Giúp tôi giải toán và làm văn


Sosuke CTV 10 giờ trước (16:06)
Báo cáo sai phạm

(7 - x)(1 + x) < 0

<=> x = 7; -1

<=> x < -1 <=> x = -2 <=> (7 + 2)(1 - 2) < 0 <=> -9 < 0 (thỏa mãn)

<=> -1 < x < 7 <=> x = 0 <=> (7 - 0)(1 + 0) < 0 <=> 7 < 0 (loại)

<=> x > 7 <=> x = 8 <=> (7 - 8)(1 + 8) < 0 <=> -9 < 0 (thỏa mãn) 

Vậy:...

Đọc tiếp...
tam mai 13 giờ trước (14:01)
Báo cáo sai phạm

1. a) x^2=16=>x=+_4

b)x^2=36=>x=+_6

c)x^2=49=>x=+_7

d) x-1=+_5

+) x-1=5

=>x=6

+)x-1=-5

=>x=-4

e) (x+3)^2=-1( vô lý)

ko cs gtri của x

f) (2x+7)^2=36=>2x+7=+_6

+) 2x+7=6

x=-1/2

+) 2x+7=-6

=>x=-13/2

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 12 giờ trước (14:10)
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

a) \(3-\sqrt{x}=0\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=3\)

\(\Rightarrow x=9\)

Vậy x=9

b) \(2\sqrt{x-1}=27\)

\(\Rightarrow\sqrt{x-1}=\frac{27}{2}\)

\(\Rightarrow x-1=\frac{729}{4}\)

\(\Rightarrow x=\frac{733}{4}\)

Vậy ...

c) \(\frac{5}{11}\sqrt{x}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\)

\(\Rightarrow\frac{5}{11}\sqrt{x}=\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\sqrt{x}=\frac{11}{10}\)

\(\Rightarrow x=\frac{121}{100}\)

Đọc tiếp...
tam mai 12 giờ trước (14:08)
Báo cáo sai phạm

2. a) \(\sqrt{x}\)=3=>x=9

c) 5/11\(\sqrt{x}\)=1/2

\(\sqrt{x}=\)11/10

x=121/100

b) \(\sqrt{x-1}=13,5\)

x-1=182,25

x=183,25

Đọc tiếp...
headsot96 4 giờ trước (22:58)
Báo cáo sai phạm

a)\(2^{x+1}.2^y=12^x=>2^{x+y+1}=2^{2x}.3^x=>2^{x+y+1}:2^{2x}=3^x=>2^{y+1-x}=3^x\)

Mà (2;3)=1 nên \(y+1-x=x=0=>y=-1\)

Vậy x=0,y=-1

b)\(10^x:5^y=20^y=>2^x.5^x:5^y=2^{2y}.5^y\)

\(=>2^{x-2y}=5^{y-x}\)

Mà (2,5)=1 nên \(x-2y=y-x=>x=y=0\)

Vậy x=y=0

Đọc tiếp...
•๖ۣۜTɦĭêη ๖ۣۜTàĭ⁀ᶦᵈᵒᶫ CTV 14 tháng 7 lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

\(\frac{0,25\cdot x}{x}=\frac{5}{6}:0,125\)

\(\Leftrightarrow\frac{\frac{25}{100}\cdot x}{x}=\frac{5}{6}:\frac{125}{1000}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\frac{1}{4}\cdot x}{x}=\frac{5}{6}:\frac{1}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\frac{1}{4}\cdot x}{x}=\frac{40}{6}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{4}\cdot x=\frac{40}{6}\cdot x\)

=> x không thỏa mãn

Đọc tiếp...
T.Ps 12 tháng 7 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\left(x-1\right)^{x+2}=\left(x-1\right)^{x+6}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^x.\left(x-1\right)^2=\left(x-1\right)^x.\left(x-1\right)^6\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^x\left[\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)^6\right]=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\left(x-1\right)^x=0\\\left(x-1\right)^2-\left(x-1\right)^6=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\\left(x-1\right)^2\left[1-\left(x-1\right)^4\right]=0\left(1\right)\end{cases}}}\)

Tiếp tục xét (1)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\1-\left(x-1\right)^4=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\\left(x-1\right)^4=1\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}}\)

Vậy \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
T.Ps 12 tháng 7 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

#)Góp ý :

K có ns đâu :v, mak bài tui bổ sung thêm x = 0 ns nhé

Đọc tiếp...
vuongnam 12 tháng 7 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

có cách nào dễ hiểu hơn không

Đọc tiếp...
khánh ly 12 tháng 7 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

lê ngọc khuê ơi cô giáo mình giao bài thế bạn ạ

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Yến 12 tháng 7 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

a) 16/5 × x = 18/5 + 32/5

16/5 × x = 10

x = 10 ÷ 16/5

x = 25/8

b) 7/8 ÷ ( x + 7/2 ) = 3/28

x + 7/2 = 7/8 ÷ 3/28 = 49/6

x = 49/6 - 7/2

x = 14/3

c) x ÷ 1/7 - 13/14 = 18/15

x ÷ 1/7 = 18/15+ 13/14= 149/70

x = 149/70 × 1/7 = 149/490

d) ( x - 1/2) × 5/3 = 5/4

× - 1/2 = 5/4 ÷ 5/3 = 3/4

× = 3/4 + 1/2 =5/4

Giải:

Ta có 1/2 = 1×3/2×3 = 3/6

Vậy 3/4  số công nhân tổ 1 = 3/6 số công nhân tổ 2

Hay 1/4 số công nhân tổ 1 = 1/6 số công nhân tổ 2

Tỉ số giữa số công nhân tổ 1 và tổ 2 là 4/6

Nhà máy có tất cả số công nhân là 16 ÷ ( 6 - 4 ) × ( 6 + 4 ) = 80 ( công nhân )

Có gì bạn tính lại nhé, mình tính nhẩm nên sợ sai

    

      

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Khuê 12 tháng 7 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

bài 2 đề sai thì phải vì 3/4 số công nhân tổ 1 bằng 1/2 số công nhân tổ 2 nghĩa là tỉ số công nhân tổ 1 bằng 2/3 số công nhân tổ 2 mà số công nhân tổ 1 lại nhiều hơn số công nhân tổ 2

Đọc tiếp...
hakiri soma *[ MCU ]* Bastkoo *{ Dino }* 12 tháng 7 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

giải

nếu 3 vỏ kẹo đỏi được 1 cục kẹo thì An ăn hết 27 cái thì được 27 vỏ kẹo 

suy ra 27 : 3 = 9 cái kẹo

bạn an tiếp tụp ăn thì được thêm 9 cái vỏ bạn đổi 

suy ra 9:3 = 3 cái kẹo

bạn an lại ăn  3 cái đo thì được 3 vỏ kẹo bạn lại đỏi 

suy ra 3: 3 = 1 cái kẹo

bạ ăn thì dư ra 1 cái vỏ không thể đỏi được nên

suy ra bạn An ăn hết là

27+9 + 3 + 1=40 cái 

đáp số an ăn 40 cái

hok ttots

Đọc tiếp...
kyouka hakiri soma 12 tháng 7 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

giải

nếu 3 vỏ kẹo đỏi được 1 cục kẹo thì An ăn hết 27 cái thì được 27 vỏ kẹo 

suy ra 27 : 3 = 9 cái kẹo

bạn an tiếp tụp ăn thì được thêm 9 cái vỏ bạn đổi 

suy ra 9:3 = 3 cái kẹo

bạn an lại ăn  3 cái đo thì được 3 vỏ kẹo bạn lại đỏi 

suy ra 3: 3 = 1 cái kẹo

bạ ăn thì dư ra 1 cái vỏ không thể đỏi được nên

suy ra bạn An ăn hết là

27+9 + 3 + 1=40 cái 

đáp số an ăn 40 cái

hok ttots

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 12 tháng 7 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

Bài toán này khá đơn giản.

Đọc tiếp...
๖ACE✪Hoàngミ★Việtツ 12 tháng 7 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

\(5.3^{x+1}-4.3^{x-2}=393\)

\(5.3^x.3-4.3^x:9=393\)

\(3^x\left(15-\frac{4}{9}\right)=393\)

\(3^x\frac{131}{9}=393\)

\(3^x=27\)

\(3^x=3^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
•长๏ʂαƙĭ ๖ۣۜYυησ ㋡༉ 12 tháng 7 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

Sửa lại câu a) một chút nha..........

\(2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=\frac{4}{5}:2\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=\frac{2}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}-\frac{2}{5}\)(QT: muốn tìm số trừ ta lấy SBT trừ ik hiệu)

\(\Rightarrow\frac{1}{x+1}=\frac{1}{10}\)

\(\Rightarrow x+1=10\)

\(\Rightarrow x=9\)

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương 12 tháng 7 lúc 7:40
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+\frac{2}{20}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=\frac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow2\times\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow2\times\left(\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow2\times\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow2\times\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=\frac{4}{5}:2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=\frac{2}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+1}=\frac{2}{5}-\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+1}=\frac{4}{10}-\frac{5}{10}=\frac{-1}{10}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+1}=\frac{4}{10}-\frac{5}{10}=\frac{1}{-10}\)

\(\Leftrightarrow x+1=-10\)

\(\Leftrightarrow x=-10-1\)

\(\Leftrightarrow x=-11\)

Hông chắc !!! <3

b) Đề khó hiểu vậy, nếu đề là : \(x+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1\)thì làm như sau nha

\(x+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=1\)

\(\Leftrightarrow x+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)=1\)

\(\Leftrightarrow x+1=1\)

\(\Leftrightarrow x=1-1\)

\(\Leftrightarrow x=0\)

Rất vui vì giúp đc bạn <3

Đọc tiếp...
Thiên Thiên 12 tháng 7 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

Cô mk giao thế, bó tay.com. Ko bỏ trị tuyệt đối đi vô lý như thế chứ

Đọc tiếp...
Sooya 11 tháng 7 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

x  -  (5/6 - x) = x - 2/3

=> x - 5/6 + x = x - 2/3

=> x + x - x = -2/3 + 5/6

=> x = 1/6

vậy_

Đọc tiếp...
Xyz 11 tháng 7 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

\(x-\left(\frac{5}{6}-x\right)=x-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x-\frac{5}{6}+x=x-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x+x-\frac{5}{6}=x-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow2x-\frac{5}{6}=x-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow2x-x=\frac{5}{6}-\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1}{6}\)

Đọc tiếp...
Aoidễthương 11 tháng 7 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Mơn bn nhiều <3

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 tháng 7 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

2a) Ta có: \(\frac{x}{y}=\frac{5}{7}\) => \(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

   \(\frac{x}{5}=\frac{y}{7}=\frac{x+y}{5+7}=\frac{4,08}{12}=0,34\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{5}=0,34\\\frac{y}{7}=0,34\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=0,34.5=1,7\\y=0,34.7=2,38\end{cases}}\)

Vậy x = 1,7; y = 2,38

b) Ta có: \(\frac{x}{y}=-\frac{3}{7}\) => \(\frac{x}{-3}=\frac{y}{7}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \(\frac{x}{-3}=\frac{y}{7}=\frac{x-y}{-3-7}=\frac{-40}{-10}=4\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{-3}=4\\\frac{y}{7}=4\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=4.\left(-3\right)=-12\\y=4.7=28\end{cases}}\)

vậy x = -12; y = 28

c) Ta có: \(\frac{x}{y}=\frac{3}{5}\) => \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}\)

Đặt : \(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=k\) => \(\hept{\begin{cases}x=3k\\y=5k\end{cases}}\) (*)

Khi đó, ta có: xy = 1215

hay 3k. 5k = 1215

=> 15k2 = 1215

=> k2 = 1215 : 15 = 81

=> k = \(\pm\)

Thay k = \(\pm\)9 vào (*), ta được:

+) x = 3. (\(\pm\)9) = \(\pm\)27

+) y = 5. (\(\pm\)9) = \(\pm\)45

Vậy ...

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 11 tháng 7 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

1a) \(0,31:0,91=x:\frac{49}{3}\)

=> \(\frac{0,31}{0,91}=\frac{3x}{49}\)

=> \(3x=\frac{3}{7}.49\)

=> \(3x=21\)

=> \(x=21:3=7\)

b) \(6,88:x=12:27\)

=> \(\frac{6,88}{x}=\frac{12}{27}\)

=> \(x=6,88:\frac{4}{9}\)

=> \(x=15,48\)

c) \(\frac{25}{3}:\frac{35}{3}=13:2x\)

=> \(\frac{13}{2x}=\frac{5}{7}\)

=> \(2x=13:\frac{5}{7}\)

=> \(2x=\frac{91}{5}\)

=> \(x=\frac{91}{5}:2=\frac{91}{10}\)

d) \(\left(x-1\right):24,5=5:8,75\)

=> \(\frac{x-1}{24,5}=\frac{5}{8,75}\)

=> \(x-1=\frac{4}{7}.24,5\)

=> \(x-1=14\)

=> \(x=14+1=15\)

Đọc tiếp...
Ngọc Nguyễn 10 tháng 7 lúc 9:28
Báo cáo sai phạm

a.( x + 17 ) . 21 - 3 = 7

   ( x + 17 ) .21 = 10

     x + 17 = \(\frac{10}{21}\)

      x = \(\frac{10}{21}-17\)

     x = -\(\frac{347}{21}\)

Vậy ...

b. 5 x - 1  13 = 612

  5 x - 1  = 612 + 13

  5 x - 1 = 625

  5 x - 1 = 54

\(\Rightarrow\) x - 1 = 4  

          x = 5

Vậy...

c. 218 - 5.( x + 8 ) = 25 : 22

   218 - 5.( x + 8 ) = 25 : 4

   218 - 5.( x + 8 ) = \(\frac{25}{4}\)

    5.( x + 8 ) = 218 - \(\frac{25}{4}\)

   5.( x + 8 ) = \(\frac{847}{4}\)

x + 8 = \(\frac{847}{4}:5\)

x + 8 = \(\frac{847}{20}\)

 x = \(\frac{847}{20}-8\)

 x =\(\frac{687}{20}\)

Vậy .....

d.4 . 3x = 36

   3x = 9

   3x = 32

\(\Rightarrow\) x = 2

Vậy x = 2

e. 3x= 32. 9

    3x = 32 . 32

     3x = 34

\(\Rightarrow\) x = 4

Vậy x = 4

f. 23x +4 = 1024

   23x + 4 = 210

   \(\Rightarrow\) 3x + 4 = 10

             3x = 6

              x = 2

Vậy ....

g . 3.( x + 6 ) + 72 = 42 . 32

      3.( x + 6 ) +  72 = 16. 9

       3.( x + 6 )  + 72 = 144

       3. ( x + 6 ) = 144 - 72

      3. ( x + 6 ) = 72

          x + 6 = 24

          x = 18

Vậy.....

i. ( 21 + x ) : 9 = 95 . 94

   ( 21 + x ) : 9 = 99

    21 + x  = 99 . 9

    21 + x = 910

     x = 910 - 21

    x = 3486784380

Vậy .....

Đọc tiếp...
Dieu Nguyen 10 tháng 7 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

a)  \(\left(x+17\right)\)x 21 -3 =7

(x+17) x21=7+3

(x+17)  x 21=10 

(x+17)= 10 : 21

(x+17)=\(\frac{10}{21}\)

x=\(\frac{10}{21}\)  - 17 

Đọc tiếp...
Vy Thị Hoàng Lan 10 tháng 7 lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(x+17\right)\times21-3=7\)

\(\Rightarrow\left(x+17\right)\times21=10\)

\(\Rightarrow x+17=\frac{10}{21}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{347}{21}\)

\(b,5^{x-1}-13=612\)

\(\Rightarrow5^{x-1}=625\)

\(\Rightarrow5^{x-1}=5^4\)

\(\Rightarrow x-1=4\)

\(\Rightarrow x=5\)

\(c,218-5\times\left(x+8\right)=25:2^2\)

\(\Rightarrow218-5\left(x+8\right)=\frac{25}{4}\)

\(\Rightarrow-5\left(x+8\right)=\frac{847}{4}\)

\(\Rightarrow x+8=-\frac{847}{20}\)

\(\Rightarrow x=\frac{1007}{20}\)

\(d,4.3^x=36\)

\(\Rightarrow3^x=9\)

\(\Rightarrow3^x=3^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(e,3^x=3^2.9\)

\(\Rightarrow3^x=3^2.3^2\)

\(\Rightarrow3^x=3^4\)

\(\Rightarrow x=4\)

\(f,2^{3x+4}=1024\)

\(\Rightarrow2^{3x+4}=2^{10}\)

\(\Rightarrow3x+4=10\)

\(\Rightarrow3x=6\)

\(\Rightarrow x=2\)

\(g,3\left(x+6\right)+72=4^2.3^2\)

\(\Rightarrow3\left(x+6\right)+72=144\)

\(\Rightarrow3\left(x+6\right)=72\)

\(\Rightarrow x+6=24\)

\(\Rightarrow x=18\)

\(i,\left(21+x\right):9=9^5.9^4\)

\(\Rightarrow\left(21+x\right):9=9^9\)

\(\Rightarrow21+x=9^{10}\)

\(\Rightarrow x=9^{10}-21\)

\(\Rightarrow x=3486784380\)

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 8 tháng 7 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Giờ rảnh mới giải được >>

\(b)\left(x-3\right)^{2020}+\left(2y+1\right)^{2018}=0\)

Ta có :

\(\hept{\begin{cases}\left(x-3\right)^{2020}\ge0\forall x\\\left(2y+1\right)^{2018}\ge0\forall x\end{cases}}\)

Để \(\left(x-3\right)^{2020}+\left(2y+1\right)^{2018}=0\)cần :

\(\hept{\begin{cases}x-3=0\\2y+1=0\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=3\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy \(\hept{\begin{cases}x=3\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}}\)là các giá trị cần tìm

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 8 tháng 7 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

\(e)\frac{x+4}{x-2}< 0\left(x\ne0\right)\)

Trường hợp 1 :

\(\hept{\begin{cases}x+4< 0\\x-2>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< -4\\x>2\end{cases}}}\Rightarrow x\in\left\{\varnothing\right\}\)

Trường hợp 2:

\(\hept{\begin{cases}x+4>0\\x-2< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>-4\\x< 2\end{cases}\Rightarrow-4< x< 2}}\)

Kết hợp với điều kiện :\(x\ne0\Rightarrow-4< x< 2\)và \(x\ne0\)là các giá trị cần tìm

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 8 tháng 7 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

\(d)\left(x-3\right)\left(x+5\right)< 0\)

Trường hợp 1 :

\(\hept{\begin{cases}x-3>0\\x+5< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>3\\x< -5\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{\varnothing\right\}}\)

Trường hợp 2:

\(\hept{\begin{cases}x-3< 0\\x+5>0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x< 3\\x>-5\end{cases}\Rightarrow}-5< x< 3}\)

Vậy \(-5< x< 3\)là các giá trị cần tìm

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
anh_tuấn_bùi 8 tháng 7 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

2019.( 3x - 9 ) = 0

3x - 9 = 0

3x = 9

x = 3

2020.( 8 - 2x ) = 0

8 - 2x = 0

2x = 8

x = 4

Đọc tiếp...
♈♐๖ۣۜShizu ²k⁷ ♥ ƘŞℑ⁀ᶦᵈᵒᶫ⁹² 8 tháng 7 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

1) 2019 . (3x - 9) = 0

=> 3x - 9 = 0 (Do 2019 \(\ne\)0)

=> 3x = 0 + 9

=> 3x = 9

=> x = 9 : 3

=> x = 3 

2) 2020 . (8 - 2x) = 0

=> 8 - 2x = 0 (Do 2020 \(\ne\)0)

=> 2x = 8 - 0

=> 2x = 8

=> x = 8 : 2

=> x = 4

~Study well~

#KSJ

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ๖ۣۜ★彡๖ۣۜ❖Sĭℓεηт❄๖ۣۜBυℓℓッᴾᴿᴼシ 8 tháng 7 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

Bài 1

\(2019\left(3x-9\right)=0\)

\(3x-9=0\)

\(3x=9\)

\(x=3\)

Bài 2

\(2020\left(8-2x\right)=0\)

\(8-2x=0\)

\(2x=8\)

\(x=4\)

Đọc tiếp...
•๖ۣۜHαηαƙĭ ™ _ ♕⁀ᶦᵈᵒᶫ 7 tháng 7 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

x : 1 : 2 x 3 = 60 

x : 1 : 2 = 60 x 3 

x : 1 : 2 = 180 

x : 1 = 180 x 2 

x : 1 = 360 

x = 360 x 1 = 360 

Học tốt

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 7 tháng 7 lúc 10:49
Báo cáo sai phạm

\(x:1:2\cdot3=60\)

\(x:1:2=60:3\)

\(x:1:2=20\)

\(x:1=20\cdot2\)

\(x:1=40\)

\(x=40\cdot1\)

\(x=40\)

\(\cdot\)là dấu nhân bạn nhé

Đọc tiếp...
๖ۣۜƝƘ☆ŤŔầŃ➻❥VăŃ➻❥ŃÁM❖︵ 7 tháng 7 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm
  • •๖ۣۜHαηαƙĭ ™ _ ♕⁀ᶦᵈᵒᶫ

60:3 

ko pk là 60 .3 

 
Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

Sửa lại giúp mk: \(\left(n-x\right)\left(x+n\right)=99\)

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 11 tháng 7 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Có: x,x+99 là scp

thì bản chất x là scp rồi!

Đặt: \(x=a^2\)(a thuộc N*) Đặt vậy vì cho dù a âm đi nữa tìm x thì giá trị không đổi

Tới đây ta có:\(x^2+99=n^2\)

\(\Leftrightarrow\left(x-n\right)\left(x+n\right)=99\)

Chia TH giải ra x.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: