Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng C5 5 giờ trước (23:16)
Báo cáo sai phạm

xy-3x-2y=-5

=>xy-3x-2y+6=1

=>x(y-3)-2(y-3)=1

=>(x-2)(y-3)=1

phần còn lại bạn tự làm nốt nha

Đọc tiếp...
Nguyen Sy Hoc 15 phút trước (04:21)
Báo cáo sai phạm

ta có :xy-3x-2y=-5

<=>xy-2y-3x+6=1

<=>y(x-2)-3(x-2)=1

<=>(y-3)(x-2)=1 mà 1=1.1 hoặc (-1).(-1)

=>TH1: (y-3)(x-2)=1.1

=>x=3;y=4

=>TH2:(y-3)(x-2)=(-1)(-1)

=>x=1;y=2

Vậy (x;y) thuộc  {(1;2);(3;4)}

Đọc tiếp...
Tiffany Mayumi 5 giờ trước (23:13)
Báo cáo sai phạm

Trả lời nhanh và đúng thì mình k nha

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 6 giờ trước (22:16)
Báo cáo sai phạm

t h 1:a=7;b=6

t h 2:a=42;b=1

t h 3:a=21;b=2

t h 4:a=14;b=3

Đọc tiếp...
Dâu tây 6 giờ trước (22:36)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

+, a = 7 ; b = 6

+, a = 21 ; b = 2

+, a = 14 ;  b = 3

+, a = 42 ; b = 1

Hok tốt

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

2, \(1< 3^{n+1}< 243\)

\(\Leftrightarrow3^0< 3^{n+1}< 3^5\)

\(\Leftrightarrow0< n+1< 5\)

\(\Leftrightarrow-1< n< 4\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;1;2;3\right\}\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

\(\left(n+1\right)^{2018}=\left(n+1\right)^{2019}\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2019}-\left(n+1\right)^{2018}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}\left[\left(n+1\right)-1\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}.n=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n+1\right)^{2018}=0\left(h\right)n=0\)

\(\Leftrightarrow n+1=0\left(h\right)n=0\)

\(\Leftrightarrow n=-1\left(h\right)n=0\)

Vậy n = -1 hoặc n = 0

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

1, \(2.8^n=128\)

\(\Leftrightarrow2.\left(2^3\right)^n=128\)

\(\Leftrightarrow2.2^{3n}=128\)

\(\Leftrightarrow2^{3n+1}=2^7\)

\(\Leftrightarrow3n+1=7\)

\(\Leftrightarrow n=2\)

Đọc tiếp...
việt hoàng 6 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

ta có :

\(2^{300}\)=(\(2^3\))\(^{100}\)=\(8^{100}\)

\(3^{200}\)=(\(3^2\))\(^{100}\)=9\(^{100}\)

Mà 8\(^{100}\)< 9\(^{100}\)=> 2\(^{300}\)< 3\(^{200}\)

Đọc tiếp...
dinh khanh toan 6 giờ trước (22:09)
Báo cáo sai phạm

2^300=(2^3)^100=8^100

3^200=(3^2)100=9^100

Vi 8<9 nen 8^100<9^100

hay 2^300<3^200

Đọc tiếp...
Chán đời 6 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

2300=23.100=8100

3200=32.100=9100

Dễ thấy 9100>8100=> 2300<3200

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (22:01)
Báo cáo sai phạm

đề thiếu rồi !

Chỉ có tích a . b = 70 thì không giải được

Xem lại đề đi nhé !

Đọc tiếp...
Chán đời 6 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

y^100=y

<=>y=1 hoặc y=0

Vậy..............

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (22:05)
Báo cáo sai phạm

\(y^{100}=y\)

\(\Leftrightarrow y^{100}-y=0\)

\(\Leftrightarrow y\left(y^{99}-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}-1=0\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y^{99}=1\)

\(\Leftrightarrow y=0\left(h\right)y=1\)

Vậy y = 0 hoặc y = 1 

Đọc tiếp...
việt hoàng 6 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

y=1  hoặc y =0 nha

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

7x - x.x=0

<=>  x( 7 - x ) = 0

<=> x = 0 hoặc 7 - x = 0

<=> x = 0 hoặc x = 7

Vậy x = 0 hoặc x = 7

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 6 giờ trước (21:58)
Báo cáo sai phạm

+Nguyễn Thị Khánh Huyền

 8x + x.x = 0

<=> x ( 8 + x ) =0

<=> x = 0 hoặc 8 + x = 0

<=> x = 0 hoặc x = -8

Vậy x = 0 hoặc x = -8

Đọc tiếp...
boy 6 giờ trước (21:56)
Báo cáo sai phạm

7.x-x.x=0

x.(7-x)=0

7-x=0:x

7-x=0

x=7-0

x=7

Đọc tiếp...
Kagamine Len 6 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

32+52+72+92

= 9 + 25 + 49 + 81

= 164

Hok tốt!

Đọc tiếp...
boy 6 giờ trước (21:51)
Báo cáo sai phạm

3^2+5^2+7^2+9^2

=9+25+49+81

=164

Đọc tiếp...
Dâu tây 6 giờ trước (21:57)
Báo cáo sai phạm

      \(3^2+5^2+7^2+9^2.\)

\(=9+25+49+81\)

\(=164\)

Hok tốt

Đọc tiếp...
nguyễn đức anh 6 giờ trước (22:34)
Báo cáo sai phạm

\(^{99^7=9^{11.7}=9^{77}}\)

\(^{9801^3=9^{1089.3}=9^{3267}}\)

\(^{9^{77}< 9^{3267}}\)

nên\(^{99^7< 9801^3}\)

Đọc tiếp...
akabane karma 7 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

\(4x-15=3^2.5\)

\(4x-15=9.5\)

\(4x-15=45\)

\(\Rightarrow4x=45+15\)

\(\Rightarrow4x=60\)

\(\Rightarrow x=15\)

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 7 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

4x - 15 = 32.5

4x - 15 = 310 

4x       = 310 + 15

4x       = 59064

 x        = 59064 : 4

 x        = 14766

Đọc tiếp...
Nguyen minh Chien 7 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

mik sai la dung vi mik an bua

Đọc tiếp...
Linh Thùy _208_ 7 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

a) n+4 chia hết cho n 

Ta có n chia hết cho n 

=> 4 chia hết cho n 

=> n thuộc { 1;2;4 } 

b) Ta có 3 n chia hết cho n 

=> 7 chia hết cho n 

=> n thuộc { 1;7 } 

Hok tốt

Đọc tiếp...
Phan Gia Linh 7 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

a, n=0;1;2;4

b,n=1;7

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 7 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

( x  + 1) + ( x + 2 ) + ... + ( x +  16 ) = 165

x + 1 + x + 2 + ... + x + 16 = 165

( x + x +... + x ) + ( 1 + 2 + ... + 16 ) =165

16x + 136 = 165

16x = 29

x = \(\frac{29}{16}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Dâu tây 7 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ... + ( x + 16 ) = 165

x + 1 + x + 2 + ... + x + 16              = 165

( x + x + ... + x ) + ( 1 + 2 + ... + 16 ) = 165

16x + 136                                          = 165

16x                                                    = 165 - 136

16x                                                    = 29

x                                                        =\(\frac{29}{16}\)

Chắc chắn đúng

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 7 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+2\right)+...+\left(x+16\right)=165\)

\(\Rightarrow\)\(16x+\left(1+2+...+16\right)=165\)

\(\Rightarrow\) \(16x+136=165\)

\(\Rightarrow\) \(16x=29\)

\(\Rightarrow\) \(x=\frac{29}{16}\)

Đọc tiếp...
nguyễn khắc p h ú 7 giờ trước (20:58)
Báo cáo sai phạm

Để A NN <=> 2009-1005:(999-Y) NN

<=> 1005:(999-Y) LN<=> 999-y NN khác 0 

<=> 999-Y =1 => Y = 998 => A nhỏ nhất = 1004

Vậy A nhỏ nhất = 1004 tại Y = 998

                 ( k mình nha)

Đọc tiếp...
Vivian 7 giờ trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{N.\left(N-1\right)}{2}=55\)

\(=>N.\left(N-1\right)=55.2\)

\(=>N.\left(N-1\right)=110\)

\(=>N\left(N-1\right)=10.11\)

\(=>N=10\)

Vậy N = 10 

Đọc tiếp...
phuong 7 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

15 bạn nha

chúc hok tốt

#phuong#

Đọc tiếp...
Cún 7 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

ko có 3 điểm nào thẳng hàng nên =>cứ qua 2 điểm là được 1 đường thẳng

số đường thẳng: N.(N-1)/2=55

N.(N-1)=55.2=110

Đọc tiếp...
Lê Huy Đăng 7 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{20\left(20-1\right)}{2}\)=190

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 7 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{20.\left(20-1\right)}{2}=190\) ( đường thẳng )

Đọc tiếp...
Đỗ Huy Ân 7 giờ trước (20:41)
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: