Giúp tôi giải toán và làm văn


Nam Hải Long Vương 13/08/2015 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

gọi AB,BC,AC là a ,b,c

ta có a/3=b/5=c/7=a+b+c/3+5+7=16,5/15=1,1

a/3=1,1 a=3,3

b/5=1,1  b=5,5

c/7=1,1  c=77   **** mk làm cho đấy

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 13/11/2017 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

CÔNG THỨC TÍNH CHU VI TAM GIÁC, CÁCH TÍNH CHU VI TAM GIÁC ĐÚNG NHẤT

Công thức tính chu vi tam giác, cách tính chu vi tam giác cũng được phân chia theo cách tính diện tích tam giác cân, vuông, đều. Bởi mỗi dạng tam giác đều có một cách tính chu vi khác nhau.

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Thường

Công thức tính chu vi tam giác thường áp dụng cho tất cả các dạng tam giác thường phổ biến với các cạnh thay đổi.

P = A+B+C

Trong đó:

+ a và b và c : Ba cạnh của tam giác thường

- Ví Dụ: Cho một tam giác thường ABC có chiều dài các cạnh lần lượt là 4,5,6 cm. Hỏi diện tích tam giác thường bằng bao nhiêu?

 cach tinh chu vi tam giac

Dựa theo công thức, chúng ta có thể tính chu vi tam giác như sau:

Ta có: a=AB=4 cm, b=AC=5 cm, c=BC=6cm

Suy ra: P = a+b+c = 4 + 5 + 6 = 15 cm

Như vậy chu vi tam giác ABC bằng 15 cm.

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Vuông

Công thức tính chu vi tam giác vuông áp dụng cho các dạng tam giác có đường nối vuông góc giữa đỉnh và đáy của một tam giác.

P = A+B+H

Trong đó:

+ a và b : Hai cạnh của tam giác vuông

+ h : chiều cao nối từ đỉnh xuống đáy của một tam giác.

- Ví Dụ: Có một tam giác vuông với chiều dài hai cạnh AC và BC lần lượt là 5 và 6cm. Chiều dài cạnh AB là 7cm. Hỏi chu vi tam giác vuông ABC bằng bao nhiêu.

huong dan tnh chu vi tam giac

Dựa theo công thức tính chu vi tam giác vuông, ta tính chu vi tam giac vuông như sau:

Ta có: a = AC = 6cm, b = BC = 5cm và h = AB = 4cm

Suy ra P = a+b+h = 6 + 5 + 4 = 15 cm

- Công Thức Tính Chu Vi Tam Giác Cân

Do tam giác cân có ba cạnh bằng nhau và không thay đổi nên cách tính chu vi tam giác cân cũng khá dễ dàng.

P = A X 3

Trong đó:

a là một cạnh bất kỳ trong tam giác cân

- Ví Dụ: Cho một tam giác cân với chiều dài ba cạnh bằng nhau đều bằng 5cm. Hỏi chu vi của tam giác cân này bằng bao nhiêu?

 tinh chu vi tam giac

Theo công thức tính chu vi tam giác cân, chúng ta có cách giải như sau:

a = b = c = 5cm

Suy ra: P = ax3 = 5 x 3 = 15 cm

Cách tính chu vi tam giác cân khá dễ phải không?

Đa số công thức tính chu vi tam giác đều được đưa vào phần câu hỏi thêm của nhiều bài toán yêu cầu tính diện tích tam giác bằng công thức tính tam giác có sẵn áp dụng cho cả ba dạng tam giác phổ biến là tam giác thường, vuông. Do đó nếu bạn đã nắm và triển khai đúng các tính diện tích tam giác, bạn có thể áp dụng thêm công thức tính chu vi tam giác để kiếm thêm điểm số hoặc dễ dàng giải quyết vấn đề theo ý muốn.

Nếu bạn phải nhập liệu và tính toán trên Word, việc nắm được cách cách chèn công thức toán học trong Word cũng rất quan trọng bởi cách chèn công thức toán học trong Word khá khác biệt so với việc vẽ và viết trên giấy, người dùng sẽ cần biết cách kết hợp giữa Shape và các chữ để tạo nên một hình ảnh mô tả bài toán đúng cách nhất.

http://thuthuat.taimienphi.vn/cong-thuc-tinh-chu-vi-tam-giac-22867n.aspx 
Chúc các bạn thành công!

Đọc tiếp...
Mr Lazy 08/08/2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Gọi \(h_a;h_b\)là đường cao ứng với cạnh BC và AC.

\(\frac{h_b^2}{\sin\alpha.\cos\alpha}=\frac{\left(\frac{h_b}{\sin\alpha}\right)^2}{\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}=\frac{\left(\frac{BC\sin\alpha}{\sin\alpha}\right)^2}{\cot\alpha}=\frac{BC}{\cot\alpha}.BC=\frac{2h_a\cot\alpha}{\cot\alpha}.BC\)

\(=2h_a.BC=4.\frac{1}{2}h_a.BC=4S_{ABC}\)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 26/09/2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{cos^2a-sin^2b}{sin^2a.sin^2b}-cot^2a.cot^2b=\frac{cos^2a-sin^2b}{sin^2a.sin^2b}-\frac{cos^2a.cos^2b}{sin^2a.sin^2b}\)

\(=\frac{cos^2a-sin^2b-cos^2a.cos^2b}{sin^2a.sin^2b}=\frac{cos^2a-cos^2a.cos^2b-sin^2b}{sin^2a.sin^2b}\)

\(=\frac{cos^2a\left(1-cos^2b\right)-sin^2b}{sin^2a.sin^2b}=\frac{cos^2a.sin^2b-sin^2b}{sin^2a.sin^2b}\)

\(=\frac{sin^2b\left(cos^2a-1\right)}{sin^2a.sin^2b}=\frac{-sin^2a.sin^2b}{sin^2a.sin^2b}=-1.\)

Đọc tiếp...
canmanhhung 14/07/2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

cosB=sinC=0,8

cos2B+sin2C=1

sinC=1-cosB=1-0,8=0,2

tanc=\(\frac{sinC}{cosC}\)\(=\frac{0,8}{0,2}=4\)

cotC=\(\frac{1}{tanC}=\frac{1}{4}=0,25\)

Đọc tiếp...
Mr Lazy 14/07/2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Áp dụng: \(\sin a=\cos\left(90-a\right);\text{ }\sin^2a+\cos^2a=1\Rightarrow\sin^2a+\sin^2\left(90-a\right)=1\)

\(\sin^210+\sin^220+...+\sin^280=\left(\sin^210+\sin^280\right)+\left(\sin^220+\sin^270\right)+...+\left(\sin^240+\sin^250\right)\)

\(=1+1+1+1=4\)

Đọc tiếp...
PHÚC 30/07/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

ta có: tan x.cot x=1=>cot x=2/5

1+tan^2 x=1/cos^2 x=>cos=2/\(\sqrt{29}\)

tan x=sin x/cos x=>sin x=\(\frac{5\sqrt{29}}{4}\)

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 04/07/2015 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

== ở đây lớp 7 là nhìu @@

Đọc tiếp...
tran thi quynh chang 25/07/2017 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

  tan70,cos20,sin50,sin27,cos68

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Phương 25/07/2017 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

đề có đúng k vậy bạn

Đang sin, cos lại tự dưng có tan

Đọc tiếp...
Phạm Minh Thuận 26/10/2014 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

\(=\left(sin^2\alpha\right)^3+\left(cos^2\alpha\right)^3+3sin^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=\left(sin^2\alpha+cos^2\alpha\right)\left(sin^4\alpha-sin^2\alpha.cos^2\alpha+cos^4\alpha\right)+3sin^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=sin^4\alpha-sin^2\alpha.cos^2\alpha+cos^4\alpha+3sin^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=sin^4\alpha+cos^4\alpha-sin^2\alpha.cos^2\alpha+3sin^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=\left(sin^2\alpha\right)^2+\left(cos^2\right)^2-sin^2\alpha.cos^2\alpha+3sin^2\alpha-cos^2\)

\(=1-2sin^2\alpha.cos^2\alpha-sin^2\alpha.cos^2\alpha+3sin^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=1-3sin^2\alpha.cos^2\alpha+3sin^2\alpha.cos^2\alpha-cos^2\alpha\)

\(=1-3sin^2\alpha.\left(1-sin^2\alpha\right)+3sin^2\alpha-\left(1-sin^2\alpha\right)\)

\(=1-3sin^2\alpha-sin^2\alpha+3sin^2\alpha-\left(1-sin^2\alpha\right)\)

\(1-3sin^2\alpha-sin^2\alpha+3sin^2\alpha-1+sin^2\alpha\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 16/07/2017 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Sửa đề

\(\frac{sin^2x-c\text{os}^2x+c\text{os}^4x}{c\text{os}^2x-sin^2x+sin^4x}=\frac{sin^2x-c\text{os}^2x+\left(1-sin^2x\right)^2}{c\text{os}^2x-sin^2x+\left(1-c\text{os}^2x\right)^2}\)

\(=\frac{-sin^2x-c\text{os}^2x+sin^4x+1}{-c\text{os}^2x-sin^2x+c\text{os}^4x+1}\)

\(=\frac{-1+sin^4x+1}{-1+c\text{os}^4x+1}=\frac{sin^4x}{c\text{os}^4x}=tan^4x\)

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Minh Vương 25/06/2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Để dẻ tính toán đặt AB = BC = CD = AD = 2a --> BM = a, CN = a. Chứng minh được hai tam giác vuông ABM và BCN bằng nhau ( góc B = góc C = 90 độ và AB = BC, BM = CN) --> góc BAM = góc NBC và có mag góc NBC + góc NBA = 90 độ --> góc NBA + góc BAN = 90 độ --> tam giác AHB vuông tại H (H là giao điểm BN và AM) --> cosMAN = cosNAH = AH/AN 
Trong tam giác vuông ABM có BH vuông góc AM --> AB^2 = AH.AM với AB = 2a, AM = a.cặn 
--> AH = AB^2/AM = 4a^2/ a.căn5 --> AH = (4.a)/ căn5 và AN = AM = a.căn5 
Vậy Cos MAN = (4a / căn5) / a.căn5 = 4/5 --> Cos MAN = 4/5

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 25/06/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Giải

cos\(\left(30^0\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

Vậy.....

Đọc tiếp...
tth 25/06/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Giải

cos (30o​) = \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

Vậy: .....(tự giải)...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: