Giúp tôi giải toán


Đinh Đức Hùng CTV 18/07/2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Vì \(\left(2x-5\right)^{2016}\ge0\forall x;\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\forall y\)

\(\Rightarrow\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\ge0\)

Mà đề lại cho \(\left(2x-5\right)^{2016}+\left(3y+4\right)^{2020}\le0\)

Nên \(\hept{\begin{cases}\left(2x-5\right)^{2016}=0\\\left(3y+4\right)^{2020}=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{5}{2}\\y=-\frac{4}{3}\end{cases}}}\)

Vậy ..........

luu mach chien 30/09/2016 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

x=5/2,y=-4/3

nghiemthixuanmai 23/07 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

a, x=37

b, \(\orbr{\begin{cases}x=42\\x=21\end{cases}}\)

Trịnh Lê Anh Vũ 18/07/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

\(a.\left(x-37\right).25=0\\\Leftrightarrow x-27=0\\ \Leftrightarrow x=27\)

\(b.\left(x-42\right)\left(x-21\right)=0\\ \Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-42=0\\x-21=0\end{cases}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=42\\x=21\end{cases}}}\)

Nguyễn Bá Hoàng Minh 18/07/2017 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

a x-37=0

x=37

b x-42=0 hoặc x-21=0

x=42,21

huynhnhu 18/07/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

a/18 chia het cho 3;27 chia het cho 3;123 chia het cho 3

Nen(18+27+123) chia het cho 3

b/15 chia het cho 3;32 ko chia het cho 3;78 chia het cho 3

Nen (15+32+78) ko chia het cho 3

c/44 ko chia het cho 3;40 ko chia het cho 3;300 chia het cho 3

Nen (44+40+300) ko chia het cho 3

d/11 ko chia het cho 3;33 chia het cho 3;22 ko chia het cho 3

Nen (11+33+22) ko chia het cho 3

giảng thế anh 18/07/2017 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

A = 18 chia hết cho 3 , 27 cũng chia hết 3 và 123 chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

B = 15 chia hết cho 3 , 78 cũng chia hết 3 nhưng 32 không chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

C = 300 chia hết cho 3 , 44 + 40 = 84 cũng chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

D = 33 chia hết cho 3, 11 + 22 = 33 cũng chia hết cho 3 nên tổng các giá trị của biểu thức chia hết cho 3.

Đỗ Tiền Phong Hôm qua lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

abcabc = abc000 + abc = abc x ( 1000 + 1 ) = abc x 1001  vì vậy abcabc luôn chia hết cho 1001 ko phải 101 bạn nhé !

Ác Mộng 14/06/2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Tổng các c/s của A là 9n

A2=999...92

Ta thấy 92=81(tổng chữ số=9)

992=9801(tổng chữ số =2.9

=>999...92=999...98000...01(tổng các chữ số =9.n)

=>Tổng các chữ số của A= tổng các chữ số của A2

Sai 13/06/2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Tổng các chữ số của A là: 9n

A=999...9{n chữ số 9}

=>A=10n-1 

=> A2=(10n-1)2

         = 102n-2.10n+1

         = 10n(10n-2)+1

         = 10n.999...98{​n-1 số 9}+1

=> A2=999...98000...01{n-1 chữ số 9 và n-1 chữ số 0}

=> Tổng các chữ số của  A2 là: 9(n-1)+8+1

                                            = 9n+9

                                            = 9n

Vậy tổng các chữ số của A và A2 bằng nhau và đều bằng 9n.

Mình làm như vầy nè Hoàng!

_ĐôngHotBoy _ 10/06/2015 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

lớp chẵn lớp hơn vì

1<2

3<4

5<6

7<8

9<10

11<12

13<14

15<16

17<18

.........

99<100

vậy số chẵn lớn hơn

Đoàn Văn Giáp 19/01/2016 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

*Dãy số lẻ từ 1 đến 99 có 50 số lẻ

Ở hàng đơn vị cứ lần lượt là 1 ; 3 ; 5 ... 9 được lặp lại 10 lần.

Ở hàng chục mỗi chữ số 1 ; 2 ; 3 ... 9 mỗi chữ số lặp lại 5 lần.

Tổng các chữ số : (1+3+5+7+9) x 10 + (1+2+3+...+9) x 5 = 475

*Dãy số chẵn từ 2 đến 98 có 49 số chẵn

Ở hàng đơn vị cứ lần lượt là 2 ; 4 ... 8 được lặp lại 10 lần. (loại trừ chữ số 0 vì không có gí trị)

Ở hàng chục mỗi chữ số 1 ; 2 ; 3 ... 9 mỗi chữ số lặp lại 5 lần.

số 100 có tổng giá trị các chữ số là 1 .

Tổng các chữ số của dãy số này : (2+4+6+8) x 10 + (1+2+3+...+9) x 5 + 1 = 426

Tổng các chữ số của 2 lớp hơn kém nhau : 475 - 426 = 49

nguyen_huu_the 10/06/2015 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Vì chia thành 2 lớp gồm lớp chẵn là lớp lê nên lớp lẻ bao gồm các số như sau:

1;3;5;7;9;11;...;99

số số hạng là:

(99-1):2+1=50(số)

Tổng các số của lớp lẻ là:

(100+1)x50:2=2525.

Vì là lớp số chẵn nên ta có dãy sau:

2;4;6;8;10;...;100.

Số số hạng là:

(100-2):2+1=50(số)

Tổng các số của lớp số chẵn là:

(100+2)x50:2=2550

Vậy lớp số chẵn có tổng các số lớn hơn và lớn hơn:

2550-2525=25(đơn vị)

0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 17/07/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

A = 34 + 19 + 211 + 46

A = ( 34 + 46 ) + ( 211 + 19 )

A = 80 + 230

A = 310

o0oNguyễno0o 24/07 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

A = 34 + 19 + 211 + 46

A = 34 + 46 + 211 + 19

A = 80 + 230

A = 310

Vũ Việt Anh 30/12/2016 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

6 nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Tết vui vẻ nha

nguyenthanhdat Hôm qua lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

hai so tu nhien lien tiep nao co h la 240

Trương Thanh Nhân 12/02/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

\(120=2^3.3.5=2^2.5.2.3=4.5.6\)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 120 là 4;5;6 

Vây, số lớn nhất trong ba số đó là 6.

doan thi khanh linh 15/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Vì đây là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ít nhất 
Vì 62 là số chia 9 dư 8 nên số các chữ số 9 của số đó là : ( 62 - 8 ) : 9 = 6 
Vậy số nhỏ nhất cần tìm là 8999999 

       
Songoku Sky Fc11 15/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

Phú Hoàng Minh

vì đây là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ít nhất 
vì 62 là số chia 9 dư 8 nên số các chữ số 9 của số đó là (62-8):9=6 
vậy số nhỏ nhất là:8999999 

Songoku Sky Fc11 15/07/2017 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

doan thi khanh linh coppy vừa phải thôi

Nguyễn Ngọc Quý 17/08/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

a) Để a + b và a x b lớn nhất và a,b là số có 1 chữ số

=> a = 9 ; b = 9 

=> Giá trị lớn nhất của a + b = 9 +  9 = 18

=> Giá trị lớn nhất của a x b = 9 x 9  = 81

b) Khi a = b = 0 hoặc a = b = 2

nguyễn đức vượng 14/07/2017 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

a) Đẻ a + b và a x b lớn nhất và a,b là số có 1 chữ số 

< = > a = 9 ; b = 9

< = > Gía trị lớn nhất của a + b = 9 + 9 = 18

< = > Gía trị lớn nhất của a x b = 9 x 9 = 81

b) Khi a = b = 0 hoặc a = b = 2

Lê Minh Vũ 14/07/2017 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

a=b=2

Trần Minh Hoàng 13/07/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

a) 1945; 1975; 2005; 1945; 1975; 2005; 1945; 1975; 2005; 1945

b) Tổng các số đó là:

         1945 x 4 + 1975 x 3 + 2005 x 3 = 19720

Tích mk nhé bạn 

Nguyễn Việt Hoàng 13/07/2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

a) Ta có:

1945 ; 1975 ; 2005 ; 1945 ; 1975 ; 2005 ; 1945 ; 1975 ; 2005 ; 1945

b) 10 số đầu tiên là: 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tổng của 10 số đó là: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

= 0 + ( 9 + 1 ) + ( 8 + 2 ) + ( 7 + 3 ) + ( 6 + 4 ) + 5

= 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 40 + 5

= 45

Nguyễn Hồng Yến 14/07/2017 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

a. A= \(\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}.\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

b. B= \(\frac{14}{10}.\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}=\frac{-5}{21}\)

A Nguyễn 13/07/2017 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{16}{10}:\frac{4}{3}=\frac{16}{10}\cdot\frac{3}{4}=\frac{6}{5}\)

\(B=\frac{14}{10}\cdot\frac{15}{49}-\left(\frac{4}{5}+\frac{2}{3}\right):\frac{11}{5}\)

\(B=\frac{3}{7}-\frac{22}{15}:\frac{11}{5}\)\(=\frac{3}{7}-\frac{2}{3}\)\(=\frac{-5}{21}\)

Trần Thị Loan Quản lý 09/08/2015 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

2) a) 102001 có tổng các chữ số bằng 1 => 102001 có tổng các chữ số bằng 3 => số đó chia hết cho 3; không chia hết cho 9

b) 102001 - 1 = 100....00 - 1 = 999..9 (có 2001 chữ số 9) => tổng các chữ số của nó chia hết cho 9

=> 102001 -1 chia hết cho 9 và chia hết cho 3

Trần Thị Loan Quản lý 09/08/2015 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

2) Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp là n; n + 1; n + 2; n + 3; n + 4 ( n thuộc N)

n là số tự nhiên nên n có thể có dạng 5k; 5k + 1; 5k + 2; 5k + 3; 5k + 4

+) Nếu n = 5k : tức là n chia hết cho 5

+) Nếu n = 5k + 1 => n + 4 = 5k + 5 = 5.(k+1) chia hết cho 5 => n+ 4 chia hết cho 5

+) Nếu n = 5k + 2 => n + 3 = 5k + 5 = 5(k+1) chia hết cho 5 => n + 3 chia hết cho 5

+) Nếu n = 5k + 3 => n + 2 = 5k + 5 = 5(k+1) chia hết cho 5 => n + 2 chia hết cho 5

+) n = 5k + 4 => n +1 = 5k + 5 = 5(k+1) chia hết cho 5 => n + 1 chia hết cho 5

Vậy Trong năm số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số tự nhiên chia hết cho 5

phan thi phuong 10/10/2016 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

486 minh lam rui

mai thị huỳnh phương 27/09/2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

bn ơi mình chưa

biết làm bài này những

mình nghĩ là

586

đó bn ạ

Bùi Thị Thục Khuê 01/07/2017 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Đề người ta hỏi là chứng minh chứ đâu có phải là hỏi xem 1 trong 2 tích í là j đâu, mọi người đọc cho kỹ đề chớ, có ai đòng ý vs mk ko nak ?

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: