Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Chí Công 18 giờ trước (09:20)
Báo cáo sai phạm

abc + ab + a = 730 

=> 100a + 10b + c + 10a + b + a = 730

=> 111a + 11b + c = 730 

Khi đó ta thấy : 

<=> 111a < 730 => a < 7 

Lại có : 11b + c < 11.10 + 10 

=> 11b + c < 120 nên 111a > 730 - 120

=> 111a > 610 => a > 5 

<=> a = 6 

Vì a = 6 => 666 + 11b + c = 730 

=> 11b + c = 733 - 666

=> 11b + c = 64 => 11b < 64 => b < 6 mà c < 10 nên 11b > 54 => b > 4

<=> b = 5 và c = 9 

\(\Rightarrow\)abc = 659

Thay vào biểu thức :

abc + ab + a = 730 

=> 659 + 65 + 6 = 730 

=> abc là đúng 

Đọc tiếp...
Dũng Phùng Đắc 18 giờ trước (09:02)
Báo cáo sai phạm

ta co ; abc + ab + a=730

           aaa+bb=730

         a00+aa+bb=730

         a*100+[a+b]*11=730

         con dau ban tu biet

             k cho minh nhe

Đọc tiếp...
FIFA MOBIE 18 giờ trước (09:02)
Báo cáo sai phạm

abc=662 

Tính thử đi đúng thì k

Đọc tiếp...
Uchiha Sarada 19 giờ trước (08:37)
Báo cáo sai phạm

abc là 886
 

Đọc tiếp...
thanh tung Hôm qua lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm abc là 886 bạn nhé

Học tút ^^

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hạnh Hôm qua lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

abc là 886
chúc bạn học tốt ^^

Đọc tiếp...
kudo shinichi 17/06 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

ab:(a+b)=9 dư 1

\(\Rightarrow\)10a+b=9(a+b)+1

.10a+b=9a+9b+1

a-8b=1

Ta có: a và b là số tự nhiên có một chữ số ( a khác 0)

\(\Rightarrow8b< 10\)

Mà a - 8b=1

\(\Rightarrow8b< 9\)

\(\Rightarrow\)b=0 hoặc b=1

Với b=0 \(\Rightarrow\)8b=0\(\Rightarrow\)a-8b=a-0=1\(\Rightarrow\)a=1 \(\Rightarrow\)ab=10

ta có: 10:(1+0)=10:1=10\(\ne\)  đề cho ( loại )

Với b=1 \(\Rightarrow\) 8b=8\(\Rightarrow\)a-8b=a-8=1\(\Rightarrow\)a=9 \(\Rightarrow\)ab=91

ta có: 91:(9+1)=91:10=9( dư 1) = đề cho ( chọn)

KL:...............................................................

Đọc tiếp...
Đỗ Trần Hải Nam 18/06 lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn bạn

Đọc tiếp...
Lim Nayeon 16/06/2018 lúc 22:48
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ bạn chép ngược đề và đề đúng phải là abc1-1abc=1107, mình giải theo đề này nha:

abc.10+1-1000-abc=1107

abc.9+1-1000=1107

abc.9-999=1107

abc.9=2106

abc=2106:9

abc=234

chúc bạn học tốt nha

Đọc tiếp...
Đỗ Trần Hải Nam 17/06 lúc 08:08
Báo cáo sai phạm

Thank you everyone

Đọc tiếp...
phúc 16/06/2018 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ là đề sai !!
Nếu mk sai thì cho mk xin lỗi 

!!

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 2K5 12/06/2018 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

a và b là 0

đúng nhé

=>>>>>>>>>>>>>

===================================

====================================

Đọc tiếp...
Trần Minh Hoàng 12/06/2018 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

\(a,b\times0,a\times0,b=\overline{0,bbb}\)

\(\overline{ab}\times a\times b=\overline{bbb}\)

\(\overline{ab}\times a\times b=b\times100+b\times10+b\)

\(\overline{ab}\times a\times b=b\times111\)

\(\overline{ab}\times a=111=37\times3\)

Vì \(\overline{ab}\times a⋮37\)và \(\overline{ab}< 100\) nên \(\overline{ab}⋮37\). Suy ra \(\overline{ab}\)= 37 hoặc 74

+ Nếu \(\overline{ab}\)= 37 thì a = 3(chọn)

+ Nếu \(\overline{ab}\)= 74 thì a = 1,5(loại)

Vậy, a = 3, b = 7

Đọc tiếp...
Mai Kim Thái Bào 12/06/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

a,b khác 0 nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 19/06 lúc 09:55
Báo cáo sai phạm

Gọi số càn tìm là \(\overline{ab}\)

\(\Rightarrow\overline{cab}=3.\overline{ab}\)

\(\Rightarrow100c+10a+b=3.\left(10a+b\right)\)

\(\Rightarrow100c+10a+b=30a+3b\)

\(\Rightarrow100c=20a+2b\)

\(\Rightarrow50c=10a+b\)

Ta có:\(50c⋮10;10a⋮10\)

\(\Rightarrow b⋮10\Rightarrow b==0\)

\(\Rightarrow50c=10a\)

\(\Rightarrow5c=a\Rightarrow a=5;c=1\Rightarrow\overline{ab}=50;c=1\)

Đọc tiếp...
Phạm Minh Đức 10/06/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Cho là bn ấy ghi đề đúng đi. Bài giải nè:

Gọi số cần tìm là ab, số thêm vào là y, theo bài ra ta có : 

                        3* ab= yab

        Suy ra: 3* ab= 100*y + ab

        Suy ra: 2* ab= 100*y

        Suy ra: ab= 50y

 Nếu y lớn hơn hoặc bằng 2 thì 50y là số có 3 chữ số mà ab là số có 2 chữ số nên y phải bằng 1. Vậy ab= 50

                        HOK TỐT

Đọc tiếp...
phúc 10/06/2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Viết thêm số bao nhiêu ?
Đề thiếu rồi !!
Sửa nha bạn !!

 

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 03/06/2018 lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

a)                                 Ta có : ab - ba

                             =  ( 10 x a + b ) - ( 10 x b + a )

                             =  ( 10 x a - a ) -  ( 10 x b - b )

                             =   9 x a - 9 x b

                             = 9 x ( a - b )

\(\Rightarrow\)ab - ba chia hết cho 9

b)              Ta có:                        ab + ba          

                                        =  ( 10 x a + b ) + ( 10 x b + a )

                                        =  ( 10 x a + a ) + ( 10 x b + b )

                                        =  11 x a + 11 x b

                                        = 11 x ( a + b )

\(\Rightarrow\)ab + ba chia hết cho 11

Nhớ k chị nha. Chúc em học tốt.

Đọc tiếp...
Dont look at me 31/05/2018 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: Số đó nhỏ hơn 1997 nên tổng các chữ số của chúng lớn nhất là:

                                     \(9.4=36\)

Nếu số chữ số của nó nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì số đó sẽ lớn hơn hoặc bằng:

                           \(1997-9.3=1970\)          ( là số có 4 chữ số )

Mâu thuẫn vì số chữ số của nó chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 3.

=> Số tự nhiên đó có 4 chữ số, ta gọi nó là \(\overline{abcd}.\)\(\left(0< a\le9;0\le b;c;d\le9\right)\)

Theo bài ra, ta có:

      \(\overline{abcd}=1997-\left(a+b+c+d\right)\)

\(\Rightarrow\overline{abcd}+\left(a+b+c+d\right)=1997\)

\(\Rightarrow a.1000+b.100+c.10+d+a+b+c+d=1997\)

\(\Rightarrow a.1001+b.101+c.11+2d=1997\)

Vì \(0< a\le9\Rightarrow a=1\)

Thay \(a=1\)vào, ta được:

\(1001+b.101+c.11+2d=1997\)

\(\Rightarrow b.101+c.11+2d=1997-1001=996\)

Vì \(11.c+2d\le9.11+2.9=117\Rightarrow101.b\ge996-117=879\)

\(\Rightarrow b>8\)mà \(b< 10\Rightarrow b=9\)

Thay \(b=9\)vào, ta được:

\(9.101+11c+2d=996\)

\(\Rightarrow11c+2d=996-909=87\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}c=7\\d=5\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\overline{abcd}=1975\)

Vậy số tự nhiên đó là \(1975.\)

Đọc tiếp...
Lê Hoàng Minh 31/05/2018 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

k mình đi

Đọc tiếp...
minamoto mimiko 31/05/2018 lúc 09:33
Báo cáo sai phạm

Dấu chấm là dấu nhân hả bạn?

Đọc tiếp...
Bonking 29/05/2018 lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số bạn đầu là ab5

Theo đề bài ta có : 

ab5 - ab = 779

=> 100a + 10b + 5 - 10a - b = 779

     ( 100a - 10a ) +( 10b - b ) = 779 - 5

      90a + 9b                          = 774

       9 x ( 10a + b )                 = 774

              ab                             = 774 : 9

              ab                             = 86

Vậy, số ban đầu là 865

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 29/05/2018 lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 3 chữ số cần tìm là ab5  ( a;b là các chữ số / a khác 0 )

Do khi xóa đi chữ số 5 ở hàng đơn vị thì số đó giảm 779 đơn vị nên ta có :

\(\overline{ab}+779=\overline{ab5}\)

\(\Leftrightarrow10a+b+779=100a+10b+5\)

\(\Leftrightarrow90+9b=774\)

\(\Leftrightarrow9\left(10a+b\right)=774\)

\(\Leftrightarrow10a+b=86\)

hay  \(\overline{ab}=86\)

Số phải tìm là  \(\overline{865}\)

Đọc tiếp...
VRCT_Ran Love Shinichi 29/05/2018 lúc 07:58
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là ab5  đk: \(0< a\le9;0\le b\le9\)

Số mới là ab

Theo bài ra ta có :   ab5 = ab+779

10 x ab + 5 = ab+779 (Phân tích cấu tạo số)

9ab=774 ( trừ cả hai về cho ab+5)

ab=86

Vậy số tự nhiên cần tìm là 865

Đọc tiếp...
English Teacher 28/05/2018 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

Số đó là : 15

Đọc tiếp...
Diệp anh tú 28/05/2018 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là

15 

25

hok tốt

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 28/05/2018 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (ab là số tự nhiên; a, b khác 0). Ta có: 
ab = a.b.3 
10.a + b = a.b.3 
=> ab chia hết cho 3 
=> a + b chia hết cho 3 
Mà ab chia hết cho a mà 10.a chia hết cho a nên b cũng phải chia hết cho a (Ta cũng có 10.a + b chia hết cho b mà b chia hết cho b nên 10.a cũng chia hết cho b). 
=> 10.a có dạng b.k (10>=k>=1) (*) 
Thay vào, ta có: 
b.k + b = a.b.3 
b.(k+1) = a.b.3 
k+1 = 3.a 
=> k+1 chia hết cho 3 
=> k+1 = 3, 6, 9 
Thay vào (*) 
+ Với k+1 = 3 thì a = 1, khi đó b = 10.1:2 = 5 
+ Với k+1 = 6 thì a = 2, khi đó b = 10.2:5 = 4 
+ Với k+1 = 9 thì a = 3, khi đó b = 10.3:8 <lẻ> 
Vậy ab có 2 kết quả cần tìm là 15 và 24 

Đọc tiếp...
Trần Thị Hồng Gấm 26/04/2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm
Minh Nhiên 08/05/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

230-23=207

680+68=748

Đọc tiếp...
Vũ Thái Hà 28/02/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

230-23=207

680+68=748

Đọc tiếp...
Ác Mộng 04/07/2015 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có:

12ab=26xab

=>1200+ab=26xab

=>25xab=1200

=>ab=1200:25

=>ab=48

Vậy số cần tìm là 48

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 07/06/2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là : ab

Theo bài ra ta có :

12ab = 26 x ab

1200 + 10 x a + b = 26 x ( 10 x a + b )

1200 + 10 x a + b = 260 x a + 26 x b

1200 = 260 x a + 26 - 10 x a - b

1200 = 250 x a + 25 x b

1200 = 25 x ( 10 x a + b )

1200 = 25 x ab

ab = 1200 : 25

ab = 48

Đọc tiếp...
robert lewandoski 04/07/2015 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab(có gạch ngang)

Theo bài ra ta có:26.ab=12ab

=>26.ab=1200+ab

=>26.ab-ab=1200

=>25.ab=1200

=>ab=1200:25

ab=48

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 29/06/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab

Ta có : ab + 3ab = 414 

<=>     ab + 300 + ab = 414 

<=>     2 x ab = 414 - 300 

<=>      2 x ab = 114 

=>        ab = 114 : 2

 =>         ab = 57 

Vậy số cần tìm là 57 

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Tú 08/04/2015 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Tìm số abcd (gạch đầu), biết rằng số đó chia hết cho tích các số ab và cd (gạch đầu hết) 
Ta có 
abcd chia hết cho ab.cd 
100.ab+cd chia hết cho ab.cd 
 cd chia hết cho ab 
 Đặt cd=ab.k với k thuộc N và 1k9  
Thay vào  ta có
100.ab+k.ab chia hết cho k.ab.ab 
 100+k chia hết cho k.ab 
 100 chia hết cho k  
Từ  và   k thuộc {1;2;4;5} 
Xét k=1 thì thay vào  thì 101 chia hết cho ab (loại)
Với k=2 thì thay vào  102 chia hết cho 2.ab  51 chia hết cho ab và lúc đó thì 
ab=17 và cd=34(nhận) hoặc ab=51;cd=102 (loại)
Với k=4 thì ta có 104 chia hết cho 4.ab  26 chia hết cho ab nên 
ab=13;cd=52(nhận) hoặc ab=26;cd=104(loại)
Với k=5 thì thay vào  ta có 105 chia hết cho 5.ab  21 chia hết cho ab  ab=21 và cd=105 vô lí 
Vậy ta được 2 cặp số đó là 1734;1352

Đọc tiếp...
sivaria 14/10/2017 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

MÌNH CŨNG CÓ CÂU HỎI GIỐNG VẬY

Đọc tiếp...
nguyen ngoc nhu quang 20/11/2016 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

what the heck

khó hiểu nhể

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: