Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Đình Toàn 22/11 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{2}{3}\) . 

Đọc tiếp...
Hiếu Lê 22/11 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}\)

Đặt \(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=k\)

\(\Rightarrow x=5k\)\(y=4k\)\(z=3k\)

\(\Rightarrow D=\frac{x+2y-3z}{x-2y+3z}=\frac{5k+2\left(4k\right)-3\left(3k\right)}{5k-2\left(4k\right)+3\left(3k\right)}\)

\(D=\frac{5k+8k-9k}{5k-8k+9k}=\frac{4k}{6k}=\frac{2}{3}\)

VẬY, \(D=\frac{2}{3}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thế Hào 21/11 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Tổng số máy của 3 đội là: 3+4+5=12 (máy)

Mỗi máy cày được số diện tích là: 12000:12=1000 (m2)

=> Diện tích đội 1 phải cày là: 3.1000=3000 (m2)

Diện tích đội 2 phải cày là: 4.1000=4000 (m2)

Diện tích đội 3 phải cày là: 5.1000=5000 (m2)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 21/11 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Gọi a;b;c là diện tích mỗi đội phải cày

Ta có: \(\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{3+4+5}=\frac{12000}{12}=1000\)

=> a = 1000 x 3 = 3000

    b = 1000 x 4 = 4000

    c = 1000 x 5 = 5000

Vậy đội 1;2;3 phải cày lần lượt là 3000m2;4000m2;5000m2

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 20/11 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

x.y.z tỉ lệ thuận với 2,3,6

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{z}{6}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có :

\(\frac{2x}{4}=\frac{3y}{9}=\frac{z}{6}==\frac{2x-3y-z}{4-9-6}=\frac{1}{-11}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-2}{11};y=\frac{-3}{11};z=\frac{-6}{11}\)

Đọc tiếp...
Viên Đạn Bạc 16/11/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

X và Y và Z tỉ lệ thuận với 3;4 và 5

                      Ta có:           x/3 = y/4 = z/5  

                               = x - y + z / 3+4+5=20/12

                               x/3 = 20/12 => x 

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 16/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

gọi ba phân số lần lượt là a,b,c

Theo  bài ra : a + b  + c = -3

tử số của chúng tỉ lệ với 3,7,11 

mẫu của chúng tỉ lệ với 1/2 ; 1/5 ; 1/8 hay là tỉ lệ với 20 ; 8 ; 5

\(\Rightarrow\)a : b : c = \(\frac{3}{20}:\frac{7}{8}:\frac{11}{5}\)

hay a : b : c = 6 : 35 : 88

\(\Rightarrow\)\(\frac{a}{6}=\frac{b}{35}=\frac{c}{88}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có :

\(\frac{a}{6}=\frac{b}{35}=\frac{c}{88}=\frac{a+b+c}{6+35+88}=\frac{-3}{129}=\frac{-1}{43}\)

\(\Rightarrow a=\frac{-6}{43};b=\frac{-35}{43};c=\frac{-88}{43}\)

Đọc tiếp...
Krissy 15/11/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số học sinh được cử tham gia của mỗi lớp lần lượt là x;y;z (x;y;x\(\in\)N).

Theo đề bài ta có :

x tỉ lệ thuận với 40 

y tỉ lệ thuận với 45;

z tỉ lệ thuận với 50;

<=>\(\frac{x}{40}=\frac{y}{45}=\frac{z}{50}\)

x+y+z=27

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{40}=\frac{y}{45}=\frac{z}{50}=\frac{x+y+z}{40+45+50}=\frac{27}{135}=\frac{1}{5}\)

x/40=1/5<=>x=40x1/5=8

y/45=1/5<=>y=45x1/5=9

z/50=1/5<=>z=50x1/5=10

Vậy số học sinh được cử tham gia của mỗi lớp lần lượt là: 8 học sinh ; 9 học sinh; 10 học sinh

Đọc tiếp...
Trần Phương Linh 14/11/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

x TLT với y vì với giá trị x1, x2 bất kì và y1, y2 tương ứng ta có x1<x2 thì y1<y2

Đọc tiếp...
Trần Phương Linh 14/11/2017 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

X có TLT với y vì x tăng thì y cũng tăng

Đọc tiếp...
ST CTV 12/11/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abcd (a khác 0; 0 < b \(\le\) 9; 0 < c \(\le\)9; 0 < d \(\le\)9)

Theo đề bài ta có: \(\frac{a}{2}=\frac{b}{1}=\frac{c}{2}=\frac{d}{3}\)

Đặt \(\frac{a}{2}=\frac{b}{1}=\frac{c}{2}=\frac{d}{3}=k\Rightarrow a=2k,b=k,c=2k,d=3k\)

Do \(\hept{\begin{cases}a>0\\d\le9\end{cases}\Rightarrow0< k\le3}\) (1)

Vì \(\overline{abcd}⋮3\Rightarrow a+b+c+d=2k+k+2k+3k=8k⋮3\)

Mà \(8⋮̸3\Rightarrow k⋮3\) (2)

Từ (1) và (2) => k = 3

=> a = 6, b = 3, c = 6, d = 9

Vậy số cần tìm là 6369

Đọc tiếp...
Trần Duy Khiêm 12/11/2017 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

6369 là đúng

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 12/11/2017 lúc 08:54
Báo cáo sai phạm

=> y1 = a . x1 và y2 = a . x2

=> y1+y2 = a.x1+a.x2 = a.(x1+x2)

=> y1+y2 tỉ lệ thuận với x1+x2 theo hệ số tỉ lệ a

k mk nha bạn

Đọc tiếp...
Trần Văn Thành 12/11/2017 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

hà thị thuỷ:

Ta có:

y1 = a . x1 và y2 = a . x2

=> y1 + y2 = a.x1 + a.x2 = a . (x1 + x2)

Vậy y1 + y2 là tỉ lệ thuận với x1 + x2 là hệ số tỉ lệ a

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 11/11/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Vì x tlt với y theo hệ số tỉ lệ -0,4 và y tlt theo z với hệ số tỉ lệ là 6 nên x tlt với z theo tỉ lệ -0,4 . 6 = -2,4

=> x = -2,4 . z = -2,4 . 5 = -12

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 10/11/2017 lúc 08:52
Báo cáo sai phạm

a) Do y tỉ lệ thuận với x nên ta có đặt \(y=kx\)

Theo đó ta có  và \(x_1^2+x_2^2=2;y_1^2+y_2^2=8\)

Ta có \(\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}\Rightarrow\frac{y_1^2}{x_1^2}=\frac{y_2^2}{x_2^2}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 \(\frac{y_1^2}{x_1^2}=\frac{y_2^2}{x_2^2}=\frac{y_1^2+y_2^2}{x_1^2+x_2^2}=\frac{8}{2}=4\)

Vì \(\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=k\Rightarrow\frac{y_1^2}{x_1^2}=k^2=4\Rightarrow k\in\left\{2;-2\right\}\)

b) Vậy ta có hai công thức \(y=2x\) hoặc \(y=-2x\)

Đọc tiếp...
GV Quản lý 08/11/2017 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Số giờ công cần hoàn thành công việc là:

    12 x 15 x 6 = 1080 (giờ công)

Số người cần hoàn thành công việc đó trong 9 ngày mỗi ngày làm 8 giờ là:

   1080 : 9 : 8 = 15 (người)

ĐS: 15 người.

Đọc tiếp...
Descendants of the sun 06/11/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

gọi số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a,b,c

thep đề bài,ta có:

7A = a/2 = 7B=b/3

7B = b/4 = 7C = c/5

và a+b+c = 105

ta có:

7A = 7B = a/2 = b/3.suy ra a/(2.4) = b/(3.4) hay a/8 = b/12

7B = 7C = b/4 = c/5. suy ra b/(4.3) = c/(5.3) hay a/12 = c/15

và a+b+c=105

ta có:

a/8 = b/12 = c/15 và a+b+c=105

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

a/8 = b/12 = c/15 = (a+b+c)/(8+12+15) = 105/35 = 3

từ đó suy ra: 

a/8 = 3 => a = 24

b/12 = 3 => b = 36

c/15 = 3 => c = 45

vậy số học sinh tham gia của lớp 7A, 7B,7C lần lượt là 24,36,45 ( học sinh)

mk nha mn

Đọc tiếp...
Freya 03/11/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có: z = k . y tức là

z = 0,8 . y

y = h . x tức là y = 5 . x

Ta được quyền suy ra:

z = h . k . x => 1/hk . z tức là 5 . 0,8 . x => 1/5 . 0,8 = 1/4

Vậy z tỉ lệ thuận với x

Theo hệ số tỉ lệ 1/hk (hay 1/4)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Đoàn 14/11/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn đã giúp

Đọc tiếp...
Freya 03/11/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

ko có j đâu 

Đọc tiếp...
duc nguyen 12/11/2017 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là : \(\frac{-5}{3}\)

(đọc ở trong chú ý phía dưới câu hỏi đó trong sách giáo khoa là bạn hiểu )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: