Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tìm x


Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 4 giờ trước (15:39)
Báo cáo sai phạm

\(40+\left(x+6\right)=45\) 

\(x+6=45-40\) 

\(x+6=5\)  

\(x=5-6\) 

\(x=-1\)

Đọc tiếp...
 Doris ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 4 giờ trước (15:26)
Báo cáo sai phạm

 x : 40 + (x+6 ) = 45 

x+6 = 45-40

x+6 = 5 

x= 5-6 

x= -1

Đọc tiếp...
๖ۣۜMaĭ ๖ۣۜ Hoàng (•๖ۣۜ❄T❖F❖A❄) ๖ۣۜMaĭ ๖ۣۜ Hoàng (•๖ۣۜ❄T❖F❖A❄) 4 giờ trước (15:22)
Báo cáo sai phạm

40 + ( x + 6 ) = 45

x + 6             = 45 - 40

x + 6             = 5

x                   = 6 - 5

x                   = 1

Đọc tiếp...
 Doris ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 6 giờ trước (13:30)
Báo cáo sai phạm

 \(x:17+5=12\)

\(x:17=12-5\)

\(x:17=7\)

\(x=7\cdot17\)

\(x=119\)

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 3 giờ trước (16:57)
Báo cáo sai phạm

\(x:17=12-5\) 

\(x:17=7\) 

\(x=17\cdot7\) 

\(x=119\)

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘  ۣۜPɾσ ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 42 phút trước
Báo cáo sai phạm

\(x\div17+5=12\)

\(x\div17=12-5\)

\(x\div17=7\)

\(x=17\times7\)

\(x=119.\)

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 22 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

TH1:x-4=0              TH2:3x-15=0

        x=0+4                      3x=0+15

        x=4                           3x=15

                                           x=15:3

                                           x=5

Đọc tiếp...
๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá ๖ۣۜMỳ ๖ۣXào ๖Cá 22 giờ trước (21:09)
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow x-4=0\text{ hoặc }3x-15=0\)

\(\Rightarrow x=4\text{ hoặc }x=5\)

\(\text{Vậy }x=4\text{ hoặc }x=5\)

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) 22 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

( x - 4 ) . ( 3x - 15 ) = 0

Thỏa mãn điều kiện x - 4 = 0

x = 4

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

x - y = xy = x : y 

Xét x - y = xy

=> x = xy + y = y( x + 1 )

Xét x - y = x : y

Thế x = y( x + 1 ) vào VP ta được :

\(x-y=\frac{y\left(x+1\right)}{y}=x+1\)

=> x - y = x + 1 

=> 0 = 1 + y

=> y = -1

Thế y = -1 ta được

=> x + 1 = -x

=> x + x = -1

=> 2x = -1

=> x = -1/2

Vậy x = -1/2 ; y = -1

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ Hôm kia lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

            Bài làm :

a) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0

<=> x( 2x - 7 ) - 2( 2x - 7 ) = 0

<=> ( 2x - 7 )( x - 2 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-7=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=2\end{cases}}\)

b) Sửa đề : 5x3 + x2 - 4x + 9 = 0

<=>( 5x3 + 5 ) + (x2 - 4x +4)=0

<=> 5(x3 + 1) + (x-2)2 = 0

<=> 5(x+1)(x2 - x +1) + (x+2)2 =0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-1\\x=-2\end{cases}}\)

c) 3x3 - 7x2 + 6x - 14 = 0

<=> 3x2( x - 7/3 ) + 6( x - 7/3 ) = 0

<=> ( x - 7/3 )( 3x2 + 6 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-\frac{7}{3}=0\\3x^2+6=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=\frac{7}{3}\)

d) 5x2 - 5x = 3( x - 1 )

<=> 5x( x - 1 ) - 3( x - 1 ) = 0

<=> ( x - 1 )( 5x - 3 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=0\\5x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{3}{5}\end{cases}}\)

e) 4x2 - 25 - ( 4x - 10 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 5 ) - 2( 2x - 5 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 5 - 2 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 3 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\2x+3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x=-\frac{3}{2}\end{cases}}\)

f) x3 + 27 + ( x + 3 )( x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 3x + 9 ) + ( x + 3 )( x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 3x + 9 + x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 2x ) = 0

<=> x( x + 3 )( x - 2 ) = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\\\end{cases}}\begin{cases}x=0\\x=-3\\x=2\end{cases}\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm kia lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

a) x( 2x - 7 ) - 4x + 14 = 0

<=> x( 2x - 7 ) - 2( 2x - 7 ) = 0

<=> ( 2x - 7 )( x - 2 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}2x-7=0\\x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{2}\\x=2\end{cases}}\)

b) 5x3 + x2 - 4x - 9 = 0 ( đề sai )

c) 3x3 - 7x2 + 6x - 14 = 0

<=> 3x2( x - 7/3 ) + 6( x - 7/3 ) = 0

<=> ( x - 7/3 )( 3x2 + 6 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-\frac{7}{3}=0\\3x^2+6=0\end{cases}}\Leftrightarrow x=\frac{7}{3}\)( do 3x2 + 6 ≥ 6 > 0 với mọi x )

d) 5x2 - 5x = 3( x - 1 )

<=> 5x( x - 1 ) - 3( x - 1 ) = 0

<=> ( x - 1 )( 5x - 3 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\5x-3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1\\x=\frac{3}{5}\end{cases}}\)

e) 4x2 - 25 - ( 4x - 10 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 5 ) - 2( 2x - 5 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 5 - 2 ) = 0

<=> ( 2x - 5 )( 2x + 3 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}2x-5=0\\2x+3=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\x=-\frac{3}{2}\end{cases}}\)

f) x3 + 27 + ( x + 3 )( x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 3x + 9 ) + ( x + 3 )( x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 3x + 9 + x - 9 ) = 0

<=> ( x + 3 )( x2 - 2x ) = 0

<=> x( x + 3 )( x - 2 ) = 0

<=> x = 0 hoặc x + 3 = 0 hoặc x - 2 = 0

<=> x = 0 hoặc x = -3 hoặc x = 2

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 23 tháng 9 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(x^2-3x+5\left(x-3\right)=0\) 

\(x^2-3x+5x-15=0\) 

\(x^2+2x-15=0\)  

\(x^2-3x+5x-15=0\) 

\(x\left(x-3\right)+5\left(x-3\right)=0\) 

\(\left(x+5\right)\left(x-3\right)=0\) 

\(\orbr{\begin{cases}x+5=0\\x-3=0\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}x=-5\\x=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Juventus ( team ASL ) Juventus ( team ASL ) 23 tháng 9 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

\(x^2-3x+5\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)+5\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-5\end{cases}}\)

Vậy \(x=3\)hoặc \(x=-5\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 23 tháng 9 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

x2 - 3x + 5( x - 3 ) = 0

<=> x( x - 3 ) + 5( x - 3 ) = 0

<=> ( x - 3 )( x + 5 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x+5=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Thu Hang Nguyen Thu Hang 23 tháng 9 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

(x - 5)(2x - 2) + (x - 5) = 0  

<=> 2x- 2x - 10x + 10 + x - 5 = 0

<=> 2x- 11x + 5 = 0 

<=> 2x- x - 10x + 5 = 0

<=> x (2x - 1) - 5 (2x - 1) = 0

<=> (x - 5)(2x - 1) = 0

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=0\\2x-1=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy x \(\in\left\{5;\frac{1}{2}\right\}\)

Học tốt nhá :))

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 23 tháng 9 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

              Bài làm :

Ta có :

\(...\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(2x-2+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-5\right)\left(2x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=0\\2x-1\end{cases}=0}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=0,5\end{cases}}\)

Vậy x=5 hoặc x= 0,5

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ ✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 23 tháng 9 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(\left(x-5\right)\left(2x-2\right)+\left(x-5\right)=0\)

\(\left(x-5\right)\left(2x-2+1\right)=0\)

\(\left(x-5\right)\left(2x-1\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-5=0\\2x-1=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\2x=1\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=5\\x=\frac{1}{2}\end{cases}}\)

Vậy x = 5 hoặc \(x=\frac{1}{2}\) .

Học tốt

Đọc tiếp...
Nhật Minh Nhật Minh 20 tháng 9 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

a) \(\left|2x-1\right|+\frac{1}{3}=0\)

\(\Leftrightarrow\left|2x-1\right|=-\frac{1}{3}\)

=> vô lý

=> PT vô nghiệm

b) \(\left|x+2\right|+\left|x-3\right|=0\)

\(\Leftrightarrow\left|x+2\right|=-\left|x-3\right|\)

Vì \(\hept{\begin{cases}\left|x+2\right|\ge0\\-\left|x-3\right|\le0\end{cases}\left(\forall x\right)}\) nên dấu "=" xảy ra khi: 

\(\left|x+2\right|=-\left|x-3\right|=0\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=-2\\x=3\end{cases}}\) (vô lý)

=> PT vô nghiệm

Đọc tiếp...
Phạm Bảo Châu (team ASL) Phạm Bảo Châu (team ASL) 19 tháng 9 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

(99999-x)+10204=2340249

99999-x=2340249-10204=2330045

x=99999-2330045=-2230046

Đọc tiếp...
The Angry(Team O^er) The Angry(Team O^er) 19 tháng 9 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

Không có tổng mà tìm x thì suy ra đpcm.

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 19 tháng 9 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

( x - 1 )( x2 + x + 1 ) - ( x + 2 )( x - 2 )x = 39

<=> x3 - 1 - ( x2 - 4 )x = 39

<=> x3 - 1 - x2 + 4x = 39

<=> 4x - 1 = 39

<=> 4x = 40

<=> x = 40

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ ✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 19 tháng 9 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(\left(x-1\right)\left(x^2+x+1\right)-\left(x+2\right)\left(x-2\right)x=39\)

\(\Leftrightarrow x^3+x^2+x-x^2-x-1-\left(x^2-4\right)x=39\)

\(\Leftrightarrow x^3-1-x^3+4x=39\)

\(\Leftrightarrow\left(x^3-x^3\right)+4x=39+1\)

\(\Leftrightarrow4x=40\)

\(\Leftrightarrow x=10\)

Vậy x = 10 .

Học tốt nhé

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 20 tháng 9 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

         Bài làm :

Ta có :

(x - 1)(x2 + x + 1) - (x + 2)(x - 2)x = 39

<=> x3 - 1 - (x2 - 4).x = 39

<=> x3 - 1 - x3 + 4x = 39

<=> 4x = 40

<=> x = 10

Vậy x = 10

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 18 tháng 9 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

           Bài làm :

Ta có :

(3x-6).(4x-8)=0

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-6=0\Rightarrow x=2\\4x-8=0\Rightarrow x=2\end{cases}}\)

Vậy x=2

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ ✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 18 tháng 9 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(\left(3x-6\right).\left(4x-8\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-6=0\\4x-8=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x=6\\4x=8\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=2\\x=2\end{cases}}\)

Vậy x = 2 .

Học tốt

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 18 tháng 9 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

\(\left(3x-6\right)\cdot\left(4x-8\right)=0\) 

\(\orbr{\begin{cases}3x-6=0\\4x-8=0\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}3x=6\\4x=8\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}x=2\\x=2\end{cases}}\) 

\(x=2\) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Gia Huy Nguyễn Khắc Gia Huy 17 tháng 9 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 15 tháng 9 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

            Bài làm :

Ta có :

x(2x + 3) - (x + 2)(x + 1) = 6

<=> 2x2 + 3x - (x2 + 3x + 2) = 6

<=> 2x2 + 3x - x2 - 3x - 2 = 6

<=> x2 = 8

\(\Leftrightarrow x=\pm\sqrt{8}\)

\(\text{Vậy}:x=\pm\sqrt{8}\)

Đọc tiếp...
FL.Paradisus FL.Paradisus CTV 15 tháng 9 lúc 6:30
Báo cáo sai phạm

x( 2x + 3 ) - ( x + 2 )( x + 1 ) = 6

⇔ 2x2 + 3x - ( x2 + 3x + 2 ) = 6

⇔ 2x2 + 3x - x2 - 3x - 2 = 6

⇔ x2 - 2 = 6

⇔ x2 = 8

⇔ x = ±√8

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 16 tháng 9 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

             Bài làm :

a) x4 - 16x2 = 0

<=> ( x2 )2 - ( 4x )2 = 0

<=> ( x2 - 4x )( x2 + 4x ) = 0

<=> [ x( x - 4 ) ][ x( x + 4 ) ] = 0

<=> x( x - 4 )x( x + 4 ) = 0

<=> x2( x - 4 )( x + 4 ) = 0

 Vậy x=0 hoặc x=±4

b) 9x2 + 6x + 1 = 0

<=> ( 3x )2 + 2.3x.1 + 12 = 0

<=> ( 3x + 1 )2 = 0

<=> 3x + 1 = 0

<=> 3x = -1

<=> x = -1/3

c) x2 - 6x = 16

<=> x2 - 6x - 16 = 0

<=> x2 + 2x - 8x - 16 = 0

<=> x( x + 2 ) - 8( x + 2 ) = 0

<=> ( x + 2 )( x - 8 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-8=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=8\end{cases}}\)

d) 9x2 + 6x = 80

<=> 9x2 + 6x - 80 = 0

<=> 9x2 + 30x - 24x - 80 = 0

<=> 9x( x + 10/3 ) - 24( x + 10/3 ) = 0

<=> ( x + 10/3 )( 9x - 24 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+\frac{10}{3}=0\\9x-24=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{10}{3}\\x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

e) 25( 2x - 1 )2 - 9( x + 1 )2 = 0

<=> 52( 2x - 1 )2 - 32( x + 1 )2 = 0 

<=> [ 5( 2x - 1 ) ]2 - [ 3( x + 1 ) ]2 = 0

<=> ( 10x - 5 )2 - ( 3x + 3 )2 = 0

<=> [ ( 10x - 5 ) - ( 3x + 3 ) ][ ( 10x - 5 ) + ( 3x + 3 ) ] = 0

<=> ( 10x - 5 - 3x - 3 )( 10x - 5 + 3x + 3 ) = 0

<=> ( 7x - 8 )( 13x - 2 ) = 0

 \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}7x-8=0\\13x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 13 tháng 9 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

a) x4 - 16x2 = 0

<=> ( x2 )2 - ( 4x )2 = 0

<=> ( x2 - 4x )( x2 + 4x ) = 0

<=> [ x( x - 4 ) ][ x( x + 4 ) ] = 0

<=> x( x - 4 )x( x + 4 ) = 0

<=> x2( x - 4 )( x + 4 ) = 0

<=> \(\hept{\begin{cases}x^2=0\\x-4=0\\x+4=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=\pm4\end{cases}}\)( thay bằng dấu hoặc hộ mình nhé )

b) 9x2 + 6x + 1 = 0

<=> ( 3x )2 + 2.3x.1 + 12 = 0

<=> ( 3x + 1 )2 = 0

<=> 3x + 1 = 0

<=> 3x = -1

<=> x = -1/3

c) x2 - 6x = 16

<=> x2 - 6x - 16 = 0

<=> x2 + 2x - 8x - 16 = 0

<=> x( x + 2 ) - 8( x + 2 ) = 0

<=> ( x + 2 )( x - 8 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-8=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=8\end{cases}}\)

d) 9x2 + 6x = 80

<=> 9x2 + 6x - 80 = 0

<=> 9x2 + 30x - 24x - 80 = 0

<=> 9x( x + 10/3 ) - 24( x + 10/3 ) = 0

<=> ( x + 10/3 )( 9x - 24 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+\frac{10}{3}=0\\9x-24=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{10}{3}\\x=\frac{8}{3}\end{cases}}\)

e) Áp dụng công thức an.bn = ( ab )n ta có :

25( 2x - 1 )2 - 9( x + 1 )2 = 0

<=> 52( 2x - 1 )2 - 32( x + 1 )2 = 0 

<=> [ 5( 2x - 1 ) ]2 - [ 3( x + 1 ) ]2 = 0

<=> ( 10x - 5 )2 - ( 3x + 3 )2 = 0

<=> [ ( 10x - 5 ) - ( 3x + 3 ) ][ ( 10x - 5 ) + ( 3x + 3 ) ] = 0

<=> ( 10x - 5 - 3x - 3 )( 10x - 5 + 3x + 3 ) = 0

<=> ( 7x - 8 )( 13x - 2 ) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}7x-8=0\\13x-2=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 13 tháng 9 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : x4 - 16x2 = 0

=> x4 - 8x2 - 8x2 + 64 = 64

=> x2(x2 - 8) - 8(x2 - 8) = 64

=> (x2 - 8)2 = 64

=> \(\orbr{\begin{cases}x^2-8=8\\x^2-8=-8\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x^2=16\\x^2=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\pm4\\x=0\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{4;-4;0\right\}\)

b) Ta có 9x2 + 6x + 1 = 0

=> 9x2 + 3x + 3x + 1 = 0

=> 3x(3x + 1) + (3x + 1) = 0

=> (3x + 1)2 = 0

=> 3x + 1 = 0

=> x = -1/3

c) Ta có x2 - 6x = 16

=> x2 - 6x + 9 = 25

=> (x - 3)2 = 25

=> \(\orbr{\begin{cases}x-3=5\\x-3=-5\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-2\end{cases}}\Rightarrow x\in\left\{8;-2\right\}\)

d) 9x2 + 6x = 80

=> 9x2 + 6x + 1 = 81

=> (3x + 1)2 = 81

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=9\\3x+1=-9\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{3}\\x=-\frac{10}{3}\end{cases}\Rightarrow x\in}\left\{\frac{8}{3};\frac{-10}{3}\right\}\)

e) 25(2x - 1)2 - 9(x + 1)2 = 0

=> [5(2x - 1)]2 - [3(x + 1)]2 = 0

=> (10x - 5)2 - (3x + 3)2 = 0

=> (10x - 5 - 3x - 3)(10x - 5 + 3x + 3) = 0

=> (7x - 8)(13x - 2) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}7x=8\\13x=2\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{8}{7}\\x=\frac{2}{13}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 16 tháng 9 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

            Bài làm :

Ta có :

...

<=> 3,2 X = 2,4-1,7

<=. X =0,7/3,2=7/32

Vậy X=7/32

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 12 tháng 9 lúc 8:32
Báo cáo sai phạm

\(x\times1,2+x+1,7+x=2,4\)

=> \(x\times1,2+2\times x+1,7=2,4\)

=> \(x\times\left(1,2+2\right)=2,4-1,7\)

=> \(x\times3,2=0,7\)

=> \(x=0,7:3,2=\frac{7}{32}\)

Đọc tiếp...
★๖ۣۜBσү★ ★๖ۣۜBσү★ 10 tháng 9 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

\(2x+\frac{3}{7}=\frac{17}{7}\Leftrightarrow2x=\frac{14}{7}\Leftrightarrow x=1\)

\(\left|2x+1\right|=3\)

TH1 : \(2x+1=3\Leftrightarrow x=1\)

TH2 : \(2x+1=-3\Leftrightarrow x=-2\)

Đọc tiếp...
★luffyッcute★(team ASL) ★luffyッcute★(team ASL) 10 tháng 9 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(2x+\frac{3}{7}=\frac{17}{7}=>2x=\frac{17}{7}-\frac{3}{7}=>2x=2=>x=2:2=>x=1\)

vậy \(x=1 \)

\(\left|2x+1\right|=3=>\orbr{\begin{cases}\left|2x+1\right|=3\\\left|2x+1\right|=-3\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}2x=3+1\\2x=-3+1\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}2x=4\\2x=-2\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}x=4:2\\x=-2:2\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}x=2\\x=1\end{cases}}\)

vậy \(\orbr{\begin{cases}x=2\\x=-1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
FL.Capheny FL.Capheny 10 tháng 9 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

a) 

\(2x=\frac{17}{7}-\frac{3}{7}\) 

\(2x=\frac{14}{7}\) 

\(2x=2\) 

\(x=1\)

b) 

\(\orbr{\begin{cases}2x+1=3\\2x+1=-3\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}2x=2\\2x=-4\end{cases}}\) 

\(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ? 5 tháng 9 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2}{3}.x+\frac{5}{6}\right).\left(\frac{3}{4}.x-\frac{27}{8}\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}.x+\frac{5}{6}=0\\\frac{3}{4}.x-\frac{27}{8}=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}.x=\frac{-5}{6}\\\frac{3}{4}.x=\frac{27}{8}\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-5}{4}\\x=\frac{9}{2}\end{cases}}\)

Vậy \(x=\frac{-5}{4}\) hoặc \(x=\frac{9}{2}\).

Học tốt

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 6 tháng 9 lúc 7:54
Báo cáo sai phạm

                Bài làm :

\(\left(\frac{2}{3}x+\frac{5}{6}\right).\left(\frac{3}{4}x-\frac{27}{8}\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}x+\frac{5}{6}=0\\\frac{3}{4}x-\frac{27}{8}=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}x=\frac{-5}{6}\\\frac{3}{4}x=\frac{27}{8}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{-5}{4}\\x=\frac{9}{2}\end{cases}}\)

Vậy x=-5/4 hoặc x=9/2

Đọc tiếp...
★luffyッcute★(team ASL) ★luffyッcute★(team ASL) 5 tháng 9 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{2}{3}.x+\frac{5}{6}\right).\left(\frac{3}{4}.x-\frac{27}{8}\right)=0=>\orbr{\begin{cases}\left(\frac{3}{4}.x-\frac{27}{8}\right)=0\\\left(\frac{2}{3}.x+\frac{5}{6}\right)=0\end{cases}}\)

\(\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}.x=0-\frac{5}{6}\\\frac{3}{4}.x=0+\frac{27}{8}\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}\frac{2}{3}.x=-\frac{5}{6}\\\frac{3}{4}.x=\frac{27}{8}\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}x=-\frac{5}{6}:\frac{2}{3}\\x=\frac{27}{8}:\frac{3}{4}\end{cases}}=>\orbr{\begin{cases}x=-\frac{5}{4}\\x=\frac{9}{2}\end{cases}}\)

vậy \(\orbr{\begin{cases}x=-\frac{5}{4}\\x=\frac{9}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: