K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 giờ trước (22:40)

= 11

2 giờ trước (1:31)

1.Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……being a poor student, Tom studied very well.....................................................................................
2. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
=> Although…..his salary was good, Tom gave up his job........................................................................................
3. Although the weather is cold, we go out in the evening.
=> Despite.........the cold weather, we go out in the evening........................................................................................
4. Despite her unkind behavior, we still love her.
=> Despite..........her behaving unkindly, we still love her.......................................................................................
5. Although there was the traffic jam, they went to the post office.
=> Despite...........the traffic jam, they went to the post office......................................................................................

Hôm kia

799 quân huy

19 tháng 4

1+mấy=bao nhiêu 

tick nha

????????????????

Yêu cầu bạn không đưa những câu hỏi quá hiển nhiên!

Xin trân trọng!

19 tháng 4

Đến bây h vẫn chx bt 1+1= mấy thì chịu đấy-)