Giúp tôi giải toán và làm văn


Phùng Minh Quân Hôm qua lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 

\(\left(x+12\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x+12=0\\x-3=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-12\\x=3\end{cases}}}\)

Vậy \(x=-12\) hoặc \(x=3\)

Câu 2 : 

\(\left|2x+3\right|=5\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}2x+3=5\\2x+3=-5\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=2\\2x=-8\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{2}\\x=\frac{-8}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-4\end{cases}}}\)

Vậy \(x=1\) hoặc \(x=-4\)

Câu 3 : 

\(3x+17=12+2x\)

\(\Leftrightarrow\)\(3x-2x=12-17\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=-5\)

Vậy \(x=-5\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
cartoon Chung 18/03 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

x+1/5-1/45 = -37/45

x+8/45        = -37/45

x               = -37/45-8/45

x                = -1

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 18/03 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Mk sẽ giải từng câu :) 

Bài 1 : 

Gọi \(ƯCLN\left(2n+2;6n+5\right)=d\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+2⋮d\\6n+5⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}6\left(2n+2\right)⋮d\\2\left(6n+5\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}12n+12⋮d\\12n+10⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\)\(\left(12n+12\right)-\left(12n+10\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(2⋮d\)

\(\Rightarrow\)\(d\inƯ\left(2\right)=\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

Mà \(6n+5\) không chia hết cho \(2\) và \(-2\) nên \(ƯCLN\left(2n+2;6n+5\right)=\left\{1;-1\right\}\)

Vậy \(\frac{2n+2}{6n+5}\) là phân số tối giản với mọi n 

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 18/03 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

Bài 3 : 

Ta có : 

\(x+\frac{4}{5.9}+\frac{4}{9.13}+\frac{4}{13.17}+...+\frac{4}{41.45}=\frac{-37}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{17}+...+\frac{1}{41}-\frac{1}{45}=\frac{-37}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+\frac{1}{5}-\frac{1}{45}=\frac{-37}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x+\frac{8}{45}=\frac{-37}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-37}{45}-\frac{8}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=\frac{-45}{45}\)

\(\Leftrightarrow\)\(x=-1\)

Vậy \(x=-1\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 18/03 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(B=\frac{3^2}{10.13}+\frac{3^2}{13.16}+\frac{3^2}{16.19}+...+\frac{3^2}{67.70}\)

\(B=3\left(\frac{3}{10.13}+\frac{3}{13.16}+\frac{3}{16.19}+...+\frac{3}{67.70}\right)\)

\(B=3\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{16}+\frac{1}{16}-\frac{1}{19}+...+\frac{1}{67}-\frac{1}{70}\right)\)

\(B=3\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{70}\right)\)

\(B=3.\frac{3}{35}\)

\(B=\frac{9}{35}< 1\) ( đpcm ) 

Vậy \(B< 1\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Cường 18/03 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

TH1: 2x-15=0 => x=7,5

TH2: 2x-15 khác 0

=> (2x-15)2=1

TH2.1: 2x-15=1 => x=8

TH2.2: 2x-15=-1 => x=7

=> x thuộc {7 ; 7,5 ; 8}

Đọc tiếp...
Trần Thanh Ngà 18/03 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm

thank you nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Đạt 17/03 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

X x (1/2+1/3+1/4) = 425

X x 13/12 = 425

X              = 425 : 13/12

X              = 425 x 12/13

X              = 5100/13

Đọc tiếp...
Dương Hoàng Tuấn Hôm qua lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

X bằng 5100 phần 13. 

Người đúng đầu tiên là Nguyển Ngọc Đạt.

Đọc tiếp...
Đào Hương Giang 17/03 lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

x(1/2 +1/3+1/4)=425

x×13/12=425

x=425÷13/12

x=425×12/13

x=329/4/13

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 17/03 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+..........+\frac{1}{19.20}-\frac{x}{40}=\frac{3}{-10}\)

\(\Rightarrow1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-........-\frac{1}{20}-\frac{x}{40}=\frac{-3}{10}\)

\(\Rightarrow1-\frac{1}{20}-\frac{x}{40}=\frac{-3}{10}\)

\(\Rightarrow\frac{40}{40}-\frac{2}{40}-\frac{x}{40}=\frac{-12}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{38}{40}-\frac{x}{40}=\frac{-12}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{40}=\frac{38}{40}-\frac{-12}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{40}=\frac{38}{40}+\frac{12}{40}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{40}=\frac{50}{40}\)

\(\Rightarrow x=50\)

Vậy x = 50

Đọc tiếp...
Emma Granger 17/03 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+..+\frac{1}{19\cdot20}-\frac{x}{40}=\frac{-3}{10}\)\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+..+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}-\frac{x}{40}=\frac{3}{-10}\)

\(1-\frac{1}{20}-\frac{x}{40}=\frac{3}{-10}\)

\(\frac{x}{40}=1-\frac{1}{20}-\frac{3}{-10}=1\frac{1}{4}=\frac{5}{4}\)

\(\frac{x}{40}=\frac{5}{4}\Rightarrow x=\frac{40\cdot5}{4}=50\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 17/03 lúc 13:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+...+\frac{1}{19\cdot21}-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1\cdot3}+\frac{2}{3\cdot5}+\frac{2}{5\cdot7}+...+\frac{2}{19\cdot21}\right)-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right)-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{21}\right)-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{1}{2}\cdot\frac{20}{21}-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{10}{21}-\frac{x}{14}=\frac{2}{-7}\)

\(\frac{x}{14}=\frac{10}{21}-\frac{2}{-7}\)

\(\frac{x}{14}=\frac{16}{21}\)

\(\Rightarrow x\cdot=21=14\cdot16\)

\(\Rightarrow x\cdot21=224\)

\(\Rightarrow x=\frac{224}{21}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 16/03 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

a)  Đặt  \(x+2=a\)  ta có:

     \(\left(a+1\right)^3-\left(a-1\right)^3=56\)

\(\Leftrightarrow\)\(2\left(3a^2+1\right)=56\)   (chỗ này bn tự giải ra nha)

\(\Leftrightarrow\)\(a^2=9\)

\(\Leftrightarrow\)\(a=\pm3\)

Thay trở lại ta có:   \(\orbr{\begin{cases}x+2=3\\x+2=-3\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 16/03 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

b)  \(x^3-7x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^3+x^2-x^2-x-6x-6=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2\left(x+1\right)-x\left(x+1\right)-6\left(x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+1\right)\left(x^2-x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+1\right)\left(x^2-3x+2x-6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+1\right)\left(x-3\right)\left(x+2\right)=0\)

đến đây tự lm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Mai Anh 17/03 lúc 04:59
Báo cáo sai phạm

Mình làm được rồi. Mình nghĩ là bạn làm sai........... Nhưng dù sao cũng cảm ơn nha!!!!!!!

Đọc tiếp...
Girl 16/03 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

\(x+\frac{1}{x}=1\) (đk: x#0)

\(\Rightarrow\frac{x^2+x}{x}=1\)

\(\Rightarrow x^2+x=x\Leftrightarrow x^2=0\Leftrightarrow x=0\left(l\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 13/03/2018 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

X : 3,6 x 0,9 =0,17

X=0,17:0,9x3,6

X=0,68

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 15/03 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Đáp án:(có cô giáo đảm bảo)
X : 3,6 x 0,9=0,17

X:(3,6:0,9)=0,17

X :     4       =0,17

X                =0,17x4

X               = 0,68

Hoàng Phú Huy kq đúng nhưng cách làm sai

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá CTV 15/03 lúc 12:21
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+1}{99}\right)+\left(\frac{x+2}{98}\right)+\left(\frac{x+3}{97}\right)=-3\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x+1}{99}+1\right)+\left(\frac{x+2}{98}+1\right)+\left(\frac{x+3}{97}+1\right)=-3\)

\(\Rightarrow\frac{x+100}{99}+\frac{x+100}{98}+\frac{x+100}{97}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+100\right)\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\approx0\)nên \(x+100=0\)

\(\Rightarrow x=-100\)

Vậy x = -100

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân 15/03/2018 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{x+1}{99}+\frac{x+2}{98}+\frac{x+3}{97}=-3\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(\frac{x+1}{99}+1\right)+\left(\frac{x+2}{98}+1\right)+\left(\frac{x+3}{97}+1\right)=-3+3\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+100}{99}+\frac{x+100}{98}+\frac{x+100}{97}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left(x+100\right)\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\ne0\)

\(\Rightarrow\)\(x+100=0\)

\(\Rightarrow\)\(x=-100\)

Vậy \(x=-100\)

Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 12/03/2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x-1}{99}+\frac{x-2}{98}+\frac{x-3}{97}+\frac{x-4}{96}=4\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{99}-1+\frac{x-2}{98}-1+\frac{x-3}{97}-1+\frac{x-3}{96}-1=4-4\)

\(\Rightarrow\frac{x-100}{99}+\frac{x-100}{98}+\frac{x-100}{97}+\frac{x-100}{96}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-100\right)\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}+\frac{1}{96}\right)=0\)

\(\Rightarrow x-1=0\) ( vì \(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}+\frac{1}{96}\ne0\) )

Vậy x = 1

b) \(\frac{x+1}{99}+\frac{x+2}{98}+\frac{x+3}{97}=3\)

\(\Rightarrow\frac{x+1}{99}+1+\frac{x+2}{98}+1+\frac{x+3}{97}+1=3-3\)

\(\Rightarrow\frac{x+100}{99}+\frac{x+100}{98}+\frac{x+100}{97}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+100\right).\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}\ne0\)

=> x + 100 = 0

=> x           = -100

c) \(\frac{x-1}{99}+\frac{x-2}{49}+\frac{x-4}{32}=6\)

\(\Rightarrow\frac{x-1}{99}-1+\frac{x-2}{49}-2+\frac{x-4}{32}-3=6-6\)

\(\Rightarrow\frac{x-100}{99}+\frac{x-100}{49}+\frac{x-100}{32}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-100\right)\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{49}+\frac{1}{32}\right)=0\)

Vì \(\frac{1}{99}+\frac{1}{49}+\frac{1}{32}\ne0\)

=> x - 100 = 0

=> x           = 100

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Linh 12/03/2018 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

có người khác trả lời trước rồi nên chị ko trả lời đâu nhé em trai

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 11/03/2018 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

=> x + 1/2 = 5/6 + 3/4

=> x + 1/2 = 19/12

=> x = 19/12 - 1/2

=> x = 13/12

Vậy x = 13/12

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Into The Forest Of Fireflies Light 12/03/2018 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

a  X+1/2-3/4=5/6 suy ra :                                                                        Mỉnh phải đi ngủ rồi mai mình giải tiếp cho nhé

  X+1/2=5/6+3/4

  X+1/2=19/12

  X=19/12-1/2

  X=13/12                                                                                            

Đọc tiếp...
dhfdfeef 11/03/2018 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Để  \(\frac{1}{x^2+2010}\)đạt GTLN thì \(x^2+2010\)đạt GTNN mà \(x^2\)\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+2010\ge\)2010

\(\Rightarrow\)\(\frac{1}{x^2+2010}\le\frac{1}{2010}\)khi x = 0

Vậy \(\frac{1}{x^2+2010}\)đạt GTLN bằng \(\frac{1}{2010}\)khi x = 0

Đọc tiếp...
phạm thị tang 12/03/2018 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

cam on ban nha

Đọc tiếp...
NGUYEN QUOC QUAN 12/03/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Vì  giá trị tuyệt đối của x luôn \(_{ }\ge\)\(\Rightarrow\)-3 <x\(\le\)\(\Rightarrow\)x = -2 ,-1 ,0

Vậy ..........

Đọc tiếp...
Lê Đức Anh 11/03/2018 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

vì -3<x<lxl

=>x={-2,-1,0}

=>tổng giá trị của x là :-2+(-1)+0=-3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: