Giúp tôi giải toán và làm văn


MMS_Hồ Khánh Châu 3 tháng 6 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1. Để A có nghĩa thì \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^3-x\right)-\left(2x-2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x^2-1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\left(x-1\right)\left(x+1\right)-2\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2+x-2\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-1+x-1\right)\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left[\left(x+1\right)\left(x-1\right)+\left(x-1\right)\right]\left(x-1\right)\ne0\)

\(\Rightarrow\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)\ne0\)

\(\Rightarrow x\ne1;x\ne-2\)

2. \(A=\frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x-2}=\frac{\left(x^2-1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left[\left(x-1\right)\left(x+1\right)\right]^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}\)

                                                    \(=\frac{\left(x-1\right)^2.\left(x+1\right)^2}{\left(x-1\right)^2\left(x+2\right)}=\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}\)

3/ Để A < 1 \(\Leftrightarrow\frac{\left(x+1\right)^2}{x+2}< 1\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2< x+2\)

                                                        \(\Leftrightarrow x^2+2x+1< x+2\)

                                                         \(\Leftrightarrow x^2+x< 1\)

                                                           \(\Leftrightarrow x.\left(x+1\right)< 1\)

Vậy .....

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Quyên 3 tháng 6 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1. A có nghĩa khi \(x^3-3x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2-x^2-x-2x-2\ne0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-2\left(x+1\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2-x-2\right)\ne0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x^2+x-2x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)\left(x+1\right)\left(x-2\right)\ne0\)
\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)\ne0\Leftrightarrow x-2\ne0\)(do \(\left(x+1\right)^2\ge0\)\(\Leftrightarrow x\ne2\)

2. Ta có :

Tử = \(x^4-2x^2+1=x^4-x^3+x^3-x^2-x^2+x-x+1\)

=\(x^3\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)-x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

=\(\left(x-1\right)\left(x^3+x^2-x-1\right)=\left(x-1\right)\left[x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)\right]\)

=\(\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2-1\right)=\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)\)

\(=\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2\)

Vậy \(A=\frac{\left(x+1\right)^2\left(x-1\right)^2}{\left(x+1\right)^2\left(x-2\right)}=\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}\)

3. \(A< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}< 1\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)^2}{x-2}-1< 0\Leftrightarrow\frac{x^2-2x+1-x+2}{x-2}< 0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^2-3x+3}{x-2}< 0\)ta có \(x^2-3x+3=x^2-2.\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}+\frac{3}{4}=\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{3}{4}>0\)

\(\Rightarrow\)(1) \(\Leftrightarrow x-2< 0\Leftrightarrow x< 2\)(Thỏa mãn)

Vậy x<2 thì A<1

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 23 tháng 1 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Trl:

\(x^3=64\)

\(\Rightarrow x^3=4^3\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vậy x = 4

Đọc tiếp...
刘梦 23 tháng 1 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

       x3 = 64 

       x3 = 43

=>   x = 4 

Vậy x = 4 

Đọc tiếp...
Tomioka Giyuu 23 tháng 1 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

x\(^3\) = 64 suy ra x=4

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 23 tháng 1 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Trl:

-x + 3 = -6

=> -x = -6 - 3

=> -x = -9

=> x = 9

Vậy  x = 9

p/s : Lớp 5 mà đã học số âm sao o_o 

Đọc tiếp...
刘梦 23 tháng 1 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

- x + 3 = - 6 

 - x = - 6 - 3 

- x = - 9 

=> x = 9 

Vậy x = 9 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 23 tháng 1 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

thì x=9

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 23 tháng 1 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Trl:

\(2x-26=52\)

\(\Rightarrow2x=52+26\)

\(\Rightarrow2x=78\)

\(\Rightarrow x=78:2\)

\(\Rightarrow x=39\)

Vậy x = 39


 

Đọc tiếp...
刘梦 23 tháng 1 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

2x - 26 = 52 

2x = 52 + 26 

2x = 78

x = 78 : 2 

x = 39

Vậy x = 39 

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 23 tháng 1 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

\(2x-26=52\)

\(\Leftrightarrow2x=78\)

\(\Leftrightarrow x=39\)

Vậy ..............

Đọc tiếp...
Hatsumine Miku 27 tháng 7 2018 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

Ta có: x.(x - y) = \(\frac{3}{10}\)(1)

           y.(y - x) = \(\frac{3}{50}\)

lấy (1) chia y.(y-x)=\(\frac{3}{50}\), ta được:

\(\frac{x}{y}=-5\)

\(\Leftrightarrow x=-5y\)(2)

Thay (2) vào y. (y - x) = \(\frac{3}{50}\), ta lại được:

-6y2 = \(\frac{-3}{50}\)

y = \(\frac{1}{10}\Rightarrow x=\frac{1}{2}\)

y = \(\frac{-1}{10}\Rightarrow x=\frac{-1}{2}\)

Vậy y = \(\frac{1}{10}\); x = \(\frac{1}{2}\)

       y = \(\frac{-1}{10}\); x = \(\frac{-1}{2}\)

Đọc tiếp...
Minh Tuấn Nguyễn 20 tháng 1 2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

x(x-y)=3/10 (1) 
y(x-y)= -3/50 (2) 
Lấy (1) chia vế theo vế cho (2) ta được 
x/y= -5 <=> x= - 5y (3) 
Thế (3)vào (2) ta được -6y^2=-3/50 <=>y= +-1/10 =>x-+1/2

mk chỉ làm ngắn gọn thôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 25 tháng 1 2019 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

(x-3)+(x-2)+(x-1)+...+10+11=11

=>(x-3)+(x-2)+(x-1)+1+...+10=0

=>[(x-3)+(x-2)+(x-1)]+[1+2+3+...+10]=0

=>(x-3)+(x-2)+(x-1)+55=0

=>(x-3)+(x-2)+(x-1)=-55

Đọc tiếp...
vuonghainam 1 tháng 2 2019 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

à mình làm sai đoan cuối là 

Vì n > 0 nên x+7 =0

                    =>x=-7

Đọc tiếp...
vuonghainam 1 tháng 2 2019 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

(x+3)+(x+2)+(x+1)+...+10+11=11

(x+3)+(x+2)+(x+1)+...+10=11-11

(x+3)+(x+2)+(x+1)+...+10=0

Gọi số số hạng phía trái là n (n>0) ta có

[(n+3)+10].n : 2 = 0

(n+7).n = 0

Vì n > 0 nên n+7=0

                    =>n = -7

Đọc tiếp...
nhất sông núi 5 tháng 11 2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

  
Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 5 tháng 1 2019 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

Đọc tiếp...
hung nguyen duy 22 tháng 1 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

<script>window.alert(“test”)</script>

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 5 tháng 8 2016 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

(x + 1 ) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 100) = 7450

(x + x + x + ... + x) + (1 + 2 + 3 + ... + 100) = 7450

     100 số x                    100 số hạng

100.x + (1 + 100).100:2 = 7450

100.x + 101.50 = 7450

100.x + 5050 = 7450

100.x = 7450 - 5050

100.x = 2400

x = 2400 : 100

x = 24

Vậy x = 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh 4 tháng 1 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ... + ( x + 100 ) = 7450

( x + x + x + ... + x ) + ( 1 + 2 + 3 + ... + 100 )= 7450

100x + 5050 = 7450

100x = 7450 - 5050

100x = 2400

x = 2400 :100

x = 24

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh 4 tháng 1 2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

( x + 1 ) + ( x + 2 ) + ( x + 3 ) + ... + ( x + 100 ) = 7450

( x + x + x + ... + x ) + ( 1 + 2 + 3 + ... + 100 )= 7450

100x + 5050 = 7450

100x = 7450 - 5050

100x = 2400

x = 2400 :100

x = 24

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 19 tháng 1 lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-2\right)^2=\left(x-2\right)^4\)

\(\left(x-2\right)^2-\left(x-2\right)^4=0\)

\(\left(x-2\right)^2.\left[1-\left(x-2\right)^2\right]=0\)

TH1:                                                 TH2:

\(\left(x-2\right)^2=0\)                      \(1-\left(x-2\right)^2=0\)

\(x-2=0\)                               \(\left(x-2\right)^2=1\)

         \(x=0+2\)                          * x-2=1               * x-2=-1

           \(x=2\)                                       x=1+2                 x=-1+2

                                                                  x=3                     x=1

vậy x=2 hoặc x=3 hoặc x=1

Đọc tiếp...
Longhunter gaming 24 tháng 1 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

-1 mũ chẵn =1 mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học) 19 tháng 1 lúc 9:19
Báo cáo sai phạm

(x-2)2=(x-2)4

=>(x-2)2-(x-2)4=0

=>(x-2)2.[1-(x-2)2 ]=0

=>(x-22)=0 hoặc 1-(x-2)2=0

    (x-2)2=02             (x-2)2=1-0

 =>x-2=0                  (x-2)2 =1

     x     =0+2             (x-2)2=12

    x       =2            =>x-2=1

                                x    =1+2

                                x     =3

Vậy x\(\in\){2;3}

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 7 tháng 2 2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

(x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

(x - 7)x+1[1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 11 tháng 7 2017 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

Ta có : (x - 7)x+1 - (x - 7)x+11 = 0

=> (x - 7)x+1 [1 - (x - 7)10] = 0

<=> (x - 7)x+1 = 0 hoặc 1 - (x - 7)10 = 0

<=> x - 7 = 0 hoặc (x - 7)10 = 1

<=> x = 7 hoặc x - 7 = ± 1

=> x = 7 hoặc x = { 6 ; 8 }

Vậy x ∈ { 6; 7; 8 }

Đọc tiếp...
Lưu Thị Luyến 24 tháng 10 2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

=> (x - 7)^(x+1)= (x-7)^(x+11) 
TH1: x-7=0 => x=7 => 0^8=0^18 (TM) 
TH2: x-7=1 => x=8 (TM) 

TH3 x-7=-1=>x=6
TH4: x khác 7 và 8 => x+1=x+11 => vô lý => loại 
KL: x = 7 hoặc x=8

Đọc tiếp...
Hoàng Mạnh Đạt 18 tháng 1 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

a bằng -5

Đọc tiếp...
Trần Quốc Lâm 18 tháng 1 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a=5 bạn nhé.

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 17 tháng 1 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

a) 4.x - 15 = -75 - x

=> 4x + x = -75 + 15

=> 5x = -60

=> x = -60/5 = -12

b) 72 - 3.x = 5.x + 8

=> -3x - 5x = 8 - 72

=> -8x = -64

=> x = -64/-8 = 8

Đọc tiếp...
Me 17 tháng 1 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

a, \(4\cdot x-15=-75-x\)

\(4x+x=-75+15\)

\(5x=-60\)

\(x=-60\text{ : }5\)

\(x=-12\)

b, \(72-3\cdot x=5\cdot x+8\)

\(5x+3x=72-8\)

\(8x=64\)

\(x=64\text{ : }8\)

\(x=8\)

Đọc tiếp...
Fudo CTV 17 tháng 1 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

                                                           Bài giải

a, \(4\cdot x-15=-75-x\)

\(4x+x=-75+15\)

\(5x=-60\)

\(x=-60\text{ : }5\)

\(x=-12\)

b, \(72-3\cdot x=5\cdot x+8\)

\(5x+3x=72-8\)

\(8x=64\)

\(x=64\text{ : }8\)

\(x=8\)

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 4 tháng 5 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow a=5m;b=3m\left(m\inℕ^∗\right)\)

\(\frac{b}{c}=\frac{12}{21}\Rightarrow b=12n;c=21n\left(n\inℕ^∗\right)\)

\(\frac{c}{d}=\frac{6}{11}\Rightarrow c=6k;d=11k\left(k\inℕ^∗\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3m=12n\\4n=6k\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3n⋮12\\4n⋮6\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}n⋮4\\2n⋮3\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}n⋮4\\n⋮3\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow n\in BC\left(3,4\right)\)

Mà b nhỏ nhất \(\Rightarrow n\in BCNN\left(3,4\right)=12\)

\(\Rightarrow b=12\cdot12=144;c=21\cdot12=252\)

Với b=144\(\Rightarrow\frac{a}{144}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{144}=\frac{240}{144}\)

Với c=252\(\Rightarrow\frac{252}{d}=\frac{6}{11}\Rightarrow\frac{252}{d}=\frac{252}{462}\)

Vậy a=240; b=144; c=252; d=462

P/s: Mik ko biết có đúng không?(phàn tính). Phần cách làm và lí luận thì đúng rồi!!!! Đạt luôn

Đọc tiếp...
đỗ thùy trang 4 tháng 5 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

bạn tính rồi 

Đọc tiếp...
Sorano Yuuki 24 tháng 5 2017 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+\frac{1}{3.103}+...+\frac{10}{10.110}\right)x=\)\(\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{100}{1.101}+\frac{100}{2.202}+\frac{100}{3.303}+...+\frac{100}{10.101}\right)x=\)\(10.\left(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{100.110}\right)\)

\(\Rightarrow\left(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{110}\right)x=\)\(10.\left(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{110}\right)\)

\(\Rightarrow\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+\frac{1}{103}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x\)\(=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)-\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow\left[ \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow x=10\)

Đọc tiếp...
Trang Đoàn 4 tháng 5 2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

deex vậy

Đọc tiếp...
nga 28 tháng 4 2015 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

a, 5

b,2+4+6+8+...+2x=210

=>2.1+2.2+2.3+2.4+...+2.x=210

=>2.(1+2+3+4+...+x)=210

=>1+2+3+4+...+x=210:2

=>1+2+3+4+...+x=105

=>x=14

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Tuấn 26 tháng 4 2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a/ x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+30)=620  (có 31 số hạng)

=(x+x+x+..+x)+(1+2+3+4+..+30)= 620

    ( có 31 x)        (có 31 số hạng)

                                     31x+465=620

                                    31x      =620-465

                                     31x     =155

                                       x      =155:31

                                       x       =5

câu b mìk đang nghiên cứu. bn chờ mìk nha

 

 

Đọc tiếp...
Poor Google 22 tháng 3 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

a) X*31+465=620

   X =( 620-465) /31=5

Đọc tiếp...
Quang7 ( Cool Team ) 14 tháng 1 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

Trl:

\(6-7x=-48\)

\(\Rightarrow7x=-48+6\)

\(\Rightarrow7x=-42\)

\(\Rightarrow x=-42:7\)

\(\Rightarrow x=-6\)

Đọc tiếp...
Ngân 14 tháng 1 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

6-7x=-48

   7x=-48+6

    7x=-42

      x=-42:7

      x=-6

k nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Ngọc Cẩm Tú 24 tháng 3 2015 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

x= - 100

Đọc tiếp...
Conan 31 tháng 3 2017 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

x = - 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Linh 27 tháng 3 2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

x = - 100

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: