Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Nhật Khôi 12/02 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Bổ sung cái khúc đó không loại b=2

Vậy thêm 1 số nữa 125

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 12/02 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

Đây theo cách mik nghĩ là như thế này

Gọi \(\overline{abc}\)là số cần tìm

Theo đề bài, ta có: 

\(\overline{abc}=\overline{bc}\cdot5\)

Ta nhận thấy \(\overline{bc}\)có chữ số tận cùng là c

Mà \(\overline{abc}\)cũng có chữ số tận cùng là c

Do đó có 2 Trường hợp

TH1: c có giá trị là 0

Khi c có giá tri là 0 thì \(5b=\overline{ab}\)( với \(b\ne0\)) (1)

Từ (1), b có giá trị là 2. Suy ra số cần tìm là 250

TH2: c có giá trị là 5

Khi c có giá trị là 5 thì: \(5b+2=\overline{ab}\)( với \(b\ne0\)) Loại bỏ trường hợp \(b=2\)

Ta thấy \(5b\)có chữ số tận cùng là 0 khi b là số chẵn Suy ra \(5b+2\)có chữ sô tận cùng là 2 (loại vìđã có trường hợp b=2)

Ta lại thất \(5b\)có chữ số tận là 5 khi b là số lẻ suy ra \(5b+2\)có chữ số tận cùng là 7(nhận)

Suy ra số cần tìm là 375

Vậy các số cần tìm là 375 và 250

Hết

Đọc tiếp...
quách anh thư 12/02 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

 Gọi số cần tìm là abc (b,c ∈ N ; a ∈ N*) 
Vì khi xóa đi chữ số hàng trăm của một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó giảm đi 5 lần 
......~> 5.bc = abc 
....<~> 5.bc = 100.a + bc 
....<~> 4.bc = 100.a 
....<~> bc = 25.a 
mà bc là số có 2 chữ số và 25.a lớn nhất là 99 
~> a ∈ { 1;2;3 } 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* a = 1 
......~> bc = 25 
......~> số cần tìm abc là 125 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* a = 2 
......~> bc = 25.2 = 50 
......~> số cần tìm abc là 250 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* a = 3 
.......~> bc = 25.3 = 75 
.......~> số cần tìm abc là 375 
Do đó 125 hoặc 250 hoặc 375 là các số cần tìm 

Đọc tiếp...
Khoa Bảo Dương 12/02 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số cần tìm ta có :

10x + 5 - x =689

10x - x = 689 - 5

10x -x = 684

9x = 684

x = 684 : 9

x = 76

Đọc tiếp...
Bùi Minh Huy 12/02 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

Ta có 10x+5-x=689 ( x là số cần tìm)

      =>9x=684

      =>x=76

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 12/02 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab 

Ta có : ab = 5 . ( a + b )

10a + b = 5a + 5b

5a = 4b 

Mà a , b có một chữ số 

=> a = 4 ; b = 5

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Thủy 13/02 lúc 07:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab 

Ta có : ab = 5 . ( a + b )

10a + b = 5a + 5b

5a = 4b 

Mà a , b có một chữ số 

=> a = 4 ; b = 5

 chúc các bn hok tốt !

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 11/02/2018 lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

Tổng mới hơn tổng cũ là :

 8826 - 2079,15 = 6746,85 

Số thập phân là :

 6746,85 : 99 = 68,15

Số tự nhiên là :

 2079,15 - 68,15 = 2011

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 11/02/2018 lúc 11:37
Báo cáo sai phạm

Tổng mới hơn tổng cũ là:8826-2079,15=6746,85

Nếu dịch chuyên rdaaus phẩy của số thập phân có phần thập phân có 2 chữ số ta được số mới gấp 100 lần số đã cho

=> 6746,85 ứng với 99 lần

=> Số cần tìm là: 6746,85:99 x 1=68,15

             Đáp số: 68,15

Nhơ sk mk nha

AI ko hiểu thì mk hỏi mk ở phần kb nhé

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 11/02/2018 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Tổng mới hơn tổng cũ là :

8826 - 2079,15 = 6746,85

Số thập phân là :

6746,85 : 99 = 68,15

Số tự nhiên là :

2079,15 - 68,15 = 2011

Đáp số : Số thập phân : 68,15

              Số tự nhiên : 2011

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 17/01/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Vì số đó chia hết cho 5 nên c thuộc { 0;5}

Theo đề ta có b=\(\frac{a+c}{2}\)

+)Nếu c=0 thì ta có b=a/2 hay a=2b

Tổng 3 chữ số là a+b+c=2b+b+0=3b chia hết cho 9

=> b chia hết cho 3

=> b thuộc { 0;3;6;9}

=> a thuộc { 0;6;12;18}

Vì a khác 0 và nhỏ hơn 10 nên a=6

Vậy abc=630

+) Nếu c=5 thì ta có \(b=\frac{a+5}{2}\) hay2b-5=a

Tổng các chữ số là a+b+c=(2b-5)+b+5=2b-5+b+5=3b chia hết cho 9

=> b chia hết cho 3

=> b thuộc { 0;3;6;9}

=> a thuộc { -5; 1;7;13}

Vì a dương và nhỏ hơn 10 nên a=1 hoặc 7

Vậy abc có thể là 135 hoặc 765

Chốt 2 trường hợp ta có abc \(\in\left\{630;135;765\right\}\)

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17/01/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abc => c=0 hoặc c=5

có a+c = 2b

a+b+c=2b+b=3b \(⋮\)9=>b \(⋮\)3

*c=0b ko thể = 6;9 vì a+c=a+0=2b>9

=>b=3;a=6 =>abc=630

*nếu c =5 là 3;6;9

+b=3 =>a+5=6=>a=1;abc=135

+b=6 =>a+5=12=>a=7;abc=765

+b=9 ko thỏa mãn

Vậy..

Đọc tiếp...
Nhok cuồng Juve 11/07/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là ab , ta có::
ab-ba=18

=>9(a-b)=18 (mk lm tắt thế bn trình bày rõ ra nhá)

=>a-b=2

Từ đó lm tổng hiệu ra a=7;b=5

Vậy.....

Đọc tiếp...
Lương Thùy Linh 19/10/2016 lúc 05:28
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là 75

Đọc tiếp...
Bùi Huy Hiển 09/02/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

75 dung ko

Đọc tiếp...
Dũng Nguyễn 05/05/2015 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

Theo tui nghĩ là 48 và 84

vì : 4+8 và 8+4 =12

     84-48=36

 

Đọc tiếp...
Âu Dương Thiên Vy 08/02/2018 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

Mk làm theo cách giải bài toán bằng cách lập phương trình nha !!!!!!!!!

Gọi chữ số hàng đơn vị là a ( \(0< a\le9\))

Vì tồng của 2 chữ số là 12 nên chữ số hàng chục của số đó là 12 - a

=> số đó có dạng là 10(12 - a) + a

Nếu đổi 2 chữ số cho nhau thì được số mới có dạng 10a + (12 - a)

Vì số mới hơn số ban đầu là 36 đơn vị nên ta có phương trình :

                    \(10\cdot\left(12-a\right)+a+36=10a+\left(12-a\right)\)

\(\Leftrightarrow120-10a+a+36=10a+12-a\)\(\Leftrightarrow156-9a=9a+12\Leftrightarrow18a=144\)

\(\Leftrightarrow a=8\)( thỏa mãn điều kiện)

=> chữ số hàng đơn vị là 8

=> chữ số hàng chục là 12 - 8 = 4

Vậy số cần tìm là 48

........... Xong oy đó ==

Tích cho mk nhoa !!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyên Gia Huy 04/02/2016 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

ba số: 59,48 và 37

Đọc tiếp...
nguyen minh nghia 01/03/2015 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

co 14 so co 4 chu so ma tong cac chu so do bang 4

do la cac so:1210;1120;1012;1021;2101;2110;2011;3100;3010;3001;1300;1030;1003;4000.

Đọc tiếp...
Phạm Tố Uyên 04/04/2016 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

sai rồi

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27/12/2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27/12/2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29/12/2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 30/12/2014 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Tổng tăng thêm : 2909 - 2022,95 = 886,05

Nếu bỏ dấu phẩy có nghĩa là số đó dời dấu phẩy sang phải 1,2,3,...chữ số. Tổng sẽ giảm 9 lần hoặc 99 lần, hoặc 999 lần,.... số thập phân ban đầu.

Xét 886,05 chia cho 99 = 8,95

Số tự nhiên : 2909 - 895 = 2014

THỬ : 2014 + 8,95=2022,95 ĐÚNG

 

Đọc tiếp...
nguyễn mai thanh trang 09/01/2017 lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

chẩn ko cần nói nhiều 

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Mai Phương 25/02/2015 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

mình lớp 4 nhưng câu nay hình như là:

Số bé:19,35

Số lớn:419,35

 

Đọc tiếp...
Tự Kỉ 13/02 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

SB=19.35

SL=419.35

Đọc tiếp...
nguyen thi hong lam 15/07/2015 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

ab4 xoa di 4=ab

ab4+ab=950

neu la 4 thi b co the la 6

vay a se bang 8

vi

ab4+ab=950

=864+86=950

              dap so :a=8

                          b=6

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 13/07/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Tớ chắc cú con này nó thách đó mọi n`, giải giúp nó chi cho mỏi tay, mà nó biết lm hết ru`j đấy

Đọc tiếp...
phuong phuong 13/07/2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

ab4 xóa đi 4 =ab

ab4+ab=950

nếu là 4 thì b có thể là:6

vậy a sẽ chỉ có thể là:8

vì:

ab4+ab=950

=864+86=950

          Đáp số: a=8

                      b=6

 

      

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 16/04/2015 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

Số đó là 89 vì 89 : 9 = 9 ( dư 8 )

1 đúng nhé!

Đọc tiếp...
Tuan 09/08/2017 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

Số đó là 89 vì 89:9=9(dư8)

k minh nha chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
than mau dung 27/05/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

89 kích mình sẽ giải chi tiết

Đọc tiếp...
Phạm Thị Minh Ánh 19/11/2014 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab ( a khác 0 ; a , b < 10 ) . Ta có :

                       ab . 9 = 2ab

                       ab . 9 = 200 + ab

                 ab .9 - ab = 200

                      ab . 8 = 200

                              ab = 200 : 8

                              ab= 25

 Vậy  số cần tìm laˋ 25

Va

Đọc tiếp...
Vu anh 30/10/2016 lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

ta gọi số cần tìm là ab,khi viết thêm chữ số hai vào bên trái ta được số 2ab

ta có :2ab=abx9

200+ab=ab+abx8[cung bot ab]

200=abx8

ab=200:8

ab=25

Đọc tiếp...
nguyền thị huyền 21/08/2017 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

ab=25

cảm ơn chị giảng cho em nhé!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: