Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyễn yến nhi 19/02 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

480=2 mũ 5x 3x5

số ước:(5+1)x(1+1)x(1+1)=24 ước

542=2x271

số ước(1+1)x(1+1)=4 ước 

tự lm nốt nha hay còn cần mk giúp

Đọc tiếp...
nguyễn yến nhi 19/02 lúc 23:30
Báo cáo sai phạm

172=2 mũ 2 x 43

số ước:(2+1)x(1+1)=6 ước

96=2 mũ 5 x 3

số ước:(5+1)x(1+1)=12 ước

Đọc tiếp...
Tiệp Vũ 19/02 lúc 23:27
Báo cáo sai phạm

có cần giúp nữa

Đọc tiếp...
Nhóc_Siêu Phàm 10/12/2017 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN (18n+3) và (21n+7) là d 
Ta có:18n+3 chia hết cho d=>3n+4 chia hết cho d=>21n+28 

T​a có:21n28-21n+7=>21 chia hết cho d =>d thuộc(3,7,21) 

=>n khác 7a+1

Đọc tiếp...
Phạm Hoàng Nam 10/06/2016 lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN(a,a+b)=>a chia hết cho d và a+b chia hết cho d => a+b-a chia hết cho d=> b chia hết cho d

Ta lại có a chia hết cho d nên d thuộc ƯC(a,b), do đó d=1( Vì a,b nguyên tó cùng nhau).

Vậy a và a+b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
thang Tran 13/06/2015 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13/06/2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 14/06/2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

mk nghĩ là thế này

Số tuổi của Hoàng là: 2010/133=15,...(tức =15 tuổi)

Năm sinh của Hoàng là:2010-15=1995

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 14/06/2015 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của Hoàng là a; năm sinh của Hoàng là b

Ta có: a+ b = 2010 và BCNN (a;b) = 133.UCLN (a;b)

Đặt k = UCLN (a;b) 

=> a = ka' ; b = kb'  (a';b' nguyên tố cùng nhau; a' < b' do a< b)

=> a+ b = k.(a'+b')  va BCNN (a;b) = 133.k

Ta lại có: a.b = BCNN(a;b). UCLN (a;b) 

=> k2.a'.b' = 133k2 => a'b' = 133 = 1.133

=> a' = 1; b' = 133

Mà a+ b = k(a' + b') = 2010 => 2010 = k.(1+133) => k = 15

=> b = 133.15 = 1995

Vậy Hoàng sinh năm 1995

Đọc tiếp...
Ác Mộng 14/06/2015 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

năm hoang sinh là năm 1995

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 18/06/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯC(5n+6; 8n+7) là d. Ta có:

5n+6\(_:^.\)d =>40n+48 \(^._:\)d

8n+7\(^._:\)d =>40n+35 \(^._:\)d

=>40n+48-(40n+35) \(^._:\)d

=>13\(^._:\)d

=>d\(\in\)Ư(13)

=>d\(\in\){1; -1; 13; -13}

=>Có thể rút gọn \(\frac{5n+6}{8n+7}\)cho 1; -1; 13; -13

Đọc tiếp...
Đoàn Thị Bình 26/01/2018 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯC ( 5n+6; 8n+7 )

⇒ 5n+6 ⋮ d ⇒ 40n+48 ⋮ d

⇒ 8n+7 ⋮ d ⇒ 40n+35 ⋮ d

⇒ [ ( 40n+48 ) - ( 40n+35 ) ] ⋮ d

⇒ 13 ⋮ d ⇒ d ∈ Ư ( 13 ) = {  1 ; -1; -13 ;13}

Có thể rút gọn \(\frac{5n+6}{8n+7}\)cho 1;-1;13;-13

Đọc tiếp...
Big hero 6 29/12/2015 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

n  + 3 chia hết choi n + 1

n + 1+  2 chia hết cho n  +1

2 chia hế cho n + 1

n + 1 thuộc U(2) = {-2 ; -1 ; 1 ; 2}

n + 1 = -2 =>? n = -3

n + 1=  -1 => n = -2

n + 1 = 1 => n = 0

n + 1 = 2 => n = 1 

Đọc tiếp...
Yễn Nguyễn 25/10/2015 lúc 10:29
Báo cáo sai phạm

Toán lớp mấy vậy? Sakura Konoychi

Đọc tiếp...
Sakura Konoychi 24/10/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Yễn Nguyễn ơi! Giúp mình với!!:

8-3n chia hết cho n+1.

Yễn Nguyễn có làm được ko?

 

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 04/04/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ﴾ a ; b ﴿ = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N ﴾1﴿

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N ﴾2﴿

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N ﴾3﴿

từ ﴾1﴿ => 2 : hết cho b ﴾ 2a : hết cho 3b mà ﴾2;3﴿ = 1 => 2a : hết cho b mà ﴾a;b﴿=1 => 2 : hết cho

b﴿ ﴾2﴿ => 4 : hết cho b ﴾ 4a : hét cho 5b mà ﴾ 4;5﴿=1 => 4a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 4 : hết cho

b ﴿ ﴾3﴿ => 6 : hết cho b ﴾ 6a : hết cho 7b mà ﴾ 6;7﴿=1 => 6a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 6 : hết cho

b﴿ từ ﴾1﴿ => a : hết cho 3 ﴾ 2a : hết cho 3 và ﴾ 2 ;3﴿= 1﴿

﴾2﴿ => a : hết cho 5 ﴾ 4a : hết cho 5 và ﴾ 4;5﴿ = 1﴿

﴾3﴿ => a : hết cho 7 ﴾ 6a : hết cho 7 và ﴾ 6;7﴿=1﴿

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN﴾ 3 ; 5 ;7﴿ = 105 , b thuộc ƯCLN﴾ 2 ; 4 ;6 ﴿= 12

=> a/b = 105/12 

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 14/08/2015 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)

từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

(2) => 4 : hết cho b ( 4a : hét cho 5b mà ( 4;5)=1 => 4a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 4 : hết cho b )

(3) => 6 : hết cho b ( 6a : hết cho 7b mà ( 6;7)=1 => 6a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 6 : hết cho b)

từ (1) => a : hết cho 3 ( 2a : hết cho 3 và ( 2 ;3)= 1)

(2) => a : hết cho 5 ( 4a : hết cho 5 và ( 4;5) = 1)

(3) => a : hết cho 7 ( 6a : hêts cho 7 và ( 6;7)=1)

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN( 3 ; 5 ;7) = 105 , b thuộc ƯCLN( 2 ; 4 ;6 )= 12

=> a/b = 105/12

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 24/01/2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1
ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)
a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)
a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)
từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

Đọc tiếp...
Ng Thi Trang Nhung 17/08/2015 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

gọi d là 1 ước nguyên tố của ab,a+b thế thì ab chia hết cho d và a+b cũng như thế

Vì ab chia hết cho d nên a hoặc b chia hết cho d(vì d là số nguyên tố). Giả sử a chia hết cho d mà a+b chia hết cho d nên b chia hết cho d => d là ước nguyên tố của a và b, trái với đề bài cho a và b nguyên tố cùng nhau hay ƯCLN(a,b)=1 Vậy ...............

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/08/2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

a) Gọi d = ƯCLN (12n + 1; 30n + 2)

=> 12n + 1 chia hết cho d

30n + 2 chia hết cho d

=> 5. (12n + 1) chia hết cho d và 2. (30n + 2) chia hết cho d

Hay  60n + 5  chia hết cho d và  60n + 4  chia hết cho d

=> 60n + 5 - (60n + 4) = 1 chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

=> 12n + 1 và 30n + 2 nguyên tố cùng nhau => PS đã cho tối giản

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/08/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

b) d = ƯCLN (21n + 4; 14n + 3)

=> 21n + 4 chia hết cho d và 14n + 3 chia hết cho d

=> 2. (21n + 4) chia hết cho d và 3. (14n + 3) chia hết cho d

=> 42n + 8 và 42n + 9 chia hết cho d

=> (42n + 9) - (42n + 8) = 1 chia hết cho d => d = 1

=> 21n + 4 và 14n + 3 nguyên tố cùng nhau => PS đã cho tối giản

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 12/08/2015 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

gọi ƯCLN(2n+3;3n+5)=d

2n+3 chia hết cho d

=>6n+9 chia hết cho d

3n+5 chia hết cho d

=>6n+10 chia hết cho d

=>1 chia hết cho d

=>d=1

\(\Rightarrow\frac{2n+3}{3n+5}\)tối giản

Đọc tiếp...
Vũ Thị Huyền 25/08/2017 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm
ƯCLN(2n+3; 3n+5) là d. Ta có:

2n+3 chia hết cho d => 6n+9 chia hết cho d

3n+5 chia hết cho d =? 6n+10 chia hết cho d

=> 6n+10-(6n+9) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d thuộc Ư(1)

=> d = 1

=> ƯCLN(2n+3; 3n+5) 

Đọc tiếp...
Huỳnh Phước Lộc 14/02/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

gọi ƯCLN(2n+3;3n+5)=d

2n+3 chia hết cho d

=>6n+9 chia hết cho d

3n+5 chia hết cho d

=>6n+10 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

Vậy p/s \(\frac{2n+3}{3n+5}\)tối giản.

Đọc tiếp...
Đặng Huy Hiếu 16/11/2017 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

Bạn cần làm theo kiền thức đại trà thôi mà, có j khó đâu?

Đọc tiếp...
Đậu thị huyền ly 11/08/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

vi a.b=(a,b).[a,b]

=>a.b=630.18=11340

ma (a,b)=18=>a=18.m   ,  b=18.n      (m,n)=1

ta co a.b=11340=>18.m.18.n=11340

                       =>(18.18).(m.n)=11340

                       =>m.n=35               (m,n)=1

m   1       35     5     7

n     35      1      7     5

=>      a     18     360     90    126

          b      360     18      126     90

vay ....

Đọc tiếp...
Uzumaki Naruto 27/06/2015 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

364;414;539 chia n dư a

=>414-364 chia hết cho n

539-414 chia hết cho n

539-364 chia hết cho n

=>50 ; 125;175 chia hết cho n

Mà n là số lớn nhất => n là ƯCLN(50;125;175)=25

Vậy n=25

 

Đọc tiếp...
Ác Mộng 27/06/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

364;414;539 chia n dư a

=>414-364 chia hết cho n

539-414 chia hết cho n

539-364 chia hết cho n

=>50 ; 125;175 chia hết cho n

Mà n là số lớn nhất => n là ƯCLN(50;125;175)=25

Vậy n=25

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Giang 29/12/2014 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

vì 452 chia cho a dư 32 suy ra (452 - 32) = 420 chia hết cho a

vì 321 chia cho a dư 21 suy ra (321 - 21) = 300 chia hết cho a

sau đó bạn tìm ƯC(420, 300) ƯC đó là những số tự nhiên a cần tìm

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 31/12/2014 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:

452 chia a dư 32=>(452-32):.a=420:.a (a>32)

321 chia a dư 21=>(321-21):.a=300:.a

Suy ra a thuộc ƯC(420,300)

420=22.3.5.7

300=22.3.52

ƯCLN(420,300)=22.3.5=60

ƯC(420,300)=Ư(60)={1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60}

Vì a>32 nên a=60

Vậy số tự nhiên a đó là 60.

 

Đọc tiếp...
linh phuong trinh 08/01/2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

đáp án là 60 dung không phải không

Đọc tiếp...
VRCT_gnk_Thùy Linh 20/08/2016 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Hai số tự nhiên được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu chúng có ước chung lớn nhất là 1.

Đọc tiếp...
Nguyễn Quốc Phương 01/12/2016 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Hai số tự nhiên được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu chúng có ước chung lớn nhất là 1

Ai tích mk mk sẽ tích lại

Đọc tiếp...
SKT_NTT 06/11/2016 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

các phân số đã cho có dạng :

\(\frac{5}{5+\left(n+3\right)},\frac{6}{6+\left(n+3\right)},...,\frac{17}{17+\left(n+3\right)}\)

tức là có dạng \(\frac{a}{a+\left(n+3\right)}\). để các phân số đó tối giản thì a và n + 3 phải là hai số nguyên tố cùng nhau ( vì nếu chúng chia hết cho d khác 1 thì phân số rút gọn được cho d )

Ta cần tìm số tự nhiên n sao cho n + 3 nhỏ nhất và nguyên tố cùng nhau với các số 5,6,...,17 . Muốn vậy n + 3 phải là số nguyên tố nhỏ nhất mà lớn hơn 17 , đó là số 19 . Vậy n = 16

Đọc tiếp...
Đậu Thị Khánh Linh 23/04/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

n = 16

tk mk ik

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn thảo 22/07/2017 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

n=16

k cho mình nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: