Giúp tôi giải toán


Smile World TV 19/09 lúc 08:48
Báo cáo sai phạm

                  số thời gian xe thứ nhất hơn xe thứ hai là :

                                   4h 15m - 3h 45m = 30 (phút) = 0,5 (giờ)

                  vận tốc xe thứ hai nhanh hơn xe thứ nhất là :

                               20 km : 0,5 giờ = 40 km/giờ

                    Quãng đường A -> B là :

                                         40 x 3h 45m = 40 x 3,75 giờ = 150 (km)

                                                             Đáp số : 150 km

Nguyễn Quang Trung CTV 24/09/2016 lúc 17:40
Báo cáo sai phạm

Quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi được bằng 1/2 quãng đường đi trong ba ngày còn lại . Nên quãng đường đi trong ngày thứ nhất đi bằng 1/3 quãng đường AB.

Quãng đường trong ngày thứ hai đi đc bằng 1/3 quãng đường đi được trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi trong ngày thứ hai đi được bằng 1/4 quãng đường AB.

Quãng đường đi được trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đường đi trong ba ngày còn lại. Nên quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1/5 quãng đường AB

Vậy số phần quãng đường đi trong ngày thứ 4 là:

             1‐ ( 1/3 + 1/4 + 1/5) = 13/60 ( quãng đường AB ) 

Quãng đường AB dài là:

            52 : 13/60= 240 ( km )

                    Đáp số : 240 km

Songoku Sky Fc11 18/09 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Quãng đường ngày đầu đi được là

\(\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}\) quãng đường AB

 Quãng đường ngày thứ 2 đi được là:

\(\frac{1}{3+1}=\frac{1}{4}\) quãng đường AB

Quãng đường ngày thứ 3 đi được là:

\(\frac{1}{4+1}=\frac{1}{5}\)quãng đường AB

Phân số chỉ quãng đường ngày cuối đi được là

\(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)=\frac{13}{60}\)quãng đường AB

Độ dài quãng đường AB là:

\(52:\frac{13}{60}=240\left(km\right)\)

Đáp số.............

Trương Minh Huyền 29/12/2016 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

độ dài quảng đường AB là 240 km

GV Quản lý 18/09 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

Thời gian tỉ lệ nghich với vận tốc.

Tỉ lệ vận tốc đi và về là: \(\frac{18}{10}=\frac{9}{5}\)

=> Tỉ lệ giữa thời gian đi và về là \(\frac{5}{9}\).

Nếu gọi thời gian đi là 5 phần bằng nhau thì thời gian về là 9 phần bằng nhau. 

Tổng số phần thời gian cả đi và về là: 5 + 9 = 14 (phần).

14 phầng ứng với 3 giờ 30 phút (tức 3,5 giờ) => 1 phần là: 3,5 : 14 = 0,25 (giờ)

=> Thời gian đi là 5 phần và bằng 5 x 0,25 = 1,25 giờ

Khoảng cách AB là: 18 x 1,25 = 22,5 (km)

ĐS: 22,5 km

Nguyễn Hữu Ái Linh 18/09 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

tính sai rồi.

Trần Thị Diệu Vi 16/09 lúc 17:34
Báo cáo sai phạm

4h15'= 17/4h ;   3h45'=15/4h

- Gọi quãng đường xe thứ nhất đi đc là S1

- Quãng đường xe thứ 2 đi được là S2

- Vận tốc xe thứ nhất là v1

- Vận tốc xe thứ 2 là v2

- Thời gian xe thứ nhất là t1

- Thời gian xe thứ hai là t2

=>S2 - S1=20

Vì vân tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

=> v1/v2 = t2/t1 = \(\frac{\frac{15}{4}}{\frac{17}{4}}\) = 15/7

Vì quãng đường và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận 

=> S1/S2 = v1/v2 = 15/7 => S1/15=S2/17

=>S2 - S1/17 - 15 = 20/2 = 10

=>S1= 10 x 15 = 150

S2=   10 x 17= 170 

vậy quãng đường AB dài 170 km.

Kirigaya Kazuto 16/09 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

a=2;b=0 hoặc a=3;b=5 

nguyenhoangthuyduong 16/09 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

vì chia hết cho 5 nên b chắc chắn là 0 hoăc 5 nhưng 5 ko chia hết cho 3 .Nên b là 0, ta thử 1430 ko chia hết cho 3 nên ta thử 2430 chia 3 là 810 chia 5 là 486 !

kết quả là :2430 nhé 

Con Mèo 16/09 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

bó tay chấm com rồi

Trần Văn Thành 24/09/2016 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

lấy quãng đường AB làm đơn vị quy ước

trong 1 giờ Hồng đi được \(\frac{1}{4}\) quãng đường AB trong 1 giờ

Hà đi được \(\frac{1}{6}\) quãng đường AB

Hiệu vận tốc là :\(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{1}{12}\)

Hà xuất phát sớm hơn \(\frac{1}{2}\) giờ ‐‐> khi Hồng xuất phát Hà đã đi được quãng đường là:   \(\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}\)Quãng đường AB

thời gian để Hồng đuổi kịp Hà là:  \(\frac{1}{12}:\frac{1}{12}\) = 1 ﴾giờ﴿

sau 1 giờ xuất phát Hồng đuổi kịp Hà lúc đó là 7 + 1 = 8 giờ 

Nguyễn Quang Trung CTV 24/09/2016 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Thời gian Hà đã đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ là :

          7 giờ - 6 giờ 30 phút = 30 phút = 0,5 ( giờ )

Giả sử quãng đường AB dài là 12km (vì 12 chia hết cho 4 và 6) 

Vận tốc của bạn Hồng là : 

           12 : 4 = 3 (km/giờ) 

Vận tốc của bạn Hà là : 

            12 : 6 = 2 (km/giờ) 

Quãng đường bạn Hà đã đi trong 0,5 giờ là :

             2 x 0,5 = 1 (km) 

Thời gian để bạn Hồng đuổi kịp bạn Hà là : 

            1 : (3 – 2) = 1 (giờ) 

Vậy bạn Hồng đuổi kịp bạn Hà lúc :

            7giờ + 1giờ = 8 ( giờ )

                Đáp số : 8 giờ. 

Nguyễn Quang Trung CTV 24/09/2016 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

Thời gian Hà đã đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ là :

          7 giờ - 6 giờ 30 phút = 30 phút = 0,5 ( giờ )

Giả sử quãng đường AB dài là 12km (vì 12 chia hết cho 4 và 6) 

Vận tốc của bạn Hồng là : 

           12 : 4 = 3 (km/giờ) 

Vận tốc của bạn Hà là : 

            12 : 6 = 2 (km/giờ) 

Quãng đường bạn Hà đã đi trong 0,5 giờ là :

             2 x 0,5 = 1 (km) 

Thời gian để bạn Hồng đuổi kịp bạn Hà là : 

            1 : (3 – 2) = 1 (giờ) 

Vậy bạn Hồng đuổi kịp bạn Hà lúc :

            7giờ + 1giờ = 8 ( giờ )

                Đáp số : 8 giờ. 

GV Quản lý 13/09/2017 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm

Mỗi giờ An đi được 1/3 quãng đường AB, Bình đi được 1/4 quãng đường AB.

Sau 2 giờ cả An đi được quãng đường là:

    \(\frac{1}{3}\times2=\frac{2}{3}\) (quãng đường AB).

Sau 2 giờ cả Bình đi được quãng đường là:

    \(\frac{1}{4}\times2=\frac{1}{2}\) (quãng đường AB).

Hay nói cách khác Bình đã đi được nửa quãng đường.

Ta có sơ đồ sau:

     A B > < 25km C D 2/3 AB 1/2 AB

Ta có khoảng cách CD giữa hai người sau 2 giờ sẽ bằng:

     CD = AC - AD = \(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\)(quãng đường AB).

Khoảng cách CD bằng 25 km và bằng 1/6 quãng đường AB. Vậy quãng đường AB dài là:

    25 x 6 = 150 (km).

Đáp số: 150 km

Inazuma Eleven Go 17/12/2016 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

150 nha

Trần Văn Thành 04/10/2016 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

150 km nha bạn

Nguyen Trieu Anh Linh 31/08/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

0+0=0 nha bn,mik làm hoài ko ra luôn đó bn,mãi mới ra

love you 09/09/2017 lúc 08:36
Báo cáo sai phạm

= 0 bn ạ

khó lắm luôn ấy

ngồi vò đầu bứt tai hết 2 tiếng ms nghĩ ra đấy

Hosimija Ichigo 31/08/2017 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

\(0+0=0\)

sao bài này khó thế, mk phải nhờ đến đứa trẻ em 5 tuổi đấy, khó quá đi

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

Gọi 1/4 số a là 0,25 . Ta có :

                   a . 3 - a . 0,25 = 147,07

                   a . (3 - 0,25) = 147,07 ( 1 số nhân 1 hiệu )

                      a . 2,75 = 147,07

                         a = 147,07 : 2,75

                          a = 53,48

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

tuổi con HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi bố HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai bố con ko thay đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta có sơ đồ : bố : |----|----|----|

                  con : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con khi đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi con là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

       ĐS : 5 năm

mình nha

Thánh Ca 27/08/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Gọi S có n số hạng sao cho S = 1+ 2+ 3 + ...+ n = aaa ( a là chữ số)

=> (n + 1).n : 2 = a.111

=> n(n + 1) = a.222

=> n(n + 1) = a.2.3.37

a là chữ số mà n; n + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp nên a = 6

=> n(n + 1) = 36.37

=> n = 36

Vậy cần 36 số hạng 

cho mình nha

Phạm Trà Giang 16/08/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Thời gian bay của máy bay là:

2150 : 860 = 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay tới nơi lúc:

8 h 45 p' + 2 h 30 p' = 11 h 15 p'

Đáp số: 11 giờ 15 phút

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24/08/2017 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Thời gian máy bay bay hết quãng đường là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ).

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút.

Máy bay đến nơi lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút.

Đáp số: 11 giờ 15 phút.

Nguyễn Thị Thu Thủy 17/08/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Thời gian bay của máy bay là:

2150 : 860 = 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay tới nơi lúc:

8 h 45 p' + 2 h 30 p' = 11 h 15 p'

Đáp số: 11 giờ 15 phút

Kudo Shinichi 15/08/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Vận tốc của thuyền khi nước lặng là:

5,6 + 1,6 = 7,2 (km/h)

Vận tốc của thuyền khi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/h)

Đ/S:..

Phạm Trà Giang 15/08/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

Vận tốc thực của con thuyền đó là:

5,6 + 1,6 = 7,3=2 ( km/h )

Vận tốc con thuyền khi xuôi dòng:

7,2 + 1,6 = 8,8 ( km/h )

Đáp số: 8,8 km/h

Nguyễn Thanh Hương 15/08/2017 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

Vận tốc thực của con thuyền đó là :

5,6 + 1,6 = 7,2 ( km/giờ )

Vân tốc của con thuyền đó khi xuôi dòng là :

7,2 + 1,6 = 8,8 ( km/giờ )

          Đáp số : 8,8 km/giờ

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: