Giúp tôi giải toán và làm văn


Kudo shinichi 21 tháng 8 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Khi anh 9 tuổi thì em sinh ra nên anh hơn em 9 tuổi.

Ta có sơ đồ khi em bằng 2/5 tuổi anh:

Em: |-----|-----|

Anh:|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi em hiện nay là:

    9:(5-2)x5=15(tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

   15+9=24(tuổi)

         Đáp số:24 tuổi.

 

Đọc tiếp...
barcalona 2 tháng 8 2017 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm
Khi anh 9 tuổi thì mẹ mới sinh ra tôi nên lúc đó tôi 0 tuổi Vậy nên ta coi tuổi anh là 5 phần bằng nhau tuổi em là 2 phần bằng nhau Tuổi anh trước kia là 9:(5-2)x5=15 tuổi Tuổi anh bây giờ là 15+9=24 tuổi Đáp số 24 tuổi
Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 18 tháng 4 2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30 tháng 7 2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13 tháng 11 2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 9 tháng 1 2015 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

 

 

Tất cả số tiền : |---------------2000*--------------------------*-----------------------------|

Phần 1             |--------------|

Phần còn lại gồm 2 đoạn và 2000, vậy 1/2 số tiền còn lại gồm 1 đoạn + 1000

Phần 2 gồm 1/2 số tiền còn lại và 6000 nên 6000 = 1 đoạn + 1000

1 đoạn = 5000

Tất cả có số tiền là 5000 x 3 = 15000

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Như Hiếu 3 tháng 3 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

thi cái gì ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 3 tháng 3 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Thanks bạn !!!

Đọc tiếp...
Cúc Ba Tư cô nương 3 tháng 3 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

Thanks! ^^

Mik cx chúc bn thi tốt! ^^

Đọc tiếp...
tống khánh ly 24 tháng 4 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23 tháng 9 2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17 tháng 3 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

Đọc tiếp...
pham kim han 25 tháng 6 2015 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 25 tháng 6 2015 lúc 6:35
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
trần như 15 tháng 4 2015 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

40% = 2/5 

Coi số vở của Toán là 5 phần thì sau khi cho đi Toán còn lại 3 phần; Toán chia đều 2 phần cho mỗi bạn nên Tuổi và Thơ mỗi bạn được 1 phần. 

Ta có sơ đồ sau: 

Toán |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi |-----|-----|-----|

Thơ  |-----|------|-----|

vậy ban đầu số vở của Tuổi và Thơ đều là 2 phần

Số vở của Toán nhiều hơn tổng số vở của Tuổi và Thơ và 5 quyển

Hiệu số phần số vở của Toán và tổng số phần của Tuổi và Thơ là 5 -4 = 1 phần

Vậy số vở của Toán là: 5 : 1 x 5 = 25 quyển

số vở của Tuổi là: 5 x 2 = 10 quyển 

số vở của Thơ là: 5 x 2 = 10 quyển 

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 15 tháng 4 2015 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 40%= 2/5

Nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều Tuổi và Thơ thì mỗi bạnTuổi hay Thơ đều được thêm 2/5 /2 =1/5 (số vở của Toán)

Số vở còn lại của Toán sau khi cho là:

1-2/5=3/5 (số vở của Toán)

Lúc đầu Tuổi và Thơ có số vở là:

3/5-1/5=2/5 (số vở của Toán)

Tổng số vở của Tuổi và Thơ lúc đầu là:

2/5*2=4/5 (số vở của Toán)

Theo đề bài nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ, do đó 5 quyển ứng với:

1- 4/5=1/5 (số vở của Toán)

Số vở của Toán là:5/ 1/5=25 (quyển)

Số vở của Tuổi hay Thơ là:

25*2/5=10 (quyển)

Đáp số: Toán:25 quyển

             Tuổi hay Thơ:10 quyển

Đọc tiếp...
Không cân biết tên 14 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời :.

3 x 10 = 30 ( người )

Hk tốt

k nhé

Đọc tiếp...
VÕ NGỌC BĂNG CHÂU 14 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

30 people

Đọc tiếp...
mê zai đẹp 14 tháng 1 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

30 người :((((((

Đọc tiếp...
_Rain_ 12 tháng 1 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Có 2 loại địch :  địch xì và địch nổ  . Địch xì ko gây ra tiếng động, địch nổ giúp ta giải tán đám đông

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Đạt 12 tháng 1 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

giảng ik

Đọc tiếp...
Vương Anh Có Nhớ 3 tháng 4 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 11 2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

Đọc tiếp...
Đức 22092007 31 tháng 12 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

                                                                                               Bài giải

Hai gói kẹo biết \(\frac{1}{3}\)số trong gói thứ nhất thì bằng \(\frac{1}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng \(\frac{3}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147 : 7 x 3 = 61 ( cái kẹo )

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147 - 61 = 86 ( cái kẹo )

Đáp số: ...

Chúc bạn học tốt!!! ^_^

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
nguyễn văn bách 14 tháng 6 2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số 0 ở cuối một số thì số đó giảm 10 lần.

Xóa chữ số 0 ở cuối số thứ nhất thì được số thứ hai, tức là giảm 10 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Hay nói cách khác số thứ hai bằng số thứ nhất.

Nếu xem số thứ nhất là 10 phần thì số thứ hai là 1 phần; và số thứ ba là:

10 : 2 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 5 = 16 (phần)

Tổng của 3 số là:

112 x 3 = 336

Số thứ hai là:

336 :16 = 21

Số thứ nhất là:

21 x 10 = 210

Số thứ ba là:

210 : 2 = 105 hoặc 21 x 5 = 105

ĐS: 210; 21 và 105

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10 tháng 12 2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 10 tháng 12 2014 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 26 tháng 8 2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là :

   329,3 - 102,1 = 227,2 

Số thứ nhất là :

  227,2 : 5 = 45,5 

Số thứ hai là :

  102,1 - 45,5 = 56,6

          Đ/s : STN : 45,5

                  STH : 56,6

Đọc tiếp...
Hz Playku 6 tháng 12 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

   giai 

5 lan so hang truoc la

329,3-102,1=227,2

so thu 1 la

227,2 : 5= 45,44

so thu 2 la

102,1-45,44=56,66

      d/s so thu 1 :45,44

            so thu 2 : 56,66

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 25 tháng 7 2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Tuổi của Hòa cách đây 8 năm ít hơn tuổi Hòa sau đây 12 năm số tuổi là :

8 + 12 = 20 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Cách đây 8 năm : |----|

Sau này 12 năm : |----|----|----|

Cách đây 8 năm tuổi của Hòa là :

20 : ( 3 - 1 ) x 1 = 10 ( tuổi )

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 ( tuổi )

        Đáp số : 18 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 7 2015 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tuổi Hòa hiện nay :      |----------------|

Tuổi Hoà 12 năm nữa : |----------------|------12 năm----|

Tuổi Hòa 8 năm trước: |----------|_8_|

Thời gian từ 8 năm trước đến 12 năm sau là :

12 + 8 = 20 (năm)

Tuổi Hòa cách đây 8 năm là :

20 : (3 - 1) x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 (tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10 tháng 10 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 3 tháng 11 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29 tháng 5 2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24 tháng 8 2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

tuổi em là:

10:(3-1)=5 tuổi

Đ/s:.....

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 3 tháng 8 2017 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Số tuổi người em là:

10:(3—1)x1=5(tuổi)

Đáp số:5 tuổi

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 3 tháng 8 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em hiện nay là:

10 : (3 - 1) = 5 (tuổi)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
pham minh nhat 27 tháng 4 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5

Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52

Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6

Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)

Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Kaito Kid 30 tháng 11 2017 lúc 6:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải:
Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5
Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52
Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6
Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)
Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Hồ Thục Nguyên 26 tháng 11 2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tính nhanh:77,7x15,6+15,6x22,3+15,6

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

gọi ốc đỏ là a, ốc vàng là b

theo bài ra ta có:

a + b = 65                     (1)

a - 2 = 3 + \(\frac{b}{2}\)  

a -  \(\frac{b}{2}\) = 3 + 2 = 5                   (2)

trừ (1) và (2), ta có:

a + b = 65

a - \(\frac{b}{2}\)= 5

----------------------

    \(\frac{3b}{2}=60\)

=>       3b = 60 x 2  = 120

=>  b = 120 : 3 = 40

vậy ốc vàng là 40 vỏ

ốc đỏ có số vỏ là:

65 - 40 = 25 (vỏ)

ĐS: 40 vỏ ốc vàng

        25 vỏ ốc đỏ

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: