Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Chí Cường 15/08/2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcd chia hết cho 99

=>ab.100+cd chia hết cho 99

=>99.ab+ab+cd chia hết cho 99

Vì 99.ab chia hết cho 99

=>ab+cd chia hết cho 99

=>ĐPCM

Ngược lại:

Ta có: ab+cd chia hết cho 99

=>99.ab+ab+cd chia hết cho 99

=>ab.100+cd chia hết cho 99

=>abcd chia hết cho 99

=>ĐPCM

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng ý nhi 14/08/2017 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

ta có:abcd chia hết cho 99

=ab.100+cd chia hết cho 99

=ab.99+ab+cd chia hết cho 99

Vì ab.99 chia hết cho 99 nên ab+cd chia hết cho 99

Phần ngược lại tớ không biết làm

Đọc tiếp...
haicoigaming 09/12/2016 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

vi o phan tren biet 99.ab+ab+cd

Đọc tiếp...
Đỗ Công Tùng 18/05/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

 Gọi abc là số tự nhiên phải tìm. 
Theo đầu bài ta có: 
abc = bc x 7 
Tức là: 
100 x a +bc = 7 x bc 
100 x a = 6 x bc 
50 x a = 3 x bc 
50 x a = bc x 3 

Suy ra : 
a= 3 ; bc =50 
vậy số phải tìm là 350

Đọc tiếp...
Dư Thị Khánh Hòa 11/12/2017 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

kết quả = 350 chắc chắn 100% luôn

Đọc tiếp...
Ánh 29/08/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

Số đó là 350

Đọc tiếp...
Nguễn Quang Hướng 10/09/2015 lúc 11:51
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là:abc

a=cx4

abc-cba=594

abc-cba+594

ax100+bx10+c=cx100+bx10+a+594

a x 99=c x 99+594

cx4x99=cx99+594

cx396=cx99+594

cx297=594

c=594:297

c=2

a=2x4

a=8

8b2-2b8=594

b chỉ có thể =8

Vậy,abc=882

Tích đúng nha bạn

Đọc tiếp...
nguyen thanh nam 17/03/2016 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

HƯỚNG làm thiếu !

Đọc tiếp...
Hoàng Thu Huyền 21/09/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của Võ Đồng Xuân Nguyên mới đúng phải có 10 số còn câu trả lời của Nguyễn Quang Hướng thiếu mà iu em mãi anh nhé eya vẫn chọn

Đọc tiếp...
Lien Pham 31/07/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

dễ mà:

a)b chia 7 dư 4 ; c chia 7 dư 3 mà 4 \(+\)3 =7 chia hết cho 7 => b + c chia hết cho 7

Các phần còn lại cũng tương tự nên bạn tự làm nhé !

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Số abcd chia hết cho tích ab . cd => số abcd chia hết cho ab và cd

abcd = ab . 100 + cd

abcd chia hết cho ab => cd chia hết cho ab => cd = m.ab (m là chữ số do ab; cd là số có 2 chữ số)

abcd chia hết cho cd => ab. 100 chia hết cho cd  => 100.ab = n.cd

=> 100.ab = m.n.ab => m.n = 100  => m = 1; 2; 4; 5; 

+)  m = 1 => ab = cd : Số abcd = abab chia hết cho ab.ab => 101.ab chia hết cho tích ab.ab => 101 chia hết cho ab 

=> không có số nào thỏa mãn

+) m = 2 => cd = 2.ab : số abcd = 100ab + 2ab = 102.ab chia hết cho 2.ab. ab  =>   51 chia hết cho ab 

=> ab = 17 => cd = 34 => có số 1734

+) m = 4 => cd = 4.ab : số abcd = 104. ab chia hết cho 4.ab.ab => 26 chia hết cho ab  =  > ab = 13 => cd = 52

có Số 1352

+) m = 5 => cd = 5ab : số abcd = 105 .ab chia hết cho 5.ab.ab => 21 chia hết cho ab => ab =  21 => cd = 105 Loại

Vậy có 2 số thỏa mãn: 1734 và 1352

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 04/07/2015 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Eo ơi làm rồi mà bị đẩy xuống dưới

Xét abcd chia hết cho ab.cd.Đặt ab=m,cd=n thì 100m+n chia hết cho mn(1).Do đó n chia hết cho m.Đặt n=km(2) với k thuộc N,k<10,thay vào(1) ta có:

100m+km chia hết cho mkm=>100+k chia hết cho km

=>100 chia hết cho k=>k thuộc{1;2;3;4;5}(vìk<10)

Thay k =1;2;3;4;5 vào (2) và (1) ta được hai giá trị thỏa mãn bài toán là 1734 chia hết cho 17.34 và 1352 chia hết cho 13.52

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Tìm số abcd (gạch đầu), biết rằng số đó chia hết cho tích các số ab và cd (gạch đầu hết) 
Ta có 
abcd chia hết cho ab.cd 
100.ab+cd chia hết cho ab.cd 
 cd chia hết cho ab 
Đặt cd=ab.k với k \(\in\) N và 1\(\le\)k\(\le\)9  
Thay vào  ta có
100.ab+k.ab chia hết cho k.ab.ab 
 =>100+k chia hết cho k.ab 
 => 100 chia hết cho k  
=> k \(\in\) {1;2;4;5} 
- Xét k=1 thì thay vào thì 101 chia hết cho ab (loại)
- Với k=2 thì thay vào 102 chia hết cho 2.ab  51 chia hết cho ab và lúc đó thì :
ab=17 và cd=34(nhận) hoặc ab=51;cd=102 (loại)
- Với k=4 thì ta có 104 chia hết cho 4.ab => 26 chia hết cho ab nên 
ab=13;cd=52(nhận) hoặc ab=26;cd=104(loại)
- Với k=5 thì thay vào  ta có 105 chia hết cho 5.ab => 21 chia hết cho ab => ab=21 và cd=105 vô lí 
                Vậy ta được 2 cặp số đó là 1734;1352

Đọc tiếp...
Optimus Prime 22/03/2015 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

ta có : aaaaaa = a.111111 

                     = (a.15873.7) chia hết cho 7

                     = ĐPCM

Đọc tiếp...
Lê Thị Huyền Trang 15/10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

ta co aaaaaa = a . 111111

vi 111111 chia het cho 7 nen a.111111 chia het cho 7 hay aaaaaa chia het cho 7

vậy aaaaaa chia hết cho 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 17/01/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Vì số đó chia hết cho 5 nên c thuộc { 0;5}

Theo đề ta có b=\(\frac{a+c}{2}\)

+)Nếu c=0 thì ta có b=a/2 hay a=2b

Tổng 3 chữ số là a+b+c=2b+b+0=3b chia hết cho 9

=> b chia hết cho 3

=> b thuộc { 0;3;6;9}

=> a thuộc { 0;6;12;18}

Vì a khác 0 và nhỏ hơn 10 nên a=6

Vậy abc=630

+) Nếu c=5 thì ta có \(b=\frac{a+5}{2}\) hay2b-5=a

Tổng các chữ số là a+b+c=(2b-5)+b+5=2b-5+b+5=3b chia hết cho 9

=> b chia hết cho 3

=> b thuộc { 0;3;6;9}

=> a thuộc { -5; 1;7;13}

Vì a dương và nhỏ hơn 10 nên a=1 hoặc 7

Vậy abc có thể là 135 hoặc 765

Chốt 2 trường hợp ta có abc \(\in\left\{630;135;765\right\}\)

Đọc tiếp...
Ad 15/10 lúc 12:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc, a khác 0 (a, b, c < 10). Ta có: 

abc chia hết cho 45 => abc chia hết cho 5 và 9.

=> c = {0; 5}

- Nếu c = 0 thì a là số chẵn.

+ a = 2 thì b = 1 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 4 thì b = 2 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 6 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 8 thì b = 4 => abc không chia hết cho 9 (loại)

- Nếu c = 5 thì a là số lẻ.

+ a = 1 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 3 thì b = 4 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 5 thì b = 5 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 7 thì b = 6 => ​abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 9 thì b = 7 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

<=> abc = {630; 135; 765}

Vậy abc = {630; 135; 765}.

Đọc tiếp...
Trần Việt Anh 17/01/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abc => c=0 hoặc c=5

có a+c = 2b

a+b+c=2b+b=3b \(⋮\)9=>b \(⋮\)3

*c=0b ko thể = 6;9 vì a+c=a+0=2b>9

=>b=3;a=6 =>abc=630

*nếu c =5 là 3;6;9

+b=3 =>a+5=6=>a=1;abc=135

+b=6 =>a+5=12=>a=7;abc=765

+b=9 ko thỏa mãn

Vậy..

Đọc tiếp...
Lê Mai Anh 07/01/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

abcdef  = 10000ab + 100cd + ef

abcdef  = 9999ab + 99cd + ab + cd + ef

Vì 9999ab và 99cd chia hết cho 11 \(\Rightarrow\)Nếu ab + cd + ef  \(⋮\)11 thì abcdef  \(⋮\)11 .

Đọc tiếp...
nguyentruongan 07/01/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

\(\text{Câu 1: CMR: Nếu \overline{ab}+\overline{cd}+\overline{eg} chia hết cho 11}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Yến 12/02/2015 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

Có số abcd = 100ab +cd =200cd +cd (vì ab=2cd)
hay = 201cd
mà 201 chia hết cho 67
Do đó nếu ab=2cd thì abcd chia hết cho 67

Đọc tiếp...
Nguyễn Thành Công 21/12/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

abcd đó phải như vầy

nếu là abcd thì có nghĩa là a.b.c.d

các bạn hiểu trưa

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Phụng 1234 27/08/2018 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Ta có:abcd=100a+

200cd+cd(vì ab=2.cd)

=201cd

=68.3.cd

Vì 67 chia hết cho 67=>abcd chia hết cho 67

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 26/03/2016 lúc 09:43
Báo cáo sai phạm

a)

Số cần tìm bằng thương phép chia 1794 : 9 nhân với 10 rồi cộng với số dư.

1794 : 9 = 199 (dư 3)

Số cần tìm là  199 x 10 + 3 = 1993

b)

Gọi số đó là Ab (b là số có 1 chữ số ,A có nhiều hơn 1 chữ số) 
=> A + 1808 = Ab 
=> A + 1808 = 10A +b 
=> 9A = 1809 - (b+1) 
ta có 1809 chia hết cho 9 => b+1 chia hết cho 9 
mà 0 <b <10 => 1<b+1<11 
=> b+1 =9 => b=8 
=> 9A= 1809 -9 
=> A= 200 
=> số phải tìm là 2008 

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 04/10/2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

câu a số cần tìm là

1993

câu b số 

cần tìm là

2008

nhế bn

Đọc tiếp...
Võ Trần Lê Như 21/07/2017 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

đáp số của câu hỏi là: 1993 và 2008

Đọc tiếp...
Dat Phamvu 11/10/2014 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số có hai chữ số giống nhau là  aa ( kđ : 0 < a < 9 ; a = a )

Ta thấy : aa chia 5 dư 3 thì a thuộc { 3 ; 8 }

Nhưng aa lại chia hết cho 2 => trong tập hợp trên thì a sẽ là 8 để aa chia hết cho 2. Vì a và a giống nhau trong khi a = 8 nên aa = 88

Vậy số có hai chữ số giống nhau là 88

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 13/10 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 2 và chia cho 5 dư dư 3 nên số tận cùng là 8 mà

số cần tìm có 2 chữ số giống nhau.

=> Số cần tìm là : 88

Đọc tiếp...
Minh Phương Phạm 11/10/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Ta gọi số cần tìm là xx

vì phải chia hết cho 2 nên x có thể là 22,44,66,88

Và  phải :5 dư 3 nên x có thể là 3 hoặc 8

Nhưng 3 ko chia hết cho 2 nên x sẽ là 8

Đề bài yêu cầu là 2 chữ số giống nhau nên số đó là 88

=>Vậy số cần tìm là 88

Đọc tiếp...
Rotten Girl 23/10/2016 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

số nguyên tố:73

hợp số:635,1431,119

k mik nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Thành 23/10/2016 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

1431,635,119 là hợp số

73 là nguyên tố

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Tâm Tuệ 09/11/2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

Số nguyên tố là : 1431 ; 119 ; 73

Hợp số : 635

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 03/08/2015 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Theo mình thì phân tích ra thành thế này
gọi số cần tìm là \(ab\) có:
\(ab=x^3;a+b=x^2\)(\(x\) là số tự nhiên mà khi lập phương lên thì bằng \(ab\), khi bình phương lên thì bằng \(a+b\))
Từ đó ta có: \(10a+b=x^3\)
\(a+b=x^2\)
Rồi suy ra được ab thì phải, mình không biết có đúng không nữa, nếu mà các bước mình làm đúng thì bạn nghiên cứu thêm nhé

Đọc tiếp...
Hanie 03/08/2015 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi, cái này mình cũng làm ra đến đó rồi nhưng mà chưa biết làm tiếp. Bạn giúp mình nhé

Đọc tiếp...
Phan Nguyen Tuan Anh 16/08/2015 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abcd ( coi như có dấu gạch trên đầu; nếu là phép nhân mình sẽ ghi dấu .) 
Ta có: 
dcba = 4.abcd 

=> dcba chia hết cho 4 => a là chữ số chẵn 
Ta thấy a đương nhiên khác 0; và nếu a ≥ 4 thì 4.abcd ≥ 4.4000 > 9999 ≥ dcba 
Do vậy a = 2 

=> dcba = 4.abcd ≥ 4.2000 = 8000 => d=8 hoặc d=9 
Tuy nhiên do dcba = 4.abcd nên 4.d phải tận cùng bằng chữ số a. 
Ta thấy: 4.8 = 32 ; 4.9 = 36 
Vậy d = 8 

Ta lại có: dcba = 100.dc +ba = 4.25.dc +ba chia hết cho 4 
nên ba chia hết cho 4 
Do a =2 nên b chỉ có thể = 1;3;5;7;9 
Tuy nhiên nếu b ≥ 3 thì 
8cba = 4.2bcd ≥ 4.2300 = 9200 (vô lý) 
Vậy b = 1 

Bây giờ ta có: 8c12 = 4.21c8 
<=> 8012 +100.c = 4.2108 +4.10.c 
<=> 60.c = 420 
<=> c = 7 

Vậy số cần tìm là: 2178

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 16/08/2015 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

cách giải của Phan Anh đúng. Tuy nhiên, sửa lại lỗi sau:

dcba = 4.abcd \(\ge\) 4. 4000 = 16 000 => dcba \(\ge\) 16 000 ( Vô lí) => a < 4

Đọc tiếp...
Trần Phạm Minh Anh 07/10/2018 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

abcd=2178

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 22/07/2015 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Gọi số bị trừ là A3 => số trừ là A

theo bài cho ta có: A3 - A = 57 => 10A + 3 - A = 57 => 9A = 57 - 3 = 54 => A = 54 : 9 = 6

Vậy số bị trừ là 63; số trừ là 6

Đọc tiếp...
Kunzy Nguyễn 22/07/2015 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

Vì số thứ nhất khi đem trừ cho 3 ta sẽ được 10 lần số nhỏ. 
Vậy số thứ nhất sau khi trừ 3 sẽ hơn số nhỏ số phần là: 
10 - 1 = 9 (phần) 
Giá trị của 9 phần là: 
57- 3 = 54
Số nhỏ
54 : 9 = 6
Số lớn là: 57 * 10 + 2 = 572 (dấu * là dấu nhân)

( số nhỏ là số trừ , số lớn là số bị trừ )

Đọc tiếp...
Love Family 05/09/2018 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

- Gọi SBT là  a3

- Gọi ST là  a

Theo bài ra ta có :

  a3 - a = 57

 10 x a + 3 - a = 57

  9 x a + 3 = 57

  9 x a       = 57 - 3

  9 x a       = 54

        a       = 54 : 9 

        a       = 6.

Vậy SBT là 63, ST là 6.

Đọc tiếp...
Trần Hồng Phúc 22/04/2015 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

mình tìm them được số 36,

Đọc tiếp...
Super Saiyan 3 Goku 06/10/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

12,24,36,48,72

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng Hiệp sĩ 03/06/2015 lúc 10:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcabc = abc000  + abc 

                      = abc x 1000 + abc 

                      = abc . (1000 + 1)

                      = abc . 1001

                      = abc . 7 . 11 . 13

Vậy số abcabc là tích của abc với 7; 11; 13 => abcabc chia hết cho 7; 11 và 13

Đọc tiếp...
Yi Yang Qian Xi 03/06/2015 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: abcabc = abc000  + abc 

                      = abc x 1000 + abc 

                      = abc . (1000 + 1)

                      = abc . 1001

                      = abc . 7 . 11 . 13

Vậy số abcabc là tích của abc với 7; 11; 13 => abcabc chia hết cho 7; 11 và 13

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 03/06/2015 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

N = abcabc = abc x 1001 = abc x (7 x 11 x 13)

Suy ra:  abcabc chia hết cho 7, cho 11 và cho 13

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: