Giúp tôi giải toán


lupin 8 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

Giải hay làm văn vậy bạn ? 

cô gái lạnh lùng 8 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

trông thấy mà sợ lunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

cô gái lạnh lùng 8 giờ trước (21:41)
Báo cáo sai phạm

Ngô Tùng Lâm giải nhiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu wa trời

Thiên Thiên Chanyeol 15 giờ trước (13:59)
Báo cáo sai phạm

b. \(4x^2+4x-7=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x\right)^2+2.2x+1-8=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^2-8=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1-\sqrt{8}\right)\left(2x+1+\sqrt{8}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x+1-\sqrt{8}=0\\2x+1+\sqrt{8}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{\sqrt{8}-1}{2}\\x=\frac{-\sqrt{8}-1}{2}\end{cases}}\)

k mình nha bn <3 thanks nhìu hen

Kudo shinichi 18 giờ trước (11:07)
Báo cáo sai phạm

aを見つける= 175度はどれくらい尋ねるaを見つける= 175度はどれくらい尋ねる

Trần Hà trang Hôm qua lúc 23:17
Báo cáo sai phạm

A.  7 + 48 : x = 45 : 5 = 9 => 48 : x = 9 - 7 = 2 => x = 48 : 2 = 24.

Phan Bảo Ngọc Hôm qua lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

1) 120 + ( 999 - 9x) : 6) = 20

                999 - 9x : 6    = 140

                  999- 9x        = 840

                           9x       = 999 - 840

                           x          = 17 dư 7

Lã Hoàng Hải Linh Hôm qua lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a) \(2^x\)\(-\)\(64\)\(=\)\(2^6\)

    \(2^x\)\(-\)\(2^6\)\(=\)\(2^6\)

           \(2^x\)          \(=\)\(2^6\)\(+\)\(2^6\)

           \(2^x\)          \(=\) \(64\)\(+\)\(64\)

            \(2^x\)         \(=\)        \(128\)

  \(\Rightarrow\) \(2^x\)          \(=\)         \(2^7\)

b) \(\left(7x-11\right)\)\(^3\)\(=\)\(2^5\)\(.\)\(5^2\)\(+\)\(200\)

    \(\left(7x-11\right)\)\(^3\)\(=\)\(32\)\(.\)\(25\)\(+\)\(200\)

    \(\left(7x-11\right)\)\(^3\)\(=\)           \(1000\)

    \(\left(7x-11\right)\)\(^3\)\(=\)            \(10^3\)

\(\Rightarrow\)\(7x-11\)\(=\)\(10\)

               \(7x\)       \(=\)\(10+11\)

               \(7x\)        \(=\)    \(21\)

                  \(x\)        \(=\) \(21\)\(:\)\(7\)

                 \(x\)         \(=\)      \(3\)

Despacito Hôm qua lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

a) \(2^x-64=2^6\)

\(2^x=2^6+64\)

\(2^x=64+64\)

\(2^x=128\)

\(2^x=2^7\)

\(\Rightarrow x=7\)

vay \(x=7\)

b) \(\left(7x-11\right)^3=2^5.5^2+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=800+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=1000\)

\(\left(7x-11\right)^3=10^3\)

\(\Rightarrow7x-11=10\)

\(\Rightarrow7x=21\)

\(\Rightarrow x=3\)

vay \(x=3\)

leminhduc Hôm qua lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a, 2x-64=26

=> 2x-64=64

=> 2x=64-64

=> 2x=0

=> x=0

b, (7x-11)3=25.52+200

=> (7x-11)3=32.25+200

=> (7x-11)3=1000

=> (7x-11)3=103

=> 7x-11=10

=> 7x=10+11

=> 7x=21

=> x=21:7

=> x=3

Nguyễn Trúc Quỳnh Hôm qua lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

(6.x-72):2-84=5628:28

(6.x-72):2-84=201

(6.x-72):2=201-84=117

6.x-72=117:2

6.x-72=58,5

6.x=58,5+72=130,5

x=130,5:6=21,75

Despacito Hôm qua lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^4-10^0=80\)

\(\left(2x+1\right)^4-1=80\)

\(\left(2x+1\right)^4=81\)

\(\left(2x+1\right)^4=3^4\)

\(\Rightarrow2x+1=3\)

\(\Rightarrow2x=2\)

\(\Rightarrow x=1\)

vay \(x=1\)

mk giup ban roi, gio ban giup lai mk di

nho k cho mk day

Bùi Tiến Vỹ Hôm qua lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

(​2.x + 1)4​ -100​= 80

(​2.x + 1)4​ -1=80

(​2.x + 1)4​=80+1=81

2x^4+1=81

2x^4=81-1=80

x^4=80:4=20

=>

Trần Hoàng Việt Hôm qua lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(2.x+1\right)^4-10^0=80\)

\(\Leftrightarrow\left(2.x+1\right)^4-1=80\)

\(\Leftrightarrow\left(2.x+1\right)^4-81=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2.x+1\right)^2\right]^2-9^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2.x+1\right)^2-9\right].\left[\left(2.x+1\right)^2+9\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2.x+1\right)^2-3^2\right].\left[4x^2+4x+10\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2.x-1-3\right).\left(2.x-1+3\right)\right].\left[4x^2+4x+10\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left[\left(2.x-4\right).\left(2.x+2\right)\right].\left[4x^2+4x+10\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\left(2.x-4\right).\left(2.x+2\right).\left[4x^2+4x+10\right]=0\)

Tự làm tiếp nha có 2 nghiệm

Despacito 19/09 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm

a) \(2^x=16\)

\(2^x=2^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

vay \(x=4\)

b) \(4^x=64\)

\(4^x=4^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

vay \(x=3\)

c) \(15^x=225\)

\(15^x=15^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

vay \(x=2\)

d) \(2^x-15=17\)

\(2^x=32\)

\(2^x=2^5\)

\(\Rightarrow x=5\)

vay \(x=5\)

e) \(2^x-64=2^6\)

\(2^x=2^6+64\)

\(2^x=128\)

\(2^x=2^7\)

\(\Rightarrow x=7\)

vay \(x=7\)

f) \(\left(7x-11\right)^3=2^5.5^2+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=800+200\)

\(\left(7x-11\right)^3=1000\)

\(\left(7x-11\right)^3=10^3\)

\(\Rightarrow7x-11=10\)

\(\Rightarrow7x=21\)

\(\Rightarrow x=3\)

vay \(x=3\)

Minh Anh 19/09 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

a, x=4

b, x=3

c, x=2

d, =2

optimus prime Hôm qua lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

4x:17=0

4x=0

x=0

Irisphan 19/09 lúc 22:37
Báo cáo sai phạm

Mình ghi rõ ràng rồi đó . Đầy đủ các bước luôn

Irisphan 19/09 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

4x : 17 = 0

4x        = 0 . 17

4x.       = 0

 x.        = 0 : 4

 x.        = 0

Phạm Vũ Đức Duy 18/09 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

Để (2x-4)^7=(2x-4)^3 thì 2x - 4 = 0 hoặc 2x - 4 = 1

Th1:  2x - 4 = 0

         2x      = 0 + 4 = 4

           x      = 4 : 2

           x      = 2

TH2:    2x - 4 = 1

            2x      = 1 + 4 = 5

              x = 2,5

Vậy x =  2 hoặc x = 2,5

    

Nguyen ngoc dat 18/09 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Bạn xem lại đề 

7^3 = 343

6^3 = 216

Vậy làm sao làm được bạn 

nguyen thanh phu Hôm qua lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

theo minh thi :[a]x+0

Nguyễn Việt Hoàng CTV 18/09 lúc 10:52
Báo cáo sai phạm

Ta có ví dụ :

Nếu x = 0 thì x . x = x sẽ bằng 0 x 0 = 0 ( sai )

Nếu x = 1 thì x . x = x sẽ bằng 1 x 1 = 1 ( đúng )

=> Chọn ý B

Phạm Tuấn Đạt 16/09 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

\(2x-3=x-\left(\frac{-1}{2}\right)\)

\(\Rightarrow2x-3=x+\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow2x=x+\frac{1}{2}+3\)

\(\Rightarrow2x-x=\frac{1}{2}+3\)

\(\Rightarrow x=\frac{7}{2}\)

Nguyễn Công Chiến 16/09 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

ủa cái đó là x-x

Trần Hải Quang 16/09 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

2x-x+\(\frac{1}{2}\)=3

2x-x=3-\(\frac{1}{2}\)

2x-x=\(\frac{5}{2}\)

x-x=\(\frac{5}{2}\): 2

x-x=\(\frac{5}{4}\)

nguyen minh trang Hôm qua lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

(1+2+3+4+....+19+20)-0=0

[(20-1):1+1]-0=0

20-X=0

      X=20-0(TÌM SỐ TRỪ)

       X=20

Trần Minh Hoàng 16/09 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 19 + 20 - x = 0

\(\Rightarrow\)1 + 2 + 3 + 4 + ... + 19 + 20 = x

\(\Rightarrow\)(20 + 1) . 20 : 2 = x

\(\Rightarrow\)x = 210

Tuấn Kid 16/09 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

x=210

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: