Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuấn Đạt 23 phút trước (10:36)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{a}{a+b}>\frac{a}{a+b+c}\)

\(\frac{b}{b+c}>\frac{b}{a+b+c}\)

\(\frac{c}{c+a}>\frac{c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}+\frac{b}{a+b+c}+\frac{c}{a+b+c}=\frac{a+b+c}{a+b+c}=1\)(1)

Ta lại có :

\(\frac{a}{a+b}< \frac{a+a}{a+b+c};\frac{b}{b+c}< \frac{b+b}{a+b+c};\frac{c}{c+a}< \frac{2c}{a+b+c}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< \frac{2a}{a+b+c}+\frac{2b}{a+b+c}+\frac{2c}{a+b+c}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{a+b+c}=2\)(2)

Từ (1) và (2)

\(\RightarrowĐPCM\)

Đọc tiếp...
Trịnh Sảng và Dương Dương 30 phút trước (10:29)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{a}{a+b}=\frac{a+b-b}{a+b}=\frac{a+b}{a+b}-\frac{b}{a+b}=1-\frac{b}{a+b}\)\(< 1\)

\(\frac{b}{b+c}=\frac{b+c-c}{b+c}=\frac{b+c}{b+c}-\frac{c}{b+c}\)\(=1-\frac{c}{b+c}< 1\)

\(\frac{c}{c+a}=\frac{c+a-a}{c+a}=\frac{c+a}{c+a}-\frac{a}{c+a}\)\(=1-\frac{a}{c+a}\)

\(\Rightarrow\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\left(1\right)\)

Mà \(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>\frac{a}{a+b+c}\)\(+\frac{b}{b+c+a}+\frac{c}{c+a+b}\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}>1\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)\(\Rightarrow1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Vậy \(1< \frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}< 2\)

Chúc bạn học tốt (-_-)

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 37 phút trước (10:22)
Báo cáo sai phạm

số học sinh giỏi là: 

45 . 1/5 = 9 ( học sinh )

số học sinh còn lại là:

45 - 9 = 36 ( học sinh )

bạn ơi số học sinh trung bình không tính được tứ là bạn sai đề

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 20 phút trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

Số học sinh giỏi là :

45 x 1/5 = 9 ( học sinh )

Số học sinh khá và trung bình là :

45 - 9 = 36 ( học sinh )

Số học sinh trung bình là :

36 x 3/8 = 27/2 ( học sinh ) 

đến đây thấy đề sai sai vì số học sinh trung bình phải thuộc N mà 27/2 ko thuộc N 

b ) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là :

\(\frac{9.100}{45}\)% = 20%

Đọc tiếp...
Trần Minh Châu 30 phút trước (10:29)
Báo cáo sai phạm

Hi Hi nhìn nhằm đề rồi

Đọc tiếp...
Xinh Ngốc 38 phút trước (10:21)
Báo cáo sai phạm

                           Số hs lớp 6A là :

                                120 x 35% = 42 ( hs )

                           Số hs lớp 6B là :

                                \(42\cdot\frac{20}{21}=40\) ( hs )

                         Số hs lớp 6C là : 

                                120 - 42 - 40 = 38 ( hs )

                                        Đáp số : lớp 6A : 42 hs 

                                                     lớp 6B : 40 hs 

                                                     lớp 6C : 38 hs

Đọc tiếp...
Huyen Iinh 39 phút trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

số học sinh lớp 6a là:

120 . 35 % = 42 ( h/ s)

số h / s lớp 6 b là : 40 . 20 / 21 = 40 ( h/ s)

số .....6c là :120 . ( 120 +40 ) = 38 ( h/ s )

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 1 giờ trước (09:47)
Báo cáo sai phạm

Vì 2 góc kề bù có tổng bằng 180 độ.

\(\Rightarrow\widehat{A}+\widehat{B}=180\)

Mà \(\widehat{A}=4\widehat{B}\)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=180:4\)

\(\Leftrightarrow\widehat{B}=45\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 1 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

Có A và B là 2 góc bù nhau nên ta có :

A + B = 180

Lại có : A = 4B

=> 4B + B = 180

      4B + 1B = 180

      B * ( 4 + 1 ) = 180

      B5 = 180

      B = 180 : 5

      B = 36

Có : A= 4B 

=> A = 4* 36

     A = 144

Vậy B = 36 , A = 144

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Minh 1 giờ trước (09:37)
Báo cáo sai phạm

số đo goc b=176

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 43 phút trước (10:16)
Báo cáo sai phạm

a ) n \(\in\){ -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }

Tổng các số tự nhiên thảo mãn n là :

-4 + -3 + - 2 + -1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 1

b ) Ta có 2 Th

Th1 : x-1 là số nguyên âm 

\(\Rightarrow\)x < 1

Th :  x + 1 là số nguyên âm 

\(\Rightarrow\)x là số nguyên âm và có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1

Đọc tiếp...
Haibara Ai 1 giờ trước (09:25)
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là :

  5 : 8 = 0,625 = 62,5%

        Đ/S:...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 1 giờ trước (09:23)
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của hai số 5 và 8 là :

\(5\div8\times100=62,5\%\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 56 phút trước (10:02)
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là :

\(5:8\times100\)

\(=\frac{5}{8}\times100\%=62,5\%\)ủa 2 số 5 và 8 là

Vậy tỉ số phần trăm của 2 số 5 và 8 là  62,5%

Đọc tiếp...
luan minh ngoc 1 giờ trước (09:22)
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ dụng cụ mà tổ đó phaỉ làm trong 2 tháng sau là 

        1-\(\frac{1}{4}\)=\(\frac{3}{4}\)( tổng số dụng cụ )

Phân số chỉ số dụng cụ tổ đó làm trong tháng thứ 2 là 

         \(\frac{3}{4}.\frac{4}{10}\)=\(\frac{3}{10}\)( tổng số dụng cụ )

Phân số chỉ số dụng cụ tổ đó làm trong tháng thứ 3 là 

          \(\frac{3}{4}-\frac{3}{10}=\frac{9}{20}\)( tổng số dụng cụ )

Tháng thứ 3 làm được 140 dụng cụ thì vượt 5 dụng cụ , vậy số dụng cụ làm trong 3 tháng thứ 3 là :140-5=135 (tổng số dụng cụ )

                Vậy tổng số dụng cụ trong 3 tháng là :

                            135 :\(\frac{9}{20}+5=305\)(dụng cụ )

                                                Đáp số : 305 dụng cụ 

Đọc tiếp...
Fairy Tail 2 giờ trước (08:28)
Báo cáo sai phạm
Trịnh Sảng và Dương Dương 1 giờ trước (09:40)
Báo cáo sai phạm

+)Nếu p,q đều là số nguyên tố lẻ \(\Rightarrow\)pq+11 chẵn mà p,q +11>2

\(\Rightarrow\)p,q đều là số nguyên tố lẻ là sai

Do đó p,q đều chẵn hoặc p,q có 1 số chẵn , 1 lẻ

+)Nếu p,q đều chẵn  \(\Rightarrow p=q=2\)

                                \(\Rightarrow7p+q=7.2+2=16\)(Hợp số)

                                 \(\Rightarrow p=q=2\)(Loại)

+)Nếu p,q có 1 số chẵn , 1 số lẻ

Với p=2 ta có:

 \(14+q\)và \(2q+11\)đều là số nguyên tố

.Nếu \(q=3\Rightarrow14+q=14+3=17\)là số nguyên tố

\(2q+11=6+11=17\)là số nguyên tố

\(\Rightarrow q=2,q=3\)(thỏa mãn)

Nếu \(q>3\Rightarrow\hept{\begin{cases}q=3k+1\\q=3k+2\end{cases}}\)\(\left(k\in Nsao\right)\)

+)\(q=3k+1\Rightarrow14+q=14+3k+1=3k+15⋮3\)

\(\Rightarrow14+q\)là hợp số\(\Rightarrow q=3k+1\)(loại)

+)\(q=3k+2\Rightarrow2q+11=2\left(3k+2\right)+11\)

                                               \(=6k+4+11=6k+15⋮3\)

\(\Rightarrow2p+11\)là hợp số \(\Rightarrow q=3k+2\)(loại)

Với \(q=2\Rightarrow7p+2\)và \(2p+11\)đều là số nguyên tố

Nếu \(p=3\Rightarrow7p+2=23\)là số nguyên tố

\(2p+11=17\)là số nguyên tố

\(\Rightarrow q=2,p=3\)(thỏa mãn)

Nếu \(p>3\Rightarrow\orbr{\begin{cases}p=3k+1\\p=3k+2\end{cases}\left(k\in Nsao\right)}\)

+)\(p=3k+1\Rightarrow14+q=14+3k+1=15+3k⋮3\)

\(\Rightarrow p=3k+1\)là hợp số

\(p=3k+2\Rightarrow2p+11=2\left(3k+2\right)+11=6k+4+11=6k+15⋮3\)

\(\Rightarrow p=3k+2\)là hợp số (loại)

Vậy \(p,q=\left(3,2\right)\)

Học tốt nha bạn!( -_-)

Đọc tiếp...
Fairy Tail 2 giờ trước (08:49)
Báo cáo sai phạm

cau day mk nham chac ban nham dae bai

phai là 7p+q và pq+11 thi kết quả là p=2;q=3

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 2 giờ trước (08:12)
Báo cáo sai phạm

B( 9 ) = { \(0;\pm9;\pm18;.....\)}

Ư ( 9 ) = { \(\pm1;\pm3;\pm9\)}

Chúc học tốt !!!

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 2 giờ trước (08:33)
Báo cáo sai phạm

\(B\left(9\right)=\left\{0;\pm9;\pm18;\pm27;\pm36;\pm45;...\right\}\)

\(U\left(9\right)=\left\{0;\pm1;\pm3;\pm9\right\}\)

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 3 giờ trước (07:40)
Báo cáo sai phạm

B ( 9 ) = { 0 , 9 ;-9 ; 18 ; -18 ; 27 ; -27 ; 36 ; -36 ; .... )

U ( 9 )  = { 1 ; -1 ; 3 -3 ; 9 ; -9 }

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Bích Hân 4 giờ trước (06:40)
Báo cáo sai phạm

a. 12x5+12x95=12x(5+95)=12x100=1200

b. 10x20x5x10=(10x10)x(20x5)=100x100=10000

tk nha

Đọc tiếp...
kudo shinichi 4 giờ trước (06:51)
Báo cáo sai phạm

10x2x5x10

=10x(2x5)x10

=10x10x10

=1000

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
kudo shinichi 4 giờ trước (06:50)
Báo cáo sai phạm

a)  \(12\times5+12\times95\)

\(=12\times\left(5+95\right)\)

\(=12\times100\)

\(=1200\)

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
phongth04a ha 12 giờ trước (22:43)
Báo cáo sai phạm

\(2^3.4^2=2^3.\left(2^2\right)^2=2^3.2^{2.2}=2^3.2^4=2^{3+4}=2^7\)

Đọc tiếp...
Thùy Dung 3 giờ trước (07:54)
Báo cáo sai phạm

Trần Tiến Đạt mik ko thể đỏi số được vì đề yêu cầu để lũy thừa

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tuệ 12 giờ trước (22:37)
Báo cáo sai phạm

Bạn đổi ra như sau

2\(^{2^3.4^2=2^3.2^4=2^7=128}\)

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 2 giờ trước (08:38)
Báo cáo sai phạm

Số số hạng trong dãy số trên là :

\(\left(2013-1\right)\div1+1=2013\)( số )

Gia tri 1 cap la :

2013 + 1 = 2014

Tong la :

\(\frac{2013\times2014}{2}=2027091\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 12 giờ trước (22:14)
Báo cáo sai phạm

1+2+3+...+2012 +2013 (có 2013 số hạng)

= ( 2013 + 1) . 2013 : 2

=  2014 . 2013 : 2

=  2027091

Đọc tiếp...
Peter John Anime 12 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 1+2+3+...+2013=1+(2+3+...+2013). Số số hạng của dãy số trong ngoặc là: (2013-2):1+1=2012( số hạng). Tổng các số trong ngoặc là: 2012x(2013+2):2=2027090 .Tổng dãy số ban đầu là: 2027090+1=2027091

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Tuệ 12 giờ trước (22:03)
Báo cáo sai phạm

Hình bạn tự vẽ nha

a)Ta có : BM=BA-AM=30-20=10(cm)

Diện tích tam giác BCM là

S=\(\frac{BM.AC}{2}\)=\(\frac{10.36}{2}\)=180\(cm^2\)

b) Mình làm theo Dịnh lí Ta- lét trong tam giác ABC có MN//BC có:

\(\frac{AM}{AB}=\frac{AN}{AC}\)

<=>\(\frac{20}{30}=\frac{AN}{36}\)

<=>AN=24(cm)

Tứ đó ta có Sbcnm=Sbac-Samn=\(\frac{30.36}{2}\)-\(\frac{24.20}{2}\)=540-240=300(\(cm^2\))

Đọc tiếp...
Hoàng Quỳnh Phương 14 giờ trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

Để K = - ( x - 4)2 + 27 đạt giá trị lớn nhất

\(\Rightarrow-\left(x-4\right)^2\) đạt giá trị lớn nhất 

\(\Rightarrow\left(x-4\right)^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

Mà \(\left(x-4\right)^2\ge0\) với mọi x

\(\Rightarrow\left(x-4\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vậy MaxK=27 khi x=4

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 14 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

\(KK=-\left(x-4\right)^2+27\)

\(-KK=\left(x-4\right)^2-27\)

Mà  \(\left(x-4\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow-KK\ge-27\)

\(\Leftrightarrow KK\le27\)

Dấu "=" xảy ra khi :

\(x-4=0\Leftrightarrow x=4\)

Vậy  \(KK_{Max}=27\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Trang 14 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

ta có:\(\left(x-4\right)^2\ge0\Rightarrow-\left(x-4\right)^2\le0\)

      \(\Rightarrow-\left(x-4\right)^2+27\le27\)

 \(\Rightarrow MaxK=27\Leftrightarrow x-4=0\)

                                  \(\Leftrightarrow x=4\)

Đọc tiếp...
Lê Đàm Anh Quân 13 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

a,Số học sinh Khá bằng số phần cả lớp là:

\(\frac{1}{3}.\frac{3}{4}=\frac{1}{4}\)(cả lớp)

Số học sinh TB và Yếu bằng số phần cả lớp là:

\(1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{12}\)(cả lớp)

b,Số học sinh cả lớp là;

\(10:\frac{5}{12}=24\)(học sinh)

Số học sinh giỏi là:

\(24.\frac{1}{3}=8\)(học sinh)

Số học sinh khá là:

\(24.\frac{1}{4}=6\)(học sinh)

Vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy CTV 14 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

a, Chiều dài mảnh vườn :

20 . 1,5 = 30 ( m )

Diện tích mảnh vườn :

20 . 30 = 600 ( m2 )

b, Diện tích trồng cây ăn quả :

\(180\div\frac{2}{5}=180\cdot\frac{5}{2}=450\left(m^2\right)\)

b, Diện tích trồng hoa chiếm :

( 600 - 450 ) . 100 : 600 = 25%

Đọc tiếp...
Hồng Ngọc Anh 14 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

a, 600 m

b, 450 m 

c,150 m

Đọc tiếp...
Hoàng Trúc Nhi 14 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

chiều dài là:

        20:1/5=100(m)
â) diện tích là:

        100*20=2000(m2)

 diện tích trồng cây ăn quả là:

        180:2/5=450(m2)

diện tích trồng hoa là:

         2000-450=1550(m2)       

diện tích trồng hoa chiếm số phần trăm diện tích mảnh vườn là:

         1550:2000*100=77,5(%)

Đáp số tự đáp.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: