Giúp tôi giải toán và làm văn


•๖ۣۜƓiȵ༄²ᵏ⁶ 31 tháng 3 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Người ta cắt một khối lập phương thành các lập phương nhỏ bằng nhau và có cạnh bằng ¼ cạnh khối lập phương lớn. Khi đó có tất cả 64 khối lập phương nhỏ.

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 14 tháng 12 2016 lúc 14:46
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất cộng số thứ hai bằng 10,2

Nếu gấp số thứ nhất và số thứ hai lên 3 lần thì tổng sẽ tăng lên cho 3 lần 

10,2*3=30,6

2 lần số thứ nhất là 41,4-30,2=11,2

Vậy số thứ nhất là 11,2:2=5,6

Số thứ hai là 10,2-5,6=4,6

Đọc tiếp...
Nguyen Khanh Linh 14 tháng 5 2017 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

235 , 253 , 325 , 352 , 532 , 523 

Tích cho mik nha

Đọc tiếp...
Lê Đình Nhân 27 tháng 3 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

532,235,352,325,523,253

Đọc tiếp...
dinh nam manh duc 14 tháng 5 2017 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

so do la:235;253;325;352;523;532

Đọc tiếp...
Min Cherry 9 tháng 2 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Mình không chơi.

Bạn không nên đăng linh tinh nha!

Bạn sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vuong Dong Yet

Đọc tiếp...
Đỗ Khánh Linh 25 tháng 2 lúc 14:57
Báo cáo sai phạm

bạn ko nên đăng linh tinh như thế nhé

Đọc tiếp...
Tieu binh kiet 17 tháng 2 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Bang cái đầu mày!

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

Bạn An và Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và Chi cân nặng 84kg.  

Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn An : 84 – 76 = 8kg.  

Bạn Chi và Dũng cân nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.  

Suy ra : Bạn Chi cân nặng hơn Hồng : 74 – 56 = 24kg.  

Sơ đồ số phần :  

Bạn   Chi :  |=============| (chọn làm một phần)  

Bạn   An :   |==========|- 8-|  

 Bạn Hồng: |======|—24—–|

Tổng số phần : 1 + 1+ 1 = 3 phần.

 Giá trị của  3 phần : 100 + 8+ 24 = 132.  

Giá trị một phần : 132 : 3 = 44.  

Bạn Chi cân nặng :  44 x 1 = 44kg.

Bạn An cân nặng :  44 – 8 = 36kg.

Bạn Hồng cân nặng :  44 – 24 = 20kg.

Bạn Dũng cân nặng :  74 – 44  = 30kg.

Bạn Bình cân nặng :  84 – 44  = 40kg

 Vậy bạn Chi nặng là 44 kg , ban An nặng là 36 kg , bạn Hồng nang là 20 kg , Bạn Dung nặng là 30 kg và bán Bình năng là  40 kg 

Đọc tiếp...
TiT TvT TiT 10 tháng 9 2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có sơ đồ:

   TÁO   |____|____|                          

   CAM   |____|                        } 18 QUẢ

   XOÀI  |____|____|____|  

            Tổng số phần bằng nhau là: 

                  2 + 1 +3 = 6 ( phần)

                 Cam có số quả là:

                   18 : 6 = 3 (quả)   

                 Táo có số quả là:

                 3 : 1/2 = 6 (quả)

                  Xoài có số quả là:

                  3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu.     xòa 9 qu

tks

Đọc tiếp...
nhất sông núi 7 tháng 11 2017 lúc 12:41
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có sơ đồ chỉ tổng số quả táo, quả cam và quả xoài như sau :

Số quả cam : !_____!

Số quả táo  : !_____!_____!

Số quả xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ đồ vẽ trên, ta thấy tổng số phần bằng nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam có tất cả là :

18 : 6 x 1 = 3 ( quả )

Số quả táo có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số quả xoài có tất cả là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( quả )

Đáp số : Số cam có : 3 quả.

             Số táo có : 6 quả.

             Số xoài có : 9 quả.

  
Đọc tiếp...
lê quang dũng 29 tháng 10 2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

số quả cam : \(\frac{1}{2}\)táo.

Số quả xoài gấp 3 lần cam tức là xoài : \(\frac{3}{1}\)cam.

    \(\Leftrightarrow\)Coi số cam là 1 phần thì số táo là 2 phần và số xoài là 3 phần.

                          Tổng số phần = nhau là :

                                  \(1+2+3=6\left(ph\right)\)

                           Số quả cam là :

                                  \(18:6\times1=3\left(quả\right)\)

                         Số quả táo là :

                                  \(18:6\times2=6\left(quả\right)\)

                       Số quả xoài là :

                                   \(18-\left(3+6\right)=9\left(quả\right)\)

                                          Đáp số :  cam : 3 quả cam

                                                         táo : 6 quả táo

                                                        xoài : 9 quả xoài.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 8 tháng 9 2019 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Xong tuần thứ nhất còn quãng đường là : 

  \(1-0,25=0,75\) ( quãng đường )

0,8 quãng đường còn lại là : 

  \(0,75:100.60=0,6\)( quãng đường )

1,5 km chiếm độ dài quãng đường là : 

  \(1,5:\left(0,75-0,6\right)=0,1\)( quãng đường )

Độ dài quãng đường là : 

  \(1,5.10=15\) ( km )

          Đáp số : 15 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Kiều Anh(Hội Con 🐄) 8 tháng 9 2019 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

* Các bạn chú ý: Bài này thuộc dạng Giải Bằng Vẽ Sơ Đồ và đáp án cuối cùng là 10 km nhé!

Đọc tiếp...
Minh nhật 8 tháng 9 2019 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

gọi 3 số đó theo thứ tự từ bé đến lớn là;a,b,c

a x 6=c x  10

=>1/30 a x 6=1/30 c x10

=>a/5=c/3

=>a/c=5/3

=>a=35 : (5 -3) x 5=87,5

=>c=87,5 -35=52,5

=>b=52,5 x 10 :8=65,625

           vậy 3 số đó là :..............

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 2019 lúc 8:42
Báo cáo sai phạm

                                   Bài giải

       Tổng 3 số là :

              112 x 3 = 336

      Vì nếu bớt chữ số 0 tận cùng của số thứ nhất thì được số thứ

hai , số thứ nhất gấp đôi đôi số thứ ba nên ta có sơ đồ :

        Số thứ nhất : |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

        Số thứ hai   : |---------|

        Số thứ ba    : |---------|---------|---------|---------|---------|

       Tổng số phần bằng nhau là :

              10 + 1 + 5 = 16

       Số thứ nhất là :

              336 : 16 x 10 = 210

        Số thứ hai là :

              336 : 16 x 1 = 21

       Số thứ ba là :

              336 : 16 x 5 = 105

                       Đáp số : Số thứ nhất : 210

                                      Số thứ hai    : 21

                                      Số thứ ba     : 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 27 tháng 7 2019 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

                                     Giải 

    Tổng của 3 số là :

            175 x 3 = 525 

  Số thứ nhất : |--------------------------------------------|

  Số thứ hai   : |--------------------------------------------|------------|

  Số thứ ba    : |--------------------------------------------|------------|-------|

    Số thứ nhất là :

            525 - 75 x 2 - 48 = 109

    Số thứ hai là :

           109 + 75 = 184

    Số thứ ba là :

           184 + 48 = 232

                     Đáp số : Số thứ nhất : 109

                                    Số thứ hai    : 184

                                    Số thứ ba     : 232

Đọc tiếp...
cao công hai 24 tháng 5 2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

st1 109

st2 284

st3 332

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Phương Anh 17 tháng 1 2017 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

tổng của ba số đó là: 175x3=525

số thứ ba là :{525-75-75-48}:3=109

số thứ hai là: 109+75=184

số thứ nhất là: 184+48=232

                                    Đáp số: ST1: 232

                                                  ST2:184

                                                  ST3:109

Đọc tiếp...
Dang minh nhat 25 tháng 9 2016 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là a , số bé là b (a, b thuộc N, b khác 0)

theo đề cho : a = 11b + 12 

mặt khác : a -b = 862 

        suy ra : 11b + 12 - b = 862

                          10b + 12 =862

                             10b = 862 -12

                                  10b =850

                                b = 850 : 10

                                 b = 85

khi đó a = 862 + 85 = 947

Vậy số lớn bằng 947 , số bé bằng 85

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 25 tháng 9 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

đặt 2 số là x và y

ta có x-y=862 (1)

x:y=11 dư 12

(x-12):y=11

x-12=11*y

x     =11*y +12 (2)

thế (2) vào (1) ta có:

11*y +12 - y =862

11*y - y =862 -12

10* y   =850

y       = 85

suy ra x - 85 = 862

                x=497

Đọc tiếp...
Trịnh Văn Đại 25 tháng 9 2016 lúc 11:15
Báo cáo sai phạm
trịnh quỳnh trang 10 tháng 5 2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ sau:

Tuổi em trước đây: /-----------/

Tuổi anh trước đây:/------------/-----------/

Tuổi em hiện nay: /------------/-----------/

tuổi anh hiện nay: /------------/-----------/------------/

                          --------------27 tuổi--------------

tuổi em hiện nay là;

27: 3x 2 = 18 (tuổi)

                            Đáp số: 18 tuổi

NHỚ ĐÚNG CÁI NHA!!!!!!!

Đọc tiếp...
Lê Đình Nhân 27 tháng 3 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

13 tuổi rưỡi nha cậu!

Đọc tiếp...
hoàng nguyễn minh tâm 8 tháng 5 2019 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

gia đình nha bn

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Ly 8 tháng 5 2019 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

family ngĩa là gia đình

Đọc tiếp...
Tran Bao Uyen Nhi 8 tháng 5 2019 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Family nghĩa là gia đình

Đọc tiếp...
Nguyễn Hạ Thảo Nguyên 19 tháng 6 2015 lúc 15:25
Báo cáo sai phạm

tính đến bây giờ, lúc tuổi anh bằng tuổi em thì cách đây số năm là :

( 26 - 18 ) : 2 = 4 ( năm )

vậy anh hơn em 4 tuổi

bây giờ bài toán sẽ trở thành dạng tổng hiệu

tuổi anh là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 tuổi

tuổi em là : ( 26 - 4 ) : 2 = 11 tuổi

bạn nhớ chọn câu hỏi mình nha..... mình làm bài này là chỉ muốn bạn làm vậy thôi! Ok?

Đọc tiếp...
DƯƠNG TRẦN TIỂU BÌNH 30 tháng 7 2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

anh 15 tuổi

em 11 tuổi

Đọc tiếp...
nguyen hoang tung 13 tháng 11 2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

anh 15, em 11

Đọc tiếp...
Kudo shinichi 21 tháng 8 2015 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

Khi anh 9 tuổi thì em sinh ra nên anh hơn em 9 tuổi.

Ta có sơ đồ khi em bằng 2/5 tuổi anh:

Em: |-----|-----|

Anh:|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi em hiện nay là:

    9:(5-2)x5=15(tuổi)

Tuổi anh hiện nay là:

   15+9=24(tuổi)

         Đáp số:24 tuổi.

 

Đọc tiếp...
barcalona 2 tháng 8 2017 lúc 13:30
Báo cáo sai phạm
Khi anh 9 tuổi thì mẹ mới sinh ra tôi nên lúc đó tôi 0 tuổi Vậy nên ta coi tuổi anh là 5 phần bằng nhau tuổi em là 2 phần bằng nhau Tuổi anh trước kia là 9:(5-2)x5=15 tuổi Tuổi anh bây giờ là 15+9=24 tuổi Đáp số 24 tuổi
Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 18 tháng 4 2017 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 9 tháng 1 2015 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

 

 

Tất cả số tiền : |---------------2000*--------------------------*-----------------------------|

Phần 1             |--------------|

Phần còn lại gồm 2 đoạn và 2000, vậy 1/2 số tiền còn lại gồm 1 đoạn + 1000

Phần 2 gồm 1/2 số tiền còn lại và 6000 nên 6000 = 1 đoạn + 1000

1 đoạn = 5000

Tất cả có số tiền là 5000 x 3 = 15000

Đọc tiếp...
Lê Đình Nhân 27 tháng 3 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Hỏi cái chi vậy???

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Như Hiếu 3 tháng 3 2019 lúc 8:22
Báo cáo sai phạm

thi cái gì ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 3 tháng 3 2019 lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

Thanks bạn !!!

Đọc tiếp...
tống khánh ly 24 tháng 4 2015 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi
)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 23 tháng 9 2016 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 Hiện nay tổng số tuổi của 2 anh em là 63 tuổi. Biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi em hồi đó chỉ bằng nửa tuổi anh hiện nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Tuổi em hiện nay:       |____________|
Tuổi anh hiện nay:      |____________|___|

Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay, thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tuổi em:          |________|……|
Tuổi anh:         |________|____|……|
                                      …2 phần…

Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiện nay tuổi em là 3 phần.
Tuổi em hiện nay:       |____|____|____|
Tuổi anh hiện nay:      |____|____|____|____|      63 tuổi
Sơ đồ cho thấy tuổi anh có 4 phần tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3 phần thì tuổi em có 2 phần và bằng ½ tuổi anh hiện nay.
Tổng số phần bằng nhau:   3 + 4 = 7 (phần)
Tuổi của em hiện nay:     63 : 7 x 3 = 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:   63 – 27 = 36 (tuổi)

Đọc tiếp...
Bui Quang Huy 17 tháng 3 2016 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:
Hiện nay:
em: |____________|
Anh:|____________|___|
Trc đây,khi tuổi anh = tuổi em h.nay,thì lúc này tuổi em bằng ½ tuổi anh hiện nay:
em: |________|……|
anh: |________|____|……|…2 phần…
Tuổi em lúc này là 2 phần nên hiệnnay tuổi em là 3 phần.
Hiện nay:
Em: |____|____|____|
Anh:|____|____|____|____| 63 tuổi
Ta thấy, tuổi anh có 4 phần,tuổi em có 3 phần. Lúc tuổi anh có 3phần thì tuổi em có 2 phần và bằng½ tuổi anh hiện nay.Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7(phần)
Tuổi của em hiện nay:
63 : 7 x 3= 27 (tuổi)
Tuổi của anh hiện nay:
63 – 27 =36 (tuổi)
Vẽ sơ đồ ra giấy sẽ thấy đc liền luôn

Đọc tiếp...
trần như 24 tháng 6 2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

tuổi con hiện nay: l-------------l

tuổi mẹ hiện nay:  l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi con khi đó:     l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tuổi mẹ khi đó:      l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổill-------------l-------------l-------------l-------------l3 tuổil

tổng số phần bằng nhau khi đó là: 14 phần

giá trị 1 phần là:

                                  (79 - 3 - 3 - 3) : 14 = 5 (tuổi)

tuổi con hiện nay là:

                               5 x 1 = 5 (tuổi)

tuổi mẹ hiện nay là:

                           5 x 5 + 3 = 28 (tuổi)

                                 ĐS: con: 5 tuổi

                                     mẹ: 28 tuổi

Đọc tiếp...
pham kim han 25 tháng 6 2015 lúc 7:22
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...
BUI NGUYEN HUY HUNG 25 tháng 6 2015 lúc 6:35
Báo cáo sai phạm

Mẹ 51 tuổi

Con : 28 tuôi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: