Giúp tôi giải toán


Nguyễn Quốc Cường 15/03/2017 lúc 19:47

một triệu chứ mấy!!!

kết quả bằng số:1000000

Maria 15/03/2017 lúc 16:33

M = 1000 đó

sao dễ vậy, mk rất rành về các chữ số la mã đó

Nguyễn Quốc Cường 15/03/2017 lúc 19:50

K mới là ngàn

Nguyễn Khánh Ly 09/03/2017 lúc 07:20

190 viết ra số la mã là CXC

đỗ Thị Thu Trúc 09/03/2017 lúc 13:11

190 đối với số la mã là cxc

k mình nhé !

Nguyễn Lê Hương Lan 12/03/2017 lúc 10:15

nó là CXC

phan văn đức 01/03/2017 lúc 13:18

M = 1 triệu 

=> M = 1000000 trong số la mã

Nguyen Bao Anh 01/03/2017 lúc 13:19

M = 1000

Lê Hải Lân 22 giờ trước (10:37)

một triệu

mai 01/03/2017 lúc 13:07

C = 100 trong số La Mã nhé !

Nguyễn Thị Trà My 01/03/2017 lúc 13:24

c=100 trong số la mã nhé

Đỗ Thái Thiên 15/03/2017 lúc 20:34

c=100

tệ nhất trên đời này

Nguyễn Tiến Đạt 25/02/2017 lúc 12:57

MMCVXIII:2118

CVIII:108

CVIVX:119

Dao Trung Nguyen 03/03/2017 lúc 21:37

1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bach Gia Lam 01/03/2017 lúc 21:42

2108

CVIII: 108

CVIVX: 121

Lê Trần Nhã Uyên 05/02/2017 lúc 10:10

XIXxVxIIIxXIX

19x5x3x19=5415

phamdinhkhang 05/03/2017 lúc 16:01

kinh dị

Giang Thanh Nhàn 28/02/2017 lúc 19:30

XIXxVxIIIxXIXxM

19 x 5 x 3 x 19 = 5415

Ngô Quỳnh Mai 30/11/2016 lúc 11:45

51

LI 

52

LII 

53

LIII 

54

LIV 

55

LV 

56 

LVI 

57 

LVII 

58 

LVIII 

59 

LIX 

60 

LX 

61 

LXI 

62 

LXII 

63 

LXIII 

64 

LXIV 

65 

LXV 

66 

LXVI 

67 

LXVII 

68 

LXVIII 

69 

LXIX 

70 

LXX 

71 

LXXI 

22 

XXII 

72 

LXXII 

23 

XXIII 

73 

LXXIII 

24 

XXIV 

74 

LXXIV 

25 

XXV 

75 

LXXV 

26 

XXVI 

76 

LXXVI 

27 

XXVII 

77 

LXXVII 

28 

XXVIII 

78 

LXXVIII 

29 

XXIX 

79 

LXXIX 

30

XXX 

80 

LXXX 

31

 XXXI

81 

LXXXI 

32

 XXXII

82 

LXXXII 

33

XXXIII 

83 

LXXXIII 

34

XXXIV 

84 

LXXXIV 

35

XXXV 

85 

LXXXV 

36

XXXVI 

86 

LXXXVI 

37

XXXVII 

87 

LXXXVII 

38

XXXVIII 

88 

LXXXVIII 

39

 XXXIX

89 

LXXXIX 

40

XL 

90 

XC

41

XLI 

91 

XCI 

42

XLII 

92 

XCII 

43

XLIII 

93 

XCIII 

44

XLIV 

94 

XCIV 

45

XLV 

95 

XCV 

46

XLVI 

96 

XCVI 

47

XLVII 

97 

XCVII 

48

XLVIII 

98 

XCVIII 

49

XLIX 

99 

XCIX 

50

100 

 C

hue phuong cute 30/11/2016 lúc 11:36

XXII đến C

X là số 10 

C là số 100 

II là số 2

sat thu dau mung mu 30/12/2016 lúc 21:25

40 XL

50 L

60 LX

100 C

Mình chỉ gợi ý từng này thôi , còn đâu bạn tự làm nốt đi !

Trần Minh Phương 16/01/2017 lúc 21:19

a) 13 = XIII

    14 = XIV

    15 = XV

    16 = XVI

     17 = XVII

     18 = XVIII

     19 = IX

b)  22 = XXII

     23 = XXIII

     24 = XXIV

     25 = XXV

     26 = XXVI

     27 = XXVII

     28 = XXVIII

     29 = XXIX

     30 = XXX

      31 = XXXI

       32 = XXXII

       33 = XXXIII

       34 =XXXIV

        35 = XXXV

          36 = XXXVI

          37 = XXXVII

          38 = XXXVIII

          39 = XXXIX

          40 = XL

          41 = XLI

          42 = XLII

          43 = XLIII

          44 = XLIV

          45 = XLV

          46 = XLVI

          47 = XLVII

          48 = XLVIII

          49 = XLIX

          50 = L

         51 = LI

          52 = LII

          53 =LIII 

         54 = LIV

          55 = LV

          56 =LVI

         57 = LVII

          58 = LVIII

         59 = LIX

        60 = LX

       61 =  LXI

       62 = LXII

         63 = LXIII

         64 = LXIV

       65 =LXV

        66 =LXVI

        67 =LXVII

        68 =LXVIII

        69 =LXIX

       70 =LXX

       71 =LXXI

        72 = LXXII

       73 = LXXIII

        74 = LXXIV  

         75 = LXXV

            76 =LXXVI

                77 =LXXVII

                 78 = LXXVIII

                 79 = LXXIX

                80 = LXXX

                81 =LXXXI 

                 82 =LXXXII

                 83 =LXXXIII

                 84 =LXXXIV

                 85 = LXXXV

                 86 =LXXXVI

                 87 = LXXXVII

                 88 =LXXXVIII

                 89 =LXXXIX

                 90 =XC

                 91 =XCI

                 92 =XCII

                 93 =XCIII

                 94 =XCIV

                 95 =XCVI

                 96 =XCVI

                 97 =XCVII

                 98 =XCVIII

                 99 = XCIX

                 100 = C

nhớ tk cho mình nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miyano Shiho 29/11/2016 lúc 18:34

13 = XIII

14 = XIV

15 = XV 

16 = XVI

17 = XVII

18 = XVIII

19 = XIX

20 = XX 

21 = XXI

22 = XXII

23 = XXIII

24 = XXIV 

25 = XXV

26 = XXVI 

27 = XXVII

28 = XXVIII

29 = XXIX

30 = XXX

31 = XXXI

32 = XXXII

33 = XXXIII

TK NHA CÁC BN thanks!@@@@@@@

Le Tran Nguyen 24/12/2016 lúc 08:57

a. XIV

    XV

    XVI

    XVII

    XVIII

    XIX

    XX

    XXI

    XXII

    XXIII

    XXIV

    XXV

    XXVI

    XXVII

    XXVIII

    XXIX

    XXX

    XXXI

    XXXII

    XXXIII

b.I = 1

   II = 2

   III = 3

   IV = 4

   V = 5

   VI = 6

   VII = 7

   VIII = 8

   IX = 9

   X = 10

   XX = 20

   XXX = 30

Trần Trà My 04/12/2016 lúc 21:47

13.XIII

14,XIV

15.XV

16.XVI

17.XVII

18.XVIII

19.XIX

20.XX

21.XXI

22.XXII

23.XXIII

24,XXIV

25.XXV

26.XXVI

27.XXVII

28.XXVIII

29.XXIX

30.XXX

31.XXXI

32.XXXII

33.XXXIII

CÁC KÍ HIỆU LA MÃ LÀ CHỮ ;X,I,V

titanic 25/11/2016 lúc 12:31

23=XXIII     123=CXXIII   1009=MXI    445=CDXLV    256=CCLVI    1233=MCCXXXIII    13=XIII        14=XIV     15=XV

sat thu dau mung mu 30/12/2016 lúc 21:33

23                   XXIII

123                 CXXIII

1009               MIX

445                 chiu

256                 chiu

1233               MCXXXIII

13                   XIII

14                   XIV

15                   XV

mấy cái mình viết thường là không làm được đấy

Ngô Bá Sơn 13/10/2016 lúc 18:04

Kết quả như sau:

1,

1824

342

594

546

2,

1/2 của 1 ngày=12 giờ

1/2giờ=30 phút

3,

45:7=6(dư3)

34:3=11(dư1)

42:2=21

34:2=17

4,

55:x=11 ;x=55:11;x=5

5,

a, 12;32;42;52;62;72;82;92;22

14;24;34;44;54;64;74;84;94

16;26;36;46;56;66;76;86;96

18;28;38;48;58;68;78;88;98

10;20;30;40;50;60;70;80;90

b, Ta có khoảng cách là 2.

Vậy có số số chẵn là: (98-10):2+1=45

6, Ta đọc là:

Một; bốn ; năm; năm; mười.

Mình không biết viết số la mã nên bạn thông cảm.

Đạt 13/08/2016 lúc 21:29

1 và 13: I

2 và 14: II

3 và 15: III

4 và 16: IV

5 và 17: V

6 và 18 : VI

7 và 19: VII

8 và 20: VIII

9 và 21: IX

10 và 22: X

11 và 23: XI

12  và 24: XII

Thiên Thần Bé Nhỏ 13/08/2016 lúc 21:27

1:I

2:II

3:III

4:IV

5:V

6:VI

7:VII

8:VIII

9:IX

10:X

11:XI

12:XII

Chúc em học tốt^^

harvrdschool 13/08/2016 lúc 21:33

Các số đó là : I,II,III,IIII,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII.ĐỦ 12 ký tự tương đương với 12 giờ trong một ngày.

nguyen van chuyen 07/10/2015 lúc 12:14

30,16+20,9=51,06

Le Thi Tam 02/01/2016 lúc 20:07

p @nguyen van chuyen sai r: XX,XIV=30,14 chứ kết quả đúng phải là : 51,04

Sakura Kinomoto 30/09/2015 lúc 21:31

ko có số lớn nhất,chỉ có chữ số  lớn nhất là M thui bn à!

Trần Trương Quỳnh Hoa 30/09/2015 lúc 21:25

có một số la mã lớn nhất đó là số la mã M

Nguyen Manh 30/09/2015 lúc 21:22

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...........................................................................................

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: