Giúp tôi giải toán và làm văn


Anh Huỳnh 3 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

A)vì x/17=60/204

Nên x*204=60*17

       x*204=1020

       x       =1020:204

       x       =5

Đọc tiếp...
vo phi hung 2 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

             __ MÌNH KHÔNG VIẾT LẠI ĐỀ NHA __

A) \(x=\frac{17\times60}{204}\)

     \(x=\frac{1020}{204}\)

    \(x=5\)

B)  \(\frac{10335+848\times x}{11024}=\frac{9568}{11024}\)

\(10335+848\times x=9568\)

\(848\times x=9568-10335\)

\(848\times x=-767\)

\(x=-767:848\)

\(x=-\frac{767}{848}\)

Bài 2 : 

â ) số ở chính giữa của 220,1 và 225,2 là :

     ( 220,1 + 225,2 ) : 2 = 222,65 

Ta có : y + y + y + y + y = 5 x y 

 số tự nhiên y là : 

222,65 : 5 =44,53 

đáp số : 44,53 

b ) 

vì mẫu số phải luôn luôn khác 0 ( bắt buộc ) , nen : \(y-1\ne0\)

                                                                     hay      :   \(y\ne1\)

_điều kiện xác định : \(y\ne1\)

_ để phân số \(\frac{4}{y-1}\) la số  tự nhiên thì : \(\frac{4}{y-1}\ge0\)     

                                                              hay : \(y-1\ge0\)                         

                                                              hay : \(y\ge1\)            

ta có : \(y\) phải  khác 1 \(\left(y\ne1\right)\) ( điều kiện xác định ) , nên ta chỉ nhận giá trị \(y>1\)

mà : y phải là số tự nhiên ( đề bài ) nên y thuộc { 2 ; 3 ;4 ;5 ;..........................} mãi mãi 

Vay : \(y\in\left\{2;3;4;5;6;7.................................\right\}\)

chú ý các ký hiệu :

\(\ne\)       : là  khác 

\(\ge\)        : là lớn hơn hoặc bằng 

\(\in\)       :   thuộc 

CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!                                               

Đọc tiếp...
phongth04a ha 2 giờ trước (22:00)
Báo cáo sai phạm

B1:a, \(\frac{x}{17}=\frac{60}{204}\)=> \(\frac{x}{17}=\frac{5}{17}\)=> x=5

b, \(\frac{15}{16}+\frac{x}{13}=\frac{46}{53}\)=>\(\frac{x}{13}=\frac{46}{53}-\frac{15}{16}\)=>\(\frac{x}{13}=\frac{736-795}{848}=\frac{-59}{848}\)

Dùng tích chéo: \(\frac{x}{13}=\frac{-59}{848}\)=>\(x.848=\left(-59\right).13\)=>\(x.848=-767\)=> \(x=-767:848\)

=> \(x=\frac{-767}{848}\)

B2: a,\(220,1< y+y+y+y+y< 225,2\)

=> \(220,1< 5.y< 225,2\)

=> \(5.y=225\)=>\(y=45\)

Vậy y=45

b, Để phân số \(\frac{4}{y-1}\) là số tự nhiên thì y-1 \(\in\)ước của 4={1;2;4;-1;-2;-4}

Ta có bảng sau

Vậy y\(\in\){2;3;5;0;-1-3}

chúc bạn hk tốt!! (nhớ k cho mình nha!!@@)

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân Hôm qua lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

\(b)\) Ta có : 

\(\left|2x+\frac{2}{3}\right|\ge0\) ( với mọi x ) 

\(\Rightarrow\)\(-\left|2x+\frac{2}{3}\right|\le0\) ( với mọi x ) 

\(\Rightarrow\)\(B=\frac{2}{3}-\left|2x+\frac{2}{3}\right|\le\frac{2}{3}\) ( cộng hai vế cho \(\frac{2}{3}\) ) 

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(2x+\frac{2}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(2x=\frac{-2}{3}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-2}{3}:2\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-2}{3}.\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-1}{3}\)

Vậy GTLN của \(B\) là \(\frac{2}{3}\) khi \(x=\frac{-1}{3}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân Hôm qua lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

\(a)\) Ta có : 

\(\left|\frac{1}{2}-x\right|\ge0\) ( với mọi x ) 

\(\Rightarrow\)\(A=0,6+\left|\frac{1}{2}-x\right|\ge0,6\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\)\(\frac{1}{2}-x=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{1}{2}\)

Vậy GTNN của \(A\) là \(0,6\) khi \(x=\frac{1}{2}\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải Hôm qua lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

a) | x | = 3 . 5

=> | x | = 15

=> x = 15 hoặc x = -15

b) | x | = 0

=> x = 0

c) | x - 2 | = 3

=> x - 2 = 3 hoặc x - 2 = -3

=> x = 5 hoặc x = -1

d) | x + \(3\frac{1}{2}\)| = \(2\frac{3}{4}\)

=> | x + \(\frac{7}{2}\)| = \(\frac{11}{4}\)

=> x + \(\frac{7}{2}\)\(\frac{11}{4}\)hoặc x + \(\frac{7}{2}\)\(\frac{-11}{4}\)

=> x = \(\frac{-3}{4}\)hoặc x = \(\frac{-25}{4}\)

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung Hôm qua lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

a, \(|x|=3\)

\(\Rightarrow x=\pm3\)

b, \(|x|=0\Leftrightarrow x=0\)

c, \(|x-2|=3\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-2=3\Rightarrow x=5\\x-2=-3\Rightarrow x=-1\end{cases}}\)

d, \(|x+3\frac{1}{2}|=2\frac{3}{4}\)

\(|x+\frac{7}{2}|=\frac{11}{4}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{7}{2}=\frac{11}{4}\Rightarrow x=-\frac{3}{4}\\x+\frac{7}{2}=-\frac{11}{4}\Rightarrow x=-\frac{25}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung Hôm qua lúc 12:11
Báo cáo sai phạm

Câu a mk lm nhầm bn chỉ cần thêm 1 bc là:\(|x|=15\)sau đề bài là đc, và tất cả số 3 đằng sau cx chuyển thành số \(15\)lun nha!

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 25/05 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{3x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(x+3x.\frac{1}{4}=\frac{7}{2}\)

\(x.\left(1+3.\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{2}\)

\(x.\left(1+\frac{3}{4}\right)=\frac{7}{2}\)

\(x.\frac{7}{4}=\frac{7}{2}\)

\(x=\frac{7}{2}:\frac{7}{4}\)

\(x=2\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 25/05 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{3x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{4x+3x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{7x}{4}=\frac{14}{4}\)

\(\Rightarrow7x=14\)

\(\Rightarrow x=14:7\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy x = 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
t 25/05 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4x}{4}+\frac{3x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(\frac{4x+3x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(\frac{x.\left(3+4\right)}{4}=\frac{7}{2}\)

\(\frac{7x}{4}=\frac{7}{2}\)

\(7.x.2=4.7\)

\(14x=28\)

\(x=2\left(TMĐR\right)\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(x+3-5-9=40\)

\(\Rightarrow x-11=40\)

\(x=40+11\)

\(x=51\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 23/05 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

x + 3 - 5 - 9 = 40

   x + 3 - 5   = 40 + 9

   x + 3 - 5   =  49

    x + 3       = 49 + 5  

    x + 3       =  54

         x        =  54 - 3

         x        =   51

    Vậy  x  = 51

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 23/05 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

x + 3 - 5 - 9 = 40

      x + 3 - 5=40+9

     x + 3 - 5=49

          x + 3=49+5

         x + 3=54

               x=54-3

               x=51  

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 23/05 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+2\right)\left(5-x\right)=0\)

\(\Rightarrow x+2=0\)                   hoặc             \(5-x=0\)

            \(x=0-2\)                                    \(x=5-0\)

            \(x=-2\)                                        \(x=5\)

Vậy \(x\in\left\{-2;5\right\}\)

Đọc tiếp...
Đừng Bỏ TÔI 21/12/2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

từ đó suy ra x+2=0 hoặc 5-x=0. suy ra x=-2 hoặc x=5

Đọc tiếp...
Từ Đào Cẩm Tiên 24/12/2016 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

x = { -2 ; 5 }

K NHA

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 23/05 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{15}{19}\times\frac{38}{5}< x< \frac{67}{15}+\frac{56}{15}\)

\(\Rightarrow6< x< 8\frac{1}{5}\)

\(\Rightarrow x\in\left(7;8\right)\)( khi x là số tự nhiên)

còn khi x ko pải là số tự nhiên thì có nhìu lắm bn ạ!

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 22/05 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}-\left(\frac{2}{3}\cdot x-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}-\frac{2}{3}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x-\frac{1}{3}=\frac{3}{6}-\frac{4}{6}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x-\frac{1}{3}=-\frac{1}{6}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x=-\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x=-\frac{1}{6}+\frac{2}{6}\)

\(\frac{2}{3}\cdot x=\frac{1}{6}\)

\(x=\frac{1}{6}:\frac{2}{3}\)

\(x=\frac{1}{4}\)

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 22/05 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

x = 1/4

k cho mình nha !

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 22/05 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

1/2 - ( 2/3 x - 1/3 ) = 2/3 

2/3 x - 1/3 = 1/2 - 2/3 

2/3 x - 1/3 = -1/6 

2/3 x = -1/6 + 1/3 

2/3 x = 1/6 

x = 1/6 : 2/3 

x = 1/4 

Đọc tiếp...
nga 28/04/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

a, 5

b,2+4+6+8+...+2x=210

=>2.1+2.2+2.3+2.4+...+2.x=210

=>2.(1+2+3+4+...+x)=210

=>1+2+3+4+...+x=210:2

=>1+2+3+4+...+x=105

=>x=14

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Tuấn 26/04/2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a/ x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+30)=620  (có 31 số hạng)

=(x+x+x+..+x)+(1+2+3+4+..+30)= 620

    ( có 31 x)        (có 31 số hạng)

                                     31x+465=620

                                    31x      =620-465

                                     31x     =155

                                       x      =155:31

                                       x       =5

câu b mìk đang nghiên cứu. bn chờ mìk nha

 

 

Đọc tiếp...
Poor Google 22/03/2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

a) X*31+465=620

   X =( 620-465) /31=5

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 07/05/2018 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-1}{12}+\frac{x-1}{20}+\frac{x-1}{30}+\frac{x-1}{42}+\frac{x-1}{56}+\frac{x-1}{72}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3.4}+\frac{x-1}{4.5}+...+\frac{x-1}{8.9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3}-\frac{x-1}{4}+\frac{x-1}{4}-\frac{x-1}{5}+...+\frac{x-1}{8}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{3}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3\left(x-1\right)}{9}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{3x-3}{9}-\frac{x-1}{9}=\frac{16}{9}\)

\(\Rightarrow3x-3-x-1=16\)

\(\Rightarrow3x-x=16+1+3=20\)

\(\Rightarrow2x=20\)

\(\Rightarrow x=20:2=10\)

Đọc tiếp...
Cô Bé Ngốc Nghếch 24/02/2015 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

ta có:$\frac{x-1}{12}+\frac{x-1}{20}+\frac{x-1}{30}+\frac{x-1}{42}+\frac{x-1}{56}+\frac{x-1}{72}=\frac{16}{9}$

 => x+1(1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72)=16/9

=> x+1.2/9=16/9

=> x+1 = (16/9):(2/9)

=> x+1 = 8

=> x = 9

 

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Anh 6A1 04/04/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Cô bé ngốc ngếch làm sai rùi. x-1 không phải x+1 nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 20/02/2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số tự nhiên cần tìm lần lượt là a, b, c

Theo bài ra ta có:

\(\frac{a}{b}=\frac{2}{3};\frac{b}{c}=\frac{5}{6}\left(1\right)\)và \(a^2+b^2+c^2=2596\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\)và \(\left(2\right)\)suy ra: \(a=\frac{2}{3}b;c=\frac{6}{5}b;\)thay vào \(\left(2\right)\)ta có:

\(\frac{4}{9}b^2+b^2+\frac{36}{25}b^2=2596\)

=>\(\frac{649}{225}b^2=2596\)

=>\(b^2=900=30^2\)

=>\(b=30\)

\(a=\frac{2}{3}.30=20\)

\(c=\frac{6}{5}.30=36\)

Vậy 3 số tự nhiên cần tìm là 20; 30; 36

Đọc tiếp...
phạm thị thu hằng 20/05/2018 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

đáp án = 2596 [ 2 ]

nhớ k cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 05/09/2014 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

a/ ( x+1) x : 2 = 55

(x + 1) x = 110

Tích của hai số  nhiên liên tiếp = 110 vậy x = 10

b/ ước của 12 là: 1, 2, 3, 4, 6, - 1, - 2, - 3, - 4, - 6, 12, - 12. Bạn thay vào rồi tự tìm nhé?

Đọc tiếp...
kagezero 27/09/2017 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

1+2+...+x=55

[1+x]xX:2=55

[1+x]xX=55x2

[1+x]xX=110 =10x11

x thuôc n số liên tiếp vậy x = 10

mình chỉ biết làm câu a thôi cô mình dạy

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 17/05/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x}{3}-\frac{1}{4}=\frac{-5}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{-5}{6}+\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{3}=\frac{-7}{12}\)

\(\Rightarrow x=\frac{\left(-7\right).3}{12}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-7}{4}\)

Vậy x = \(\frac{-7}{4}\)

b) \(\frac{x+3}{15}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\left(x+3\right).3=15\)

\(\Rightarrow x+3=15:3\)

\(\Rightarrow x+3=5\)

\(\Rightarrow x=5-3\)

\(\Rightarrow x=2\)

Vậy x = 2

c) \(\frac{x-12}{4}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\left(x-12\right).2=4\)

\(\Rightarrow x-12=4:2\)

\(\Rightarrow x-12=2\)

\(\Rightarrow x=2+12\)

\(\Rightarrow x=14\)

Vậy x = 14

d) \(\frac{25}{9}-\frac{12}{13}x=\frac{7}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{12}{13}x=\frac{25}{9}-\frac{7}{9}\)

\(\Rightarrow\frac{12}{13}x=2\)

\(\Rightarrow x=2:\frac{12}{13}\)

\(\Rightarrow x=\frac{13}{6}\)

Vậy x = \(\frac{13}{6}\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Trần Cao Vỹ Lượng 17/05/2018 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{x}{3}-\frac{1}{4}=-\frac{5}{6}\)

\(\frac{x}{3}=-\frac{5}{6}+\frac{1}{4}\)

\(\frac{x}{3}=-\frac{7}{12}\)

\(x=-\frac{7}{12}\times3\)

\(\Rightarrow x=-\frac{7}{4}\)

b) \(\frac{x+3}{15}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{x+3}{15\div5}=\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow x=5-3\)

\(\Rightarrow x=2\)

c) \(\frac{x-12}{4}=\frac{1}{2}\)

\(\frac{x-12}{4\div2}=\frac{1}{2}\)

\(x=12+2\)

\(\Rightarrow x=14\)

d) tự làm nhé cũng dễ mà

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 17/05/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

y/10 =−4/8 

yx8= - 4x10

yx8= - 40

y    = - 40:8

y=-5

Đọc tiếp...
Thân Vũ Khánh Toàn 17/05/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Vì \(\frac{y}{10}\)=\(\frac{-4}{8}\)nên -4 x 10=y x 8

=>(-40)=y x 8

=> y = (-40) : 8

=> y = (-5)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Đăng 17/05/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

=>8y/80 = -40/80

 => 8y = - 40 

=> y = -5

Đọc tiếp...
Bùi Đình Nam 17/03/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

x=14 y=2

Đọc tiếp...
Vũ Đỗ Đình Đạt 17/03/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x= 14

y=2

Đọc tiếp...
dinh phi hung 17/05/2018 lúc 23:23
Báo cáo sai phạm

Các cặp (x,y) thuộc tập hợp : (14, 2), (5, 6), (2, 18), (1, 54) 

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 02/08/2016 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

 \(\left(x+10\right)+1=x-9\)số hạng

Tổng là :

 \(\left(x+10\right).\left(x-9\right)=10212\)

\(\Rightarrow\left(x+10\right)\left(x-9\right)=\left(101+10\right)\left(101-9\right)\)

\(\Rightarrow x=101\)

Đọc tiếp...
The love of Shinichi and Ran is immortal so no one can change it 02/08/2016 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Cách 1

10+11+12+13+...+X = 5106

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+...+X=5151

=> [X.(X+1)]:2=5151

X.(X+1)=10302

X.(X+1)=101.102

=>X=101

Cách 2

Từ 10 đến 19 có
19 – 10 + 1 = 10 số
Từ 20 đến 29 có
29 – 20 + 1 = 10 số
….
Chữ số hàng chục là 1 hoăc 2,3,4… thì hàng chục lần lượt là
10 x 10 = 100
20 x 10 = 200
30 x 10 = 300
….
Và mỗi hàng chục như vậy lại có hàng đơn vị có tổng đều bằng
0 + 1 + 2 + … + 9 = 45
Vậy từ 10 đến 99 có tổng bằng
100 + 200 + 300 + … + 900 + 45 x 9 ( hàng đơn vị lặp lại từ 1 đến 9 là 9 lần nên nhân 45 với 9)
= 4500 + 45 x 9 = 4905
Lại có 4905 + 100 + 101 = 5106.
Đáp số X = 101

Đọc tiếp...
Trần Hải An 02/08/2016 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Số số hạng dãy trên có là:

( x - 10 ) + 1 = x - 9 ( số hạng )

Tổng trên là:

( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 10212

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = 111 . 92

=> ( x + 10 ) . ( x - 9 ) = ( 101 + 10 ) . ( 101 - 9 )

=> x = 101

Đọc tiếp...
Minh Tuấn Nguyễn 20/01/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

x(x-y)=3/10 (1) 
y(x-y)= -3/50 (2) 
Lấy (1) chia vế theo vế cho (2) ta được 
x/y= -5 <=> x= - 5y (3) 
Thế (3)vào (2) ta được -6y^2=-3/50 <=>y= +-1/10 =>x-+1/2

mk chỉ làm ngắn gọn thôi

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Hồng Ngọc 26/12/2015 lúc 13:20
Báo cáo sai phạm

2^x+1*3^y=(3*4)^x=3^x*2^2x

3^y-x=2^x-1

y-x=x-1=0

x=y=1

Đọc tiếp...
Dragon Walker 27/05/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

a)2x+1.3y=12x

=>2x+3y=(3.4)x=3x.22x

=>3y-x=2x-1

=>y-x=x-1=0

=>x=y=1

b)10x:5y=20y

=>10x=20y.5y

=>10x=100y

=>10x=(102)y

=>10x=102y

=>x=2y

=>y=2x

c)2x=4y-1

=>2x=(22)y-1=22.(y-1)=22y-2

=>x=2y-2(1)

27y=3x+8

=>(33)y=3x+8=33y

=>x+8=3y(2)

thay 1 vao 2 ta co:

3y=2y-2+8

=>3y-2y=6

=>y=6

=>x=2y-2=2.6-2=12-2=10

=>x=6

y=10

Đọc tiếp...
do quoc khanh 19/07/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: