightarrow\)n - 2 = 1

\(\Rightarrow\) n = 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 2 giờ trước (10:41)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Hoàng Anh Phong 48 phút trước
Báo cáo sai phạm

ta có: - 2x - 11 chia hết cho 3x + 2

=> -6x - 33 chia hết cho 3x + 2

=> -6x - 4 - 29 chia hết cho 3x + 2

-2.(3x+2) - 29 chia hết cho 3x + 2

mà -2.(3x+2) chia hết cho 3x + 2

=> 29 chia hết cho 3x + 2

=>...

bn tự làm tiếp nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Giang 3 giờ trước (10:07)
Báo cáo sai phạm

    x + 7 \(⋮\)x - 2

\(\Rightarrow\)x - 2 + 9  \(⋮\)x - 2

         x - 2  \(⋮\)x - 2

\(\Rightarrow\)9  \(⋮\)x - 2

 \(\Rightarrow\)x - 2 \(\in\)Ư (9)

\(\Rightarrow\)x - 2 \(\in\){ 1;3;9 }  

\(\Rightarrow\) x \(\in\){ 3;5;11 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Trúc Giang 2 giờ trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

        15 \(⋮\)n - 1

\(\Rightarrow\)n -1 \(\in\)Ư (15)

\(\Rightarrow\) n - 1 \(\in\){ 1;3;5;15 }

\(\Rightarrow\)\(\in\){ 2;4;6;16 }

Đọc tiếp...
Trương Thanh Long 3 giờ trước (9:43)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 2.22.23.24. ... .290.

=> 2A = 22.23.24. ... .291.

=> A = 2A - A = 291 - 2

Đọc tiếp...
Trương Đỗ Châu Anh 4 giờ trước (8:51)
Báo cáo sai phạm

1.

a.    Vì    \(\frac{x}{7}=\frac{-12}{21}\)  nên       \(x.21=7.\left(-12\right)\)

Suy ra :   \(x=\frac{7.\left(-12\right)}{21}=\frac{-84}{21}=-4\)

Vậy  \(x=-4\)

b. Vì      \(\frac{-9}{16}=\frac{-x}{48}\) nên   \(-9.48=16.\left(-x\right)\)

Suy ra :   \(-x=\frac{\left(-9\right).48}{16}=\frac{-432}{16}=-27\)

Vậy \(-x=-27\Rightarrow x=27\)

2.

Vì    \(\frac{x}{7}=\frac{-2}{y}\)  nên  \(x.y=7.\left(-2\right)\)\(\Rightarrow x.y=-14\)

Suy ra :  \(x.y\in U\left(-14\right)=\left\{1;-1;2;-2;7;-7;14;-14\right\}\)

hoặc\(\Rightarrow x.y=1.\left(-14\right)\) hoặc  \(x.y=\left(-1\right).14\)hoặc   \(x.y=2.\left(-7\right)\)hoặc  \(x.y=\left(-2\right).7\) 

Vậy  (x=1 và y= - 14 ) hoặc  (x= -1 và y=14) hoặc (x=2 và y= -7) hoặc (x= -2 và y=7)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thái Hằng 5 giờ trước (7:59)
Báo cáo sai phạm

a)x/7=-12/21

⇒ x/7=-4/7

⇒ x    =-4

vậy x= -4

b)-9/16=-x/48

⇒-27/48=-x/48

⇒ -x       =-27

⇒ x        =27

2. Tìm x, y

x/7=-2/ Y

⇒ x. y=(-2).7

⇒ x.y=-14

Mà x, y thuộc Z

⇒ x, y là cặp ước của -14

⇒( x, y) €{(-1,14),(1,-14),(14,-1),(-14,1), (2,-7),(-2,7),(7,-2),(-7,2)}

Đọc tiếp...
Ngo Nguyen Minh Ngoc 2 giờ trước (10:45)
Báo cáo sai phạm

a.-2(x+6)+6(x-10)=8

-2x+6+6x-10=8

-2x+6x+6-10=8

4x+6-10=8

4x+6=8+10

4x+6=18

4x=18-6

4x=12

x=12:4

x=3

b.(x+2)(y-3)=5

=>(x+2)(y-3)thuộc Ư(5)={1;-1;5;-5}

=>TH1:x+2=1 hoặc x+2=5 và y-3=1 hoặc y-3=5

            x=1-2           x=5-2       y=1+3        y=5+3

            x=-1             x=3          y=4            y=8

TH2:x+2=-1 hoặc x+2=-5 và y-3=-1 hoặc y-3=-5

        x=-1-2           x=-5-2      y=-1+3         y=-5+3

        x=-3              x=-7         y=2               y=-2

           

Đọc tiếp...
Ly Trúc 3 giờ trước (10:13)
Báo cáo sai phạm

A) -2(x+6)+6(x-10) = 8

    = (-2x)+(-2.6) + 6x-6.10 =8

    = (-2x+6x)-(12+60) = 8

    = 4x - 72 = 8

    =4x         = 80

    = x           =20

b) x là : -3 ; -1

    y là : -2 ; 8

còn cách giải bài b thì bn kia giải rồi nhé

Đọc tiếp...
☆Šuβเη☆ 7 giờ trước (6:11)
Báo cáo sai phạm

\(\text{(x+2)(y-3)=5 }\)

\(\Rightarrow\)x+2;y-3\(\in\)Ư(5)

Mà Ư(5)={1;5;-1;-5}

Có bảng:

Th1:

x+2=1;y-3=6

=>x=-3

     y=9

Tương tự 3 trường hợp còn lại
 

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 33 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-3}{5}\)\(\frac{-5}{8}\)

\(MSC:40\)

\(\frac{-3}{5}=\frac{-3.8}{5.8}=\frac{-24}{40}\)

\(\frac{-5}{8}=\frac{-5.5}{8.5}=\frac{-25}{40}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: