Giúp tôi giải toán


Bye My Love 19/07 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

abc+111=abcd4

abc+111=10 x abc +4

111-4=10 x abc-abc

107=9 x abc

107 không chia hết cho 9

Vậy ko tồn tại abc

Đặng Phương Thảo 21/07/2015 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là  ab. 

Ta có :  a0b = 7.ab 

<=> 100a + b = 7(10a + b) 

<=> 100a +b= 70a + 7b

<=> 100a - 70a = 7b- b 

<=> 30a= 6b

<=> 5a= b

=> b = 5 
=> a = 1
Vậy số cần tìm là 15

tôi học giỏi toán 21/07/2015 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là: ab

ta có: a0b=ab*7

100a+b=(10a+b)*7

100a+b=70a+7b

100a-70a=7b-b

30a=6b

=>a=1; b=5

a=2; b=10(mà ab là số có 2 chữ số nên loại)

Vậy ab=15

Nguyễn Đình Thiện Hạnh 30/03/2016 lúc 07:52
Báo cáo sai phạm

TA CÓ A0B=7*AB

VẬY X LÀ BẰNG A0B

VẬY TA AB*6+AB=A0B

VẬY 6*AB=90

VẬY AB LÀ 15

nguyễn thị ánh ngọc 28/07/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

mình quên dạng này mất rồi

cậu nhờ mấy bn kia giúp kìa

nhu thong Nguyen 15/06/2017 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

wwwwwwwwwwwwwwwwwww

Nguyen ngoc dat 15/06/2017 lúc 08:41
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm có dạng abcd

Tổng các chữ số của số này là :

  3 x 4 = 12 

a ) Nếu chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục thì nhỏ nhất hàng nghìn là 3 và hàng trăm là 1. 

Ngoài ta ta còn 2 lựa chọn khác nữa :

b ) - Hàng nghìn là 6 ; hàng trăm là 2

c ) - Hàng nghìn là 9 ; hàng trăm là 3

Với cách chọn c ) thì ta có 1 số là 9300

Với cách chọn b) thì ta có c + d < hoặc = 4 suy ra c và d có thể là 0 với 4 ; 1 với 3 ,  .... 

Với cách chọn a ) thì có c + d < hoặc = 8 ....

Bạn chọn 1 số mà bạn thích thôi nhé !

Kaito Kid 1412 18/07 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là ab , số mới là ab3.

Theo bài ra ta có :

    ab3 - ab =750

abx10+3-ab=750

abx9+3      =750

abx9          =747

ab              =83

Vậy số cần tìm là : 83

Virgo Cá Tính 18/07 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là ​ab , số mới là ab3

ta có : ab3 = ab + 750 

           ab3 = ab . 10 + 3

           ab3 = ab + ab . 9 + 3 

      => 750 = ab . 9 + 3

           750 - 3 = ab . 9

            747 = ab . 9 

            747 : 9 = ab

            ab = 83

Vậy số cần tìm là 83.

            

Huỳnh Văn Hiếu 05/07/2015 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Natsu_Draneel 26/07/2016 lúc 07:06
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là: abc

Khi đó số mới là : 1abc

Ta có: abc x 9 = 1abc

=>      abc x 9 = 1000 + abc

=>     abc x 9 - abc = 1000

=>     abc x 8 = 1000

=>     abc = 1000 : 8

=>     abc = 125

Nguyễn Quốc Việt 23/08/2016 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc, số mới là 1abc (a > 0 và a,b,c là các chữ số)

abc . 9 = 1abc

abc . 9 = 1000 + abc

abc . 9 - abc = 1000

abc . 8 = 1000

=> abc = 1000 : 8 = 125

Hikari 04/01/2016 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc, số mới là 1abc.
Ta có 1abc = 9 x abc
<=> 1000 + abc = 9 x abc
<=> 1000 = 8 x abc
<=> abc = 1000 : 8
<=> abc = 125

Nguyễn Nam Cao 18/06/2015 lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là abc

Số mới là bc

abc = bc x 5 

a00 + bc = bc x 5 ( Phân tích cấu tạo số )

100 x a = bc x 4 ( Trừ cả hai vế cho bc )

25 x a = bc  ( Chia cả hai vế cho 4 )

Từ (1) ta thấy : a = 1 ; bc = 25 thì số đó là 125

Từ (1) ta có : 50 x a = 2 x bc . a = 2 ;  b = 50 thì số đó là 250

Từ (1) ta có : 75 x a = 3 x bc . a = 3 ;  b = 75 thì số đó là 375

Đáp số : abc = 125 ; 250 ; 375

zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 23/07/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

câu b) tiếp nè nhớ ****

abc + acc + dbc = bcc

=>abc + a00 + dbc = b00

=> bc +bc = 2bc chia het 100

mà 0< bc <hoac=99

=> 0< 2bc <200

nên bc = 50

thay vào

a50 + a00 + d50 =500

=>a00+a00+d00=400

=> 2.a+d =4

vì a khác 0 nên a= 1 b=2

vậy abcd= 1502

 

zZz Phạm Lê Kim Thủy zZz 23/07/2015 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

câu a) này hồi tiểu học mình thi được 10 điểm mình làm vậy nè

1ab + 36 = ab1

 xét đơn vị Ta có   b = 5 vì 5 + 6 = 11 giữ 1 nhớ 1 đưa qua 3

      vậy ta thay vào nên có 1a5 + 36 = a51

xét chục ta có  a = 1 vì 1 + 3 = 4 mà nhớ 1 nên bằng 5

vậy k. luận 115 + 36 = 151

 

            

Huỳnh Nguyên Phát 21/03/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

a) 1ab + 36 = ab1

    100 + ab + 36 = ab0 + 1

    136 + ab = ab x 10 + 1

    136 = ab x 9 + 1 ( trừ hai vế đi ab )

    ab = (136 - 1) / 9

    ab = 15.

Phan Nguyen Tuan Anh 16/08/2015 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abcd ( coi như có dấu gạch trên đầu; nếu là phép nhân mình sẽ ghi dấu .) 
Ta có: 
dcba = 4.abcd 

=> dcba chia hết cho 4 => a là chữ số chẵn 
Ta thấy a đương nhiên khác 0; và nếu a ≥ 4 thì 4.abcd ≥ 4.4000 > 9999 ≥ dcba 
Do vậy a = 2 

=> dcba = 4.abcd ≥ 4.2000 = 8000 => d=8 hoặc d=9 
Tuy nhiên do dcba = 4.abcd nên 4.d phải tận cùng bằng chữ số a. 
Ta thấy: 4.8 = 32 ; 4.9 = 36 
Vậy d = 8 

Ta lại có: dcba = 100.dc +ba = 4.25.dc +ba chia hết cho 4 
nên ba chia hết cho 4 
Do a =2 nên b chỉ có thể = 1;3;5;7;9 
Tuy nhiên nếu b ≥ 3 thì 
8cba = 4.2bcd ≥ 4.2300 = 9200 (vô lý) 
Vậy b = 1 

Bây giờ ta có: 8c12 = 4.21c8 
<=> 8012 +100.c = 4.2108 +4.10.c 
<=> 60.c = 420 
<=> c = 7 

Vậy số cần tìm là: 2178

Trần Thị Loan Quản lý 16/08/2015 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

cách giải của Phan Anh đúng. Tuy nhiên, sửa lại lỗi sau:

dcba = 4.abcd \(\ge\) 4. 4000 = 16 000 => dcba \(\ge\) 16 000 ( Vô lí) => a < 4

Vũ Thị Hương Nga 17/07 lúc 12:47
Báo cáo sai phạm

2178 nha

SKT_NTT 06/11/2016 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

a) ( x - 4 ) . ( x + 7 ) = 0

một phép nhân có tích bằng 0 

=> một trong hai thừa số này bằng 0 

+) nếu x - 4 = 0 => x = 0 + 4 = 4

+) nếu x + 7 = 0 => x = 0 - 7 = -7

vậy x = { 4 ; -7 }

b) x . ( x + 3 ) = 0

x + 3 = 0 : x

x + 3 = 0

x = 0 - 3

x = -3

vậy x = -3

c) ( x - 2 ) . ( 5 - x ) = 0

một phép nhân có tích bằng 0 

=> một trong hai thừa số này bằng 0 

+) nếu x - 2 = 0 => x = 0 + 2 = 2

+) nếu 5 - x = 0 => x = 5 - 0 = 5

vậy x = { 2 ; 5 }

d) ( x - 1 ) . ( x2 + 1 ) = 0

=> x - 1 = 0 hoặc x2 + 1 = 0

+) x - 1 = 0 => x = 0 + 1 = 1

+) x2 + 1 = 0 => x2 = 0 - 1 = -1 => x = -1

vậy x = { 1 ; -1 }

Die Devil 01/10/2016 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

\(a.\left(x-4\right)\left(x+7\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-4=0\\x+7=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\x=-7\end{cases}}}\)

\(b.x\left(x+3\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x+3=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=0\\x=-3\end{cases}}}\)

\(c.\left(x-2\right)\left(5-x\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2=0\\5-x=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=2\\x=5\end{cases}}}\)

\(d.\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1=0\\x^2+1=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\x^2=-1\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=1\\x=-\left(-1\right)or\left(-1\right)\end{cases}}}\)

nguyen thi thuy chang 23/01/2015 lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

xin chào đáp án của mình là 2178

doan thi khanh linh 16/07/2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là 2178

Mình cũng không chắc lắm nhưng nếu bạn thấy đúng thì k nha

Nguyễn Quốc Việt Hôm qua lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

2178 nha bn nho tk cho mk

LxP nGuyỄn hÒAnG vŨ 12/08/2015 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

 gọi số đó là abcde
có: abcde.4=edcba
--> (10 000a+1000b+100c+10d+e).4=10 000e+1 000d+100c+10b+a
-->40 000a+ 4 000b+ 400c + 40d+4e=10 000e+1 000d+100c+10b+a
-->(40 000a-a)+(4 000b-10b)+(400c-100c)= (10 000e-4e)+(1 000d -40d)
-->39 999a+ 3990 b+300c=9996 e+960 d
mk mới nghĩ đc đến đó thui 
___________________________

ffffffffffg 12/08/2015 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

http://olm.vn/hoi-dap/question/164679.html

Phạm Thị Thu Hảo 16/07/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

a ) ab x 5 = 5ab

ab x 5 = 500 + ab

ab x 5 - ab = 500

ab x 4 = 500

ab = 500 : 4 = 125

b ) ab x 6 = 1ab

ab x 6 = 100 + ab

ab x 6 - ab = 100

ab x 5 = 100

ab = 100 : 5 = 20

Nguyễn Thị Thúy Ngân 16/07/2017 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

a) ab x 5 =5ab

ab x 5 = 500 + ab

ab x 5 - ab = 500

ab ( 5-1)=500

ab = 500 : 4 = 125

b) ab x 6 = 100 +ab

ab x 6 - ab  = 100

ab x (6-1)=100

ab   = 100 : 5 = 20

Kết bn mình nha mọi người!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: