Giúp tôi giải toán


tth 15/08/2017 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Giải 

_ Vì 5 là số nguyên tố

Nên ta có thể suy ra BCNN - UCLN = số nguyên tố

Vì đề bài cho \(a\ge b\Rightarrow b=5\)

_Số hai là nguyên tố nhỏ nhất

\(\Rightarrow b=5.2=10\)

Đs:

Carol Rido 16/08/2017 lúc 12:38
Báo cáo sai phạm

Mk nghĩ ai mak k cho Minion thì chắc người đó ko suy nghĩ

ho anh fubng 15/08/2017 lúc 13:53
Báo cáo sai phạm

bcnn-ucln chắc chắn sẽ ra số chia hết cho số bé hơn(số b) 5 là số nguyên tố => b=5

Ben 10 14/08/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

 1. a) 3.5.9 là số lẻ ví các thừa số đễu lẻ; 11.13.19 là số lẻ ví các thừa số đễu lẻ => 3.5.9 +11.13.19 là số chẵn nên chia hết cho 2 hơn nữa 3.5.9 +11.13.19 => 3.5.9 +11.13.19 là hợp số 
b) 1991^200 là số lẻ ví là lũy thừ của một số lẻ, 3^16 cũng vậy => hiệu của chúng là số chẵn nên chia hết cho 2, hiệu lớn hơn 2 nên là hợp số. 
2. gọi số phải tìm là a 
vì a chia 13 dư 8 => a+5 chia hết cho 13 vaầ chia 19 dư 14 nên a+5 chia hết cho 19 
=> a+5 thuộc bội chung của 13 và 19. 
BCNN(13,19) = 13.19 = 247 
a+ 5 = 247; 494; 741; 988; 1235; 1482; ...... 
=> a = 242; 489; 736; 983; 1230; 1477; ..... 
Vì a là số nhỏ nhất có tận cùng là 7 nên a= 1477 
3. a) 3^500 = (3^5)^100 = 243^100 
7^300 = (7^3)^100 = 343^100 
Vì 343>243 nên 343^100 > 243^100 . Vậy 3^500 < 7^300 
b) 2^91> 2^90 = (2^5)^18 = 32^18 
5^35< 5^36 = (5^2)^18 = 25 ^18 
Vì 32> 25 nên 32^18 > 25 ^18 . Vậy 2^91 > 5^35 
4. Gọi d là ƯCLN của 11a +2b và 18a +5b => 11a +2b chia hết cho d và 18a +5b chia hết cho d 
=> 18.(11a + 2b) chia hết cho d và 11(18a + 5b) chia hết cho d 
=> 11(18a + 5b) - 18.(11a + 2b) chia hết cho d => 19 b chie hết cho d => 19 chia hết cho d hoặc b chia hết cho d => d là ước của 19 hoặc d là ước của b 
tương tự ta cũng có 5.(11a + 2b) chia hết cho d và 2(18a + 5b) chia hết cho d 
=> 5.(11a + 2b) - 2(18a + 5b) chia hết cho d => 19a chia hết cho d => 19 chia hết cho d hoặc a chia hết cho d => d là ước của 19 hoặc d là ước của a (2) 
Từ (1) và (2) suy ra d là ước của 19 hoặc d là ước chung của a và b => d = 19 hoặc d = 1 
Vậy ƯCLN của 11a + 2b và 18a + 5b là 19 hoặc 1 

chi tiêt thêm: ta có a.b = BCNN (a,b).ƯCLN(a,b) = 84.14 =1176 
ƯCLN(a,b) = 14 nên a = 14c, b = 14d ( c và d nguyên tố cùng nhau) 
=> 14c. 14d = 14 . 84 => c.d = 6 
Vì a>b nên c>d , chọn hai số c, d nguyên tố cùng nhau có tích bằng 6 ta có c = 6, d = 1 hoặc c = 3, d = 2 
*) với c = 6, d = 1 => a = 14.6 = 84, b = 14.1 = 14 
*) với c = 3, d = 2 => a = 14 . 3 = 42, b = 14 .2 = 28

Trần Hải Nam 14/08/2017 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

sai rồi bạn nhé

Lê Quang Sáng 14/08/2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Là 1 và 2 

k cho mk nha

sonicboom 14/08/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

là 1 và 2 nhé

ho le chi khang 06/08/2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

có 11 số là bội chung của 4 và 5 . Đó là 0;20;40;60;80;100;120;140;160;180;200

Cộng Đồng Tải Game 06/08/2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

20 , 40  ,60 ,80 ,100,120,140,160,180,200

Black_Dragon 06/08/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Có 11 số.

I have a crazy idea 03/08/2017 lúc 06:50
Báo cáo sai phạm

720 = 24 . 32 . 5  

540 = 22 . 33 . 5 

ƯCLN ( 720 ; 540 ) = 22 . 32 . 5 = 180 

ƯC ( 180 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4  ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 18 ; 20 ; 30 ; 36 ; 45 ; 60 ; 90 ; 180 }

Vì 70 < a < 100 nên a = 90 

Vậy....

Phúc Trần Tấn 03/08/2017 lúc 06:46
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\hept{\begin{cases}720⋮a\\540⋮a\end{cases}\Rightarrow a\in UC\left\{720;540\right\}}\)

\(\Rightarrow a\in\left\{1;2;3;4;5;6;9;10;12;15;18;20;30;36;45;60;90;180\right\}\)

Mà \(70< a< 100\)

\(\Rightarrow a=90\)

Đào Công Lý 03/08/2017 lúc 07:34
Báo cáo sai phạm

720  \(⋮\)a ; 540   \(⋮\)a

=> a\(\in\)ƯC { 720 ; 540 }

720 = 2. 3. 5

540 = 2. 33 . 5

ƯCLN { 720 ; 540 } = 22 . 3. 5 = 180

ƯC { 720 ; 540 } = Ư { 180 } = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20 ; 30 ; 36 ; 45 ; 60 ; 90 ; 180 }

70 < a < 100

vậy a = 90

Online IOE Việt 25/07/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

a) 

Số nhỏ nhất có 15 ước theo đề bài cho có thể phân tích thành dạng : ax . by . cz . de .  v.v

Số ước sẽ là : ( x + 1 )( y + 1 )( z + 1 )

Mà ta thấy 15 = 3*5 = ( 2 * 1 )( 4 * 1 )

Số đó sẽ là a2 * b4

Để là số nhỏ nhất thì a ; b ; c phải là số nguyên tố nhỏ nhất.

 => a = 3 ; b = 2

Nên số đó là 32 * 24 = 144

Vậy số đó sẽ là 144

Phan Huy Toàn 25/07/2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Số nhỏ nhất có 9 ước:36

Số tự nhiên có 15 ước:144

Đúng chắc luôn

Phạm Ngọc Bích 25/07/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

a,bằng 33

b, bằng 144 nha !

k cho mình với!!!!!!!!

Vũ Việt Anh 20/01/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

\(n=21\)nha bạn

Chúc các bạn học giỏi

Nha

Anh Mai 14/07/2015 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

  các phân số trên đưa về dạng : k/(n + k + 2) đặt là phân số (1) 
với k= 7, 8, ..., 31 
Muốn (1) tối giản <=> tử k và mẫu (n+k+2) không có ước chung > 1 khi k chạy từ 7, 8, ... , 31 
Muốn vậy thì: n = 21

cute princess 22/03/2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

n=21 nha

chúc bn học giỏi

Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

b) 2n+3/4n+8

Gọi d là UCLN( 2n +3;4n+8)

=> 2n+3 chia hết cho d=> 2(2n+3) chia hết cho d

=> 4n+8 chia hết cho d=>2(2n+4) chia hết cho d

=> 2(2n+4)- 2(2n-3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1;-1

Vậy phân số trên là phân số tối giản

(giải quyết xong hết bài)

 

Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

a) n+1/2n+3

Gọi d lả UCLN( n+1; 2n+3)

n+1 chia hết cho d => 2(n+1) chia hết cho d                                                                                                                             

2n+3 chia hết cho d

=> 2(n+1)-(2n+3) chia hết cho d

=> 2n +2 -2n -3 chia hết cho d

=> -1 chia hết cho d

=> d = 1; -1

Vậy phân số trên là một phân số tối giản.

( Vậy là ta giải thích xong câu a)

 

 

Lê Thị Bích Tuyền 26/11/2014 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Bóng tối đen 07/03/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Lê Mai Anh 19/03/2017 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

k là ước của 4 thì đúng, nhưng sao k lại chẵn ?????????

4 cũng có một ước lẻ là 1 mà .

Đoạn cuối lẽ ra phải giải như sau:

k cũng là ước của ( 3n + 8 ) - ( 3n + 4 ) = 4 . Mà k lẻ => k = 1. 

=> với n lẻ, hai số trên nguyên tố cùng nhau

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: