Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19/06/2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30/07/2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13/11/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Cẩm Vân 02/05/2018 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Coi tuổi con 6 năm trước là 1 phần thì tuổi bố 6 năm trước là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là :

7 - 1 = 6 ( phần )

Tuổi con 6 năm trước so với hiệu là :

1 : 6 = 1/6 ( hiệu )

Nếu coi tuổi con 4 năm sau là 1 phần thì tuổi bố 4 năm sau là 3 phần như thế

Đọc tiếp...
Violympic toán và những câu hỏi 25/10/2014 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

Trung bình cộng các số là:

 (68+72+99+14):3=75

Số tự nhiên C là:

 75-14=61

  Đáp số: 61

Đọc tiếp...
Dương Thị Bảo Ngân 22/01/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

61 nha sao tự mình hỏi xong tự mình trả lời vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Đọc tiếp...
Trinh Hai Nam 20/12/2014 lúc 16:04
Báo cáo sai phạm

 Số lớn :20,13

Số bé:6,8

 

Đọc tiếp...
Trinh Thi Hai Yen 20/12/2014 lúc 15:53
Báo cáo sai phạm

 Số lớn :20,13

Số bé :6,8

Đọc tiếp...
trần thị lâm minh 26/04/2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Số lớn:

20,13

Số bé:

6,8

Đọc tiếp...
Mạnh Châu 27/06/2017 lúc 06:17
Báo cáo sai phạm

Số sách ngăn 1 hơn ngăn 2 là:

    4 . 2 = 8 (quyển)

Số sách ngăn 1 là:

    (84 + 8) : 2 = 46 (quyển)

Số sách ngăn 2 là:

    46 - 8 = 38 (quyển)

Vậy ...

Bài làm của mình đấy nguyen minh chau

Đọc tiếp...
luyện đức hiện 02/05/2018 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

ngăn 1 là 46 quyển 

ngăn 2 là 38

Đọc tiếp...
Phan Anh Trường 17/08/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

ngan thu 1: 46 quyen

ngan thu 2:38 quyen

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30/06/2015 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c

(a+b+c)*3=91(1) 
a=2b(2) 
c-b=13(3) 

(1)<=> 3b +c =91*3=273 
(2) c - b = 13 
giải hệ này dc b= 65 , c= 78 
=> a =273-65-78 = 130 

Đọc tiếp...
quynhprincess 16/04/2017 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

giai thich ki hon co duoc ko

Đọc tiếp...
nguyen ngoc khanh 23/08/2016 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

 trung bình cộng của 3 số là 91. tìm ba số ,biết rằng số thứ 1 gấp đôi số thứ 2,số thứ 2 GẤP 2 LẦN SỐ THỨ 3

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 04/06/2015 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Hiện nay :                                     Tuổi anh : |-----|-----|-----|

                                                    Tuổi em  : |-----|

Năm mà tuổi em = anh hiện nay      Tuổi em :  |-----|-----|-----|                    tổng là 48 tuổi

                                                    Tuổi anh :  |-----|-----|-----|-----|-----|

Khi mà tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tuổi em bằng 3 phần bằng nhau như tuổi anh hiện nay.

Vậy khi đó tuổi em tăng thêm số phần so với tuổi em hiện nay là 3 - 1 = 2 (phần)

Do vậy tuổi anh cũng phải tăng thêm 2 phần nên tuổi anh khi đó bằng 3 + 2 = 5 (phần)

Bài toán tổng-tỉ :

Tổng số phần bằng nhau là : 5 + 3 = 8 (phần)

Tuổi em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay (cũng là tuổi anh hiện nay) là :

48 : 8 x 3 = 18 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là :

18 : 3 = 6 (tuổi)

                                           Đáp số: tuổi anh : 18 ; tuổi em : 6

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 04/06/2015 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

Ta hiểu :

Khi mà tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em là 48 tuổi vậy tuổi anh và tuổi em ( khi đó ) bằng nhau !!!

Tuổi của anh hiện nay là :

48 : 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi anh gấp 3 lần tuổi em vậy tuổi em bằng \(\frac{1}{3}\)tuổi anh !

Tuổi em hiện nay là :

24 x \(\frac{1}{3}\) = 8 ( tuổi )

Đáp số : Anh : 24 tuổi

             Em : 8 tuổi

Đọc tiếp...
Đỗ Văn Hoài Tuân 04/06/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:                           |___|

Tuổi anh hiện nay:                          |___|___|___|

Hiệu số phần bằng nhau là: 3-1=2 (phần)

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên khi mà tuổi em bằng tuổi anh hiện nay, tuổi anh vẫn hơn tuổi em 2 phần

Tuổi em khi mà tuổi em

 bằng tuổi anh hiện nay:                  |___|___|___|               }

Tuổi anh khi mà tuổi em

 bằng tuổi anh hiện nay:                  |___|___|___|___|___|   }     48 tuổi

Tuổi em hiện nay là: 48:(3+5)*1=6 (tuổi)

Tuổi anh hiện nay là: 6*3=18 (tuổi)

Phải vậy không Đinh Tuấn Việt ?

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 05/07/2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Theo đề bài, nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 và dư 5, còn lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì được thương bằng 2, được biểu diễn trên sơ đồ như sau :

Số thứ nhất : !__________!__________!__________!____!      ( 6 phần ) và 5

Số thứ hai :   !__________!     ( 2 phần )                   ( 5 )

Số thứ ba  :   !_____!     ( 1 phần )

Ta thấy nếu lấy tổng của ba số đó trừ đi 5 thì ta có tổng số phần bằng nhau là :

6 + 2 + 1 = 9 ( phần )

Khi đó, tổng ba số trên cần phải giảm xuống còn :

383 - 5 = 378

Vậy, số thứ nhất sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 6 = 252

Số thứ hai sau khi thay đổi là :

378 : 9 x 2 = 84

Số thứ ba sau khi thay đổi là :

378 - ( 252 + 84 ) = 42

Số thứ nhất lúc đầu là :

252 + 5 = 257

Vì khi lấy tổng của ba số trừ đi 5 thì số thứ nhất giảm đi 5, số thứ hai và số thứ ba vẫn không thay đổi.

Vậy, ba số trên lần lượt là : Số thứ nhất : 257.

                                         Số thứ hai : 84.

                                         Số thứ ba : 42.

 

Đọc tiếp...
Tống Thu Hà 15/08/2014 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Trung bình tuổi 3 người là => Tổng tuổi 3 người là :

                19 x 3 = 57 

Gọi tổng 2 anh em là số thứ nhất , tuổi bố là số thứ 2 .

=>Tuổi 2 số là 57 , hiệu là 25 

=>2 làn số thứ nhất =57 - 25

      Số thứ nhất là : (57 - 25 ) : 2 =16 (tổng 2 anh em)

      Số thứ 2 là : 16 + 25 = 41 (tuổi bố ) 

tổng 2 anh em là 16 .

Hồng kém An là 8 tuổi .

Hồng là : (16 - 8 ) : 2 = 4 (tuổi) 

An là : 4 + 8 =12 (tuổi)

Kết luận là :

Bố : 41 tuổi .

An : 12 tuổi .

Hồng : 4 tuổi . 

Tớ làm xong rồi đấy chỉ có vậy thôi bạn ạ . 

Đọc tiếp...
gv 15/08/2014 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

TB 3 người là 19 => Tổng 3 người là 19 x 3 = 57 tuổi

Gọi tổng hai anh em là số thứ nhất.

      Tuổi bố là số thứ hai

=> Tổng 2 số là 57, hiệu là 25 (bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu)

=> 2 lần số thứ nhất = 57 - 25

    Số thứ nhất = (57 - 25):2 =16  (đây là tổng hai anh em)

    Số thứ hai = 16 + 25 = 41 (đây là tuổi bố)

Tổng của 2 anh em là 16

Hồng kém An 8 tuổi

Đây cũng là bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu:

   Hồng : (16 - 8): 2 = 4 tuổi

   An: 4 + 8 = 12 tuổi

Kết luận:

 - Bố: 41 tuổi

- An: 12 tuổi

 - Hồng: 4 tuổi

Đọc tiếp...
Bui Đưc Trong 26/02/2018 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

bố : 41 tuổi 

An : 12 tuổi 

Hồng : 4 tuổi 

Đọc tiếp...
trần như 24/06/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

Đọc tiếp...
pham kim han 25/06/2015 lúc 07:22
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 25/06/2015 lúc 06:35
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 25/02/2018 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Đổi 43 cm = 4,3 dm

Thể tích hình hộp chữ nhật là :

5 x 4,3 x 4 = 86 ( dm3 )

Đáp số : 86 dm3

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 26/02/2018 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Đổi: 43 cm = 4,3 dm

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

   5 x 4,3 x 4 = 86 ( dm3 )

        Đáp số: 86 dm3

Đọc tiếp...
nguyễn minh ngọc 25/02/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Đổi 5 dm = 50 cm ; 4 dm = 40 cm

=> Thể tích của hình hộp chữ nhật là :

50 x 43 x 40 = 86000 ( cm3 )

Đáp số : 86000 cm3

Đọc tiếp...
nguyen thien phu 17/07/2014 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

đầu tiên, tìm tổng mới:510 +100 - 10=600

and, vẽ sơ đồ tổ thứ 2 là 1 phần tổ thứ 1 là hai phần. Sau đó tìm tổng số phần bằng nhau= 3.

next, lấy tổng chia cho 3 (số phần bằng nhau) rồi nhân với 1 phần (tổ 2) sau đó lấy tổng:600 - 200=400.

sau đó làm như bài lớp 3

                                                                                                                             PHU

 

Đọc tiếp...
phạm đoàn tấn phát 29/03/2015 lúc 07:18
Báo cáo sai phạm

tổ 1 300

tổ 2 210

Đọc tiếp...
Khách 18/07/2014 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

đầu tiên, tìm tổng mới:510 +100 - 10=600

and, vẽ sơ đồ tổ thứ 2 là 1 phần tổ thứ 1 là hai phần. Sau đó tìm tổng số phần bằng nhau= 3.

next, lấy tổng chia cho 3 (số phần bằng nhau) rồi nhân với 1 phần (tổ 2) sau đó lấy tổng:600 - 200=400.

sau đó làm như bài lớp 3

Đọc tiếp...
Lưu Thu Thủy 21/11/2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của chị là a ,tuổi em là b Suy ra hiệu số tuổi 2 chị em là a-b

Theo bài ra : *  b - (a - b) =12 (tuổi)  <1>

                    *a.2-(a+b)=3(tuổi)

                     a.2-a-b=3(tuổi)

                     a-b=3(tuổi)

         Suy ra ;Hiệu số tuổi 2 chị em là 3 tuổi

        Mà từ <1> ta có :     b-(a-b)=12(tuổi)

                       Suy ra:     b-3=12(tuổi)

                                       b=12+3(tuổi)

                                       b=15 tuổi

                                       a=15+3=18(tuổi)

                           Vậy tuổi chị là 18 tuổi ,tuổi em là 15 tuổi.

           

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Nam 08/03/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

chi 18 em 15

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Trâm 13/10/2016 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

Tuổi chị là 18 tuổi và tuổi em là 15 tuổi

Đọc tiếp...
tống khánh ly 24/04/2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23/09/2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17/03/2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
Lê Thị Thục Hà 08/02/2018 lúc 22:01
Báo cáo sai phạm

Thể tích của khối gỗ có dạng HHCN là:

  18x12x6=1296(cm3)

Thể tích của khối gỗ dạng HLP là:

 5x5x5=125(cm3)

Thể tích của phần gỗ còn lại là:

1296 - 125=1171(cm3)

                Đáp số: 1171cm3

Đọc tiếp...
đô trung hiếu 08/02/2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

chữ cất la căt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: