Giúp tôi giải toán và làm văn


shitbo Hôm kia lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

\(|3x+1|=|x-21|\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV Hôm kia lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

\(\left|3x+1\right|=\left|x-21\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x+1=x-21\\3x+1=21-x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}2x=-22\\4x=20\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=-11\\x=5\end{cases}}\)

b) Ta có: 

\(\left|\frac{1}{2}-x\right|=\left|2x-3\right|\)

=> \(\orbr{\begin{cases}\frac{1}{2}-x=2x-3\\\frac{1}{2}-x=3-2x\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}3x=\frac{7}{2}\\-x=-\frac{5}{2}\end{cases}}\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{6}\\x=\frac{5}{2}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Xyz 23 tháng 8 lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

Lập bảng xét dấu ta có : 

x x - 1 x + 5 - 5 1 0 0 _ _ + _ + +

Nếu x < - 5

=> |x - 1| = - (x - 1) = - x + 1

=> |x + 5| = - (x + 5) = - x - 5

Khi đó |x - 1| + |x + 5| = 4 (1)

<=> - x + 1 - x - 5 = 4

<=> - 2x - 4 = 4

<=> - 2x = 8

<=>     x = - 4 (loại vì x > - 5)

Nếu - 5 \(\le\)\(\le\)1

=> |x - 1| = - (x - 1) = - x + 1

=> |x + 5| = x + 5

Khi đó (1) <=> - x + 1 + x + 5 = 4

                 <=> 0x + 6 = 4

                 <=> 0x = - 2

                  =>  x\(\in\varnothing\)

Nếu x > 1 

=> |x - 1| = x - 1 

=> |x + 5| = x + 5

Khi đó (1) <=> x - 1 + x + 5 = 4

                 <=> 2x + 4 = 4

                 <=> 2x = 0

                 <=> x = 0 (loại vì x < 1)

 Vậy x vô nghiệm 

Đọc tiếp...
Marakai KC 23 tháng 8 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

\(\left|x-1\right|+\left|x+5\right|=4\)(1)

\(\cdot x< -5\)thì \(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(1-x\right)+\left(-x-5\right)=4\)

\(\Leftrightarrow-4-2x=4\Leftrightarrow2x=-8\Leftrightarrow x=-4\left(KTM\right)\)

\(\cdot-5\le x\le1\)thì \(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(1-x\right)+\left(x+5\right)=4\)

\(\Leftrightarrow6=4\)(vô lí)

\(\cdot x>1\)thì \(\left(1\right)\Leftrightarrow\left(x-1\right)+\left(x+5\right)=4\)

\(\Leftrightarrow2x+4=4\Leftrightarrow2x=0\Leftrightarrow x=0\left(KTM\right)\)

Vậy phương trình vô nghiệm

Đọc tiếp...
ONE PUNCH MAN (team gà chiến đấu) 23 tháng 8 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

vô ngiệm nha bạn 

Vì dựa vào |x+5| khi hai số hạn cộng lại với nhau = 4 thì ko có số nào lớn hơn 5

Vậy vô nghiệm

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 23 tháng 8 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

228 : ( x2 - 5 ) + 7 = 54

=> 228 : ( x2 - 5 ) = 47

=>           x2 - 5   = \(\frac{228}{47}\)

\(\Rightarrow x^2=\frac{463}{47}\)

\(\Rightarrow x=\sqrt{\frac{463}{47}}\)

Lớp 6 đã hok căn đâu nhỉ ta 

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Quỳnh 23 tháng 8 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

228 : (x2-5) + 7 =54

      228 : (x2-5) =47

                  x2-5 =\(\frac{228}{47}\)

 x2 =\(\frac{463}{47}\)

x=\(\sqrt{\frac{463}{47}}\)

Đọc tiếp...
Xyz 23 tháng 8 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

228 : (x2 - 5) + 7 = 54

=> 228 : (x2 - 5) = 54 - 7

=> 228 : (x2 - 5) = 47

=> x2 - 5 = 228 : 47 

=> x2 - 5 = \(\frac{228}{47}\)

\(\Rightarrow x^2=\frac{228}{47}+5\)

\(\Rightarrow x^2=\frac{463}{47}\)

\(\Rightarrow x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
tên chi kệ mình 22 tháng 8 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

=>2/9*(x-9/4)+1/2=41/14+1/3

=>2/9*(x-9/4)=137/42-1/2

=> x-9/4=58/21:2/9

=>x=87/7+9/4

=>x=411/28

  nếu sai thì trách cái máy tính chứ đừng có trách mk

Đọc tiếp...
Shion Fujino 22 tháng 8 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

2/9 . (x - 9/4 )+ 1/2 = 3/7 .( 7- 1/6 ) +1/3

<=> 2/9 . ( x -9/4)+1/2 = 3/7.41/6 + 1/3

<=> 2/9 .( x-9/4)+1/2 = 137/42

<=> 2/9 .(x-9/4) = 58/21

<=> x-9/4 = 87/7

<=> x = 87/7 + 9/4 = 348/28 + 63/28

<=> x =411/28

Đọc tiếp...
Khánh Hạ 22 tháng 8 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

T lười chép đề bài lắm :)

\(\frac{2}{9}\cdot\left(x-\frac{9}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{3}{7}\cdot\frac{41}{6}+\frac{1}{3}\)

\(\frac{2}{9}\cdot\left(x-\frac{9}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{41}{14}+\frac{1}{3}\)

\(\frac{2}{9}\cdot\left(x-\frac{9}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{137}{42}\)

\(\frac{2}{9}\cdot\left(x-\frac{9}{4}\right)=\frac{137}{42}-\frac{1}{2}\)

\(\frac{2}{9}\cdot\left(x-\frac{9}{4}\right)=\frac{58}{21}\)

\(x-\frac{9}{4}=\frac{58}{21}:\frac{2}{9}\)

\(x-\frac{9}{4}=\frac{87}{7}\)

\(x=\frac{87}{7}+\frac{9}{4}\)

\(x=\frac{411}{28}\)

Vậy ...

P/s : Chả bt có đúng k :> 

Đọc tiếp...
Kan 21 tháng 8 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

(8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3)x + 2x = 8 x 7 + 24

<=> [18 x (8 - 5 - 3)]x + 2x =   80

<=> 2x = 80

<=> x = 40

Đọc tiếp...
๖ۣۜɦмү.үッ 20 tháng 8 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(y.\left(62+48\right)=4200\)

\(y.110=4200\)

\(y=4200:110\)

\(y=\frac{420}{11}\)

Đọc tiếp...
Mina akuru ༄ 23 tháng 8 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

62y+48y=4200

(62+48)y=4200

110y=4200

y=420/10

Vậy x=420/10

Đọc tiếp...
ミ♬★- ლ¡ղɑ β£ʊℰ ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ★♬彡 20 tháng 8 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

y x 62 + y x 48 = 4200

y x ( 62 + 48 ) = 4200

y x 110 = 4200

          y = 4200 : 110 

          y = \(\frac{420}{11}\)

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 30 tháng 7 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{20+xy}{4x}=\frac{1}{8}\) (qui đồng)

=> \(160+8xy=4x\)

=> \(160=4x-8xy\)

=> \(160=4x-8xy=4x\left(1-2y\right)\)

=> \(40x=1-2y\)

Vì 40x là số chẵn, 1-2y là số lẻ nên không tìm được x,y nguyên thõa mãn

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 3 tháng 4 2017 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{5}{x}+\frac{y}{4}=\frac{1}{8}\)

            \(\frac{5}{x}=\frac{1}{8}-\frac{y}{4}\)

             \(\frac{5}{x}=\frac{1}{8}-\frac{2y}{8}\)

              \(\frac{5}{x}=1-\frac{2y}{8}\)

\(\Rightarrow x.\left(1-2y\right)=40\)

\(\Rightarrow1-2y\)thuộc ước của 40

Mà \(1-2y\)là số lẻ 

nên ta có bảng giá trị :

\(1-2y=1\)                      \(5\)            \(-1\)                  \(-5\)               
\(x=40\)                     \(8\)             \(-40\)          \(-8\)
\(y=0\)                      \(-2\)              \(1\)          \(3\)
Đọc tiếp...
6a1 is real 1 tháng 12 2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Nam 25 tháng 7 2015 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

a)Khi số lớn chia hết cho số bé thì tổng 2 số là:361-11=350

Vì thương là 9 nên 350 gồm số phần là:9+1=10

Vẽ sơ đồ(tự vẽ nha)

Số bé là:350/10=35

Số lớn là:35*9+11=326

b)Khi số lớn chia hết cho số bé thì hiệu 2 số là:578-53=525

Vẽ sơ đồ(số bé 1 phần,số lớn 8 phần và 53 đơn vị)

525 đơn vị gồm số phần là:8-1=7

Số bé là:525/7=75

Số lớn là:75*8+53=653

 

Đọc tiếp...
pham huyen nhu ngoc 25 tháng 11 2015 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

 

tổng mới của phép chia là

361-11=350

tổng số phần bằng nhau là

9+1=10

số bé là

350/10*1=35

số lớn là

350-35=315

đáp số ;số bé 35

            số lớn 315

Đọc tiếp...
Sóc Con 30 tháng 6 2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

a] SB 35                    SL  315

b] SB  75                   SL 653

Đọc tiếp...
Vu Hoang Duc 6 tháng 10 2017 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

(3x-2y)/37=(5y-3z)/15 <=> 45x-30y=185y-111z <=> 452x-215y+111z=0 (1)
(5y-3z)/15=(2z-5x)/2 <=> 10y+6z=-75x+30z <=> 75x+10y-36z=0 (2)
10x-3y-2z=-4 (3)
Giải hệ (1), (2), (3) ta được: x=-8, y=-12, z=-20

Đọc tiếp...
shitbo 17 tháng 8 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a+1}{2019}+\frac{a+2}{2018}=\frac{a+3}{2017}+\frac{a+4}{2016}\Leftrightarrow\frac{a+2020}{2019}+\frac{a+2020}{2018}=\frac{a+2020}{2017}+\frac{a+2020}{2016}\) 

\(\left(a+2020\right)\left(\frac{1}{2019}+\frac{1}{2018}-\frac{1}{2017}-\frac{1}{2016}\right)=0\Rightarrow a+2020=0\Leftrightarrow a=-2020\)

Đọc tiếp...
Huyền Nhi CTV 17 tháng 8 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

a) \(\frac{x}{2}+\frac{x}{3}+\frac{x}{4}+\frac{x}{5}=0\)

\(\frac{77x}{60}=0\)

\(77x=0.60\)

\(77x=0\)

\(x=0\)

Đọc tiếp...
Trần hải an 17 tháng 8 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm
Ác Mộng 1 tháng 7 2015 lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

1+2+3+...+x=x(x+1):2

=>x(x+1):2=aaa=a.111

=>x(x+1)=a.111.2=a.37.3.2=(6.a).37

Do x và x+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

=>6.a và 37 là 2 STN liên tiếp

=>6a=36=>a=6(TM) hoặc 6a=38(L vì a không là STN)

=>x(x+1)=36.37

>x=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Tấn Anh Khoa 16 tháng 2 2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

36+0=36, duyet nha

Đọc tiếp...
cẩn thận ma đây 18 tháng 3 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

36 nha ae đúng hộ cái

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 4 tháng 5 2018 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow a=5m;b=3m\left(m\inℕ^∗\right)\)

\(\frac{b}{c}=\frac{12}{21}\Rightarrow b=12n;c=21n\left(n\inℕ^∗\right)\)

\(\frac{c}{d}=\frac{6}{11}\Rightarrow c=6k;d=11k\left(k\inℕ^∗\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}3m=12n\\4n=6k\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}3n⋮12\\4n⋮6\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}n⋮4\\2n⋮3\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}n⋮4\\n⋮3\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow n\in BC\left(3,4\right)\)

Mà b nhỏ nhất \(\Rightarrow n\in BCNN\left(3,4\right)=12\)

\(\Rightarrow b=12\cdot12=144;c=21\cdot12=252\)

Với b=144\(\Rightarrow\frac{a}{144}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{144}=\frac{240}{144}\)

Với c=252\(\Rightarrow\frac{252}{d}=\frac{6}{11}\Rightarrow\frac{252}{d}=\frac{252}{462}\)

Vậy a=240; b=144; c=252; d=462

P/s: Mik ko biết có đúng không?(phàn tính). Phần cách làm và lí luận thì đúng rồi!!!! Đạt luôn

Đọc tiếp...
đỗ thùy trang 4 tháng 5 2018 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

bạn tính rồi 

Đọc tiếp...
Tsukimono Akari 緑 15 tháng 8 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}\cdot x=\frac{1}{2}\)

\(\frac{1}{20}\cdot x=\frac{1}{2}\)

\(x=\frac{1}{2}:\frac{1}{20}\)

\(x=10\)

=))

Đọc tiếp...
nguyễn xuân trợ 15 tháng 8 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

=>1/4.1/5x=1/2                         NHỚ K NHÉ MOI NGƯỜI

=>1/20x=1/2

=>x=1/2:1/20

=>x=1/2.20/1

=>x=10

Đọc tiếp...
•๖ۣۜHoài ๖ۣۜThươηɠ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 16 tháng 8 lúc 11:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}.\frac{1}{5}.x=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{20}.x=\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}:\frac{1}{20}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}.20\)

\(\Leftrightarrow x=2\)

Đọc tiếp...
Diệu Linh 15 tháng 8 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Do \(n^2-n+1=n\left(n-1\right)+1\) lẻ và \(n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\) lẻ nên số các số chẵn nằm giữa \(n^2-n+1\) và \(n^2+n+1\) là \(\frac{n^2+n+1-1-n^2+n-1-1}{2}+1=n\)

\(\Rightarrow\)\(x=\frac{n\left(n^2-n+1-1+n^2+n+1-1\right)}{2}=n^3\)

Lại có: \(2500< n^3< 3000\)\(\Rightarrow\)\(n=14\)

Đọc tiếp...
Trần Đại Nghĩa 15 tháng 8 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

Vì \(n^2-n+1,n^2+n+1\) là số lẻ và tổng \(x\) gồm \(n\) số lẻ(nhận xét sau khi thử một số trường hợp với \(x\inℕ^∗\))

\(\Rightarrow x=\left(n^2-n+2\right)+\left(n^2-n+4\right)+...+\left(n^2-n+2n\right)\)

\(x=n\cdot n^2-n\cdot n+\frac{\left(2+2n\right)\cdot n}{2}\)

\(x=n^3-n^2+\frac{\left(2n+2\cdot1\right)n}{2}\)

\(x=n^3-n^2+\frac{2\left(n+1\right)\cdot n}{2}\)

\(x=n^3-n^2+\frac{2\cdot\left(n^2+n\right)}{2}\)

\(x=n^3-n^2+n^2+n\)

\(2500< x=n^3+n< 3000\)

\(\Rightarrow x=14\)

Đọc tiếp...
shitbo 15 tháng 8 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

\(n^2-n=n\left(n-1\right)\left(lasochan\right)\Rightarrow\hept{\begin{cases}n^2-n+1le\\n^2+n+1le\end{cases}}\) 

cac so chan giưa 2 so này là: 

\(n^2-n+2\rightarrow n^2+n\) 

\(tongla:\left(2n^2+2\right)\left(n-1\right)=2\left(n^2+1\right)\left(n-1\right)\Rightarrow1250< \left(n^2+1\right)\left(n-1\right)< 1500\) 

giai tiếp

Đọc tiếp...
ĐÔ RÊ MON 12 tháng 7 2015 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

1) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{3x+2}{5x+7}=\frac{3x-1}{5x+1}=\frac{\left(3x+2\right)-\left(3x-1\right)}{\left(5x+7\right)-\left(5x+1\right)}=\frac{3x+2-3x+1}{5x+7-5x-1}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}\)

suy ra :

\(\frac{3x-1}{5x+1}=\frac{1}{2}\Rightarrow\left(5x+1\right).1=\left(3x-1\right).2\)

=> 5x+1=6x-2

5x-6x=-2-1

-x=-3

x=3

2)áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có;

\(\frac{x+1}{2x+1}=\frac{0,5x+2}{x+3}=\frac{\left(x+1\right)-2.\left(0,5x+2\right)}{\left(2x+1\right)-2.\left(x+3\right)}=\frac{x+1-x-4}{2x+1-2x-6}=\frac{-3}{-5}=\frac{3}{5}\)

suy ra:

\(\frac{x+1}{2x+1}=\frac{3}{5}\Rightarrow\left(2x+1\right).3=\left(x+1\right).5\)

=>6x+3=5x+5

6x-5x=5-3

x=2

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 1 tháng 4 2015 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

gọi số thứ nhất là \(x\), số còn lại là \(\frac{3}{8}x\)

theo đề bài ta có: \(\left(\frac{3}{8}x\right)^2-x^2=-880\Rightarrow\frac{9x^2}{64}-x^2=-880\Rightarrow\frac{9x^2-64x^2}{64}=-880\)

=>\(-55x^2=-880.64=-56320\Rightarrow x^2=\left(-56320\right):\left(-55\right)=1024=32^2=\left(-32\right)^2\)

=> x = 32 hoặc -32

vậy 2 số cần tìm là: 32 và 3/8. 32 = 12

hoặc -32 và -12

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến CTV 8 tháng 8 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số phải tìm a và b \((b\ne0)\)

Ta có : \(\frac{a}{b}=\frac{3}{8}=\frac{3k}{8k}(k\ne0)\)

Vậy a = 3k,b = 8k

Do đó : \(a^2-b^2=9k^2-64k^2=-880\)

                                 \(-55k^2=-880\)

                                    \(k^2=16;k=\pm4\)

=> a = 3k = \(\pm12\), b = 8k = \(\pm32\)

Hai số cần tìm là 12;32 hoặc -12;-32

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 26 tháng 10 2017 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

 a ) 2 + 4 + 6 + .. + 2x = 210

Dãy trên có :    ( 2x - 2 ) : 2 + 1 = x - 1 + 1 = x ( số hạng )

=> ( 2x + 2 ) . x : 2 = 210 

=> ( x + 1 ) . x = 210

Mà 210 = 15 . 14

=> x = 14

b ) 1 + 3 + 5 + ... + ( 2x + 1 ) = 225

Dãy trên có : ( 2x + 1 - 1 ) : 2 + 1 = x + 1 ( số hạng )

( 2x + 1 + 1 ) . ( x + 1 ) : 2 = ( x + 1 ) . ( x + 1 ) = ( x + 1 )^2 = 225

Mà 225 = 15^2 

=> x + 1 = 15

    x = 15 - 1 

    x = 14

Đọc tiếp...
leminhduc 26 tháng 10 2017 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

a,   Trong dã số tự nhiên bắt đầu từ 1 thì số hạng thứ n là số n 
Chi 2 vế cho 2: 
1+2+3+....x=105 
(1+x).x/2=105 
(1+x).x=105.2=210 
Hai số tự nhiên liên tiếp có tích là 210 là 14,15 
Vậy x=14 
(Còn không thì giải PT bậc 2: x.(x+1)=210

b, Hình như đề là 1+3+....+(2x-1)=225

1+3+5+7+...+2n−1=2251+3+5+7+...+2n−1=225

=>(2n−1+1)n2=225=>(2n−1+1)n2=225

=>2n.n=450=>2n.n=450

=>n2=225=>n2=225

=>n=15

Đọc tiếp...
Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) 14 tháng 8 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

1)  \(x-6-\left(48-24.2:6-3\right)=100\Rightarrow x-6-\left(48-8-3\right)=100\)

\(\Rightarrow x-6-37=100\Rightarrow x=100+37+6=143\)

2)  \(20-\left[7\left(x-3\right)+4\right]=2\Rightarrow7\left(x-3\right)+4=20-2=18\)

\(\Rightarrow7\left(x-3\right)=18-4=14\Rightarrow x-3=14:7=2\Rightarrow x=2+3=5\)

3)   \(\left[\left(6x-39\right):3\right].28=5628\Rightarrow\left(6x-39\right):3=5628:28=201\)

\(\Rightarrow6x-39=201.3=603\Rightarrow6x=603+39=642\Rightarrow x=642:6=107\)

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 14 tháng 8 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

x-6-(48-24x2:6-3)=100

x-6-(48-8-3)=100

x-6-37=100

x-6=137

x=137+6=143

Vậy x=143

20-[7x(X-3)+4]=2

7x(X-3)+4=20-2

7x(X-3)+4=18

7x(X-3)=14

X-3=14:7

X-3=7

X=7+3=10

Vậy X=10

[(6.X-39):3].28=5628

(6.X-39):3=5628:28

(6.X-39):3=201

6.X-39=201.3=603

6.X=603+39

6.X=642

X=642:6=107

Vậy x=107

Đọc tiếp...
Nguyen thi ngoc yen 14 tháng 8 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

\(104,5.x-14,1.1+9,6.x=25,6.9,6\)

\(\left(104,5-14,1+9,6\right).x=245,76\)

\(100.x=245,76\)

\(x=245,76:100\)

\(x=2,4576\)

Vậy \(x=2,4576\)

Chú ý dấu . là nhân

k mình nha

Đọc tiếp...
Nguyen thi ngoc yen 14 tháng 8 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

k mình nha

Đọc tiếp...
zazazzzaaaza 14 tháng 8 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

trả lời hộ mình nha 

Đọc tiếp...
Marakai KIM 14 tháng 8 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

g)\(\sqrt{\sqrt{6}x-4x}=\sqrt{x\left(\sqrt{6}-4\right)}\)

Mà \(\sqrt{6}-4< 0\)nên \(x< 0\)

f) \(\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{3x}}\)

Bt có nghĩa\(\Leftrightarrow\sqrt{5}-\sqrt{3}x\ge0\Leftrightarrow\sqrt{3}x\le\sqrt{5}\Leftrightarrow x\le\sqrt{\frac{5}{3}}\)

Đọc tiếp...
Marakai KIM 14 tháng 8 lúc 7:06
Báo cáo sai phạm

c) \(\sqrt{\left(x+5\right)^2}=\left|x+5\right|\)

Vậy biểu thức có nghĩa với mọi x

d) \(\sqrt{\frac{\sqrt{6}-4}{x+2}}\)

Ta có: \(\sqrt{6}\approx2,44< 4\Rightarrow\sqrt{6}-4< 0\)

Biểu thức có nghĩa\(\Leftrightarrow x+2< 0\Rightarrow x< -2\)

Đọc tiếp...
Marakai KIM 14 tháng 8 lúc 7:18
Báo cáo sai phạm

e) \(\frac{16x-1}{\sqrt{x-7}}\)

Biểu thức có nghĩa\(\Leftrightarrow x-7\ge0\Leftrightarrow x\ge7\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: