Giúp tôi giải toán


Nếu anh còn tồn tại 4 giờ trước (22:52)

Sao nhiều quá vại??

mk lm k nổi đâu

Dài quá nhìn lòi bảng họng lun ak

Do Not Ask Why CTV 9 giờ trước (18:43)

\(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)\)

\(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{2}{4}+\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{3}\cdot\left(\frac{3}{6}-\frac{1}{6}\right)\)

\(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{3}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{3}\cdot\frac{1}{3}\)

\(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{15}{12}-\frac{4}{12}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{9}\)

\(\frac{2}{3}\cdot\frac{11}{12}\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{9}\)

\(\frac{11}{18}\le\frac{x}{18}\le\frac{14}{18}\)

Để \(x\)phải nhỏ hơn hoặc bằng thì x lần lượt bằng \(\left\{11;12;13;14\right\}\)

Doraeiga CTV 9 giờ trước (18:28)

\(\frac{2}{3}.\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}-\frac{1}{3}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{3}.\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)\)

\(\frac{2}{3}.\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{3}\right)\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{3}.\frac{1}{3}\)

\(\frac{2}{3}.\frac{11}{12}\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{9}\)

\(\frac{11}{18}\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{9}\)

\(\frac{11}{18}\le\frac{x}{18}\le\frac{14}{18}\)

Vậy \(x\in\left\{11;12;13\right\}\)

Thien Bach 9 giờ trước (18:10)

\(\frac{2}{3}\) .\(\frac{3}{4}\)\(\le\)\(\frac{x}{18}\) \(\le\)\(\frac{7}{3}\).\(\frac{1}{3}\)

\(\frac{1}{2}\le\frac{x}{18}\le\frac{7}{9}\)

\(\frac{9}{18}\le\frac{x}{18}\le\frac{14}{18}\)

\(\Rightarrow x\in\){9:10;11;12;13;14}

Do Not Ask Why CTV 9 giờ trước (17:53)

\(c,\)\(\frac{5}{7}\cdot x=\frac{9}{8}-0,125\)

\(\frac{5}{7}\cdot x=\frac{9}{8}-\frac{1}{8}\)

\(\frac{5}{7}\cdot x=1\)

\(x=1\div\frac{5}{7}\)

\(x=\frac{7}{5}\)

\(d,\)\(\left(\frac{2}{11}+\frac{1}{3}\right)\cdot x=\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\right)\cdot36\)

\(\left(\frac{6}{33}+\frac{11}{33}\right)\cdot x=\left(\frac{8}{56}-\frac{7}{56}\right)\cdot36\)

\(\frac{17}{33}\cdot x=\frac{1}{56}\cdot36\)

\(\frac{17}{33}\cdot x=\frac{9}{14}\)

\(x=\frac{9}{14}\div\frac{17}{33}\)

\(x=\frac{9}{14}\cdot\frac{33}{17}=\frac{297}{238}\)

Do Not Ask Why CTV 10 giờ trước (17:49)

\(a,\)\(-\frac{3}{5}\cdot x=\frac{1}{4}+0,75\)

\(-\frac{3}{5}\cdot x=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=\frac{4}{4}=1\)

\(x=1\div\left(-\frac{3}{5}\right)\)

\(x=-\frac{5}{3}\)

\(b,\)\(\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{3}\right)\cdot x=\frac{28}{5}\times\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)\)

\(\left(\frac{3}{21}-\frac{7}{21}\right)\cdot x=\frac{28}{5}\cdot\left(\frac{7}{28}-\frac{4}{28}\right)\)

\(-\frac{4}{21}\cdot x=\frac{28}{5}\cdot\frac{3}{28}\)

\(-\frac{4}{21}\cdot x=\frac{3}{5}\)

\(x=\frac{3}{5}\div\left(-\frac{4}{21}\right)\)

\(x=-\frac{63}{20}\)

Doraeiga CTV Hôm qua lúc 22:09

(x+1) + (x+2)+(x+3)+ ....+(x+9)+(x+10) = 240

(x+x+x+...+x) + (1+2+3+4+...+9+10) = 240

        10x        +             55              = 240

                     10x                            = 240 - 55

                     10x                            = 185

                       x                             = 185 : 10

                       x                             = 18,5

Vậy ...

KAITO KID 2005 Hôm qua lúc 22:03

=> (x+x+...+x) + (1+2+...+10)=241

   .....10x.....      

=> 10x + [ (10+1).10 :2] = 240

=> 10x + 55 = 240

=> 10x        = 240 - 55 = 185

=> x            = 185 : 10 = 18,5

vu van minh son Hôm qua lúc 22:26

Cách tính :

Số số hạng là :

(10-1):1=1=10 (số)

Tổng số hạng là :

[10x[10+1]:1+1] :2 =60

Vậy x là :

(240-60): 10=18

        Đáp số:18

Bóng Đá Môn Yêu Thích Của Tui Hôm qua lúc 15:13

<=> 3x.(1+3+32)=1053

<=>3x.13          =1053

<=>3x               =1053:13=81

<=>3x               =34

<=>x                =4

Vậy x=4

SatoshiSerena Hôm qua lúc 16:57

a)5x-(4-2x+x2)(x+2)+x(x+1)=0

<=>5x-(4x+8-2x2-4x+x3+2x2)+x2+x=0

<=>5x-4x-8+2x2+4x-x3-2x2+x2+x=0

<=>-x3+x2+6x-8=0

<=>-x3+2x2-x2+2x+4x-8=0

<=>(x-2)(-x2-x+4)=0

<=>x-2=0 hoặc -x2-x+4=0

*x-2=0<=>x=2

* -x2-x+4=-x2-x-\(\frac{1}{4}\)+\(\frac{17}{4}\)=-(x+\(\frac{1}{2}\))2+\(\frac{17}{4}\)=0  <=>(x+\(\frac{1}{2}\))2=\(\frac{17}{4}\) <=>x thuộc tập hợp {\(\frac{\sqrt{17}}{2}\)-\(\frac{1}{2}\) ;-\(\frac{\sqrt{17}}{2}\)-\(\frac{1}{2}\)}

    vậy..................

   b)(4x2+2x+1)(2x-1)-4x(2x2-3)=23

   <=>8x3-4x2+4x2-2x+2x-1-(8x3-12x)=23

    <=>8x3-1-8x3+12x=23

     <=>12x=24

     <=>x=2

     Vậy..........

  Mấy bài này cậu chịu khó nháp tí là làm được thôi mà , chúc cậu thành công

Itsuka Kotori Hôm qua lúc 09:04

X + 345 = 678

X           = 678 - 345

X           = 333

Do What You Love Hôm qua lúc 09:08

x+345=678

x         =678-345

x          =333 

Online Math Hôm qua lúc 09:00

x + 345 = 678 

x           = 678 - 345

x           = 333

Do Not Ask Why CTV Hôm qua lúc 06:47

\(a,\)\(x+\frac{4}{5.9}+\frac{4}{9.13}+\frac{4}{13.17}+...+\frac{4}{41.45}=-\frac{37}{45}\)

  \(x+\left(\frac{9-5}{5.9}+\frac{13-9}{9.13}+\frac{17-13}{13.17}+...+\frac{45-41}{41.45}\right)=-\frac{37}{45}\)

  \(x+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{17}+....+\frac{1}{41}-\frac{1}{45}\right)-\frac{37}{45}\)

 \(x+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{45}\right)=-\frac{37}{45}\)

 \(x+\frac{8}{45}=-\frac{37}{45}\)

\(x=-\frac{37}{45}-\frac{8}{45}\)

\(x=-1\)

thảo nguyễn thanh Hôm qua lúc 09:05

thế phần b, c đâu bạn

Nguyễn Tiến Dũng 23/06 lúc 17:40

\(\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+...+\frac{2}{19.21}\right).462-x=19\)

\(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right)\cdot462-x=19\)

\(\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{21}\right)\cdot462-x=19\)

\(\frac{10}{231}.462-x=19\)

\(20-x=19\)

\(x=20-19\)

\(x=1\)

nghia 23/06 lúc 17:44

\(\left(\frac{2}{11.13}+\frac{2}{13.15}+.....+\frac{2}{19.21}\right).462-x=19\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{13}+\frac{1}{13}-\frac{1}{15}+......+\frac{1}{19}-\frac{1}{21}\right).462-x=19\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{1}{11}-\frac{1}{21}\right).462-x=19\)

\(\Leftrightarrow\frac{10}{231}.462-x=19\)

\(\Leftrightarrow20-x=19\)

\(\Leftrightarrow x=20-19\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

Phạm Đức Nam Phương 23/06 lúc 17:42

Đề abfi sai. Chỗ đó là 19, k phải 29

Bạn biết tính chất này không?

\(\frac{a}{n\left(n+a\right)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+a}\)

Sử dụng tính chất đó thì được:

\(\left(\frac{2}{11}-\frac{2}{13}+\frac{2}{13}-\frac{2}{15}+...+\frac{2}{19}-\frac{2}{21}\right)\)x 462 - x =19

\(\left(\frac{2}{11}-\frac{2}{21}\right)\cdot462-x=19\)

\(\frac{924}{11}-\frac{924}{21}-x=19\)

84 - 44 - x =19

40 - x = 19

x = 40 - 19

x = 21

Nhớ tk cho mình nếu đúng nhé

Bonking 23/06 lúc 16:39

a,(2+x) + (4+x) + (6+x) + ....... + (52+x) = 780

  = ( 2 + 4 + 6 + ... + 52 ) + ( x + x + ... + x ) = 780

Số số hạng là : ( 52 - 2 ) : 2 + 1 = 26 ( số )

Tổng là : ( 52 + 2 ) . 26 : 2 = 702

Ta có : 702 + 26x = 780

                    26x = 780 - 702

                    26x = 78

                        x = 78 : 26

                        x = 3

Vậy x = 3

Lê Quang Tuấn Kiệt 23/06 lúc 16:43

a,(2+x) + (4+x) + (6+x) + ....... + (52+x) = 780

(x+x+x+x+...+x) + (2+4+6+8+...+52)     = 780

      26x             +            702               = 780

                       26x                               = 780 - 702

                       26x                               = 78

                        x                                 = 78 : 26

                        x                                 = 3

Đặng Ánh Nguyệt 23/06 lúc 16:39

x+(2+4+6+...+52)=780

         x+702=780

         x=780-702

         x=78

Trần Nhật Quỳnh 23/06 lúc 15:37

60 - 3x = 30

3x = 60 - 30

3x = 30

x = 30 : 3

x = 10

~ Chúc bạn học tốt ~

cô nàng đáng yêu 23/06 lúc 15:33

60-3x=30

3x=60-30

3x= 30

x=30:3

x=10

Đinh Nam Mạnh Đức 23/06 lúc 15:48

60-3x=30

3x=60-30

3x=30

3x=3

x=30:3

x=10

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 23/06 lúc 15:36

Tìm y biết : 
(8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x y + 2 x y = 8 x 7 + 2

                    [ 18 x ( 8 - 5 - 3 ) ] x y = 56 + 2

                    [ 18 x ( 8 - 5 - 3 ) ] x y = 58

                                 ( 18 x 0 ) x y = 58

                                 0 x y + 2 x y = 58

                                            2 x y = 58 

                                                  y = 58 : 2

                                                  y = 29

Nguyễn Hảo Nam 23/06 lúc 20:45

không sai đâu Nguyễn Minh Đăng nhé!! 

nhất sông núi 23/06 lúc 15:52

Tìm y biết : 
(8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x y + 2 x y = 8 x 7 + 2

                    [ 18 x ( 8 - 5 - 3 ) ] x y = 56 + 2

                    [ 18 x ( 8 - 5 - 3 ) ] x y = 58

                                 ( 18 x 0 ) x y = 58

                                 0 x y + 2 x y = 58

                                            2 x y = 58 

                                                  y = 58 : 2

                                                  y = 29

Đinh Đức Hùng CTV 22/02/2017 lúc 16:47

Ta thấy :

\(\left|x+2\right|\ge0\forall x\)

\(\left|x+5\right|\ge0\forall x\)

\(\left|x+9\right|\ge0\forall x\)

\(\left|x+11\right|\ge0\forall x\)

Cộng vế với vế ta được :

\(\left|x+2\right|+\left|x+5\right|+\left|x+9\right|+\left|x+11\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow5x\ge0\Rightarrow x\ge0\)

\(\Rightarrow x+2+x+5+x+9+x+11=5x\)

\(\Leftrightarrow4x+27=5x\)

\(\Leftrightarrow5x-4x=27\)

\(\Rightarrow x=27\)

Tình bạn tuổi học trò 20/06 lúc 21:37

Gọi số đó là ab .

a + b = 9

a x b = 9 x 2 = 18

Ta có : 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Ta thấy chỉ có 3 x 6 mới = 18 .

Vậy hai số đó là 3 và 6 .

Chúc bạn học tốt !

Thám tử trung học Kudo Shinichi 20/06 lúc 21:19

Hai số đó là : 63 và 36

Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/06 lúc 21:23

63 VÀ 36 NHÉ   Ngọc Linh ! ! !

K VÀ KB NHÉ CÁC BN ! ! !

Đinh Anh Thư 20/06 lúc 21:18

số 63 và 36

nghia 22/06 lúc 18:21

số đó là 36 và 63 nha bạn

TNT học giỏi 22/06 lúc 18:20

kết quả là :

  36 và 63

   đs...

Ran and Shinichi 22/06 lúc 15:03

x + 45 = 58

x        = 58 - 45

x        = 13

x + 78 = 90

x         = 90 - 78

x         = 12

Hoài Bii 22/06 lúc 15:05

x+45=58
x     =58-45
x     =13

x+78=90
x     =90-78
x     =12    

Do What You Love 22/06 lúc 18:29

x+45=58

x      =58-45

x      =13

x+78=90

x       =90-78

x       =12

Phan Minh Anh 22/06 lúc 09:45

x-26754=43267

        x  =43267+26754

        x  =70021.

x+456=789

     x = 789-456

     x =333.

Hoàng Nguyễn Minh 22/06 lúc 08:59

\(x-26754=43267\)

\(x\)               \(=\)\(43267+26754\)

\(x\)               \(=\)\(70021\)

\(x+456=789\)

\(x\)           \(=789-456\)

\(x\)           \(=\)\(333\)

Bonking 22/06 lúc 08:55

a) x = 43267 - 26754 = 16513

b) x = 789 - 456 = 333

Oxford Đinh 22/06 lúc 10:25

Ta có:\(\frac{x-100}{24}+\frac{x-98}{26}+\frac{x-96}{28}=3\)

\(\Rightarrow\)\(\frac{91x-100.91}{91.24}+\frac{84x-84.98}{26.84}+\frac{78x-96.78}{78.28}\)

=\(\frac{91x-9100+84x-8232+78x-7488}{2184}\)

=\(\frac{91x+84x+78x-9100-8232-7488}{2184}\)

=\(\frac{x\left(91+84+78\right)-\left(9100+8232+7488\right)}{2184}\)

=\(\frac{x253-24820}{2184}=3\)

\(\Rightarrow\)x253- 24820 =6552

\(\Rightarrow\)x253= 31372

\(\Rightarrow\)x = 124

Nguyễn Ngân 21/06 lúc 19:13

NÈ BẠN!!

 \(x-1=9\)

\(x=9+1=10\)

Do What You Love 21/06 lúc 19:16

x-1=9

x   =9+1

x   =10

Võ Thị Thanh Trà 21/06 lúc 19:15

x - 1 = 9

x = 9 + 1

x = 10

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: