Giúp tôi giải toán


Freya 10 giờ trước (19:17)
Báo cáo sai phạm

Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng thứ nhất bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng thứ hai bấy nhiêu lần, và ngược lại.

Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa hai đại lượng, mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia giảm bấy nhiêu lần. Nói khác đi là: Nếu "a" là đại lượng thứ nhất, thì đại lượng tỉ lệ nghịch với "a" là "nghịch đảo - có hệ số - của a" (k/a), và "k" là một hằng số dương bất kì.

leminhduc 10 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

Tỉ lệ nghịch là mối tương quan giữa 2 đại lượng , mà nếu tăng đại lượng này bao nhiêu lần thì đại lượng kia phải giảm bấy nhiêu lần .

leminhduc 10 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa 2 đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng 1 bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng 2 bấy nhiêu lần và ngược lại .

Vũ Thị Huyền 11/09/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

1 người trong số phút thì câu được 1 con cá là:

10:5=2(phút)

trong 50 phút thì 50 người câu được số con cá là:

50:2=25(con cá)

Đáp số:25 con cá

vũ tiền châu 04/09/2017 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

1 người trong 1 ngày ăn hết số kẹo là 

21:5:8=\(\frac{21}{40}\) (kg) 

=> 7 người trong 10 ngày ăn hết sô kẹo là

\(\frac{21}{40}.7.10=\frac{147}{4}=36.75\) (kg) 

Tran Thi Hong Giang 29/08/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Trong 1 ngày, 5 xe chuyển được

144 : 6 = 24 tấn 

Trong 1 ngày , 1 xe chuyển được

24 : 5 = 4, 8 tấn

Trong 1 ngày 15 xe chuyển được

4,8 x 15 = 72 tấn

Trong 3 ngày, 15 xe chuyển được

72 x 3 = 216 tấn

Phúc Trần Tấn 06/08/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số tiền lãi sau một năm tỉ lệ thuận với 3;5;7 là x;y;z.

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}\) và \(x+y+z=225\)( triệu )

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{z+y+z}{3+5+7}=\frac{225}{15}=15\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{3}=15\Rightarrow x=15.3=45\\\frac{y}{5}=15\Rightarrow y=15.5=75\\\frac{z}{7}=15\Rightarrow z=15.7=105\end{cases}}\)

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị kinh doanh sau 1 năm lần lượt là: 45;75;105 ( triệu ) 

Lê Mạnh Tiến Đạt 06/08/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 + 7 = 15 ( phần )

Đơn vị 1 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 3 = 45 000 000đ

Đon vị 2 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 5 = 75 000 000đ

Đơn vị 3 được lãnh:

225 000 000 : 15 x 7 = 105 000 000đ

Mình chỉ biết làm theo cách tiểu học thôi

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 17/07/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

2250000

Lê Hiểu Minh 12/10/2014 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

Số người lúc sau gấp số người lúc trước số lần là: 15 : 5 = 3 (lần)

Số giờ lúc trước gấp số giờ lúc sau là: 6 : 3 + 2 (lần)

Nếu 15 người làm việc trong 3h thì được nhận số tiền là: 1500000x3:2=2250000đồng

ĐS: 2250000 đồng

nguyen thanh minh 2 17/07/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

ds 2250000 đồng

Lê Vi 02/11/2014 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 tạ = 100kg

        1 tấn = 1000kg

1 tạ có thể làm : 100.25=2500(kg)

1 tấn có thể làm : 1000.25=25000(kg)

Vũ Thị Minh nguyệt 23/09/2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

Đổi : 1 tạ = 100kg  ; 1 tấn = 1000kg

1 tạ giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là:

                     25 x 100= 2500 ( cuốn vở )

1 tấn giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là:

                     25 x 1000 = 25000 ( cuốn vở )

                                 Đáp số : 2500 cuốn vở : 25000 cuốn vở.

                                       

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 17/07/2017 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1 000 kg

1 ta giấy vụn sản xuất được số cuốn vở là : 

             25 x 100 = 2 500 ( cuốn )

1 tấn giấy vun sản xuất được số cuốn vở là :

             25 x 1 000 = 25 000 ( cuốn )

                      Đáp số : 2 500 cuốn ; 25 000 cuốn

Trần Quốc Đạt 16/07/2017 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu hỏa là:

(3,925:5,2)x5,32=7(lít)

Đáp số:7 lít

phạm uyên nhi 16/07/2017 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

7 l dung 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

 and I don't know

Trần Phú Cường 16/07/2017 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Số lít dầu hỏa nếu chúng nặng 5,32kg là:

                3,952 : 5,2 x 5,32 = 4,0432(l)

                                 Đáp số: 4,0432 lít

VRCT_gnk_Thùy Linh 03/08/2016 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:10km=10000m

10000m dây đông gấp 5m dây đồng số lần là:

           10000:5=2000(lần)

=>10000m dây đồng hay 10km dây đông nặng:

            43.2000=86000g=86kg

                                    Đs:86kg

Dương Văn Phong 24/11/2016 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

32 và 43

Edogawa Conan 11/03/2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

32 và 43

kết bạn đi

Nguyễn Thị Cẩm Ly 11/03/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

32 và 43

Nguyễn Đình Dũng 01/07/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

120 tá áo 2 ngày thì cần số chị công nhân là : 12 x 3 : 2 = 18 ( chị công nhân )

Vậy 180 tá áo 2 ngày thì cần số chị công nhân là : 180 x 18 : 120 = 27 ( chị công nhân )

Phạm Ngọc Thạch 01/07/2015 lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

              1 chị công nhân dệt trong 3 ngày được: 120 : 12 = 10 (tá áo)

                1 chị công nhân trong 1 ngày dệt được: 10 : 3 = 10/3 ( tá áo)

                 1 chị công nhân trong  2 ngày dệt được: 10 : 3  x 2= 20/3 ( tá áo)

                   Muốn dệt được 180 tá áo trong 2 ngày thì cần số công nhân là:

                          180 : 20/3 = 27 (công nhân)

Nghĩa Nam Lê 17/01/2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

theo bài ra ta có Một  ngày 12 người thợ dệt được số tá áo là:
120 : 3 = 40 ﴾tá áo ﴿
Mỗi người thợ dệt một ngày được số tá áo là:
40 : 12 = 10/3 ﴾tá áo﴿ 
Số công nhân dệt 2 ngày xong 180 tá áo là:
180 : ﴾2 x 10/3﴿ = 27 ﴾công nhân﴿
Đáp số: 27 công nhân

o0o I am a studious person o0o 28/07/2016 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

300 kg = 3 tạ

Vậy số kg gạo là :

 3 x 600 = 1 800 kg

Đáp số : 1 800 kg

Harry Potter05 16/07/2017 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Đổi: 300 kg thóc = 3 tạ thóc

Xay được số kg gạo là:

    3 x 600 = 1800 ( kg )

       Đ/s: 1800 kg gạo

Ngọc Anh Dũng 12/07/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

300 kg = 3 ta

Xay được số kg gạo là :

   3 x 600 = 1800 ( kg )

Đáp số : 1800 kg

Edward Newgate 11/07/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Đoàn đó có số diễn viên là :

( 25 : 5 . 6 ) + 25 = 55 ( diễn viên )

                            Đáp số : 55 diễn viên


 

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An 11/07/2017 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

So dien vien nu trong doan la

25:5x6=30(nu)

Co tat ca so dien vien la

30+25=55(dien vien)

đ/s:55 dien vien

aik minh minh k lai

Thanh Hoa 11/07/2017 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

Đoàn đó có số diễn viên là :

  25 : 5 x 6 + 25 = 55 người 

           Đáp số 55 người nha bạn 

Ahiihi ♥♥♥♥!!!!

dieu 08/11/2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

vi z ti le thuan voi y theo he so k nen z=ky

vi y ti le thuan voi x theo he so ti le h nen y=hx

do do

z=ky=k(hx)=(kh)x

nen suy ra z ti le thuan voi x theo he so ti le kh

Nguyễn Quang Thành 18/02/2015 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

Nếu ta coi năng suất lao động ban đầu là 100% thì năng suất lao động lúc sau là:100%+20%=120%(năng suất lao động ban đầu)

Nếu ta coi số người lao động ban đầu là 100% thì số người lao động sau khi tăng là:120%:80%=1,5=150%(số người lao động ban đầu)

Phải tăng thêm :150%-100%=50%(số người lao động) 

Đỗ Khánh Linh 26/02/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Hikari 01/03/2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

số mét mương 1 người đào được là:

36 : 10 = 3,6 (m)

số mét mương 25 người đào được là:

3,6 x 25 = 90 (m)

đáp số: 90 m mương.

Phạm Lan Phương 22/03/2017 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

90 m mương là đúng

huong 21/08/2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

Có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 3/5 mà tỉ số là số có 2 chư số?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: