Giúp tôi giải toán và làm văn


syaoran li 14/11/2016 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là :

  18,5 x 5 = 92,5 (m)

Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là :

 18,5 x 92,5 = 1711,25 (m2)

       Đáp số : 1711,25m2

Đọc tiếp...
Ayakashi Moka 14/11/2016 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

18,5 x 5= 92,5(m)

Diện tích vườn hoa đó bằng số mét vuông là:

18,5 x 92,5=1711,25(m2)

Đáp số: 1711,25 m2

tk mik nhé bn

kb lun nhé

Đọc tiếp...
tran thanh li 07/10/2016 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

hả

lâu thế

chat đi

kb không

k nha

Đọc tiếp...
Mineiky 02/11/2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

a) - Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

    Cho x = 0 => y = 2 được D(0; 2)

    Cho y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)

Nối A, D ta được đồ thị của (1).

- Vẽ đồ thị hàm số y = 5 – 2x (2)

    Cho x = 0 => y = 5 được E(0; 5)

    Cho y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)

Nối B, E ta được đồ thị của (2).

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của hai điểm A và B: A(-4; 0), B(2,5; 0)

Hoành độ giao điểm C của hai đồ thị là nghiệm phương trình:

    0,5x + 2 = 5 – 2x => x = 1,2

=> y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6

=> Tọa độ C(1,2 ; 2,6)

c) AB = AO + OB = |-4| + |2,5| = 6,5 (cm)

Gọi H là hình chiếu của C trên Ox, ta có H( 1,2; 0)

d) Gọi α là góc hợp bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 với tia Ox.

Ta có: tgα = 0,5 => α = 26o34'

Gọi β là góc hợp bởi đường thẳng y = 5 – 2x với tia Ox (β là góc tù).

Gọi β' là góc kề bù với β, ta có:

tgβ' = -(-2) = 2 => β' = 63o26'

=> β = 180o – 63o26' = 116o34'

Đọc tiếp...
YoonMin_BangTan 02/11/2018 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

a) Vẽ đồ thị

  • Vẽ đồ thị: y = 0,5x + 2

Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);

Cho y = 0 => x= -4 vậy:   (-4; 0)

  • vẽ đồ thị y = 5 – 2x

Cho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)

Cho y = 0 => x = 2,5 vậy:  (2,5; 0)

b) Tọa độ của hai điểm A (- 4; 0) và B (2,5 ; 0)

Vì C là giao điểm của hai đường thẳng nên ta có pt hoành độ giao điểm:

0,5x + 2 = 5 – 2x  ⇔ x = 1,2

Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:

y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6

Vậy C (1,2 ; 2,6)

c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cm

Gọi F là hình chiếu của C trên Ox, ta có:

OF = 1,2 cm ; FB = 1,3 cm và AF = 5,2 cm

Áp dụng định lý Pitago vào các tam giác vuông ACF và BCF ta có:

AC =   √(AF2 + CF2) =     5,22 + 2,62 ≈ 5,81 cm

BC =   √(CF2 + BF2) =     2,62 + 1,32 ≈ 2,91 cm

d) Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 và trục Ox, ta có:

tgα =   OD/OA = 2/4 = 0,5 ⇔  α ≈ 26o34’

Gọi β là góc tạo bởi đường thẳng y = 5 – 2x và trục Ox và β’ là góc kề bù với β, ta có:

tgβ’ = OE /OB =  5/2,5 = 2 ⇔ β’ ≈ 63o26’    ⇔ β = 180o – 63o26’ = 116o34’.

Đọc tiếp...
Jung Kook Oppa 02/11/2018 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm
  • Vẽ đồ thị: y = 0,5x + 2

Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);

Cho y = 0 => x= -4 vậy:   (-4; 0)

  • vẽ đồ thị y = 5 – 2x

Cho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)

Cho y = 0 => x = 2,5 vậy:  (2,5; 0)

b) Tọa độ của hai điểm A (- 4; 0) và B (2,5 ; 0)

Vì C là giao điểm của hai đường thẳng nên ta có pt hoành độ giao điểm:

0,5x + 2 = 5 – 2x  ⇔ x = 1,2

Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:

y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6

Vậy C (1,2 ; 2,6)

c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cm

Gọi F là hình chiếu của C trên Ox, ta có:

OF = 1,2 cm ; FB = 1,3 cm và AF = 5,2 cm

Áp dụng định lý Pitago vào các tam giác vuông ACF và BCF ta có:

AC =   √(AF2 + CF2) =     5,22 + 2,62 ≈ 5,81 cm

BC =   √(CF2 + BF2) =     2,62 + 1,32 ≈ 2,91 cm

d) Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 và trục Ox, ta có:

tgα =   OD/OA = 2/4 = 0,5 ⇔  α ≈ 26o34’

Gọi β là góc tạo bởi đường thẳng y = 5 – 2x và trục Ox và β’ là góc kề bù với β, ta có:

tgβ’ = OE /OB =  5/2,5 = 2 ⇔ β’ ≈ 63o26’    ⇔ β = 180o – 63o26’ = 116o34’.

Đọc tiếp...
việt hoàng 21/10/2018 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

Giả sử Minh và Nam đi theo đường MI'N . Gọi điểm N' là điểm đối xứng N qua bãi sông. 

Ta có : MI'N = MI' + I'N = MI' + I'N' = MI'N'

Để MI'N ngắn nhất thì ba điểm M;I';N' thẳng hàng. Lúc đó I = I' 

=> NP = NK - PK = NK - NH = 450 (m)

MP=√MN2−NP2=600(m)

N'P = N'K + KP = 750 (m)

MN'=√MP2+N'P2=150√41(m)

Thời gian ngắn nhất là :

t=MN'V =150√412 =75√41=480(s)=8(phút)

Đọc tiếp...
việt hoàng 21/10/2018 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

Giả sử Minh và Nam đi theo đường MI'N . Gọi điểm N' là điểm đối xứng N qua bãi sông. 

Ta có : MI'N = MI' + I'N = MI' + I'N' = MI'N'

Để MI'N ngắn nhất thì ba điểm M;I';N' thẳng hàng. Lúc đó I = I' 

=> NP = NK - PK = NK - NH = 450 (m)

\(MP=\sqrt{MN^2-NP^2}=600\left(m\right)\)

N'P = N'K + KP = 750 (m)

\(MN'=\sqrt{MP^2+N'P^2}=150\sqrt{41}\left(m\right)\)

Thời gian ngắn nhất là :

\(t=\frac{MN'}{V}=\frac{150\sqrt{41}}{2}=75\sqrt{41}=480\left(s\right)=8\left(phút\right)\)

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 18/10/2018 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

Mà dài quá nên mk cũng hơi lười!

KHi xe 3 đi được 40p thì xe 1 đi được: \(12.\frac{2}{3}=8km\)

xe 3 xp xe 2 đi được (20p):\(\frac{1}{3}.15=5km\) 

gọi \(t_1\) là t/g kể từ khi xe 3 xp đến khi gặp xe 1ta có pt:

\(V_3.t_1=12\left(t_1+\frac{2}{3}\right)\Rightarrow8=V_3.t_1-12t_1\)

\(\Rightarrow t_1=\frac{8}{V_3-12}\left(h\right)\)  (h là giờ nha)

quãng đường từ khi xe 3 xp đến lúc gặp xe 1 là: 

\(V_3.t_1=\frac{8V_3}{V_3-12}\left(km\right)\) 

gọi \(t_2\) là t/g kể từ khi xe 3 xp đến khi gặp xe 2 ta có pt:

\(V_3.t_2=15t_2+5\Rightarrow5=t_2\left(v_3-15\right)\)

\(\Rightarrow t_2=\frac{5}{V_3-15}\)

\(\Rightarrow\)quãng đường từ khi xp đến khi gặp xe 2 là

\(V_3.t_2=\frac{5V_3}{V_3-15}\left(km\right)\)

Giả sử gặp xe 1 trước: 

\(\Rightarrow\frac{5V_3}{V_3-15}-\frac{8V_3}{V_3-12}=\frac{10}{3}\)

Giải ra ta  được \(\orbr{\begin{cases}V_3=18,58\left(TM\right)\\V_3=5,096\left(loại\right)\end{cases}}\)

Quên tí đk là V3> 15 nhha mới đuổi được V2

TH2: giả sử gặp xe trước:

\(\Rightarrow\frac{8V_3}{V_3-12}-\frac{5V_3}{V_3-15}=\frac{10}{3}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}V_3=60\left(TM\right)\\V_3=30\left(TM\right)\end{cases}}\)

Nhớ ghi đơn vị vào bạn nha! Bạn tự kết luận nha! có 3 giá trị của V3 đó!

 
Đọc tiếp...
Shadow2 Kairuous 18/10/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Bạn giải cách gì cũng được miễn đúng là k nhé bạn <3

Đọc tiếp...
mo chi mo ni 17/10/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

vật lí hay toán vậy? mk chỉ bít cách giải vật lí thôi bạn à!

Đọc tiếp...
tran nguyn kim 25/09/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

8 kg ^-^

Đọc tiếp...
Ichigo Hoshimiya 25/09/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

          Tóm tắt:                                                                                         Bài giải :

4kg gạo : 24000 đồng 1kg                         24000 đồng gấp 12000 đồng số lần là:

12000 đồng 1kg : ... kg ?                                     24000 : 12000 = 2 ( lần )

                                                                   Người đó sẽ mua số ki - lô - gam gạo với giá 12000 đồng 1 kg là:

                                                                             4 x 2 = 8 ( kg )

                                                                                      Đáp số : 8 kg

Đọc tiếp...
Thùy Dung 25/09/2018 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

8 kg 

k mik nha

Học tốt

^_^

Đọc tiếp...
Jung Kook BTS 14/09/2018 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

1+2+3+....+n=190

(1+n).n:2=190

(1+n).n   =190.2

(1+n).n   =380

(n+1).n   =20.19

Vậy n = 19

Đọc tiếp...
Nguyễn Sanh Kiên 14/09/2018 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

(2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100)-(123123.136 - 123.136136) 

= 2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100 - 0

= 2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100

Ta tính như sau:
Tính số các số hạng (100 - 2) : 2 + 1 = 50

Tính tổng của dãy số: (2 + 100) x 50 : 2 = 2550
Vậy suy ra: (2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100)-(123123.136 - 123.136136) = 2550

Đọc tiếp...
Crystal Moon 03/09/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Tìm tổng vận tốc :V = V1 + V2 - Tìm TG đi để gặp nhau :TG đi để gặp nhau = S khoảng cách 2 xe : Tổng vận tốc- Ô tô gặp xe máy lúc :Thời điểm khởi hành của ô tô ( xe máy ) + TG đi gặp nhau- Chỗ gặp nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x TG đi gặp nhau* Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

Xem nội dung đầy đủ tại:https://123doc.org/document/1105521-cong-thuc-toan-chuyen-dong-lop-5-potx.htm

cách làm đó, đơn giản ko

chúc học giỏi

Đọc tiếp...
Phan Cao Minh Ngọc 03/09/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

đoán bừa cho nhanh

Đọc tiếp...
Phan Cao Minh Ngọc 03/09/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

2 xe gặp nhau lúc 1 giờ 30 phút.

       

Đọc tiếp...
Missy Girl 02/09/2018 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Hoặc làm như sau nè :

Gọi quãng đường AB là 3s

Thời gian dự định đi là :

t=3sv1

thời gian đi 13 quãng đường là:

t1=sv1

Thời gian sửa chữa là :

t2=12.sv1

Thời gian còn lại để đi cho đúng dự định là:

t3=tt1t2=3sv1sv1s2v1=2sv1s2v1

=4s2v1s2v1=3s2v1

=> 

Đọc tiếp...
Missy Girl 02/09/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe dự định đi QĐ   AB là t1

Thời gian còn lại là t2

=>t2=t1-1/3t1-1/6t1=1/2 t1

Mà        t2.v2=2.1/3t1.v1

=>t2v2=2/3t1v1

=>v2=3/2v1

Ko chắc chắn . Học tốt nhé bn .

# MissyGirl #

Đọc tiếp...
Xyz 01/09/2018 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

a) Số số hạng của dãy là : (68 - 11) : 3 + 1 = 20 (số hạng)

b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng thì số hạng thứ 1996 là số : 

                   (1996 - 1) x 3 + 11 = 5996

                                                  Đáp số : a) 20 số hạng

                                                                 b) 5996

Đọc tiếp...
information technology 31/08/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a)Số trên có:

(68 - 11) : 3 + 1 = 20 ( số hạng)

b)ta đặt số 1996 là x

x - 11 + 1 = 1 996

x  - 11      = 1996 - 1=1995

x               = 1995 + 11

x               = 2006

=>Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 1 996 là 2006 

~~~nếu đúng thì k nha~~~

Đọc tiếp...
trần thị thanh hòa 30/08/2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

đáp số: 100 km

xin lỗi bạn nha mình ghi thiếu!!!

mong bạn bỏ qua!!!

lần sau mình không vậy nữa

Đọc tiếp...
trần thị thanh hòa 30/08/2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

                                                                                                  bài giải:

Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:

           25 x 4 = 100 (km)

                Đáp số: 100.

chúc bạn học tốt nha!

Đọc tiếp...
Trần Phương Thanh 30/08/2018 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Quãng đường ô tô đi được là

       25 × 4 =100

Đọc tiếp...
Trịnh Thúy Hằng 29/08/2018 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Hình như các phần tử đều chia hết cho 11 bạn ạ. Đây chỉ là suy nghĩ của mik thui ạ, nếu sai mong bạn thông cảm* cúi đầu *

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: