Giúp tôi giải toán và làm văn


trần như 17 tháng 3 2015 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh là : ( 4+3,5 ) x2x3 = 45 (m2)
Diện tích quét xi là : 45+ 4x3.5 = 59 (m2)
Số thời gian để quét xi là : 59x1.5 = 88.5 (phút )
                                                 Đ/S : 88.5 phút 

Đọc tiếp...
nguyễn lê quỳnh 10 tháng 3 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

S xung quanh là :(4+3.5) x 2x3 = 45 (m2)

S toàn phần là : 45 + 4x3.5 = 59 (m2)

Số thời gan quét xi măng là : 59 x 3.5 = 88.5 (phút )

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 6 tháng 3 2016 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

Diện tích xung quanh Hình HCN là :

(4+3,5)x2x3=45(cm2)

Diện tích quét xi măng là : 

45+4x3,5=59(cm2)

Số thời gian để quét xi măng là :

59x1,5=88,5 phút.

Đáp số : 88,5 phút

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Khi bớt \(\frac{2}{3}\) chiều dài thì chiều dài mới bằng \(1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}\) (chiều dài cũ)

Khi bớt \(\frac{5}{9}\) chiều rộng thì chiều rộng mới bằng \(1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}\) (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên \(\frac{1}{3}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ.

\(;\frac{4}{12}\) chiều dài cũ = \(\frac{4}{9}\) chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là \(\frac{12}{9}=\frac{4}{3}\)

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

Đọc tiếp...
Le Quoc Tran Anh 2 tháng 6 2015 lúc 8:47
Báo cáo sai phạm

Khi bớt $\frac{2}{3}$23  chiều dài thì chiều dài mới bằng $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$123 =13  (chiều dài cũ)

Khi bớt $\frac{5}{9}$59  chiều rộng thì chiều rộng mới bằng $1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$159 =49  (chiều rộng cũ)

  Lúc đó thì khu vườn trở thành hình vuông nên $\frac{1}{3}$13  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ.

$;\frac{4}{12}$;412  chiều dài cũ = $\frac{4}{9}$49  chiều rộng cũ. Nghĩa là chiều dài hình chữ nhật là 12 phần bằng nhau thì chiều rộng hình chữ nhật là 9 phần như thế. Tỉ số giữa chiều dài với chiều rộng là $\frac{12}{9}=\frac{4}{3}$129 =43 

Ta có sơ đồ :

Chiều rộng : !____!____!____! 15m!

Chiều dài   : !____!____!____!____!

Chiều rộng hình chữ nhật là 15 : (4 - 3) x 3 = 45 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là 45 + 15 = 60 (m)

Diện tích hình chữ nhật là 60 x 45 = 2700 (m2)

 Đúng 4 Câu trả lời được Online Math lựa chọnTrương Diệu Ngọc
Đọc tiếp...
linda 13 tháng 5 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

2700 m vuông

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Vũ 4 tháng 4 2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

a, chứng minh EFGH là hình bình hành do có EF//HG (cùng song2 với AC) và HE//GF(cùng song2 BD)

mà có EG=HF=> EFGH là hình thoi (*)

ta có BD//HE=> góc HEF vuông (**)

từ (*)(**) => EFGH là hình vuông ( hình thoi có 1 góc vuông )

Đọc tiếp...
trần hoàng anh 4 tháng 4 2018 lúc 23:04
Báo cáo sai phạm

A B C D E F G H M

a) Dễ dàng chứng minh được \(\Delta AEH=\Delta BFE=\Delta CGF=\Delta DHG\)

\(\Rightarrow EH=EF=FG=HG\)

=>EFGH là hình thoi

\(\Delta AEH\)vuông cân tại A =>\(\widehat{AEH}=45^0\)

\(\Delta BEF\)vuông cân tại B=>\(\widehat{BEF}=45^0\)

=>\(\widehat{HEF}=90^0\)

=> EFGH  là hình vuông

b) Ta chứng minh được : \(\Delta EBC=\Delta FCD\left(cgv.cgv\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}=\widehat{CDF}\)

\(\Rightarrow\widehat{BCE}+\widehat{MCD}=\widehat{CDF}+\widehat{MCD}\)

\(\Rightarrow90^0=\widehat{MCD}+\widehat{CDM}\)

\(\Rightarrow180^0-\widehat{MCD}-\widehat{CDM}=\widehat{DMC}\)

\(\Rightarrow\widehat{DMC}=90^0hayDF\perp CE\)

gọi N là giao điểm của AG và DF 

cm tương tự \(DF\perp CE\)ta được AG\(\perp\)DF

=>GN//CM mà G là trung điểm của DC =>N là trung điểm của DM

\(\Delta\)ADM có AN vừa là đường cao vừa là đường phân giác =>\(\Delta ADM\)cân tại A

c)ta cm \(\Delta DMC~\Delta DCF\left(g.g\right)\Rightarrow\frac{DC}{DF}=\frac{CM}{CF}\)

\(\Rightarrow\frac{S_{DMC}}{S_{DCF}}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\Rightarrow S_{DMC}=\left(\frac{DC}{DF}\right)^2\cdot S_{DCF}\)

Mà \(S_{DCF}=\frac{1}{2}DF\cdot DC=\frac{1}{4}DC^2\)

Vậy \(S_{DMC}=\frac{DC^2}{DF^2}\cdot\frac{1}{4}DC^2\)

Trong tam giác DCF theo định lý py ta go có:

\(DF^2=CD^2+CF^2=CD^2+\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=CD^2+\frac{1}{4}CD^2=\frac{5}{4}CD^2\)

 Do đó \(S_{DMC}=\frac{CD^2}{\frac{5}{4}CD^2}\cdot\frac{1}{4}CD^2=\frac{1}{5}CD^2=\frac{1}{5}a^2\)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 10 tháng 7 2015 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

A B C D N M  

Nối M với D; M với B

Vì MN // BD nên khoảng cách từ M xuống BD = khoảng cách từ N xuống BD

=> SBDN = SBDM

Mà  SABND = SABD + SBDN => SABND = SABD + SBDM  = SABMD

Mặt khác, SABMD = SABM + SADM = \(\frac{1}{2}\)SABC + \(\frac{1}{2}\)SADC (Vì MA = MC nên MA = \(\frac{1}{2}\)AC =>  SABM  =  \(\frac{1}{2}\)SABC ; SADM = \(\frac{1}{2}\) SADC ) 

=>SABND = SABMD =  \(\frac{1}{2}\).(SABC + SADC) =  \(\frac{1}{2}\)SABCD

Vậy BN hình thang ABCD thành 2 phần có diện tích bằng nhau

+) Chú ý: Nếu ABCD là tứ giác bất kì thì bài tập này vẫn đúng

Đọc tiếp...
Phạm Huyền My 10 tháng 7 2015 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

O L M ơi hình của em còn nối BM nữa mà

Đọc tiếp...
Bexiu 26 tháng 8 2017 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

a) x4+x3+2x2+x+1=(x4+x3+x2)+(x2+x+1)=x2(x2+x+1)+(x2+x+1)=(x2+x+1)(x2+1)

b)a3+b3+c3-3abc=a3+3ab(a+b)+b3+c3 -(3ab(a+b)+3abc)=(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)

=(a+b+c)((a+b)2-(a+b)c+c2)-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+2ab+b2-ac-ab+c2-3ab)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-ac-bc)

c)Đặt x-y=a;y-z=b;z-x=c

a+b+c=x-y-z+z-x=o

đưa về như bài b

d)nhóm 2 hạng tử đầu lại và 2hangj tử sau lại để 2 hạng tử sau ở trong ngoặc sau đó áp dụng hằng đẳng thức dề tính sau đó dặt nhân tử chung

e)x2(y-z)+y2(z-x)+z2(x-y)=x2(y-z)-y2((y-z)+(x-y))+z2(x-y)

=x2(y-z)-y2(y-z)-y2(x-y)+z2(x-y)=(y-z)(x2-y2)-(x-y)(y2-z2)=(y-z)(x2-2y2+xy+xz+yz)

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 23 tháng 4 2015 lúc 13:08
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là :

50 x 20 = 1000 ( m2 )

Bán kính hình tròn là :

20 : 2 = 10 ( m )

Diện tích hai nửa hình tròn là :

10 x 10 x 3,14 = 314 ( m2 )

Diện tích mảnh đất đó là :

1000 + 314 = 1314 ( m2 )

đáp số : 1314 m2

Đọc tiếp...
nguyen bui 21 tháng 11 2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

1314 nha bạn

học tốt

Đọc tiếp...
Bùi Minh Nga 13 tháng 5 2018 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích của mảnh đất là : 1314 m2

Đọc tiếp...
emdixaqua 19 tháng 1 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

một mảnh vườn hình tam giác vuông ABC, vuông góc tại A. Cạnh AB dài 25m, cạnh AC dài 40m. Người ta cắt ra một mảnh hình thang vuông AMNC có đáy lớn là cạnh AC của mảnh vườn và chiều cao 10m để bán. Tính diện tích đất còn lại.

=> 180 m2

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
tran le nhu hoa 3 tháng 4 2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm
Trương Minh Dương 6 tháng 3 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Triệu Yến Nhi 19 tháng 4 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

 

Thể tích hộp là:

25x12x10=3000(cm3)

Diện ích hai đáy hộp là:

25x12x2=600(cm2)

Diện tích xung quanh hộp là:

(25+12)x2x10=740(cm2)

Diện tích giấy màu  bạn Hiền cần là:

600+740=1340(cm2)

Đọc tiếp...
Mai Ngọc Linh 22 tháng 2 2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

dap an la 1340

chúc bạn học giỏi,luôn gặp may mắn trong cuộc sống

Đọc tiếp...
Trần Võ Minh Hoàng 24 tháng 4 2018 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Perfect 1340 cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 16 tháng 4 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Cạnh của mảnh đát hình vuông là

96:4=24 m

Diện tích mảnh đấtt hình vuông là

24x24=576 m2

Diện tích hình thang bằng TBC 2 đáy nhân với chiều cao. Chiều cao hình thang là

576:36=16 m

Tổng hai đáy hình thang là

36x2=72 m

Đáy nhỏ hình thang là

(72-10):2=31 m

Đáy lớn hình thang là

31+10=41 m

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 10 tháng 4 2016 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576m2 cũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.


 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 24 tháng 7 2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Bấn vào đây Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
nguyentuantai 24 tháng 7 2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học - Học toán với OnlineMath bạn vào chữ xanh đi

Đọc tiếp...
NAU TE 28 tháng 4 2015 lúc 7:36
Báo cáo sai phạm

diện tích bốn bức tường của phòng học là :

( 6 + 4,5 ) x 2 x 4 = 84 ( m2 )

diện tích trần nhà của phòng học là :

6 x 4,5 = 27 ( m2 )

diện tích cần quét vôi của phòng học là :

( 84 + 27 ) - 8,5 = 102,5 ( m2 )

đáp số : 102,5 m2

1 đ-ú-n-g nha

Đọc tiếp...
Phạm Thúy An 16 tháng 4 2016 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Nếu sai thì các bạn sửa hộ mình, còn nếu đúng thì không cần phải k đâu nha!!!

Giải:

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

100%+20%=120%

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

100%-20%=80%

Diện tích hình chữ nhật đó là:

120%x80%=96%

Diện tích hình chữ nhật đó giảm đi( hay 36cm2 chiếm:)

100%-96%=4%

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:

36:4x100=900(cm2)

Đáp số:900 cm2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 22 tháng 10 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

900cm2 bạn nhé 

Đọc tiếp...
Công Chúa Mắt Tím 5 tháng 12 2017 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Ta có: S_MNQ = S_ABC - (S_AMN + S_BMQ + S_CNQ) (1)

S_AMN = 1/3 S_AMC = 2/9 S_ABC (2)

S_BMQ = 1/3 S_ABQ = 1/6 S_ABC (3)

S_CNQ = 2/3 S_AQC = 2/6 S_ABC (4)

Từ (1); (2); (3); (4) ta có:

S_MNQ = S_ABC - (2/9 + 1/6 + 2/6) S_ABC = 5/18 S_ABC = 180 x 5/18 = 50 cm2

ĐS: 50 cm2 ( Còn vì sao thì bạn tự chứng minh nhé )

Đọc tiếp...
Oops Banana 7 tháng 5 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

bạn công chúa mặt tím làm lạ vậy

toàn tứ giác 4 cạnh mà bạn toàn viết tên tam giác thế

Đọc tiếp...
Vũ Mai Linh 1 tháng 5 2018 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

0 cm 2 nha

k cho mk nha

Đọc tiếp...
nguyen_huu_the 26 tháng 2 2015 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là: 120/3x2=80(m)

Chiều cao hình thang là: (120+80)/2=100(m)

Diện tích hình thang là: \(\frac{\left(120+80\right)x100}{2}\)=10000(m)

Đọc tiếp...
akusiw hsja 7 tháng 5 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Đáy bé của hình thang là: 120/3x2=80(m)

Chiều cao hình thang là: (120+80)/2=100(m)

Diện tích hình thang là: (120+80)x100 : 2 =10000(m)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜNɠọc Đαη ๖ۣۜLê༉ 7 tháng 5 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Đáy bé của hình thang là:

120/3 x 2= 80 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(120 + 80) / 2 = 100 ( m )

Diện tích của hình than là:

\(\frac{\left(120+80\right)x100}{2}=10000\)(m)

~study well~

ủng hộ

Đọc tiếp...
Trương Quang Khải 17 tháng 12 2014 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm
ho khuu hien thien 19 tháng 4 2018 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình bấm nhầm 2250 kg rau nha

Đọc tiếp...
ho khuu hien thien 19 tháng 4 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

 Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật  : 160 : 2 = 80 m 

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật : 80- 30 = 50 m

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật : 50 x 30 = 1500 m2

Số kg rau trên cả khu vườn đó người ta thu hoạch được là

1500 : 10 x 15 = 2250 m2

Đáp số 2250m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Sơn Tùng 6 tháng 5 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

hiệu số phần bằng nhu là:

      4-3=1(phần)

giá trị một phần là:

      4,5/1=4,5(m)

đáy bé là:

     4,5*3=13,5(m)

chiều cao là:

       4,5*4+1(m)

đáy lớn là:

        13,5+1,2=14,7(m)

diện tích hinh thang là:

      (14,7+13,5)*18/2=253,8(m^2)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Tiến 6 tháng 5 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

chiều cao là

263,5 x 2 : (24,5 + 18,4)= 12,2843 m

Đọc tiếp...
Anynomous_Boss 6 tháng 5 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/tim-kiem?q=1+h%C3%ACnh+thang+c%C3%B3+%C4%91%C3%A1y+l%E1%BB%9Bn+l%C3%A0+24,5m+%C4%91%C3%A1y+b%C3%A9+l%C3%A0+18,4m+di%E1%BB%87n+t%C3%ADch+l%C3%A0+263,5+m2.+t%C3%ADnh+chi%E1%BB%81u+cao+c%E1%BB%A7a+hinh+d%C3%B3+&id=551346 

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜHσàηɠ ๖ۣۜNɠọc Đαη ๖ۣۜLê༉ 7 tháng 5 lúc 16:36
Báo cáo sai phạm

chiều cao là:

263,5 x 2 :( 24,5 + 18,4)= 12,2843 m

hok tốt

Đọc tiếp...
Cấn Hoàng Anh Quân 9 tháng 3 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 25 tháng 9 2016 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

tìm S một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó lên 50% thì được một diện tích mới là 193,5 cm2

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:
1,5a x 1,5a = 193,5
1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5
S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2
ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

Đọc tiếp...
Lê Thu Hường 8 tháng 2 2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

theo đề bài , gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1.5a là cạnh hình vuông khi tăng 50 % , ta có : 

1.5a x 1.5a = 193.5

1.5a x 1.5a = 2.25a x a = 193.5

s = a x a = 193.5 : 2.25 = 86 cm2 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: