Giúp tôi giải toán


Nami 11/06/2017 lúc 09:28

gọi số cần tìm là abcd

ta có : abcd = dca +1414

           ax1000+bx100+cx10+d=dx100+cx10+a+1414

          ax999+bx100=dx99+1414

  giải đến đây mik bí rùi 

   

i love my team miyuni dream 11/06/2017 lúc 07:27

1991 nha , mk nhé , i love you when you me

Trần Nhật Quỳnh 11/06/2017 lúc 06:47

Một số tự nhiên khi xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 100 lần cùng với 2 chữ số bị xóa đi
Suy ra: Nếu coi số khi bị xóa đi là 1 phần thì số phải tìm là 100 phần cộng với 2 chữ số bị xóa đi
Hiệu số phần bằng nhau là: 100 - 1 = 99 (phần)
Ta có: 1972 : 99 = 19 (dư 91)
Ta có: Thương là số khi bị xóa còn số dư chính là 2 chữ số bị xóa đi. Suy ra: 
Số phải tìm là 1991

Songoku Sky Fc11 09/06/2017 lúc 18:57

467:(10+1)=42 dư 5

vậy số phải tìm là 42 và chữ số viết thêm là 5

thử lại 42+425=467

Nam Lun 09/06/2017 lúc 19:14

 Ta có 467:(10+1)=  42 còn dư 5

 Vậy số phải tìm là 42 và chữ số viết thêm là 5 

Hình như mn có phong trào viết mực đỏ hay sao ấy, thấy đúng cho 1

Nguyễn Thị Thúy Ngân 09/06/2017 lúc 18:09

Gọi 3 số theo thứ tự là : a;b;c

Có:(a+b+c):3=17,5

=> a+b+c=17,5 x 3=52,5

=> (b+2,25)+b+c=52,5

=>b+b+c+2,25=52,5

=>b+b+c=52,5 -2,25=50,25

=> \(\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+c=50,25\)

=>\(c.\frac{1}{3}+c.\frac{1}{3}+c.1=50,25\)

=>c x\(\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1\right)\)=50,25

=> c= 50,25 :\(\frac{5}{3}\)=30,15

=>b=3,015 :3=10,05

=>a=10,05+2,25=12,3

ĐS:...

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 18:07

Tổng của 3 số đó là : 17,5 x 3 = 52,5 

Gọi ba số đó là : a,b,c 

Ta có : a + b + c = 52,5 mà c = 3b nên a + b + 3b = a + 4b = 52,5

Lại có a - b = 2,25 => 4a - 4b = 2,25 x 4 = 9 

Do đó : a + 4b + 4a - 4b = 52,5 + 9

<=> 5a = 61,5 

=> a = 61,5 : 5 = 12,3 

Vậy  Số thứ nhất là : 12,3 

       Số thứ 2 là :  12,3 - 2,25 = 10,05

       Số thứ 3 là :  10,05 x 3 = 30,15

Nguyễn Quang Trung CTV 09/06/2017 lúc 17:55

Nhầm em mk nghịch

nghia 09/06/2017 lúc 11:38

\(x.\left(x-\frac{1}{7}\right)\left(\frac{1}{9}+x\right)< 0\)

có 4 TH ( Trường hợp)

TH1: \(\hept{\begin{cases}x>0\\x-\frac{1}{7}>0\\\frac{1}{9}+x< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>0\\x>\frac{1}{7}\\x< -\frac{1}{9}\end{cases}}}\)( vô lí)

TH2:\(\hept{\begin{cases}x>0\\x-\frac{1}{7}< 0\\\frac{1}{9}+x>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>0\\x< \frac{1}{7}\\x>-\frac{1}{9}\end{cases}\Leftrightarrow}0< x< \frac{1}{7}}\)

TH3:\(\hept{\begin{cases}x< 0\\x-\frac{1}{7}>0\\\frac{1}{9}+x>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 0\\x>\frac{1}{7}\\x>-\frac{1}{9}\end{cases}}}\)(vô lí )

TH4:\(\hept{\begin{cases}x< 0\\x+\frac{1}{7}< 0\\\frac{1}{9}-x< 0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x< 0\\x< -\frac{1}{7}\\x>\frac{1}{9}\end{cases}}}\)(vô lí)

KL: 0<x<1/7 

b) \(\frac{\left(4-x\right)}{2x}-\frac{1}{5}>0\)đk: \(x\ne0\)

<=>  \(\left(4-x\right).5-2x.1>0\)

<=>   \(20-5x-2x>0\)

<=>  \(20-7x>0\)

<=> \(20>7x\Leftrightarrow x< \frac{20}{7}\)

Lê Mạnh Tiến Đạt 07/06/2017 lúc 16:36

Gọi số cần tìm là abcd 

Để d chia hết cho 5 thì c phải bằng 5 vì đây là số lẻ

Vì abcd là số lớn nhất nên a = 9 ; b = 8

Để 98b5 chia hết cho 5 thì 9 + 8 + b + 5 hay 22 + b phải chia hết cho 3

=> c = 2

Vậy số đó là 9825 

TNT TNT Học Giỏi 07/06/2017 lúc 16:24

số cần tìm là 

 9825

  đs

Trần Nhật Quỳnh 07/06/2017 lúc 16:22

Vì là số tự nhiên lẻ chia hết cho 5 nên số đó có chữ số tận cùng là 5
Vì là số lớn nhất nên chữ số hàng nghìn là 9, chữ số hàng trăm là 8
Ta có: 9 + 8 + 5 = 22
Suy ra: Số đó muốn chia hết cho 3 thì phải cộng thêm vào tổng trên 2 đơn vị. Suy ra: Chữ số hàng chục là 2
Vậy số phải tìm là: 9825

Trần Nhật Quỳnh 30/05/2017 lúc 18:15

Cho các bạn tham khảo:

Giải:

* Tận cùng bằng 0:
- Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 0)
- Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn
- Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm
- Có 2 cách chọn chữ số hàng chục
Vậy có: 1 x 4 x 3 x 2 = 24 (số)
* Tận cùng bằng 5:
- Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (là 5)
- Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn
- Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm
- Có 2 cách chọn chữ số hàng chục
Vậy có: 1 x 3 x 3 x 2 = 18 (số)
Có tất cả: 24 + 18 = 42 (số)

Bùi Đức Lộc 30/05/2017 lúc 19:23

Có tất cả 42 số

Võ Thị Thanh Trà 28/05/2017 lúc 09:32

Theo đề bài ta có :

abcd + ab + cd = 7968

100xab + cd + ab + cd = 7968

100xab + 2xcd = 7968 (1)

Ta có thể viết lại đề bài như sau :

abcd

 ab

+

  cd

= 7968

Nhìn vào cách đặt phép tính ta thấy phép cộng có nhớ sang hàng trăm. Mà đây là phép cộng có 3 số hạng nên hàng trăm của tổng nhiều nhất là 2.Vậy ab chỉ có thể là : 77,78,79 mà thôi.Thay các giá trị của ab vào 1 ta có :

a = 77 thì cd = 95/2 ( loại )

a = 78 thì cd = 45 ( nhận )

a = 79 thì cd = 7968 - 7979 / 2 ( loại )

Vậy số đó là : 7845

zZz Cậu bé zở hơi zZz 28/05/2017 lúc 09:32

7845 nha

k cho mình

SKT_NTT CTV 28/05/2017 lúc 09:37

Theo bài ra ta có :

abcd + ab + cd = 7968

( 1000 x a + 100 x b + 10 x c + d ) + ( 10 x a + b ) + ( 10 x c + d ) = 7968

1010 x a + 101 x b + 20 x c + 2 x d = 7968

101 x ab + 2 x cd = 7968

abab + 2 x cd = 7968

Vì 10 \(\le\) cd \(\le\)99 \(\Rightarrow\)20 \(\le\)2 x cd \(\le\)198

\(\Rightarrow\)abab \(\ge\)7968 - 198 = 7770

Xét 2 trường hợp :

TH1 : abab = 7777 \(\Rightarrow\)cd = ( 7968 - 7777 ) : 2 = \(\frac{191}{2}\)( loại vì là phân số )

TH2 : abab = 7878 \(\Rightarrow\)cd = ( 7968 - 7878 ) : 2 = 45 ( chọn )

vậy a = 7 ; b = 8 ; c = 4 ; d = 5

Đinh Lưu Duy 27/05/2017 lúc 10:30

Gọi SCT là abcd ta có:

abcd  + a + b  + c + d = 1990 - abcd

1001a + 101b + 11c + 2d = 1990 - 1000a - 100b - 10c - d

1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d=1990

2001a + 201b + 21c + 3d = 1990

Vì abcd là số có 4 chữ số nên a sẽ có 1 chữ số và \(a\ne0\)

Nên 2001a >= 2001 

Vậy 1001a +1000a+101b+100b+11c+10c+2d+d > 1990

Vậy không có số nào thỏa mãn đề bài

AI THẤY ĐÚNG ỦNG HỘ NHÉ!

SKT_NTT CTV 27/05/2017 lúc 09:01

dcba+dcb+dc+d=4321

(dx1000+cx100+bx10+a)+(dx100+cx10+b)+(dx10+c)+d=4321

dx1111+cx111+bx11+a=4321

Vì bên phải dấu bằng là 4321 nên d phải bé hơn 4

Mặt khác d phải lớn hơn 2 vì nếu d bằng 2 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:2222+999+99+9<4321

Vậy d bằng 3.Ta có:

3x1111+cx111+bx11+a=4321

             cx111+bx11+a=988(cùng trừ 3x1111)

Vì bên phải dấu bằng là 988 nên c phải bé hơn 9

Mặt khác c phải lớn hơn 7 vì nếu b bằng 7 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:777+99+9 bé hơn 988

Vậy c bằng 8.Ta có:

8x111+bx11+a=988

           bx11+a=100(cùng trừ 8x111)

Vì bên phải dấu bằng là 100 nên b phải bé hơn 10 vì b là chữ số

Mặt khác b phải lớn hơn 8 vì nếu b bằng 8 thì giá trị lớn nhất ở bên trái dấu bằng là:88+9<100

Vậy b bằng 9.Ta có:

9x11+a=100

         a=1(cùng trừ 9x11)

Vậy số phải tìm là 1983

Bùi Tiến Phi 27/05/2017 lúc 09:18

Số nào chia hết cho 101;1001;10001;.... hầu hết đều có công thức: a0aa00aa000a; ...

Áp dụng vào, ta có d=8; a=9; c=1

b chả có cái nào cho nó ghép nên cho nó = 0

Ta có abcd = 9018; N = 1980198:10001=198

Hết. :^)

Tiểu thư họ Thái xinh đẹp nữ tính 26/05/2017 lúc 19:13

xin lỗi,mình làm lầm,đáp số là 32 cm cơ

Mori Ran Suzuki Sonoko 27/05/2017 lúc 21:41

32 cm nha bạn

-chúc bạn học giỏi luôn iu đời

Edogawa Conan 26/05/2017 lúc 19:50

Chiều dài HCN đó là :

48 : ( 3 + 1 ) x 3 = 36 ( cm )

Chiều rộng HCN đó là :

48 - 36 = 12 ( cm )

Chu vi HCN là :

( 4 + 12 ) x 2 = 32 ( cm )

Đáp số : 32 cm

Ad Dragon Boy 25/05/2017 lúc 08:26

Ta lấy :

1972 : 99  = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đơn vị và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

Vậy số đó là : 1991

tth 25/05/2017 lúc 13:41

Ta lấy

1972 : 99 = 19 dư 91

Thương chính là số mới sau khi xóa hàng đv và hàng chục

Còn số dư là hàng chục và đơn vị bị xóa

= > Số đó là 1991

tth 25/05/2017 lúc 13:42

Có gì bạn vào đây và ấn vào thống kê hỏi đáp xem chơi ha!:

tth - Trang của tth - Học toán với OnlineMath           

Xem xong nhớ !

Wendy 24/05/2017 lúc 10:42

Bn ơi kho quá mk ms tìm ra câu a thôi !

a ) 3001

b ) 123465

Đáp số :...

tth 24/05/2017 lúc 09:13

3001 là câu a nha!

Chúc bạn học tốt

^.^

tth 24/05/2017 lúc 09:11

Số đó là 3001

 Mình đăng bài giải rồi mà nó đang chờ duyệt

Hãy tk cho mình nhé

Nếu muốn xem bài giải thì hãy kéo xuống

Do Not Ask Why 24/05/2017 lúc 09:16

a.Hàng nghìn có 5 cách chọn 

Hàng trăm có 4 cách chọn

Hàng chục có 3 cách chọn

Hàng đơn vị có 2 cách chọn

Vậy có tất cả: 

5 x 4 x 3 x 2 = 120 (số)

Số bé nhất là : 124

Số lớn nhất là: 421

Không__Còn__Nợ__Nhau 24/05/2017 lúc 09:07

a. 120

b. lớn nhất: 421

bé nhất: 124

Edogawa Conan 24/05/2017 lúc 10:55

Hàng trăm : 4 cách chọn !

Hàng nghìn : 5 cách chọn

Hsng chuc : 3 cách chọn

Hàng đơn vị 2 cách !

Vậy tức rằng ! có tất cả số là :

5 x 4 x 3 x 2 = 120 ( so )

Vậy là : ...

Lê Mạnh Châu 21/05/2017 lúc 12:00

Chiều dài hơn chiều rộng:

      8 + 8 = 16 (m)

Nửa chu vi là:

       108 : 2 = 54 (m)

Chiều dài là:

       ( 54 + 16 ) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng là:

         54 – 35 = 19 (m)

Diện tích là:

         35 x 19 = 665 (m2)

                       Đáp số: 665 m2

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 13:42

Chiều dài hơn chiều rộng :

8 x 2 = 16 (m)

Nửa chu vi khu vườn hình chữ nhật là: 

108 : 2 = 54 (m)

Ta có sơ đồ:

Chiều dài  : |----------------------------------------------|

Chiều rộng: |-----------------------------|(-----16m----)

Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:

(54 + 16) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

35 - 16 = 19 (m)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật đó là:

35 x 19 = 665 (m2)

Đáp số: 665 m2

Ad Dragon Boy 21/05/2017 lúc 11:43

Chiều dài hơn chiều rộng số mét là :

         8 + 8 = 16 ( m )

Nửa chu vi là :

     108 : 2 = 54 ( m )

Chiều dài là :

      ( 54 + 16 ) : 2 = 35 ( m )

Chiều rộng là :

      ( 54 - 16 ) : 2 = 19 ( m )

Diện tích là : 

     35 x 19 = 665 ( m2 )

Đáp số :..

Mà chẳng liên quan tới cấu tạo số

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: