Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Anh Tuấn ( team Ngôi Sao Lửa) 2 giờ trước (17:25)
Báo cáo sai phạm

diện tích làm vườn là:

   150:100*60=90 (m2)

diện tích xây nhà là:

      150-90=60(m2)

          đ/s:60 m2

Đọc tiếp...
_HMEE2507. 2 giờ trước (17:26)
Báo cáo sai phạm

S xây nhà : 150 :100 x (100 - 60) =60 (m2)

ĐÚNG GIÚP MÌNH NHÉ!!

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 2 giờ trước (17:25)
Báo cáo sai phạm

diện tích xây nhà là:

\(150-\left(150.\frac{60}{100}\right)=60\left(m^2\right)\)

đáp số:60 m2

Đọc tiếp...
Lê Gia Linh 1 giờ trước (17:45)
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn Kaneki Ken nhé

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 1 giờ trước (17:45)
Báo cáo sai phạm

Ukm...đề bảo tìm n hả bạn???

\(2n+7⋮n-2\)

\(\Leftrightarrow2\left(n-2\right)+11⋮n-2\)

Vì : \(2\left(n-2\right)⋮n-2\forall n\)nên \(11⋮n-2\)

\(\Leftrightarrow n-2\inƯ\left(11\right)=\left\{\pm1;\pm11\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{3;1;-9;13\right\}\)

Vậy : \(n\in\left\{3;1;-9;13\right\}\)

Chắc vậy!!! Rất vui vì giúp đc bạn !!!

Đọc tiếp...
Kaneki Ken 2 giờ trước (17:21)
Báo cáo sai phạm

2n + 7 = 2.(n-2) + 11 chia hết cho n-2 => 11 chia hết cho n-2

Đọc tiếp...
Sosuke CTV 2 giờ trước (17:07)
Báo cáo sai phạm

5/10.12 + 5/12.14 + ... + 5/100.102

= 5/2.(1/10 - 1/12 + 1/12 - 1/14 + ... + 1/100 - 1/02)

= 5/2.23/255

= 23/102

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 2 giờ trước (16:44)
Báo cáo sai phạm

\(1+2+3+...+100\)

\(=\frac{\left(100+1\right).100}{2}=\frac{10100}{2}\)

\(=5050\)

Đọc tiếp...
Lê Gia Linh 2 giờ trước (17:27)
Báo cáo sai phạm

(1+100)+(2+99)+(3+98)+.....(50+51)

101+101+101+....+101

Số cặp của dãy có là:

100:2=50(cặp)

Tổng của dãy là:101×50=5050

Thỏa mãn yêu cầu đề bài!☺😊

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 2 giờ trước (16:46)
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

       (100-1):1+1=100(số hạng)

Tổng là :

       (100+1):2×100=5050

                 Đáp số : 5050

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 2 giờ trước (16:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có các số trên dãy đều thuộc dạng \(3k+2\left(k\in N\right)\)

Xét các số \(50;60;70\)

\(50=3k+2\)

\(60=3k\)

\(70=3k+1\)

\(\Rightarrow50\)thuộc dãy

\(\Rightarrow60;70\)không thuộc dãy

Đọc tiếp...
shitbo 2 giờ trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

chi co 50 vì 50  chia 3 du 2

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄)★彡 2 giờ trước (16:36)
Báo cáo sai phạm

b)

ssh là:(282-2):7+1=41

tổng là:(282+2)x41:2=5822

Đọc tiếp...
Trần Anh Minh 2 giờ trước (16:42)
Báo cáo sai phạm

hơi lỗi nên bạn ghép lại là dc

Đọc tiếp...
Trần Anh Minh 2 giờ trước (16:41)
Báo cáo sai phạm

 

a) 1 + 7 + 13 + .....+ 181
      Số số hạng là
(181-1):6+1=31(số)
       Tổng dãy này là:
(181+1).31:2=2821
            Vậy tổng dãy là 2821

b) 2 + 9 + 16 + .....+ 282
 Số số hạng là

(282-2):7+1=41(số)
       Tổng dãy này là:
(282+2).41:2=5822
            Vậy tổng dãy là 5822

Đọc tiếp...
nguyennhung2006 2 giờ trước (17:05)
Báo cáo sai phạm

3x+5x+x=27

(3+5+1)x=27

9x=27

x=3

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 3 giờ trước (16:28)
Báo cáo sai phạm

\(3\times+5\times+\times=27\)

\(\Rightarrow\left(3+5+1\right)\cdot\times=27\)

\(\Rightarrow9\times=27\)

\(\Rightarrow\times=3\)

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 3 giờ trước (16:27)
Báo cáo sai phạm

3x + 5x + x = 27

9x = 27

  x = 3

Vậy x = 3

Đọc tiếp...
Siđa CTV 2 giờ trước (16:35)
Báo cáo sai phạm

O M N P x

a) Trên cùng 1 tia Ox có : OM < ON ( 6 cm < 8 cm)

=> M nằm giữa O và N 

=> OM + MN = ON . Thay số : 6 + MN = 8 => MN = 2 ( cm)

b) Nhìn hình => KL sai đề

Đọc tiếp...
_HMEE2507. 3 giờ trước (15:59)
Báo cáo sai phạm

125.8.1

= 1000.1

= 1000

đúng cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 3 giờ trước (16:24)
Báo cáo sai phạm

\(8×1×125\)

\(=\left(125×8\right)×1\)

\(=1000×1\)

\(=1000\)

Đọc tiếp...
Aikatsu stars 3 giờ trước (16:12)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

     \(8.1.125\)

\(=\left(8.125\right).1\)

\(=1000\)

    - Study well - 

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 3 giờ trước (15:59)
Báo cáo sai phạm

Giả sử ta có 1 số \(xyz\)

\(xyz.1001=xyzxyz\)

\(\Rightarrow abc.1001=abcabc=1b5a2c\)

\(\Rightarrow abcabc=125125\Rightarrow abc=125\)

Đọc tiếp...
Trần Hữu Hoàng 3 giờ trước (16:14)
Báo cáo sai phạm

abc x 1001=1b5a2c

abcabc =100000 + b x10000 + 5000 + a x100 + 20 +c

a x100000 + b x 10000 + c x1000 + a x100+b x10 +c=100000+5000+20 + b x10000+a x100 +c

a x 99900 +c x 999 +a x 100 +b x10 +c=105020

a x 100000+c x1000+b x10 =105020

a0c0b0=105020

suy ra a=1  b=2        c=5

thử lại 125 x1001=125125

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Quý 3 giờ trước (16:02)
Báo cáo sai phạm

abc.1001=1b5a2c

abcabc=1b5a2c

Vậy abc=125

Đọc tiếp...
_Nightmare⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 3 giờ trước (16:04)
Báo cáo sai phạm

\(b,\)\(x^3+x=0\)

\(x\left(x^2+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2+1=0\end{cases}}\)                  \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=-1\left(\text{ loại }\right)\end{cases}}\)

       Vậy x = 0

Đọc tiếp...
Dre Fes ! 3 giờ trước (16:04)
Báo cáo sai phạm

                 Bài giải

\(b,\)\(x^3+x=0\)

\(x\left(x^2+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2+1=0\end{cases}}\)                  \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=-1\left(\text{ loại vì }x^2\ge0\right)\end{cases}}\)

       Vậy x = 0

Đọc tiếp...
Nhi Đặng 3 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x^2+1\right)=0\)

\(\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2+1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x^2=-1\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{x=0}\)

Đọc tiếp...
kaido 3 giờ trước (15:43)
Báo cáo sai phạm

xem lai de bai di

Đọc tiếp...
Chu Công Đức 3 giờ trước (16:04)
Báo cáo sai phạm

2 + 4 + 6 + 8 + ... + x = 2500

( x + 2 ) . [( x - 2 ) : 2 + 1 ] : 2 = 2500

( x + 2 ) . [ x : 2 - 1 + 1 ] : 2 = 2500

( x + 2 ) . [ x : 2 ] : 2 = 2500

( x + 2 ) . x = 2500

( x + 2 ) . x = 502

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 3 giờ trước (15:51)
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+\cdot\cdot\cdot+\times=2500\)

\(\Rightarrow\frac{\left[\left(\times-2\right):2+1\right]\cdot\left(\times+2\right)}{2}=2500\)

\(\Rightarrow\left(\frac{\times}{2}-1+1\right)\cdot\left(\times+2\right)=2500\cdot2\)

\(\Rightarrow\frac{\times}{2}\cdot\left(\times+2\right)=5000\)

\(\Rightarrow\times\cdot\left(\times+2\right)=10000\)

\(\Rightarrow\times\notinℤ\)

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 3 giờ trước (15:46)
Báo cáo sai phạm

\(abcabc+77=213290\)

\(abcabc\)           \(=213290-77\)

\(abcabc\)           \(=213213\)

Đọc tiếp...
Kaneki Ken 3 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

abcabc + 77 = 213290 => abcabc=213290 - 77 = 213213

=> a=2 , b=1, c=3

Đọc tiếp...
VN. Animation 3 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

abcabc= 213290 - 77 = 213213

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 3 giờ trước (15:42)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{30\cdot18-30\cdot13}{30\cdot17+90}\)

\(=\frac{30\cdot\left(18-15\right)}{30\cdot17+30\cdot3}\)

\(=\frac{30\cdot3}{30\cdot\left(17+3\right)}\)

\(=\frac{30\cdot3}{30\cdot20}\)

\(=\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
le hong anh 3 giờ trước (15:37)
Báo cáo sai phạm

ai làm nhanh nhất và đung mình sẽ k nha

Đọc tiếp...
alan walker 3 giờ trước (15:41)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-17\right)-148=0\)

               \(\left(x-17\right)=0+148\)

                     \(x-17=148\)

                                 \(x=148+17\)

                        Vậy  \(x=165\)

\(1793.\left(x:1972\right)=0\)

            \(\left(x:1972\right)=0:1793\)

                  \(x:1792=0\)

                               \(x=0.1972\)

                           Vậy \(x=0\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Tran Thi Thu Hien 3 giờ trước (15:37)
Báo cáo sai phạm

\(1793×\left(x:1972\right)=0\)

\(x:1972=0\)

\(x=0\)

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh [ HP ] ★ Harry Potter ★ 3 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

Nhầm 165 nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: