Giúp tôi giải toán


TNT TNT Học Giỏi 17 giờ trước (19:26)

kết quả là 

 = 6 

   đs 6

Lê Mạnh Tiến Đạt 17 giờ trước (19:29)

150 = 2.3.52

84 = 22.3.7

ƯCLN (150;84) = 2.3 = 6

Songoku Sky Fc11 17 giờ trước (19:25)

150=2×3×5²

84=2³×3×7

UWCLN(150;84)=2.3=6

Tâm Trần Hiếu 26/07/2015 lúc 17:49

Gọi d là ƯC (21n+1; 14n+3)

\(\Rightarrow\)21n+1 chia hết cho d

     14n+3 chia hết cho d

\(\Rightarrow\frac{2\left(21n+1\right)}{3\left(14n+3\right)}=\frac{42n+2}{42n+9}\)chia hết cho d

\(\Rightarrow\left(42n+9\right)-\left(42n+2\right)=7\)chia hết cho d

\(\Rightarrow\) Đề viết sai. Không thể chứng minh được vì d phải =1

Phạm Thị Mai Phương 11/05/2017 lúc 21:17

Vì phân số \(\frac{21n+1}{14n+3}\)tối giản ( n \(\in\)N ) nên 21n+1 và 14n+3 \(\in\)N

Gọi ƯCLN ( 21n+1; 14n+3) = d ( d\(\in\) N )

\(\Rightarrow\)21n+1\(⋮\)\(\Rightarrow\)2(21n+1) \(⋮\)\(\Rightarrow\)42n+2\(⋮\)d

        14n+3\(⋮\)\(\Rightarrow\) 3(14n+3)\(⋮\)\(\Rightarrow\) 42n+9\(⋮\)d

nên [(42n+2) - (42n+30] \(⋮\)d

=              1 \(⋮\)\(\Rightarrow\)d\(\in\)Ư(1) \(\Rightarrow\)d = 1

\(\Rightarrow\)ƯCLN (21n+1;14n+3) = 1

Chứng tỏ rằng phân số \(\frac{21n+1}{14n+3}\)là phân số tối giản ( n\(\in\)N )

Phạm Hồng Ngọc 03/04/2017 lúc 08:49

kho qua

Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:29

b) 2n+3/4n+8

Gọi d là UCLN( 2n +3;4n+8)

=> 2n+3 chia hết cho d=> 2(2n+3) chia hết cho d

=> 4n+8 chia hết cho d=>2(2n+4) chia hết cho d

=> 2(2n+4)- 2(2n-3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1;-1

Vậy phân số trên là phân số tối giản

(giải quyết xong hết bài)

 

Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:12

a) n+1/2n+3

Gọi d lả UCLN( n+1; 2n+3)

n+1 chia hết cho d => 2(n+1) chia hết cho d                                                                                                                             

2n+3 chia hết cho d

=> 2(n+1)-(2n+3) chia hết cho d

=> 2n +2 -2n -3 chia hết cho d

=> -1 chia hết cho d

=> d = 1; -1

Vậy phân số trên là một phân số tối giản.

( Vậy là ta giải thích xong câu a)

 

 

Lê Thị Bích Tuyền 26/11/2014 lúc 08:45

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Bóng tối đen 07/03/2017 lúc 17:12

nhung vi sao co 3n+4

Lê Mai Anh 19/03/2017 lúc 22:02

k là ước của 4 thì đúng, nhưng sao k lại chẵn ?????????

4 cũng có một ước lẻ là 1 mà .

Đoạn cuối lẽ ra phải giải như sau:

k cũng là ước của ( 3n + 8 ) - ( 3n + 4 ) = 4 . Mà k lẻ => k = 1. 

=> với n lẻ, hai số trên nguyên tố cùng nhau

nhidang 20/04/2015 lúc 21:08

dễ mà sao không dám trả lời bốc phét cho lắm vào

bạn nào học giỏi giúp mình với

vu 20/03/2017 lúc 08:50

ko chi = 1 dau con nhieu nua

Nguyễn Hữu Phước 20/03/2017 lúc 08:48

mình nghĩ n=1

Quỳnh Giang Bùi 27/12/2014 lúc 20:41

Để chứng minh \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản thì cần chứng tỏ 12n+1 và 30n+2 nguyên tố cùng nhau

Gọi ƯCLN(12n+1,30n+2)=d             (d\(\in\)N)

=> 12n+1 chia hết cho d       => 5(12n+1) chia hết cho d       => 60n+5 chia hết cho d

     30n+2 chia hết cho d       => 2(30n+2) chia hết cho d       => 60n+4 chia hết cho d

=>       (60n+5)-(60n+4) chia hết cho d

=>        1 chia hết cho d

=> d\(\in\)Ư(1)={1}

=> d=1

=> ƯCLN(12n+1,30n+2)=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 14:13

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2)

Khi đó : 12n + 1 chia hết cho d và 30n + 2 chia hết cho d

<=> 60n + 5 chia hết cho d và 60n + 4 chia hết cho d

=> (60n + 5) - (60n + 4) chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 => 12n + 1/60n + 2 là p/s tối giản

Trần Quốc Thiện 18/01/2017 lúc 20:15

.

.3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 
  
  
 
  
  
 
  
  
Trần thị Loan 30/01/2015 lúc 22:27

Gọi d = ƯCLN (12n + 1, 30n + 1)

=> 12n + 1 chia hết cho d

và 30n + 1 chia hết cho d

=> 5(12n + 2) = 60n + 10 chia hết cho d

và 2(30n + 1) = 60n + 2 chia hết cho d

=> (60n + 10) - (60n + 2) = 8   chia hết cho d => d = 1, 2, 4 hoặc 8

Do 12n + 1 là số lẻ nên d không thể bằng 2, 4, 8 . vậy d = 1

=> phân số đã cho là phân số tối giản 

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 14:13

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2)

Khi đó : 12n + 1 chia hết cho d và 30n + 2 chia hết cho d

<=> 60n + 5 chia hết cho d và 60n + 4 chia hết cho d

=> (60n + 5) - (60n + 4) chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 => 12n + 1/60n + 2 là p/s tối giản

lucy heartfilia 25/03/2017 lúc 15:01

nguyễn việt hoàng sau ở bước gọi rồi nếu dùng kí hiệu ƯCLN(12n+1,30n+1) thì phải là dấu = còn nếu chữ là thì viết hẳn ra

Nguyễn Tiến Dũng 24/05 lúc 18:47

a)\(\frac{8n+193}{4n+3}=\frac{8n+6+187}{4n+3}=\frac{2.\left(4n+3\right)+187}{4n+3}=2+\frac{187}{n+3}\)

=>n+3 thuộc Ư(187)

n+31-117-17187-187
n-2-414-20184-190
Nguyễn Tiến Dũng 24/05 lúc 18:52

mk nhầm

4n+3 thuộc Ư(187)

4n+31-117-17-187187
n-2-13,5 loại-5-47,5 loại46
Đậu Vũ Công 16/04/2017 lúc 08:26

gọi d là ước chunng của 9n+24 và 3n+4

ta có : 9n+24\(⋮\)d

và 3n+4\(⋮\)d

=>9n+24-3n+4\(⋮\)d

=>6n+20\(⋮\)d

để 9n+24 và 3n+4 là 2 số nguyên tố cùng nhau=>d=1,-1

Ngọc Mai 15/04/2017 lúc 20:23

\(A=\frac{n+1}{n-3}=\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)

Vì n - 3 \(⋮\)n - 3 nên \(\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)là phân số tối giản. Suy ra 4 không chia hết cho n -3

\(=>n-3\ne4k\left(k\in N\right)=>4k+3\)

Vậy \(n\ne4k+3\left(k\in N\right)=>A=\frac{n+1}{n-3}\)là phân số tối giản

Ủng hộ ! 

Đinh Đức Hùng CTV 27/02/2017 lúc 20:32

\(A=\frac{n+1}{n-3}=\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\)

Vì \(n-3⋮n-3\) . Để \(\frac{\left(n-3\right)+4}{n-3}\) là phân số tối giản <=> 4 không chia hết cho n - 3

\(\Rightarrow n-3\ne4k\) ( k thuộc N) \(\Rightarrow n\ne4k+3\)

Vậy với \(n\ne4k+3\) ( k thuộc N) thì \(A=\frac{n+1}{n-3}\) là phân số tối giản 

Trần Thùy Dung 27/04/2015 lúc 19:55

Để 2n+1/3n+2 là ps tối giản thì ƯCLN(2n+1,3n+2)=1

Gọi ƯCLN(2n+1,3n+2)=d

Ta có:

2n+1 chia hết cho d

=>(2n+1).3 hay 6n+3 chia hết cho d (1)

3n+2 chia hết cho d

=>(3n+2).2 hay 6n+4 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) ta có:

(6n+4)-(6n+3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 hoặc d=-1

Mà d là ƯCLN(2n+1,3n+2)

=> d=1

=>2n+1/3n+2 là ps tối giản

 

 

Suzumiya Haruhi 2006 30/03/2017 lúc 20:44

2n+1/3n+2 là phân số tối giản

Nguyễn Quang Trung CTV 18/02/2017 lúc 20:19

Gọi  ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d (d thuộc N*)

Khi đó :  2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

<=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

<=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d Mà d thuộc N*

=> d = 1 => ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Vậy phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản (dpcm)

Edogawa 13/04/2017 lúc 21:35

          Giải

Gọi d là ước nguyên tố chung của 18n+3 và 21n+7

\(\Rightarrow\)6(21n+7)-7(18n+3)=(126n+42)-(126n+21) \(⋮\)d

\(\Rightarrow\)21\(⋮\)d\(\Rightarrow\)d\(\in\){3;7}

ta có A muốn rút gọn được cho số nguyên tố d thì d=3 hoặc d=7

Với d=3 ta có 21n+7 không chia hết cho 3 nên d=3 (KTM)

Với d=7 thì 21n+7 sẽ chia hết cho 7 

Vì 18n+3 chia hết cho 7 \(\Rightarrow\)18n+3-21 chia hết cho 7 \(\Rightarrow\)18n-18 chia hết cho 7

                                                                                         18(n-1) chia hết cho 7

                                                                                        \(\Rightarrow\)n-1 chia hết cho 7

                                                                                        \(\Rightarrow\)n=7k+1 (k\(\in\)N)

Vậy với mọi n= 7k+1 thì phân số \(\frac{18n+3}{21n+7}\)sẽ rút gọn được

At the speed of light 26/02/2017 lúc 11:09

N sẽ có các số thỏa mãn như là:1,3,7,9....

ta có \(\frac{181+3}{211+7}\)=\(\frac{184}{218}\)=\(\frac{48}{54,5}\)

thỏa mãn yêu cầu bài ra

Edogawa 13/04/2017 lúc 21:21

quá dễ ấy chứ

Hoang Thuy An 26/02/2017 lúc 08:37

ta co:(12n+1) chia het cho d va (30n+2)chia het cho d

suy ra, 5(12n+1)chia het cho d va 2(30n+2) chia het cho d

suy ra,60n+5 chia het cho d va 60n+4 chia het chod

suy ra, 1 chia het cho d suy ra d=1(vi n thuoc N nen d thuocn)

Vay 12n+1/30n+2 la phan so toi gian

Nguyễn Ngọc Ánh 20/04/2015 lúc 19:54

Đặt (12n+1,30n+20) = d Ta có:(12n+1) chia hết cho d và (30n+2) chia hết cho d suy ra 5(12n+1) chia hết cho d và 2(30n+2) chia hết cho d suy ra 60n+5 chia hết cho d và 60n+4 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d=1 (vì n thuộc N nên d thuộc n)Vậy 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

Nguyễn Ngọc Hân 26/02/2017 lúc 08:40

tơ chịu

Lâm Nam 16/08/2016 lúc 11:33

tìm số tự nhiên a, biết: 1960 và 2002 chia a có cùng số dư là 28

Ta có 1960=ma+28 

2002=na+28 
=>trừ vế cho vế=>42=fa(flà số tự nhiên)

=>a=42hoặc a=21hoặc a=14,a=1,a=2,a=3.....Cứ cho f chạy rồi lây giá trị của a

☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ ♂ ♀ ∞ ☆ 。◕‿◕。 ☀ ツⓛ ⓞ ⓥ ⓔ ♡ ღ ☼★ ٿ « » ۩ ║ █ ● ♫ ♪♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

Nguyễn Hoàng Huy 18/01/2016 lúc 22:04

Ta có 1960=ma+28 
2002=na+28 
=>trừ vế cho vế=>42=fa(flà số tự nhiên)=>a=42hoặc a=21hoặc a=14,a=1,a=2,a=3.....Cứ cho f chạy rồi lây giá trị của a

OK chua

Online Math 16/08/2016 lúc 11:27

Ta có 1960=ma+28
2002=na+28
=>trừ vế cho vế=>42=fa(flà số tự nhiên)=>a=42hoặc a=21hoặc a=14,a=1,a=2,a=3.....Cứ cho f chạy rồi lây giá trị của a.OK.

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: