Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Minh Đức 1 tháng 7 2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

                                            Giải

          Thời gian đi từ A đến C của Hùng là:  11 - 8 = 3 (giờ)

          Thời gian đi từ B đến C của Dũng là:   11 - 8 = 3 (giờ)

          Quãng đường AB là 30 km do đó cứ 1 giờ  khoảng cách của Hùng và Dũng bớt đi 10 km. Vì vậy lúc 9 giờ Hùng còn cách Dũng là 20 km, lúc đó Ninh gặp Dũng nên Ninh cũng cách Hùng 20 km.

          Đến 9 giờ 24 phút, Ninh gặp Hùng do đó tổng vận tốc của Ninh và Hùng là:

                             20 :

          Do vận tốc của Ninh bằng 1/4 vận tốc của Hùng nên vận tốc của Hùng là:

                             [50 : (1 + 4)] . 4 = 40 (km/h)

          Từ đó suy ra quãng đường BC là:

                             40 . 3 - 30 = 90 (km)

                                                                   Đáp số:  BC = 90 km

Đọc tiếp...
goku 2005 1 tháng 1 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

quãng đường BC là : 90 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Đạt 2 tháng 1 2017 lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

sau 20: là gì thế

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 20 tháng 6 2015 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

bài này hồi lớp 5 mk làm rồi.Dần đi nhanh hơn và đi nhanh hơn 4 km

Đọc tiếp...
trần như 20 tháng 6 2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

bn xem tại đây nhé: http://olm.vn/hoi-dap/question/6640.html

Đọc tiếp...
Mai Bay 8 tháng 7 2017 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

Cungf một lúc Giang đi từ a đến b còn Dương đi từ b về a. Hai bạn gặp nhau lần đầu  tiên tại một điểm c cách a 3 km , rồi lại tiếp tục đi. Giang đến b rồi về a nhay, còn Dương đi đến a rồi trở về b ngay. Hai bạn gặp nhau lần 2 tại một điểm d cách b  2 km. Tính quãng đường  ab và xem ai đi nhanh hơn

Đọc tiếp...
ARATAMA 6 tháng 1 2017 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm
NGUYỄN HƯƠNG GIANG 6 tháng 1 2017 lúc 7:01
Báo cáo sai phạm

Thời gian 2 người đã đi là:

10 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ

Tổng vận tốc là

135 : 3 = 45 km/ h

Vận tốc người 1 là

( 45+3):2=24km/ h

Vận tốc người 2 là

24-3= 21km/h

Đáp số :............

Đọc tiếp...
Đàm Quỳnh Chi 8 tháng 1 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

21km/giờ

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

nếu lớn hơn 5 và nhỏ hơn 30 thì các phân số đó là

56/11,57/11,...,329/11

  tổng các phân số đó là

   ( 56+57+...+329)/11

có số số hạng là

    (329-56):1+1=274 số hạng

tổng các số hạng là

        (56+329)x274:2=52745

vậy tổng các phân số là 52745/11 và bằng 4795

 vậy tổng tất cả các phân số là 4795

Đọc tiếp...
nguyen viet anh 1 tháng 1 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?Barton, Carl và Dan đã có một cuộc đua 100m. Khi Carl lao qua vạch đích, Barton cách đó 10m và Dan cách đó 15m. Dan cách dòng kết thúc bao xa khi Barton hoàn thành cuộc đua?

Đọc tiếp...
Đàm Quốc thăng 1 tháng 1 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

75 cho khong phai 65 ket qua bang 35

Đọc tiếp...
Đàm Quốc thăng 1 tháng 1 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

Số giờ người đó đi xe đạp từ a đến b là

9 giờ30 phút - 8 giờ15phút  = 1giờ15phút

1giờ15phút = 65phút

Số giờ người đó đi xe máy từ b đến a là

65 - 40 = 25 ( phút )

đáp số: 25 phút

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 1 tháng 1 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nha

Đọc tiếp...
nguyễn minh phương 1 tháng 1 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
hot boy lạnh lùng 1 tháng 1 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Người đó đi hết số thời gian là 

8 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 45 phút = 3/4 giờ

Quãng đường AB dài là 12,6 x 3/4 = 9,45 km

Đáp số : 9,45 km

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 15 tháng 7 2015 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 10 tháng 4 2019 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Nếu đi 25 km/h thì muộn 2 giờ.

Nếu đi 30 km/h và không nghỉ thì muộn chỉ 1 giờ (2 giờ - 1 giờ = 1 giờ).

Hiệu số thời gian giữa đi 30 km/h và đi 25km/h là: 2 - 1 = 1 giờ.

Vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian. Ta có tỉ lệ vận tốc là 25/30 = 5/6 => Tỉ lệ thời gian là 6/5.

Vậy nếu gọi thời gian đi hết quãng đường với vận tốc 25km/h là 6 phần thì thời gian đi với vận tốc 30 km/h sẽ là 5 phần.

Hiệu số phần thời gian đi là: 6 - 5 = 1 phần

1 phần này ứng với hiệu số thời gian, tức là bằng 1 giờ.

Vậy thời gian đi với 25 km/h là 6 phần x 1 giờ = 6 giờ

Quãng đường AB là 25 x 6 = 150 km/h.

Đọc tiếp...
Đình Nguyễn 10 tháng 4 2019 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

mà đó có phải vận tốc đâu

Đọc tiếp...
le anh tu 1 tháng 12 2016 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Giải: Gọi x (m/s)là vận tốc của đoàn tàu khi vào sân ga (x>0)
Gọi y (m) là chiều dài của đoàn tàu (y>0)
Tàu chạy ngang văn phòng ga mất 7 giây nghĩa là với vận tốc x (m/s) tàu chạy quãng đường y(m) mất 7 giây.Ta có phương trình : y=7x (1)
Khi đầu máy bắt đầu vào sân ga dài 378m cho đến khi toa cuối cùng rời khỏi sân ga mất 25 giây nghĩa là với vận tốc x (m/s) tàu chạy quãng đường y+378(m) mất 25giây .Ta có phương trình : y+378=25x (2)
Ta được hệ phương trình : 
Giải ra ta có : x=21 ; y= 147 (thoả ĐKBT)
Vậy vận tốc của đoàn tàu là 21m/s
Chiều dài của đoàn tàu là : 147m

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 9 tháng 6 2019 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Ô tô thứ ba đến B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút và chậm hơn ô tô thứ hai 40 phút 

=> Ô tô thứ nhất đến chậm hơn ô tô thứ hai là 70 phút = 7/6 giờ 

Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 

=> Thời gian đi của ô tô thứ hai bằng số phần thời gian của ô tô thứ nhất là : 30 : 45 = 2/3 

Coi thời gian đi của ô tô thứ hai là 2 phần thì thời gian đi của ô tô thứ nhất là ba phần 

=> Hiệu số phần bằng nhau là : 3 - 2 = 1 ( phần )

=> Thời gian đi của ô tô thứ hai là : 2 x 7/6 x 1 = 7/3 ( giờ )

=> Quãng đường AB dài là : 45 x 7/3 = 105 ( km )

=> Thời gian đi của ô tô thứ ba là : 7/3 + 2/3 = 9/3 = 3 ( giờ )

=> Vận tốc của ô tô thứ ba là : 105 : 3 = 35 ( km/h )

                                                         Đ/số : Quãng đường AB : 105km

                                                                   Vận tốc ô tô thứ ba : 35 km/h.

Đọc tiếp...
viet nguyen quoc 6 tháng 12 2019 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/39250392208.html

Đọc tiếp...
viet nguyen quoc 6 tháng 12 2019 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Khi đi gặp nước ngược dòngKhó khăn đến bến mất tong tám giờ ... Khi về từ lúc xuống đòĐến khi cập bến bốn giờ nhẹ veo ... Vì đò đi ngược dòng mất 8 giờ nên trong 1 giờ đò đi đc 1/8 quãng sông đó. ... Vậy thời gian để khóm bèo trôi về là:1:1/16=16(giờ) ... giả sử con sông dài 40km thì vận tốc lúc đi là.

Đọc tiếp...
Hà Phương 2k5 2 tháng 12 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Đổi: 1h30 = 1,5 h

Vận tốc của ô tô là :

72 : 1,5 = 48 (km/h)

Vận tốc của xe máy là: 

48 . 60 : 100 = 28,8 (km/h)

Thời gian xe máy đi từ A đến B là:

72 : 28,8 = 2,5 (h)

     Vậy: T/gian của xe máy là 2,5 h

đúng ko

   

Đọc tiếp...
Võ Thế Thắng 2 tháng 12 2019 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

đổi : 1h30 phút =1,5h

vận tốc ô tô là

v=s:t=72:1,5=48km/h

vận tốc xe máy là

48x60/100=28,8km/h

xe máy đi hết quãng đường AB hết số thời gian là

t=s:t=72:28,8=2,5h

vậy xe máy đi từ A đến B thì hết 2h30 phút

Đọc tiếp...
Trung Lê Đức 5 tháng 12 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

2 bạn đều đúng nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 3 tháng 8 2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là a

thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là b

60% = \(\frac{3}{5}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{3}\)

a - b = 4

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau là

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{a-b}{5-3}=\frac{4}{2}=2\)

Suy ra

\(\frac{a}{5}=2\Rightarrow a=2\cdot5=10\)

\(\frac{b}{3}=2\Rightarrow b=2\cdot3=6\)

Vậy thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là 10 giờ

       thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 6 giờ

Đọc tiếp...
Dương Lê 29 tháng 12 2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

lay 4h nhan 60 phan tram

Đọc tiếp...
Pk M 21 tháng 12 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

- Gọi thời gian xe 1 là Ta, xe thứ 2 là Tb.          Gọi vận tốc xe 1 là Va, xe 2 là Vb

- Vì đi trên cùng một quãng đường AB nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Theo đề bài, ta có:

+ Va . Ta = Vb. Tb

+ Va = 60% Vb

+ Ta- Tb = 4 hay Tb = Ta- 4

\(\Rightarrow\) 60%. Vb . Ta = Vb. Ta -4

            Ta -4              = (  60% Vb. Ta ) : Vb

            Ta -4              =  3/5 . Ta

          Ta - (3/5. Ta)    = 4

               2/5 Ta          = 4

                      Ta          = 4: (2/5)

                      Ta           = 10 (h)

  \(\Rightarrow\) Tb = 10 -4 = 6 (h)

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 1 tháng 6 2015 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

gọi đoạn đường là s, đoạn đường qua đồng cỏ là 2/3.s, đoạn qua đầm lầy là 1/3.s 
thời gian chạy trên đồng cỏ là t, thờigian chạy trên đầm lầy là: 2t 
vận tốc chạy trên đồng cỏ là: 2/3.s/t = 2s/3t 
vận tốc chạy trên đầm lầy là: 1/3.s/2t = s/6t 
vận tốc chạy trên đồng cỏ gấp: (2s/3t)/(s/6t) = 4 lần vận tốc chạy qua đầm lầy.

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 1 tháng 6 2015 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

                                            Đoạn đường còn lại chiếm số phần quãng đường là:

                                             1 - 2/3 = 1/3 (quãng đường)

       Gọi thời gian con thỏ chạy trên đồng cỏ và đầm lầy lần lượt là a và b ta có:

                                   a = 1/2 *b

   Vận tốc của con thỏ trên đường băng qua đồng cỏ là: \(\frac{\frac{2}{3}}{a}=\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}b}=\frac{\frac{4}{3}}{b}\)

  Vận tốc của con thỏ trên đường băng qua  đầm lầy là: \(\frac{\frac{1}{3}}{b}\)

 Vì \(\frac{4}{3}>\frac{1}{3}\) nên \(\frac{\frac{4}{3}}{b}\)\(<\frac{\frac{1}{3}}{b}\)

Vậy vận tốc của thổ trên đoạn đường đồng cỏ bé hơn

   Tỉ số vận tốc của thỏ trên hai đoạn đường là: \(\frac{\frac{4}{3}}{b}\)\(:\frac{\frac{1}{3}}{b}=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{1}{3}}=4\)

Đọc tiếp...
Quach Nha 16 tháng 2 2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

Vận tốc con thỏ ỏ đồng cỏ lớn hơn,và gấp 4 lần vận tốc ở đầm lầy.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: