Giúp tôi giải toán và làm văn


@xxxibgdrgn 23 tháng 5 lúc 8:20
Báo cáo sai phạm

\(5:5=\frac{5}{5}=1\)

\(6:6=\frac{6}{6}=1\)

\(7:7=\frac{7}{7}=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 23 tháng 5 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

5 : 5 = 1

6 : 6 = 1

7 : 7 = 1

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Bùi Thiện Quang 23 tháng 5 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

5 : 5 = 1

6 : 6  = 1

7 : 7 = 1

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab (ngang)  (a,b là các chữ số ; a \(\ne\) 0)

Ta có b - a = 3 => b = a + 3

Do đó a + b = a + a + 3 = 2a + 3

Mà tổng a + b là số lẻ nhỏ nhất => 2a + 3 = 5 (vì a \(\ne\) 0) <=> a = 1

Vậy b = 1 + 3 = 4

                                  Số cần tìm là 14

Đọc tiếp...
mai linh 13 tháng 5 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab

ta có b - a = 3 => b = a + 3 

do đó a + b = a + a  + 3 = 2a + 3

mà tổng a + b là số lẻ nhỏ nhấất 

=> 2a + 3 = 5 => a = 1

vậy b = 1 + 3 = 4

Đọc tiếp...
Phan Dang Hai Huy 13 tháng 3 2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

abc có thể là = 375

hãy ks túng cho minh f nhé!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12 tháng 2 2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 375.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
vu thi my duyen 21 tháng 2 2016 lúc 16:54
Báo cáo sai phạm

abc=6abc : 17

=> 17xabc=6000+abc

=> 17xabc-abc=6000

=> abc= 6000:16

=> abc=375

Đọc tiếp...
pham phuong anh 24 tháng 2 2015 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Dap an cua minh la so:76543210dung khong ban?

Đọc tiếp...
Lê Duy Hoàng 31 tháng 1 2016 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

phuương anh ơi bạn sai dồi

số 7654321 mới đúng vì khác 0 mà

Đọc tiếp...
Phan Hoàng Chí Dũng 19 tháng 1 2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Ban ơi ra : 76543210

Bạn k mình nhé!

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 24 tháng 4 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

SR không giải được vì không hiểu đề bài

Đọc tiếp...
Trần Thị Hồng Gấm 26 tháng 4 2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm
vu linh 24 tháng 4 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

a) ab0-ab=207

=>ab.10-ab=207

=>ab.(10-1)=207

=>ab.9=207

=>ab=207:9

=>ab=23

b)ab0+ab=748

=>ab.10+ab=748

=>ab.(10+1)=748

=>ab.11=748

=>ab=68

Đọc tiếp...
Phạm Quang Long 13 tháng 10 2016 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

a,b x 6 -a,b = 1a,b

a,b x (6 - 1) = 10 + a,b

a,b x 5        = 10 + a,b

a,b x 5 - a,b = 10

a,b x ( 5-1 )  = 10

a,b x 4         = 10

             a,b = 10 : 4

             a,b = 2,5

=> Vậy a,b = 2,5

đúng 100% 

Đọc tiếp...
tth 19 tháng 4 2017 lúc 8:25
Báo cáo sai phạm

a,b = 2,5 nha

tk mình nhé

Đúng 100%

Chúc bạn học tốt

^.^

Đọc tiếp...
Music Girl 21 tháng 4 2018 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

a,b × 6 - a,b = 1a,b

a,b × 6 - a,b ×1=10+a,b

a,b × (6-1) =10+a,b

a,b ×5=10+a,b

a,b ×5 -a,b=10

a,b ×5-a,b×1=10

a,b ×(5-1)=10

a,b×4=10

a,b=10:4

a,b=2,5

Đọc tiếp...
nguyenthitulinh 2 tháng 6 2015 lúc 6:41
Báo cáo sai phạm

ta có 

s = abc + bca + cab

=> s =( 100a + 10b + c)+ ( 100b + 10c + a)+( 100c + 10a+b )

=>S = 100a + 10b + c + 100b  + 10c + a + 100c + 10a + b

=> S = 111a + 111b + 111c

=> S = 111( a+b+c )= 37 . 3( a+b + c)

giả sử S là số chính phương thì S phải chứa thừa số nguyên tố 37 với số mũ chẵn nên

                       3(a+b+c) chia hết 37

                      => a+b+c chia hết cho 37 

Điều này không xảy ra vì           1 \(\le a+b+c\le27\) 

vậy S = abc + bca + cab không phải là số chính phương

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Thạch 1 tháng 6 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Giả sử S là số chính phương

Ta có: S = abc + bca + cab (0<a,b,c<10)

  S = 100a + 10b + c+ 100b + 10c + a + 100c + 10a + b

     = (100a + a+ 10a) + ( 10b + 100b +b) + ( c + 10c + 100c)

     = 111a+111b+111c = 111 ( a+b+c)

Vì a,b,c \(\le9\) nên \(a+b+c\le27\)

Vì 111 = 3 x37 nên S = 37 x [ 3 x (a+b+c) ]

Từ   \(a+b+c\le27\) => 3 x (a+b+c) \(\le81\)(1)

Mà 37 là số nguyên tố, S là số chính phương kết hợp với (1) nên buộc 3 x (a+b+c) = 37 để S = 37 x 37 = 372 là số chính phương.

 => 3 x (a+b+c) = 37

=> a + b + c không phải là số tự nhiên.

=> S không phải là số chính phương để thõa mãn điều trên của đề bài

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 1 tháng 6 2015 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

S = abc (ngang) + bca (ngang) + cab (ngang)

    = 100a + 10b + c + 100b + 10c + a + 100c + 10a + b

    = 111a + 111b + 111c

     = 111.(a + b + c)

=> Không phải là số chính phương vì a,b,c là các chữ số tự nhiên nên a + b + c \(\ne\) 111

Đọc tiếp...
ko quan tâm 4 tháng 9 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là abc (có gạch trên đầu), a khác 0, a;b;c <10. Ta có: 
abc chia hết cho 45 -> abc chia hết cho 5 và 9. 
->v c = 5 hoặc 0. 
- Nếu c = 0 thì a phải là số chẵn. 
+ a = 2 thì b = 1 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 4 thì b = 2 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 6 thì b = 3 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 8 thì b = 4 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 

- Nếu c = 5 thì a phải là số lẻ. 
+ a = 1 thì b = 3 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 3 thì b = 4 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 5 thì b = 5 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 7 thì b = 6 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 9 thì b = 7 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
-> abc có thể là 630 ; 135 ; 765. 
Đ/s: 630 ; 135 ; 765. 

Đọc tiếp...
Ad 15 tháng 10 2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc, a khác 0 (a, b, c < 10). Ta có: 

abc chia hết cho 45 => abc chia hết cho 5 và 9.

=> c = {0; 5}

- Nếu c = 0 thì a là số chẵn.

+ a = 2 thì b = 1 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 4 thì b = 2 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 6 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 8 thì b = 4 => abc không chia hết cho 9 (loại)

- Nếu c = 5 thì a là số lẻ.

+ a = 1 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 3 thì b = 4 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 5 thì b = 5 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 7 thì b = 6 => ​abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 9 thì b = 7 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

<=> abc = {630; 135; 765}

Vậy abc = {630; 135; 765}.(abc có gạch đầu)

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Băng Giá 23 tháng 5 2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

có thể là; 630;135;765

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 9 tháng 5 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Số mới bé hơn số cần tìm bằng hai chữ số xóa đi và 99 lần số mới 
Hai chữ số xóa đi bằng bao nhiêu? Tính nhẩm để tìm số chia hết cho 99 mà bé hơn hơn 1989 từ 9 đến 18 đơn vị. Số đó là 1980. Vậy hai chữ số xóa đi là : 1989 - 1980 = 9, cũng là 09 
Số mới là: 1980 : 99 = 20 
Số cần tìm là: 2009

đúng cái nhé

Đọc tiếp...
Bùi Vương TP (Hacker Ninh Bình) CTV 12 tháng 4 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Số mới bé hơn số cần tìm bằng hai chữ số xóa đi và 99 lần số mới 
Hai chữ số xóa đi bằng bao nhiêu? Tính nhẩm để tìm số chia hết cho 99 mà bé hơn hơn 1989 từ 9 đến 18 đơn vị. Số đó là 1980. Vậy hai chữ số xóa đi là : 1989 - 1980 = 9, cũng là 09 
Số mới là: 1980 : 99 = 20 
Số cần tìm là: 2009

Đọc tiếp...
Tạ Thị Thu Trang 1 tháng 5 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

khi xóa 2 chữ số tận cùng của một số tự nhiên ta được một số mới kém số ban đầu 1989 đơn vị . tìm số tự nhiên đó

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 15 tháng 3 2015 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ab

theo đề bài ta có a33b = 89 x ab

                         a x 1000 + 3 x 100 + 3 x 10 + b = 89 x (a x 10 + b)

                          a x 1000 + 330 + b = 890 x a + 89 x b

                          110 x a + 330 = 88 x b (bớt cả 2 vế 890 x a và b)

nhận thấy 110 x a + 330 tận cùng bằng chữ số 0 nên 88 x b cũng tận cùng bằng 0 do đó b có thể = 0 ; 5

nếu b = 0 thì 110 x a + 330 = 0 vô lý (loại)

nếu b = 5 thì 110 x a + 330 = 88x 5 = 440  vậy a = 1 

vậy số ban đầu là 15

                   

Đọc tiếp...
Roronoa Zoro 8 tháng 4 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 

15 

Hok tốt

Đọc tiếp...
๖ۣۜ乡ҨHiệp Sĩ♥Bóng ĐêmҨ☠ღ๖ۣۜ 8 tháng 4 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

Đáp án:15 

Hk tốt

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 24 tháng 8 2015 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Gọi sct là ab

Ta có:   ab   + ba   = n^2

          10a+b+10b +a = n^2

         11. (a + b)= n^2

=> n^2 chia hết cho 11 => n chia hết cho 11  (1)

Lại có: a + b <20 => n^2 < 220  => n< 15   (2)

Từ (1) và (2) => n= 11 => a+b=11

 

Đọc tiếp...
Tùng Thanh 28 tháng 7 2015 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

abc+a+b+c=925

101a+11b+2c=101*9+11*1+2*2

Vậy a=9 ; b=1 ;và c=2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Thảo 17 tháng 3 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

abc+a+b+c=a*100+b*10+c*1+a*1+b*1+c*1=925

=a*{100+1}+b*{10+1}+c*{1+1}=925

=a*101+b*11+c*2=101*9+11*1+2*2

=>a=9;b=1;c=2

Đọc tiếp...
phat 3 tháng 9 2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

abc + a + b + c = 925

101a + 11b + 2c = 101 nhân 9 + 11 nhân 1 + 2 nhân 2

Vậy a = 9 , b = 1 và c = 2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: