Giúp tôi giải toán và làm văn


NGUYEN MAI NGOC 25 tháng 8 2016 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tra hieu

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 8 tháng 3 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm
Penguin Roblox TV 17 tháng 2 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

gọi d là ƯC nguyên tố (4n+5;5n+4)

4n+5 chia hết cho d;5n+4 chia hết cho d

=> 20n+25 chia hết cho d ; 20n+16 chia hết cho d 

=> 9 chia hết cho d 

=> d = 3 

=> 5n+4 chia hết cho 3 

=>6n - n + 3 + 1 chia hết cho 3 

=> 6n + 3 - ( n - 1 ) chia hết cho 3 

=> n-1 chia hết cho 3 

=>n-1 = 3k

=> n = 3k+1

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 26 tháng 4 2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

gọi d là ƯC nguyên tố (4n+5;5n+4)

4n+5 chia hết cho d;5n+4 chia hết cho d

=>20n+25 chia hết cho d;20n+16 chia hết cho d

=>9 chia hết cho d

=>d=3

=>5n+4 chia hết cho 3

=>6n-n+3+1 chia hết cho 3

=>6n+3-(n-1) chia hết cho 3

=>n-1 chia hết cho 3

=>n-1=3k

=>n=3k+1

Đọc tiếp...
Mai Thị Lam Oanh 29 tháng 3 2017 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Mình không hiểu!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tú Anh 24 tháng 2 2017 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Và cả số -9,-1.-3 .

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11 tháng 2 2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

+Gọi d là ƯCLN(12n+1;30n+2)

+Ta có:   (12n+1)<>d

              (30n+2)<>d

>            5(12n+1)<>d

              2(30n+2)<>D

>              60n+5<>d

                60n+4<>d

>         [(60n+5)-(60n+4)] <>d

>                    1              <>d

>               d  thuộc {1}

Vậy 12n+1 trên 30+2 là phân số tối giản

 


               

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11 tháng 2 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

À mình quên <> là chia hết cho(kí hiệu mình tự chế)

> là suy ra

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) 11 tháng 2 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Giải:

*Để \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản thì 12n+1 và 30n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau và ƯCLN (12n+ 1; 30n+ 2)=1 

* Gọi d = ƯCLN  (12n+1; 30n+2)

Ta có:
* 12n+1 chia hết cho d =>5.(12n+1) chia hết cho d           
                                  hay 60n+5 chia hết cho d
*30n+2 chia hết cho d =>2.( 30n+2) chia hết cho d
                                  hay 60n +4 chia hết cho d
Do đó: (60n+ 5- 60n+4) chia hết  cho d
                                  hay 1 chia hết cho d
                                  => d =1
Vậy ƯCLN (12n+1; 30n+2)= 1
Vậy ƯCLN (12n+1; 30n+2)= 1

Do đó:\(\frac{12n+1}{30n+2}\)  là phân số  tối giản

Đọc tiếp...
nguyễn hà trâm 27 tháng 12 2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Gọi a là ƯCLN(2n+1, 6n+5)

ta có: 2n+1 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

        3.(2n+1) chia hết cho a và (6n + 5) chia hết cho a

         6n+3 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

       [(6n+5) - (6n+3)] chia hết cho a

       [6n+5 - 6n -3] chia hết cho a

        2 chia hết cho a suy ra a  = 2 hoặc  1

Vậy 6n+5 và 2n+1 là hai số nguyên tố chung

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 26 tháng 12 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

 Gọi d là Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5

=> ( 6n + 5 ) - ( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - 3( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - ( 6n + 3 ) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Vậy ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5 là 2 .

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

b) Gọi hai số âần tìm là a và b.Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 12 \(\Rightarrow\) a = 12m và b = 12n (m,n \(\in\) N và m > n)

Do đó a - b = 12m - 12n = 12.(m - n) = 48

\(\Rightarrow\) m - n = 4. Vì m > n nên m = n + 4

                         Vậy có vô số cặp số a,b thỏa mãn đề bài.

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

b) Gọi 2 số đó là a; b (Coi a > b)

ƯCLN(a;b) = 12 => a = 12m; b = 12n (m; n \(\in\) N*; m > n;  m; n nguyên tố cùng nhau)

Ta có: a - b = 12m - 12n = 12.(m - n)  = 48 => m - n = 4 => m = n + 4

Vậy hai số đó có dạng 12m; 12n (Với m = n + 4; và m; n nguyên tố cùng  nhau  )

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

a) Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 28 \(\Rightarrow\) a = 28m và b = 28n (m,n \(\in\) N* và m > n)

Do đó a - b = 28m - 28n = 28.(m - n)

Mà 300 < b < a < 400 nên 11 < n < m < 14

\(\Rightarrow\) n = 12 và m = 13.

Do đó a = 28 . 13 = 364

         b = 28 . 12 = 336

                         Vậy hai số đó là 364 và 336

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 7 tháng 5 2015 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

gọi d = ƯCLN(a; b) 

=> a chia hết cho d; b chia hết cho d

=> (a+b)  chia hết cho d 

=> d = ƯC(a +b ;b) => ƯCLN(a+b; b) \(\ge\) d

Mà a/b chưa tối giản => d > 1 

=> ƯCLN(a+b; b) \(\ge\) d > 1

=> a+b/ b chưa tối giản

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 7 tháng 5 2015 lúc 11:49
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN(a,b)=d (d \(\ne0;1;d\in Z\))

TA có:

TA có:

a/b=d.c/d.e (c;e khác 0;1 và c;e thuộc Z)

=>a+b/b=d.(c+e)/d.e chưa tối giản bởi nó còn phải rút gọn đi d nữa

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Ánh Ngọc 20 tháng 6 2015 lúc 9:27
Báo cáo sai phạm

Giải :Gọi số học sinh là A => 100 – 4 chia hết a; 90 – 18 chia hết  a ; a > 18 => a thuộc ƯC(96; 72); a > 18.

96 = 25.3; 72 = 23.32  =>  ƯCNN (96; 72) = 23.3 = 24  ƯC(96; 72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Mà a > 18, vậy a = 24

bạn **** cho mik nha !

Đọc tiếp...
ronaldoxunghe 20 tháng 6 2015 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

21 ko chắc lắm 

làm như tế này nha ai đúng thì cho với 

 Sau khi thưởng số sách còn lại là :

 100 - 4 = 96 ( quển )

 Sau khi thưởng số bút còn lại là :

 90- 18 = 72 ( bút )

ƯC {  tìm được 6 } 

không bít lời giải:

96 : 6 = 16 ( quyển )

 ko bít lời giải :

72: 6 = 12 quyển 

số bạn được thưởng là :

(16 + 12) : 2 = 14 quyển 

xong

Đọc tiếp...
Chi_Froggen_2k6 13 tháng 2 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

 Sau khi chia đều cho mỗi HS thì dư 4 vở, 18 bút như vậy nếu bớt đi số dư thì có chia đều cho số HS đó ko vậy.=> ĐS sô học sinh là ƯCLN (96;72)= ? 

.........mk hướng dẫn thôi chứ ko lm

....lm này mk nghĩ bn đã hiểu sơ sơ r nhỉ

...........ttt

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 27 tháng 2 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{n+1}{n-3}=\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)

Vì \(n-3⋮n-3\) . Để \(\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\) là phân số tối giản <=> 4 không chia hết cho n - 3

\(\Rightarrow n-3\ne4k\) ( k thuộc N) \(\Rightarrow n\ne4k+3\)

Vậy với \(n\ne4k+3\) ( k thuộc N) thì \(A=\frac{n+1}{n-3}\) là phân số tối giản 

Đọc tiếp...
Ngọc Mai 15 tháng 4 2017 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{n+1}{n-3}=\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)

Vì n - 3 \(⋮\)n - 3 nên \(\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)là phân số tối giản. Suy ra 4 không chia hết cho n -3

\(=>n-3\ne4k\left(k\in N\right)=>4k+3\)

Vậy \(n\ne4k+3\left(k\in N\right)=>A=\frac{n+1}{n-3}\)là phân số tối giản

Ủng hộ ! 

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12 tháng 3 2018 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm

A là phân số tối giản <=> ƯCLN( n+1;n-3)=1
<=>ƯCLN((n+1)-(n-3); n-3)= 1
<=> ƯCLN(4;n-3)=1
 =>  A là phân số tối giản <=> n-3 là số lẻ
Cũng có nghĩa n là số chẵn
Vậy A là phân số tối giản khi n thuộc Z, n khác 3 và n chia hết cho 2.

:3

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 24 tháng 6 2015 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

gọi d = (a2; a+ b)

=> a2 chia hết cho d và a+ b chia hết cho d

a2 chia hết cho d => a chia hết cho d

=> b = (a+b) - a chia hết cho d

=> d \(\in\) ƯC(a; b) => d \(\le\) (a;b) = 1 => d = 1

Vậy .......

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 24 tháng 6 2015 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

anh mình thấy mình cứ online nên nhờ mình vào đây hỏi không ai giúp thì để mình xóa

Đọc tiếp...
minh 1 tháng 12 2014 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

a và ab+4 NTCN

gọi d là ƯCLN(a;ab+4)  (điêu kiện gì đó thêm vào nghen)

=>a chia het cho d và ab+4 chia hết cho d

=>ab chia hết cho d và ab+4 chia hết cho d

=>(ab+4)-(ab) chia hết cho d

=>4 chia hết cho d

=>d={1;2;4}

d khác 4;2  vì nếu d là 4;2  thì a là lẻ =>  không chia hết cho 2;4

=> d=1

=>a và ab+4 NTCN

cho like nếu đúng nghen

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 15 tháng 12 2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

gọi d là ƯCLN(a;ab+4) (điêu kiện gì đó thêm vào nghen)
=>a chia het cho d và ab+4 chia hết cho d
=>ab chia hết cho d và ab+4 chia hết cho d
=>(ab+4)-(ab) chia hết cho d
=>4 chia hết cho d
=>d={1;2;4}
d khác 4;2 vì nếu d là 4;2 thì a là lẻ => không chia hết cho 2;4
=> d=1
=>a và ab+4 NTCN

chc\úc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc huyền trang 26 tháng 12 2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

điề kiện là gì

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12 tháng 12 2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

😋 😋 😋 hoi dai

Đọc tiếp...
Trà Châu Giang 3 tháng 2 lúc 14:51
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b
ucln(a,b)=c
bcnn(a,b)=d
suy ra a,b chia het cho c
d chia het cho a,b
suy ra d chia het cho c
đặt d=c.n
suy ra c.n+c=174
suy ra c.(n+1)=147
suy ra n+1=147/c
suy ra thuộc ư 147
tao lại có:
a+b/2=57
suy ra a+b=114
ucln a,b thuộc ư 147
giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Lê Ha Giang 29 tháng 11 2015 lúc 9:52
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯC(8a+3b ; 5a+2b)

Ta có 8a+3b chia hết cho d ; 5a+2b chia hết cho d

nên 8a+3b-5a+2b

suy ra 2(8a+3b)-3(5a+2b) chia hết cho d

         =1 chia hết cho d 

                  Vậy d=1 nên 8a+3b và 5a+2b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Trần Mai Anh 19 tháng 3 2017 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

sao lại bằng 1

Đọc tiếp...
nguyen le anh tan 23 tháng 11 2017 lúc 0:33
Báo cáo sai phạm

gọi d là USC của (8a+3b) và (5a+2b)
1, Có (8a+3b) \(⋮\)d và (5a+2b) \(⋮\)d => [2(8a + 3b) - 3(5a  + 2b)]\(⋮\)d
=>> [16a + 6b - 15a - 6b]\(⋮\)d => a\(⋮\)d
2, (8a+3b)\(⋮\)d và (5a+2b)\(⋮\)d => [(8a+3b) - (5a+2b)]\(⋮\)d  => (3a + b)\(⋮\)d (*)

a\(⋮\)d nên 3a\(⋮\)d  => b\(⋮\)d hay nói d là USC của a và b
Mà theo đề bài a và b là 2 số nguyên tố cùng nhau, tức là có USCLN = 1, vậy nên d = 1. Kết luận (8a + 3b) và (5a + 2b) là 2 số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 26 tháng 11 2014 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Bóng tối đen 7 tháng 3 2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phát 27 tháng 4 2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

vậy ví dụ n=9 thì sao!sai rồi!n lẻ nhưng ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 6 tháng 8 2015 lúc 8:36
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có:
326 - 11 = 315 chia hết cho b (b > 11)
553 - 13 = 540 chia hết cho b (b > 13)

\(\Rightarrow\)\(\in\) ƯC(315,540)
315 = 3\(^2\).5.7
540 = 2\(^2\).3\(^3\).5
\(\Rightarrow\)ƯCLN(315,540) = 3\(^2\).5 = 45
Vậy b \(\in\) Ư(45)={1;3;5;9;15;45}
Vì b > 13 \(\Rightarrow\)\(\in\) {15;45}

Đọc tiếp...
Đỗ Phạm Ngọc Phước 6 tháng 8 2015 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

326:b=c(dư 11)=>326-11=315:b(dấu : là chia hết )\(\)

553:b=c(dư 13)=>553-13=540:b(dấu : là chia hết )

=>b\(\in\)UCLN(315;540)=45

=>b=45

L-IKE MIK NHÉ

Đọc tiếp...
nguyen thai son 16 tháng 2 2017 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

lam gi co b thuoc uoc chung lon nhat duoc do pham ngoc phuoc

Đọc tiếp...
do linh 18 tháng 4 2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

xl bn mk nham bai khac

Đọc tiếp...
do linh 18 tháng 4 2018 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}+\frac{2013}{2010}\)

\(< \frac{2011}{2011}+\frac{2012}{2012}+\frac{2013}{2013}+\left(\frac{2010}{2010}+\frac{2}{2010}\right)\)\(=1+1+1+1+\frac{2}{2010}=4+2010\)\(< 4\)

Vậy S < 4

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Đọc tiếp...
bùi tiến long 15 tháng 3 2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

b, Để A là số tự nhiên thì :

n = 0;2 y như phần a, bạn ạ.

Thử lại : \(\frac{63}{0x3+1}\)\(\frac{63}{1}\)= 63 (mà 63 là số tự nhiên)

             \(\frac{63}{2x3+1}\)\(\frac{63}{7}\)= 9 (mà 9 là số tự nhiên)

Mình đã giải xong bài này rồi (chữ x ở bảng kết quả ở phần a là để kí hiệu không tìm được số thỏa mãn).

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: