Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 15 tháng 4 2015 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

40% = 2/5 

Coi số vở của Toán là 5 phần thì sau khi cho đi Toán còn lại 3 phần; Toán chia đều 2 phần cho mỗi bạn nên Tuổi và Thơ mỗi bạn được 1 phần. 

Ta có sơ đồ sau: 

Toán |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi |-----|-----|-----|

Thơ  |-----|------|-----|

vậy ban đầu số vở của Tuổi và Thơ đều là 2 phần

Số vở của Toán nhiều hơn tổng số vở của Tuổi và Thơ và 5 quyển

Hiệu số phần số vở của Toán và tổng số phần của Tuổi và Thơ là 5 -4 = 1 phần

Vậy số vở của Toán là: 5 : 1 x 5 = 25 quyển

số vở của Tuổi là: 5 x 2 = 10 quyển 

số vở của Thơ là: 5 x 2 = 10 quyển 

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 15 tháng 4 2015 lúc 11:41
Báo cáo sai phạm

Đổi 40%= 2/5

Nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều Tuổi và Thơ thì mỗi bạnTuổi hay Thơ đều được thêm 2/5 /2 =1/5 (số vở của Toán)

Số vở còn lại của Toán sau khi cho là:

1-2/5=3/5 (số vở của Toán)

Lúc đầu Tuổi và Thơ có số vở là:

3/5-1/5=2/5 (số vở của Toán)

Tổng số vở của Tuổi và Thơ lúc đầu là:

2/5*2=4/5 (số vở của Toán)

Theo đề bài nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ, do đó 5 quyển ứng với:

1- 4/5=1/5 (số vở của Toán)

Số vở của Toán là:5/ 1/5=25 (quyển)

Số vở của Tuổi hay Thơ là:

25*2/5=10 (quyển)

Đáp số: Toán:25 quyển

             Tuổi hay Thơ:10 quyển

Đọc tiếp...
Không cân biết tên 14 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Trả lời :.

3 x 10 = 30 ( người )

Hk tốt

k nhé

Đọc tiếp...
VÕ NGỌC BĂNG CHÂU 14 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

30 people

Đọc tiếp...
mê zai đẹp 14 tháng 1 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

30 người :((((((

Đọc tiếp...
_Rain_ 12 tháng 1 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Có 2 loại địch :  địch xì và địch nổ  . Địch xì ko gây ra tiếng động, địch nổ giúp ta giải tán đám đông

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Đạt 12 tháng 1 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

giảng ik

Đọc tiếp...
Vương Anh Có Nhớ 3 tháng 4 2016 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

k cho mình nha

Đọc tiếp...
Việt Anh 27 tháng 11 2016 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Hai gói kẹo biết 1/3 số trong gói thứ nhất thì bằng 1/4 số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng 3/4 số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3+4 =7 (phần)

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147:7*3 =61 (cái kẹo)

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147- 61 =86 (cái kẹo)

Đáp số: GTN:61 cái kẹo

            GTH: 86 cái kẹo

Đọc tiếp...
Đức 22092007 31 tháng 12 2018 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

                                                                                               Bài giải

Hai gói kẹo biết \(\frac{1}{3}\)số trong gói thứ nhất thì bằng \(\frac{1}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai tức là số kẹo trong gói thứ nhất bằng \(\frac{3}{4}\)số kẹo trong gói thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Gói thứ nhất có số cái kẹo là:

147 : 7 x 3 = 61 ( cái kẹo )

Gói thứ hai có số cái kẹo là:

147 - 61 = 86 ( cái kẹo )

Đáp số: ...

Chúc bạn học tốt!!! ^_^

Đọc tiếp...
VŨ THÚY NGA 11 tháng 4 2016 lúc 23:03
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số 112x3= 336

 Vì số thứ nhất xóa đi 1 chữ số 0 ở tận cùng nên số thứ 2 = 1/10 số thứ nhất ; và số thứ 2 = ½ số thứ nhất nên ta có sơ đồ sau :

 
  

 
  

Số thứ 1: 10 phần = nhau

 
  

Số thứ 2: 1 phần = nhau

Số thứ 3 5 phần bằng nhau

 
  

Theo sơ đồ ta có tổng số phần = nhau là : 1+10+5= 16

Vậy số thứ 2 là ; 336 :16= 21 ; số thứ nhất là ; 21x10=210 ; số thứ 3 là 210 : 2= 105

Đọc tiếp...
myquangminh 26 tháng 8 2018 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

ST1 là 210;ST2 là 21;ST3 là 105

Đọc tiếp...
nguyễn văn bách 14 tháng 6 2018 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Xóa chữ số 0 ở cuối một số thì số đó giảm 10 lần.

Xóa chữ số 0 ở cuối số thứ nhất thì được số thứ hai, tức là giảm 10 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.

Hay nói cách khác số thứ hai bằng số thứ nhất.

Nếu xem số thứ nhất là 10 phần thì số thứ hai là 1 phần; và số thứ ba là:

10 : 2 = 5 (phần)

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 + 5 = 16 (phần)

Tổng của 3 số là:

112 x 3 = 336

Số thứ hai là:

336 :16 = 21

Số thứ nhất là:

21 x 10 = 210

Số thứ ba là:

210 : 2 = 105 hoặc 21 x 5 = 105

ĐS: 210; 21 và 105

Đọc tiếp...
Người Yêu Môn Toán 10 tháng 12 2014 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a,b.

Ta có: a+b=5,79 (1)

Lại có :9a+5b=33,87 => 4a +5a+5b = 33,87

                            <=> 4a+ 5x(a+b)=33,87 (2)

Thay (1) vào (2) ta có : 4a+ 5x5,79=33,87

                              <=> 4a+28,95=33,87

                              <=> 4a=33,87-28,95 =4,92

 => a=4,92:4=1,23

      b=5,79-1,2075=4,56

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

tôi đang cần gấp

Đọc tiếp...
buituanhung 13 tháng 12 2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
người yeu môn toán ơi có thể giải thích hộ bài này mà cậu làm ko ?
Đọc tiếp...
Vu Huyen Thuong 10 tháng 12 2014 lúc 23:19
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là:329,3-102,1=227,2

Số thứ nhất là:227,2:5=45,5

Số thứ hai là:102,1-45,5=56,6

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 26 tháng 8 2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

5 lần số hạng thứ nhất là :

   329,3 - 102,1 = 227,2 

Số thứ nhất là :

  227,2 : 5 = 45,5 

Số thứ hai là :

  102,1 - 45,5 = 56,6

          Đ/s : STN : 45,5

                  STH : 56,6

Đọc tiếp...
Hz Playku 6 tháng 12 2016 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

   giai 

5 lan so hang truoc la

329,3-102,1=227,2

so thu 1 la

227,2 : 5= 45,44

so thu 2 la

102,1-45,44=56,66

      d/s so thu 1 :45,44

            so thu 2 : 56,66

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 25 tháng 7 2015 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

Tuổi của Hòa cách đây 8 năm ít hơn tuổi Hòa sau đây 12 năm số tuổi là :

8 + 12 = 20 ( tuổi )

Ta có sơ đồ :

Cách đây 8 năm : |----|

Sau này 12 năm : |----|----|----|

Cách đây 8 năm tuổi của Hòa là :

20 : ( 3 - 1 ) x 1 = 10 ( tuổi )

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 ( tuổi )

        Đáp số : 18 tuổi

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 7 2015 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ :

Tuổi Hòa hiện nay :      |----------------|

Tuổi Hoà 12 năm nữa : |----------------|------12 năm----|

Tuổi Hòa 8 năm trước: |----------|_8_|

Thời gian từ 8 năm trước đến 12 năm sau là :

12 + 8 = 20 (năm)

Tuổi Hòa cách đây 8 năm là :

20 : (3 - 1) x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Hòa hiện nay là :

10 + 8 = 18 (tuổi)

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Quân 10 tháng 10 2015 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

100% sai đề vì đây là tổng tỉ mà 40 không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 3 tháng 11 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

bùi trần thế mạnh 2376

đáp án là 60

k tui nha

thank

Đọc tiếp...
nguyen nam thai 29 tháng 5 2018 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

ban chep sai de roi 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24 tháng 8 2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

tuổi em là:

10:(3-1)=5 tuổi

Đ/s:.....

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 3 tháng 8 2017 lúc 8:46
Báo cáo sai phạm

Số tuổi người em là:

10:(3—1)x1=5(tuổi)

Đáp số:5 tuổi

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 3 tháng 8 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em hiện nay là:

10 : (3 - 1) = 5 (tuổi)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
pham minh nhat 27 tháng 4 2016 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5

Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52

Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6

Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)

Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Kaito Kid 30 tháng 11 2017 lúc 6:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải:
Nếu cả hai số đều gấp lên 2,5 lần thì tổng của hai số mới là: 37,8 x 2,5 = 94,5
Nên 3,2- 2,5 = 0,7(lần) số thứ hai chính là 111,02-94,5= 16,52
Vậy số thứ hai là: 16,52:0,7 = 23,6
Thử lại: (37,8-23,6)x2,5 + 23,6x3,2 = 111,02 (đúng)
Đáp số: 23,6

Đọc tiếp...
Hồ Thục Nguyên 26 tháng 11 2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

tính nhanh:77,7x15,6+15,6x22,3+15,6

Đọc tiếp...
trần như Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

gọi ốc đỏ là a, ốc vàng là b

theo bài ra ta có:

a + b = 65                     (1)

a - 2 = 3 + \(\frac{b}{2}\)  

a -  \(\frac{b}{2}\) = 3 + 2 = 5                   (2)

trừ (1) và (2), ta có:

a + b = 65

a - \(\frac{b}{2}\)= 5

----------------------

    \(\frac{3b}{2}=60\)

=>       3b = 60 x 2  = 120

=>  b = 120 : 3 = 40

vậy ốc vàng là 40 vỏ

ốc đỏ có số vỏ là:

65 - 40 = 25 (vỏ)

ĐS: 40 vỏ ốc vàng

        25 vỏ ốc đỏ

Đọc tiếp...
Đào Minh Tiến 16 tháng 11 2016 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Số gạo trong kho hai là:

77,5 - ( 2,5 + 2,5 + 3,5 ) : 3 = 23 ( kg )

Số gạo trong kho một là:

23 + 2,5 = 25,5 ( kg )
Số gạo trong kho ba là:

25,5 + 3,5 = 29 ( kg )

chúc bạn may mắn, k thêm mình 2 k nữa nhé!

Đọc tiếp...
minh phượng 5 tháng 11 2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Nửa chu ci hình chữ nhật :

60 / 2 = 30 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật :

( 30 - 4 ) / 2 = 13 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật :

13 + 4 = 17 ( cm )

học tốt

Đọc tiếp...
minh phượng 5 tháng 11 2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

mik viết nhầm

chu vi nhé

ok

Đọc tiếp...
Hansara 4 tháng 2 2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

 Nửa chu vi: 60:2=30(cm) 
Chiều dài : (30+4)/2=17(cm) 
Chiều rộng: 17-4=13(cm) 

Đọc tiếp...
gv Quản lý 7 tháng 8 2015 lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ:

Số thứ nhất 2 2 Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư 45

Nếu coi số thứ ba là 1 phần => Số thứ tư là 4 phần, số thứ nhất 2 phần - 2, số thứ hai là 2 phần + 2

=> Tổng 4 số là:

số thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba + số thứ tư = (2 phần - 2) + (2 phần + 2) + 1 phần + 4 phần = 9 phần

9 phần = 45 => 1 phần = 45 : 9 = 5

=> Số thứ ba là 5, số thứ tư là: 5 x 4 = 20; số thứ nhất là: 2 phần -2 = 2x5 - 2 = 8; số thứ hai là: 2 phần + 2 = 2 x 5 + 2 = 12.

ĐS: 8; 12; 5; 20

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 11 tháng 2 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

                                                                                      Giải :

Theo đề bài ta thấy: 
Số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, bớt 2 
Số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba, thêm 2 
Số thứ tư gấp 4 lần số thứ ba. 
Tổng số phần bằng nhau là : 
1 + 2 + 2 + 4 = 9 ( phần ) 
Số thứ ba là: 
( 45 - 2 + 2 ) : 9 = 5 
Số thứ nhất là: 
5 x 2 - 2 = 8 
Số thứ hai là: 
5 x 2 + 2 = 12 
Số thứ tư là: 
5 x 4 = 20 
Đáp số: 
8 ; 12 ; 5 ; 20

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 7 tháng 8 2015 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

gv làm đúng rồi

Đọc tiếp...
Forever_Alone 15 tháng 8 2018 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Thực tế ngày thứ 2 không bán thêm 100kg thì ngày thứ 2 ít hơn ngày thứ nhất :

100 - 32 = 68 ( kg )

Ngày thứ 2 bán được số gạo là :

4326 - 68 = 4258 ( kg )

Ngày thứ 3 bán được số gạo là :

4326 - 178 = 4148 ( kg )

Cả 3 ngày cửa hàng đó bán được 

4148 + 4258 + 4326 = 12732 ( kg )

Vậy....

Đọc tiếp...
rias gremory 15 tháng 8 2018 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

mong được chỉ bảo thêm, câu này mik đã từng thi violympic lớp 4, mik chúng câu này nên bi giờ mik biết làm, mik ghi đáp án 12868. Kết quả đó đúng đấy nên, có gì ủng hộ nha.

Đọc tiếp...
rias gremory 15 tháng 8 2018 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Ngày thứ 2 bán hơn ngày thứ nhất là :

100 - 32 = 68 ( kg)

Ngày thứ hai bán được là :

4326 + 68 =  4394 (kg)

Ngày thứ 3 bán được :

4326 - 178 = 4148 (kg)

Số gạo cả 3 ngày bán được là :

4326 + 4394 + 4148 = 12868 (kg)

Đ/s :12868 kg.

Đọc tiếp...
emdixaqua 5 tháng 6 2018 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Số thứ I là:

   273 : ( 4 + 2 + 1 ) x 4 = 156

Số thứ II là:

 156 : 2 = 78

Số thứ III là:

  78 : 2 = 39

vậy số thứ III là 39

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 30 tháng 6 2015 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 số đó là a,b,c

(a+b+c)*3=91(1) 
a=2b(2) 
c-b=13(3) 

(1)<=> 3b +c =91*3=273 
(2) c - b = 13 
giải hệ này dc b= 65 , c= 78 
=> a =273-65-78 = 130 

Đọc tiếp...
nene 16 tháng 7 2018 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là :

91 x 3 = 273

Ta có sơ đồ :

13 } 273 ST1 ST2 ST3

Số thứ 1 :( 273 - 13 ) :( 1 + 1 + 2 ) x2 = 130 

Số thứ 2 : 130 : 2 = 65

Số thứ 3 : 65 + 13 = 78

Đáp số : ST1 : 130 

             ST2 : 65

             ST3 : 78

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: