Giúp tôi giải toán và làm văn


tống khánh ly 24/04/2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17/03/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
Lê Thị Thục Hà 08/02/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích của khối gỗ có dạng HHCN là:

  18x12x6=1296(cm3)

Thể tích của khối gỗ dạng HLP là:

 5x5x5=125(cm3)

Thể tích của phần gỗ còn lại là:

1296 - 125=1171(cm3)

                Đáp số: 1171cm3

Đọc tiếp...
đô trung hiếu 08/02/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

chữ cất la căt

Đọc tiếp...
gv Quản lý 07/08/2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 11/02/2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                                                                                      Giải :

Theo đề bài ta thấy: 
Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, bớt 2 
Số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba, thêm 2 
Số thứ tư gấp 4 lần số thứ ba. 
Tổng số phần bằng nhau là : 
1 + 2 + 2 + 4 = 9 ( phần ) 
Số thứ ba là: 
( 45 - 2 + 2 ) : 9 = 5 
Số thứ nhất là: 
5 x 2 - 2 = 8 
Số thứ hai là: 
5 x 2 + 2 = 12 
Số thứ tư là: 
5 x 4 = 20 
Đáp số: 
8 ; 12 ; 5 ; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 07/08/2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 27/07/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Tuổi anh trước đây: |----------|----------|

Tuổi em trước đây:  |----------|

Tuổi em hiện nay:    |----------|----------|

Tuổi anh hiện nay:   |----------|----------|----------|

Tuổi em hiện nay là:

36 : 3 * 2 = 24

Đs:...

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 27/07/2015 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là: 2+1=3(phần)

Tuổi em là: 36/3*2=12(tuổi)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 07/07/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ sau :

Hồi trước: Anh gấp đôi tuổi em nên : coi tuổi anh là 2 phần; tuổi em là 1 phần

Tuổi anh |-----------|----------|

Tuổi em  |----------|

Ta thấy tuổi anh hơn tuổi em là 1 phần. Sau bao nhiêu năm thì hiệu só tuổi anh và em không thay đổi nên ta có sơ đồ tuổi 2 anh em hiện nay :

Tuổi em |--------|--------|

Tuổi anh|--------|--------|--------|

Giá trị 1 phần là : 36 : 3 = 12

Tuổi em hiện nay là: 12 x 2 = 24 tuổi

ĐS: 24 tuổi

Đọc tiếp...
phan thị hàn an 07/07/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi hai anh em không thay đổi theo thời gian.

Trước đây khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay , thì hồi đó anh gấp đôi tuổi em hay tuổi anh 2 phần, em 1 phần => hiệu số tuổi = 2 - 1 = 1 phần => hiện nay em 2 phần => anh 3 phần

=> Tuổi em hiện nay là: 36 : 3 x 2 = 24 (tuổi)

Đọc tiếp...
vietanh 02/02/2016 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

24 nha dung do 100%

 

Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 10/12/2014 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 26/08/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là :

   329,3 - 102,1 = 227,2 

Số thứ nhất là :

  227,2 : 5 = 45,5 

Số thứ hai là :

  102,1 - 45,5 = 56,6

          Đ/s : STN : 45,5

                  STH : 56,6

Đọc tiếp...
Hz Playku 06/12/2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

   giai 

5 lan so hang truoc la

329,3-102,1=227,2

so thu 1 la

227,2 : 5= 45,44

so thu 2 la

102,1-45,44=56,66

      d/s so thu 1 :45,44

            so thu 2 : 56,66

Đọc tiếp...
gv 29/09/2014 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Sau khi tiêu 3/4 số tiền thì người thứ nhất còn lại:

1 - 3/4 = 1/4 số tiền

Sau khi tiêu 4/5 số tiền thì người thứ hai còn lại:

1 - 4/5 = 1/5 số tiền.

Ta có sơ đồ sau:

25000 425.000 Người 1 Người 2 1 phần

Nếu gọi 1/5 số tiền người thứ hai là 1 phần thì người thứ hai là 5 phần, người thứ nhất là 4 phần + 25000 x 4 = 4 phần + 100000 đ

Tổng là: 5 phần + 4 phần + 100.000 = 9 phần + 100.000đ

=> 9 phần + 100.000 đ = 425.000 đ

=> 9 phân = 425.000 - 100.000 = 325.000

=> 1 phần = 325.000 : 9 = 325.000/9

=> Người thứ nhất mang đi là: 325.000/9 x 4 + 25.000 đ

    Người thứ hai mang đi là: 325.000/9 x 5 đ

Mọi người kiểm tra xem sai chỗ nào không, kết quả ra lẻ.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Cát Tường 10 23/01/2018 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

bài toán có sai đề không

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11/04/2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
wan win shi 12/03/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

số thứ 1:210                                        thú 2: 21                                             thứ 3:  105                                            

Đọc tiếp...
Hỏi Làm Gì 17/03 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

số thứ 1=210

số thứ 2=21

số thứ 3=105

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 22/01/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

      Tổng của ba số là: 112 x 3 = 336

 Vì số thứ 1 xóa đi 1 chữ số 0 tận cùng nên số thứ 2 = \(\frac{1}{10}\)số thứ nhất, và số thứ 2 = \(\frac{1}{2}\)số thứ nhất nên ta có sơ đồ:

    Số thứ 1 :|---------------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}336}\)

    Số thứ 2 :|---------------------|

    Số thứ 3:|----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|

             TSP = nhau là:    10+1+5=16 phần

   Số thứ 2 là:    336 : 16 = 21                Số thứ 1 là: 21 x 10 = 210                          Số thứ 3 là: 210 : 2 = 105

                   

Đọc tiếp...
Mai Nhật Linh 15/01/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Gấu bị cắt tai là gâu gì phải không?

Bạn hỏi thế à?

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 15/01/2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi của bạn là 'Trong tiếng Mỹ gấu bị cắt tai là gấu gì?' phải không

Đọc tiếp...
Cô nhóc Song Tử 13/01/2018 lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

viết từ đó ra tiếng anh à?

còn Nguyễn Duy Anh, hình như câu đó là gấu bị cắt tai thì phải

ko đúng thì thôi nhé!

Đọc tiếp...
Đặng Quốc Thắng 23/10/2014 lúc 08:10
Báo cáo sai phạm

Lúc đầu Bình có 6 viên bi,An có 18 viên bi

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 05/10/2014 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Hiệu số phần bằng nhau là 3 - 1 = 2 (phần)

Số bi của Bình là 12 : 2 = 6 (viên)

Số bi của An là 6 x 3 = 18 (viên)

Mình không chắc lắm

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 12/01/2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

tui có mỗi 2 viên Bi thôi nó ở trong quần

Đọc tiếp...
nguyenducanha 30/11/2016 lúc 18:42
Báo cáo sai phạm

số đó là 123 ý bạn ấy là vậy

đúng không nobi nobita

k cho tớ nhé !

Đọc tiếp...
nobi nobita 30/11/2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

so

do

la

1

2

3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/12/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a;số nhỏ là b.

Ta có:

    a+b=9,65 (1)

    ax5+bx3=40,75 (2)

Từ (1),ta có:

   ax3+bx3=9,65x3=28,95 (3)

Lấy (2)-(3),ta có:

   ax2=40,75-28,95

   ax2=11,8

       a=11,8:2

       a=5,9

Suy ra:b=9,65-5,9=3,75

Vậy a=5,9;b=3,75

          Đáp số:5,9 và 3,75

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

6 số chẵn ấy là: 136;138;140;142;144;146

Đọc tiếp...
anquynh4576hn 06/11/2016 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

136,138,140,142,146,144

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 05/07/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Theo đề bài, nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 và dư 5, còn lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì được thương bằng 2, được biểu diễn trên sơ đồ như sau :

Số thứ nhất : !__________!__________!__________!____!      ( 6 phần ) và 5

Số thứ hai :   !__________!     ( 2 phần )                   ( 5 )

Số thứ ba  :   !_____!     ( 1 phần )

Ta thấy nếu lấy tổng của ba số đó trừ đi 5 thì ta có tổng số phần bằng nhau là :

6 + 2 + 1 = 9 ( phần )

Khi đó, tổng ba số trên cần phải giảm xuống còn :

383 - 5 = 378

Vậy, số thứ nhất sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 6 = 252

Số thứ hai sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 2 = 84

Số thứ ba sau khi thay đổi là :

378 - ( 252 + 84 ) = 42

Số thứ nhất lúc đầu là :

252 + 5 = 257

Vì khi lấy tổng của ba số trừ đi 5 thì số thứ nhất giảm đi 5, số thứ hai và số thứ ba vẫn không thay đổi.

Vậy, ba số trên lần lượt là : Số thứ nhất : 257.

                                         Số thứ hai : 84.

                                         Số thứ ba : 42.

 

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10/12/2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13/12/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: