Giúp tôi giải toán


Đỗ Diệu Linh 24/04 lúc 21:23

ab + bc + ca = abc
\(\Rightarrow\) ( a * 10 + b ) + ( b * 10 + c ) + ( c * 10 + a ) = a * 100 +b*10 + c
\(\Rightarrow\) a * 11 + b * 11 +c * 11 =a * 100 +b*10 + c
cùng bớt a * 11 + b * 10 +c ở hai vế , ta có : 
b * 1 + c * 10 = a * 89
\(\Rightarrow\) a = 1
\(\Rightarrow\) b = 9
\(\Rightarrow\)c = 8

Vũ Huy Khoa 24/04 lúc 22:29

abc=198

Nguyễn Thị Ngọc Anh 24/04 lúc 20:57

1 thế kỉ              =100 năm

2 thế kỉ 9 năm    =209 năm

3 năm 9 tháng    =45 tháng

1 ngày 15 giờ     =39 giờ

1 năm                =12 tháng

1 tháng có 30 hoặc 31 ngày

tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày

mk kết bạn rồi nhé!!!!!!

^_^

nguyễn hải anh 24/04 lúc 20:58

100 năm

2,09 thế kỉ

45 tháng

39 giờ

12 tháng

30 hoặc 31

28 hoặc 29

tk nha

Elizabeth Mitchell 24/04 lúc 20:56

1 the ki = 100 nam 

2 the ki 9 nam = 2,09 the ki

3 nam 9 thang = 45 thang

1 ngay 15 gio = 39 gio

1 nam = 12 thang

1 thang co 30 hoc 31 ngay

thang 2 co 28 ngay hoc 29 ngay

k minh nha ca ban

Lê Thành Long 23/04/2017 lúc 21:07

Nếu xóa chữ số 5 ở hàng đơn vị thì số đó giảm đi 9 lần và 5 đơn vị

Vậy số đó khi giảm đi 9 lần và 5 đơn vị là :

1751 - 5 sau đó / 9 được 194

Vậy số đó lúc đầu là :

194 viết thêm số 5 được 1945

                                           Đáp số : 1945

SKT_NTT CTV 22/04/2017 lúc 17:40

để biểu thức A là số nguyên thì \(\frac{1}{n-3}\in Z\)

\(\Rightarrow1⋮n-3\)

\(\Rightarrow n-3\inƯ\left(1\right)=\left\{1;-1\right\}\)

Lập bảng ta có :
 

n - 3 1-1
n42

Vậy n = { 4 ; 2 } thì biểu thức A là số nguyên

hang nguyen thi thu 22/04/2017 lúc 18:08

(-5)-(-2)-|-6|-|11|+(-7)

giúp với

hang nguyen thi thu 22/04/2017 lúc 17:23

cho biểu thức A=1 phần n-3

tìm các số nguyên n để A là 1 số nguyên

Đinh Tuấn Việt 22/07/2015 lúc 21:24

Gọi số cần tìm là ab (a khác 0; a,b < 10)

Ta có: 

ab + ba = 10a + b + 10b + aq = 11a + 11b = 11(a + b) 

Vì a + b là số chính phương nên a + b chia hết cho 11.

Mà 1 \(\le\) a  < 10

\(\le\) b < 10

=> 1 \(\le\) a + b < 20 

=> a + b = 11.

Ta có bảng sau :

a23456789
b98765432

Vậy có 8 số thỏa mãn đề bài.

Nguyễn Đình Dũng 22/07/2015 lúc 21:26

Đinh Tuấn Việt copt bài của fffffffg

Phạm Quang Long 13/10/2016 lúc 20:47

a,b x 6 -a,b = 1a,b

a,b x (6 - 1) = 10 + a,b

a,b x 5        = 10 + a,b

a,b x 5 - a,b = 10

a,b x ( 5-1 )  = 10

a,b x 4         = 10

             a,b = 10 : 4

             a,b = 2,5

=> Vậy a,b = 2,5

đúng 100% 

tth 19/04/2017 lúc 08:25

a,b = 2,5 nha

tk mình nhé

Đúng 100%

Chúc bạn học tốt

^.^

Offine Game 15/04/2017 lúc 07:57

2.5 nha

My love Third Kamikaze 20/04/2017 lúc 19:44

x= 135

tk mk nha

Nguyễn Hoàng Phúc 20/04/2017 lúc 19:38

x + 15 = 15 . 10

x + 15 = 150

x        = 150 - 15

x        = 135

Nguyễn Hữu Đức 20/04/2017 lúc 19:41

=135 nha ai k tui thì tui k lại ok 

Nguyễn Việt Hoàng 02/07/2016 lúc 10:17

 Số bị trừ tăng lên 10 lần cộng thêm chữ số viết thêm a, thì hiệu mới so với hiệu cũ tăng thêm 9 lần cộng với số a.

9 lần số bị trừ + a = 2297 - 134 = 2163 (đơn vị) 

=> (2163 - a) chia hết cho 9

2163 chia cho 9 được 24 dư 3 nên a = 3 (0 £ a £ 9)

Vậy chữ số viết thêm là 3 Số bị trừ là :

      (2163 - 3) : 9 = 240

Số trừ là : 240 - 134 = 106 

Thử lại : 2403 - 106 = 2297

Đáp số : SBT : 240; ST : 106. 

Aino Minaco 20/04/2017 lúc 22:26

SBT : 240 , ST : 106

Nguyễn Thị BÍch Hậu 15/06/2015 lúc 15:05

1

a) =9ab => chia hết cho 9 

b) gọi là A đi. A nhỏ nhất khi nghịch đảo của A lớn nhất <=> \(\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{b}+\frac{1}{a}\)lớn nhất. 

đề này hình như sai vì phân số này chỉ tìm đc giá trị lớn nhất thôi nha. và thiếu dữ kiện nữa. ví dụ như a+b=1 hay gì đó. sửa đề rồi liên hệ mình nha

Nguyễn Thảo 07/12/2014 lúc 19:51

Ta có:

A=abc+bca+cab = (100a+10b+c) + (100b+10c+a)+(100c+10a+b)   

                     =111a+111b+111c

                     =111(a+b+c)

Để A là số  chính phương thì suy ra a+b+c bé nhất phải bằng 111.

Mà a;b;c là số tự nhien bé hơn 10 nên a+b+c<30

và 111>30 nên a+b+c không thể bằng 111

Vậy A không phải là số chính phương

Ngọc Lục Bảo 09/01/2016 lúc 11:38

Ta tách đến kết quả: A=111(a+b+c)
Vì a,b,c thuộc N* (vì 3 số trên gạch đầu bạn ạ) => a+b+c thuộc N*
                                                                       Mà 111 chia hết cho 111
                                                                       Do đó [111 (a+b+c)] chia hết cho 111
                                                                       hay A chia hết cho 111
                                Mà A là số chính phương => A chia hết cho 111^2
                                Như vậy vì a+b+c thuộc N* (khác 0) nên a+b+c bé nhất phải bằng 111 (*)
                                Lại thấy a,b,c là các chữ số nên a+b+c nhỏ hơn hoặc bằng 27, trái với (*)
Ctỏ A không phải là số chính phương.
P/s: Tbày theo ý bạn nhé, mik viết một số cái k cần nhưng cho dễ hiểu ý mak ^^
                 
 

Nguyễn Thu Huyền 21/01/2017 lúc 21:48

cảm ơn bạn nha

kikiki 27/01/2016 lúc 20:25

tổng hai số là 

2009x2=4018

gọi số bé là abc thì số lớn là 3abc vậy hiệu là 3abc-abc=3000

số bé là

<4018-3000>:2=509

số lớn là

4018-509=3509

đáp số :số bé 509

            số lớn 3509

tích nha

Hoi ten lam gi 19/03/2016 lúc 20:15

câu hỏi của kikiki dúng rồi\

Vũ Hà Trang 20/04/2017 lúc 18:26

it is 509 and 3509

top scorer 23/07/2015 lúc 08:08

 1. Gọi số cần tìm là ab, khi viết ab xen giữa ta có aabb 
Theo bài ra : aabb = ab x 66 
a x 900 + ab x 11 = ab x 66 
a x 900 = ab x 54 
a x 50 = ab x 3 
Vì ab x 3 chia hết cho 3 nên a chia hết cho 3 và a < 6 (vì 6 x 50 > 99x3) 
Vậy a = 3 => ab = 3 x 50 : 3 = 50. 
Số phải tìm là 50 

top scorer 03/08/2015 lúc 08:34

                                           

lương thị hằng 24/09/2016 lúc 20:29

sẽ bằng 1941

Phạm Ngọc Thạch 03/08/2015 lúc 08:36

   Nếu viết sai như vậy thì tổng mới sẽ hơn 9 lần số thứ hai so với tổng đúng.

                                 Số thứ hai là:

                                (6641-2411):9 = 470

                            Số thứ nhất là:

                              2411 - 470 =1941

Mọi người tick đúng cho mình nha

NGUYỄN MINH ÁNH 25/11/2016 lúc 19:28

Gỉa sử x và y là 2 số phải tìm và x^2 = y^3 = a. Phân tích a ra thừa số nguyên tố , ta thấy các số mũ của các thừa số nguyên tố phải chia hết cho 2 vì a = x^2 , lại phải chia hết cho 3 vì a= y^3 . Khi đó , a là lũy thừa bấc 6 của 1 số tự nhiên nào đó . Vì a lớn hơn hoặc = 100 và nhỏ hơn 10000 nên a có thể = 3^6 hoặc 4^ 6 . Nhưng 3^6= ( 3^2 )^3 ko phải là lập phương của 1 số có 2 chữ số còn 4^6 = (2^2)^6 =( 2^ 6) ^2 = 64^2 và 4^6 = 2^ 12 = ( 2^4 ) ^3 = 16^3 . Vậy 2 số phải tìm là 64 và 16.

Đàm Phương 22/10/2014 lúc 20:03

số lớn là 70, số bé là 7

Nguyễn Khắc Vinh 04/07/2016 lúc 13:04

Gọi số bé là: a

Khi đó số lớn là:a0

Ta có :  a + 63 = a0

=>        a + 63 = 10.a

=>        63 = 10.a - a

=>        9.a = 63

=>        a = 63 : 9

=>        a = 7

Vậy số bé bằng 7 . 

Số lớn trong 2 số là: 70

Dương Thị Mỹ Hạnh 22/10/2014 lúc 20:08

ta gọi số lớn là a0, số bé là a.

theo đề bài ta có

a0                                                                   = a + 63

a x 10 (không cần viết 0 vì 0 không có giá trị)      = a + 63

a x 10 - a                                                         = 63

a x (10 - 1)                                                       = 63

a x 9                                                                = 63

a                                                                     = 63 : 9

a                                                                     = 7

vậy suy ra số lớn là 70

thử lại: 70 = 7 + 63

nhớ like cho mình ha

Nguyễn Đình Dũng 13/06/2015 lúc 11:20

Gọi số tự nhiên đó là A , số mới 65

Theo bài ra ta có :

A 65 = A + 97778

A x 100 + 65  =  A + 97778

A x 100          =  A + 97713

A x 100 - A      =  A + 97713

A x  99             = 97713

        A              = 97713 : 99

        A               = 987

Vậy số cần tìm là : 987

Đỗ Ngọc Duyên 29/11/2016 lúc 12:11

khi viết thêm số 65 vào bên phải một số tự nhiên, tức là số đó nhân 100 rồi +65 thì số đó tăng thêm 97778 đơn vị. 
Như vậy bớt đi 65 thì: 100 lần số cần tìm đó sẽ bằng số đó tăng thêm 97713 (= 97778 - 65) 
Như vậy : 99 lần số cần tìm đó sẽ bằng 97713 
=> Số cần tìm là : 97713/99 = 987

bui thi ngoc anh 15/11/2016 lúc 17:22

đáp án đúng là 987

Nguyễn Thiều Công Thành 03/09/2015 lúc 18:09

lộn thế này nè:

gọi số cần tìm là abc.theo bài ra ta có:

a0bc=6.abc

=>1000a+bc=600a+6bc

=>400a=5bc

=>80a=bc

xét a=1=>bc=80=>abc=180

xét a=2=>bc=160(loại)

vậy abc=180

Nguyễn Thiều Công Thành 03/09/2015 lúc 18:06

gọi số cần tìm là:ab.theo bài ra ta có:

a0b=6ab

=>100a+b=60a+6b

=>100a-60a=6b-b

=>40a=5b

=>8a=b

xét a=1=>b=8=>ab=18

xét a=2=>b=16(loại)

vậy ab=18

Nguyễn Phương Thanh Ngân 14/06/2015 lúc 20:51

năm sinh của anh lâm 1967

tôi học giỏi toán 14/06/2015 lúc 20:23

1990 có tổng chữ số là: 1+9+0+0=10

anh Lâm sinh năm: 1990-10=1980

mk k chắc nữa

minh 18/04/2017 lúc 20:54
anh sinh nam 1967

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: