Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nguyệt Hằng 25 tháng 7 2015 lúc 8:12
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+...+\frac{2}{19.21}\right).462-\left[2.04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12=19\)

=> \(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right).462-\left[2,04:\left(x+15\right)\right]\) \(:0,12=19\)

=> \(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{21}\right).462-\left[2,04:\left(x+15\right)\right]:0,12=19\) 

=> \(\frac{10}{231}.462-\left[2,04:\left(x+15\right)\right]:0,12=19\)

=>\(20-\left[2,04:\left(x+15\right)\right]:0,12=19\)

=>\(\left[2,04:\left(x+15\right)\right]:0,12=20-19=1\)

=> \(2,04:\left(x+15\right)=1.0,12=0,12\)

=> \(x+15=2,04:0,12=17\)

=> \(x=17-15=2\)

Vậy x=2

**** đi @nguyentuantai

Đọc tiếp...
Lê Nhật Phương 23 tháng 3 2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right).462\left[2,04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12=19\)

\(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{21}\right).462-\left[2,04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12=19\)

\(\frac{10}{231}.462-\left[2,04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12\)

\(20-\left[2,04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12=19\)

\(\left[2,04:\left(x+1,5\right)\right]:0,12=20-19=1\)

\(2,04:\left(x+1,5\right)=0,12\)

\(x+1,5=2,04:0,12\)

\(x+1,5=17\)

\(x=17-1,5=15,5\)

Đọc tiếp...
Nguyên thi mai 23 tháng 3 2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Cho góc tù xOy bên trong góc xOy Vẽ tia Om và On. Sao cho goc xOm=90 Độ góc yOn bằng 90 đo

a, Chứng minh rằng góc xOn = góc yom

b, Gọi Ot là tia nằm trong góc xOy  sao cho góc xOt = góc tOy

Đọc tiếp...
♔⋆ɦυỳηɦ★彡ρɦướ¢★彡ℓộ¢⋆♔ Hôm kia lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

tới đó rồi, tiếp theo nè:

vậy 2x + 1 và 3y - 2 thuộc Ư(55)\(=\left\{1;5;11;55;-1;-5;-11;-55\right\}\)

vì x;y là số nguyên, xét bảng sau:

2x + 11-15-511-1155-1
3y - 2-5555-1111-55-155
xloạiloại2loại5loạiloạiloại
yloạiloại-3loại-1loạiloạiloại

Vậy (x;y) = (2;-3) ; (5;-1)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hùng Hôm kia lúc 21:27
Báo cáo sai phạm
2x(3y-2))+(3y-2)=-55 =>(2x+1)(3y-2)=-55 =>2x+1=+-1,+-5,+-11,+-55 và 3y-2=+-1,+-5,+-11,+-55 Sau đó tính ra x y theo các th
Đọc tiếp...
HatsuneMiku KU Hôm kia lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

giúp mk nha mấy bạn (làm ơn nhanh lên) ! xin cảm ơn^-^

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 24 tháng 12 2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{8}=\frac{2}{x}\Rightarrow x^2=8.2\)

\(x^2=16\Rightarrow x^2=\left(\pm4\right)^2\Rightarrow x=4;x=-4\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiều Công Thành 26 tháng 8 2015 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

a,x/8=2/x

=>x2=16

=>x=-4;4

vậy x=-4;4

b,\(\frac{x-39}{19}+\frac{x-49}{29}=\frac{x-59}{39}+\frac{x-69}{49}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x-39}{19}+1\right)+\left(\frac{x-49}{29}+1\right)=\left(\frac{x-59}{39}+1\right)+\left(\frac{x-69}{49}+1\right)\)

\(\Rightarrow\frac{x-20}{19}+\frac{x-20}{29}=\frac{x-20}{39}+\frac{x-20}{49}\)

\(\Rightarrow\frac{x-20}{19}+\frac{x-20}{29}-\frac{x-20}{39}-\frac{x-20}{49}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-20\right)\left(\frac{1}{19}+\frac{1}{29}-\frac{1}{39}-\frac{1}{49}\right)=0\)

vì \(\frac{1}{19}+\frac{1}{29}-\frac{1}{39}-\frac{1}{49}\ne0\Rightarrow x-20=0\Rightarrow x=20\)

vậy x=20

Đọc tiếp...
Dang VO Kha Ai Hôm kia lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

\(x=20\)\(nha\)

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 10 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

mk làm 2 nha

C = \(\frac{5}{x-2}\)

=>  x - 2 là ước của 5 hay 5 chia hết cho x - 2 

Ư(5) = { +-1;  +-5 }

Có:         x - 2 = 1 => x = 1 + 2 = 3

              x - 2 = - 1 => x = -1 + 2 = 1

             x - 2 = 5 =>   x = 5 + 2 = 7

            x - 2 = -5 =>  x = -5 + 2 = -3

Để Cmin => x = 1 để x - 2 = -1

=>    \(\frac{5}{x-2}=-5\) đạt Cmin khi x = 1 

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 3 tháng 5 2016 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Để 5/x-2 đạt GTNN suy ra x-2 đạt GTNN suy ra x-2 lớn hơn 0 suy ra x lớn hơn 2 suy ra x ko xác định đc

Đọc tiếp...
Lê Hương Lan 3 tháng 5 2016 lúc 22:16
Báo cáo sai phạm

GỌI UCLN[12N+1VAF30N+2] LÀ D

Suy ra 12n+1 chia hết cho d hoặc 30n+2 chia hết cho d suy ra 5.[12n+1] chia hết cho d hoặc 2.[30n+2] chia hết cho d

suy ra 60n+5 chi hết cho d hoặc 60n+2 chia hết cho d 

suy ra [60n+5]-[60n+2] chia hết cho d

suy ra 60n+5-60n+2 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d thuộc ước của 1 và -1

vì d là ước chung lớn nhất nên d =1

VẬY PS12n+1/30n+2 là ps tối giản

Đọc tiếp...
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 18 tháng 3 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
vo minh khoa 18 tháng 3 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

a) Ta co \(A=\frac{4-x}{x-2}=\frac{-\left(x-4\right)}{x-2}=\frac{-\left(x-2\right)+2}{x-2}\)\(=\frac{-\left(x-2\right)}{x-2}+\frac{2}{x-2}\)\(=-1+\frac{2}{x-2}\)

De A nguyen <=> \(-1+\frac{2}{x-2}\)nguyen <=> \(2⋮x-2\)

=> \(x-2\in U\left\{2\right\}=\left\{-2:-1;1;2\right\}\)

\(x-2=-2\)=>\(x=0\)(thoa)

\(x-2=-1\)=>\(x=1\)(thoa)

\(x-2=1\)=>\(x=3\)(thoa)

\(x-2=2\)=>\(x=4\)(thoa)

xin loi mk lam duoc den day thoi

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 18 tháng 3 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : \(A=\frac{4-x}{x-2}=\frac{-x+4}{x-2}=\frac{-\left(x-4\right)}{x-2}\)

\(=\frac{-\left(x-2-2\right)}{x-2}=-1+\frac{2}{x-2}\)

Do đó: A nguyên <=> \(\frac{2}{x-2}\) nguyên <=> 2 chia hết cho x -2 ( vì x - 2 thuộc Z )

   <=> x -2 thuộc Ư(2) = { -1;1;-2;2   <=> x thuộc { 1; 3; 0; 4 }

Vậy x = ....................

b) Vì \(A=-1+\frac{2}{x-2}\) nên A đạt giá trị nhỏ nhất <=> 2/x-2 có giá  trị nhỏ nhất

        <=> x - 2 bé hơn 0 và có giá trị lớn nhất <=> x - 2 = -1 <=> x = 1

Khi đó : A = \(-1+\frac{2}{1-2}=-1-2=-3\)

Vậy .................................

Đọc tiếp...
kudo shinichi 14 tháng 8 2018 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Để \(\frac{2n+5}{n+3}\)là phần số tối giản <=>ƯCLN(2n + 5; n + 3) = {1; -1}

Gọi d là ƯCLN(2n + 5; n + 3)

=>  2n + 5 \(⋮\)d

=>   n + 3 \(⋮\)d => 2(n + 3) \(⋮\)​ d => 2n + 6\(⋮\)d

=>  (2n + 6) - (2n + 5) = 1 \(⋮\)d => d \(\in\){1; -1}

Vậy 2n + 5/n + 3 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Đài Tiểu Đình 23 tháng 8 2018 lúc 9:53
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn cacs bạn nhiều

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 14 tháng 8 2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Giả sử phân số trên chưa tối giản

Gọi \(ƯCLN\)(2n + 5 ; n + 3) là : d( d > 1)

\(\Rightarrow2n+5⋮d;n+3⋮d\)

\(\Rightarrow2\left(n+3\right)⋮d\Rightarrow2n+6⋮d\)

\(\Rightarrow2n+6-2n-5⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

Vậy p/s trên tối giản

Đọc tiếp...
Ngô Mai Phương 30 tháng 4 2015 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

a. 5(x-7)-4(x+5)=3.5-12

 5x - 5.7 -4x - 4.5 = 15 -12 

x(5-4) -35-20 = 3

x -55 = 3

x = 3+55 

x = 58

vậy x = 58

b. (2x -15)5= (2x -15)3

vì (2x -15)5= (2x -15)3

=> (2x -15) = 1 hoặc (2x -15)5  = 0 

=> (2x -15) = 15 hoặc (2x -15)5  = 05

=> 2x-15 =1   hoặc 2x-15 = 0

=> 2x = 1+15 hoặc 2x = 0+15

=> 2x =16   hoặc 2x = 15

=> x = 16:2 hoặc x = 15:2

=> x= 8  hoặc x = 7,5 

Vì x \(\in\)N => x = 8

vậy x = 8

 

 

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Bảo Châu 2 tháng 5 2015 lúc 9:00
Báo cáo sai phạm

Tôi học giỏi toán bạn học lớp mấy vậy

 

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 21 tháng 10 2017 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Câu này dễ oẹt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị BÍch Hậu 30 tháng 6 2015 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

\(x\left(y+2\right)-5y-10-5=0\Leftrightarrow x\left(y+2\right)-5\left(y+2\right)-5=0\Leftrightarrow\left(y+2\right)\left(x-5\right)=5\)

vì x,y nguyên => y+2 và x-5 lần lượt thuộc các cặp ước (1;5); (-1;-5); (5;1);(-5;-1)

y+21-15-5
y-1-33-7
x-55-51-1
x10064

=> vậy....

b) \(x+2xy-y-2=4\Leftrightarrow x\left(y+2\right)-\left(y+2\right)=4\Leftrightarrow\left(y+2\right)\left(x-1\right)=4\)

đến đây làm tương tự câu trên nha

Đọc tiếp...
Tiến 11 tháng 3 2017 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

xy+2x-y=5

Đọc tiếp...
Vũ Khánh Ly 17 tháng 3 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

sorry mình gửi nhầm

Đọc tiếp...
Vũ Khánh Ly 17 tháng 3 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

Tiết 2 của buổi học sáng thứ sáu tuần qua, cô Thu Nga cho lớp 6A viết bài kiểm tra Làm văn giữa học kì II. Do cô đã thông báo từ trước nên chúng em chuẩn bị khá chu đáo và có thái độ bình tĩnh, tự tin trước giờ làm bài.

Tùng, tùng, tùng… tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Nắng sớm vàng tươi tỏa chiếu trên nền đất mịn. Không khí thơm ngát mùi hoa cỏ, mùi lúa lên đòng thoảng vào từ cánh đồng xa.

Cô Nga thong thả bước vào lớp. Chúng em đứng nghiêm chào cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài màu thiên thanh thật đẹp. Trông cô thanh thoát, dịu dàng. Cô tươi cười gật đầu đáp lại rồi yêu cầu chúng em lấy giấy bút ra làm bài. Cô đọc trước một lần đề bài rồi chép lên bảng. Từng dòng chữ mềm mại, rõ ràng hiện dần trên nền bảng đen: Em hãy tả lại một người thân của em. Cả lớp ồ lên mừng rỡ vì cô giáo đã cho làm nhiều bài tập về văn tả người. Hơn nữa, đây là một đề khá “tự do”, chúng em có điều kiện chọn lựa và miêu tả người mà mình yêu thích.

Hơn bốn mươi mái đầu xanh đăm chiêu suy nghĩ trước tờ giấy trắng. Im lặng tuyệt đối. Có thể nghe rõ tiếng chú thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà và cánh ong bay rì rì ngoài cửa sổ. Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở: “Các em đọc kĩ đề, xác định đúng yêu cầu của đề rồi lập dàn ý sơ lược trước khi viết. Hãy làm theo đúng các bước lí thuyết mà cô đã dạy”.

Em chọn tả người mẹ mà em yêu quý. Từng hình ảnh quen thuộc của mẹ lần lượt hiện lên trong tâm trí: mái tóc búi cao, gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng, độ lượng. Rồi cái dáng tảo tần, đôi tay hay lam hay làm… Đức hi sinh và lòng nhân ái của mẹ đối với chồng con, với mọi người… Em dồn tất cả tình thương yêu, kính trọng vào từng chữ, từng câu. Dần dần, bức chân dung hoàn hảo của mẹ đã được em vẽ nên bằng ngôn ngữ dạt dào cảm xúc.

Bên cạnh em, bạn Hằng cũng đang cắm cúi viết. Bạn ấy tả cu Ti, đứa em trai vừa tròn năm tuổi rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, Hằng lại bật lên một tiếng cười khẽ. Chắc là bạn ấy nhớ lại chi tiết thú vị nào đó về cậu em khôi ngô và tinh nghịch của mình.

Đọc tiếp...
방탄 소년단 16 tháng 3 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

118,24 - ( X : 5 + X x 3 ) = 27,12 x 2

118,24 - ( x : 5 + X x 3 ) = 54,24

X : 5 +  X x 3 = 118,24 - 54,24

X : 5 + X x 3 = 64

X x 1/5 + X x 3 = 64

X x ( 1/5 + 3 ) = 64

X x 3,2   =  64

X = 64 : 3,2

X = 20

~Hok tốt~

K nhoa ~~

Đọc tiếp...
LVD gia cát lạng 16 tháng 3 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

118,24 - ( X : 5 + X x 3 ) = 27.12 x 2 

=> X : 5   +   X x 3   =  118,24 -  54,24

=>  X x 1/5  + X x 3 =  64

=> X x ( 1 / 5  + 3 ) = 64

=>  X x 16/5 = 64

=> X           =  20

  vậy X = 20

Đọc tiếp...
Phương Uyên CTV 14 tháng 3 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

A = |3,7 - x| + 2,5

có |3,7 - x| >

=> |3,7 - x| + 2,5 > 2,5

=> A > 2,5

dấu "=" xảy ra khi : |3,7 - x| = 0

=> 3,7 - x = 0

=> x = 3,7

Vậy Min A = 2,5 khi x = 3,7

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 14 tháng 3 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

GTNN của |3.7-x| = 0

=>GTNN A=2.5
 

Đọc tiếp...
Super Cold Boy 1 tháng 8 2017 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

Đặt A=đã cho

=>\(4A=\frac{4}{3\cdot7}+\frac{4}{7\cdot11}+\frac{4}{11\cdot15}+...+\frac{4}{x\cdot\left(x+4\right)}\)

=>\(4A=\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+...+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{n+4}\)

=>\(4\cdot\frac{43}{552}=\frac{1}{3}-\frac{1}{x+4}\)

=>\(\frac{43}{138}=\frac{46}{138}-\frac{1}{x+4}\left(1\right)\)

Từ đt (1),ta có thể suy ra 1/x+4=3/138

=>3*(x+4)=138

=>x+4=46

=>x=42

Vậy x=42

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why CTV 1 tháng 8 2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3.7}+\frac{1}{7.11}+\frac{1}{11.15}+...+\frac{1}{x\left(x+4\right)}=\frac{43}{552}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{11}-\frac{1}{15}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+4}\right)=\frac{43}{552}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{4}.\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{x+4}\right)=\frac{43}{552}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{x+4}=\frac{43}{552}\div\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{3}-\frac{1}{x+4}=\frac{43}{138}\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}=\frac{1}{3}-\frac{43}{138}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x+4}=\frac{1}{46}\Leftrightarrow x+4=46\Rightarrow x=46-4=42\)

Vậy x = 42 

Đọc tiếp...
Hoàng Mai Ngọc Anh 13 tháng 3 lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

woa xinh thế ạ chị

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 7 tháng 3 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{x-5}{x-3}=\frac{x-3-2}{x-3}=\frac{x-3}{x-3}-\frac{2}{x-3}=1-\frac{2}{x-3}\)

Để A đạt giá trị nhỏ nhất thì \(\frac{2}{x-3}\) đạt giá trị lớn nhất \(\Leftrightarrow x-3\)đạt giá trị nguyên dương nhỏ nhất \(\Leftrightarrow x-3=1\Leftrightarrow x=4\)

Vậy với x=4 thì A đạt giá trị nhỏ nhất.

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quang 20 tháng 12 2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Ta có: 36 chia hết cho 9

54 chia hết cho 9

Để (36+54+29x) chia hết cho 9

suy ra: 29x chia hết cho 9

suy ra: x chia hết cho 9

suy ra: x thuộc B(9)=\(\hept{ }0;9;18;27;...\)

Vậy x thuộc B(9)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: