Giúp tôi giải toán và làm văn


leminhduc 04/11/2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 05/12/2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Mai Thị Thanh Hoa 07/12/2017 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Gọi a là số quyển sách ( \(400\le a\le500\))

Vì khi xếp thành từng bó 8 cuốn , 12 cuốn , 15 cuốn nên ta có :

\(⋮\)8 , a \(⋮\)12 , a \(⋮\)15

\(\Rightarrow a\in BC\left(8,12,15\right)\)

8 = 23

12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

BCNN ( 8 , 12 , 15 ) = 23 . 3 . 5 = 120

BC ( 8 , 12 , 15 ) = B ( 120 ) = { 0 , 120 , 240 , 360 , 480 ,  600 , .... }

Vì \(400\le a\le500\)

=> a = 480

Vậy có 480 quyển sách

Đọc tiếp...
Nguyễn Dăng Chung 04/12/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

gọi hai số cần tìm là a,b

vi UCLN(a;b) =5

=> a chia het cho 5, b chia het cho 5(UCLN(m;n)=1)

neu m=1 va n=12 thi a=5 va b=60

neu m=12 va n=1 thi a=60 va b=5

neu m=3 va n=4 thi a=15 va b=20

neu m=4 va n=3 thi a=20 va b=15

Đọc tiếp...
Trịnh Khánh Linh 07/10/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

cho mk hỏi UCLN(m;n)=1 ở đâu vậy. tại sao lại thế?

Đọc tiếp...
kirito 15/12 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

m,n la 1 so tn

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 21/08/2017 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

Vì 270 chia hết cho 45 

Mà 45 lại là ƯCLN của hai số đó

=> số bé thuộc B(45) mà < 270 và kophair Ư của 270

=> số bé là: 225

Ai trên 10 điểm hỏi đáp thì mình nha mình đang cần gấp chỉ còn 51 điểm là tròn rồi mong các bạn hỗ trợ mình sẽ đền bù xứng đáng

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 12/08/2016 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

Vì 270 chia hết cho 45 

Mà 45 lại là ƯCLN của hai số đó

=> số bé thuộc B(45) mà < 270 và kophair Ư của 270

=> số bé là: 225

Đọc tiếp...
nhất sông núi 09/11/2017 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

Vì 45 là ƯCLN của hai số nên số phải tìm là bội số của 45 và số phải tìm nhỏ hơn 270. 
Bội của 45 là : 45; 90; 135; 180; 225; 270;... 
Vì số phải tìm nhỏ hơn 270 nên số phải tìm là một trong năm số 

45; 90; 135; 180; 225

  
Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10/12/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21/02/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
Le Gia Anh 10/12/2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

mình chịu thôi

Đọc tiếp...
Dinh Thi Kim Anh 18/02/2015 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

phan thuong nhieu nhat la 30 !nhớ cho mình 1 món quà và like cho mình nhé!

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 25/12/2016 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng chia được nhiều nhất là a

Để chia 240 bút bi,210 bút chì,180 quyển vở vào a phần thưởng mà mỗi phần thưởng có số bút bi,bút chì và vỏ như nhau thì 240 phải chia hết cho a,210 chia hết cho a và 180 chia hết cho a => a thuộc Uc (240,210,180)

Mà a là lớn nhất => a = UCLN ( 240,210,180 )

Ta có 240 = 2 ^ 4 x 3 x 5

        210 = 2 x 3 x 5 x 7

       180 = 2 ^ 2 x 3 ^ 2 x 5 

UCLN ( 240,210,180 ) = 2 x 3 x 5 = 30

Vậy a = 30

Khi ấy :Mỗi phần thưởng có

240 : 30 = 8 ( bút bi )

210 : 30 = 7 ( bút chì )

180 : 30 = 6( quyen vo )

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Khánh Hồng 18/12/2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

phần thưởng nhiều nhất là 30

 

Đọc tiếp...
Tony Spicer 05/04/2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

ƯCLN(24;108)=12. Vậy có thể chia nhiều nhất vào 12 tổ

Đây là bài toán tìm ước chung lớn nhất, số tổ chia đc nhiều nhất chinh là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và số y tá

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 05/04/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

cách làm như tìm ƯCLN(24,108) đó bạn

kết quả là 12 tổ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồ Bách 10/08/2017 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

12 tổ nha bạn

Đọc tiếp...
Mickey 27/11/2017 lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

các bạn làm nhớ trình bày cách làm ra luôn nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27/11/2017 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

Tìm ƯCLN(a,b)=9 nha bạn . 

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Trung Hiếu 27/11/2017 lúc 11:40
Báo cáo sai phạm

to quá nhỉ

Đọc tiếp...
Trí Ngô Nguyễn Minh 22/09/2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

a) Giả sử ƯCLN(n,n+1)=d (d\(\in\)N*)

Nên   n chia hết cho d             \(\Rightarrow\)n+1-n=1\(\Rightarrow\)1 chia hết cho d\(\Rightarrow\)d=1

         n+1 chia hết cho d        

Vậy ƯCLN(n,n+1)=1

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 05/12/2017 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

c) Giả sử ƯCLN(3n+1,4n+1)=d (d ∈ N*)
Nên 3n+1 chia hết cho d
4n+1 chia hết cho d
Nên 4(3n+1) chia hết cho d
3(4n+1) chia hết cho d
Nên 12n+4 chia hết cho d ⇒12n+4-(12n+3)=1⇒1 chia hết cho d⇒d=1
12n+3 chia hết cho d
Vậy ƯCLN(3n+1,4n+1)=1

các câu khác làm tương tự nhé

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Trí Ngô Nguyễn Minh 22/09/2016 lúc 13:19
Báo cáo sai phạm

c) Giả sử ƯCLN(3n+1,4n+1)=d (d\(\in\)N*)

Nên   3n+1 chia hết cho d

         4n+1 chia hết cho d

Nên   4(3n+1) chia hết cho d        

         3(4n+1) chia hết cho d

Nên   12n+4 chia hết cho d      \(\Rightarrow\)12n+4-(12n+3)=1\(\Rightarrow\)1 chia hết cho d\(\Rightarrow\)d=1

         12n+3 chia hết cho d  

Vậy ƯCLN(3n+1,4n+1)=1

Đọc tiếp...
so yeon 25/11/2016 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

a=45m ; b =45n         (m,n)=1

7m=11n

vì (7.11)=1 suy ra m=11=7

khi đó a=45.11=495

          b=45.7=315

Đọc tiếp...
nguyễn văn hậu 21/01/2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

a,495

b,315

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27/11/2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

495 và 315 . 

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 26/11/2016 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Theo đề ta có:ƯCLN(a;b)=6

vậy a=6.m;b=6.n

a.b=6.m.6.n=36.m.n=720

vậy m.n=720:36=20

Ta có

nếu m=1;n=20 suy ra a=6;b=120

nếu m=20;n=1 suy ra a=120;b=6

nếu m=2;n=10 suy ra a=12;b=60

nếu m=10;n=2 suy ra a=60;b=12

nếu m=4;n=5 suy ra a=24;b=30

nếu m=5;n=4 suy ra a=30;b=24

Đúng đó bạn k cho mình đi nha cute

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 02/01/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN=6 nên a=6k ,b=6q(k thuộc N ; UCLN(k,q)=1) mà ab=216

-->6k.6q=216

-->k.q=6 mà (k,q)=1

Nếu k=1 thì q=6 -->a=6,b=36

Nếu k=2 thì q=3 -->a=12,b=18

Nếu k=3 thì q=2-->a=18 b=12

Nếu k=6 thì q=2 -->a=36 b=6

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 27/11/2017 lúc 05:19
Báo cáo sai phạm

Vì \(ƯCLN\left(a,b\right)=6\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=6.m\\b=6.n\end{cases};\left(m,n\right)=1;m,n\in N}\)

Thay \(a=6.m\)\(b=6.n\) vào \(a.b=216\), ta có:

\(6.m.6.n=216\)

\(\Rightarrow\left(6.6\right).\left(m.n\right)=216\)

\(\Rightarrow36.\left(m.n\right)=216\)

\(\Rightarrow m.n=216\div36\)

\(\Rightarrow m.n=6\) 

Vì m và n nguyên tố cùng nhau

\(\Rightarrow\)Ta có bảng giá trị:

m1623
n6132
a6361218
b3661812

Vậy các cặp (a,b) cần tìm là:

(6; 36); (36; 6); (12; 18); (18; 12).

Đọc tiếp...
Hà Minh Đăng 20/11/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

đáp án của minh cung nhu the

Đọc tiếp...
nina 12/12/2016 lúc 06:52
Báo cáo sai phạm

kết quả độ ra thì đơn giản nhưng cách trình bày mới quan trọng

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Huyền 11/12/2016 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

ý a : a = 1;b = 18 

ý b : a=1;b=4

ý c : a = 12 ; b = 84

Đọc tiếp...
Trần Phong 08/08/2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

* Các số trong tập hợp cần tính gồm 6 chữ số từ 1 đến 6. ở đây chỉ xét trường hợp các chữ số là khác nhau vì nếu cho phép các chữ số giống nhau thì xét cặp 123455 và 123456 có ucln là 1 nên ucln của cả tập hợp cũng là 1.

(Số các phần tử trong tập hợp là 1*2*3*4*5*6= 720, tức là 6!)

Các số trong tập hợp trên đều có tổng các chữ số là 1+2+3+4+5+6=21 nên đều chia hết cho 3.

Giả sử 3 là ucln của tập hợp thì ta chỉ cần chứng minh điều này là đúng.

nhận thấy số 124563 = 41521 * 3  , trong đó 41521 là số nguyên tố, như vậy cần tìm ít nhất 01 số còn trong tập hợp còn lại không chia hết cho 41521 thì ucln của tập hợp này sẽ là 3. do 123456 không chia hết cho 41521 nên ta có ĐPCM.

* Đối với tập hợp gồm các số từ 1 - 9 Cm tương tự.

Tổng các chữ số = 45 nên tất cả để chia hết cho 9

ta có 124567893 = 13840877 *9, trong đó 13840877 là số nguyên tố và 123456789 không chia hết cho 13840877 nên suy ra 9 là ucln của tập hợp

** để lời giả chặt chẽ hơn có thể cần phải chứng minh thêm 13840877 và 41521 là số nguyên tố.

xem thêm tại bảng số nguyên tố :

(13840877: http://www.bigprimes.net/archive/prime/9005/

và 41521: http://www.bigprimes.net/archive/prime/44/)

Đọc tiếp...
phamthiminhtrang 08/12/2016 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số học sinh cần tìm |( 1600 < a < 2000 )

Số học sinh khi xếp hàng : 3 ; 4 ; 7 ; 9 đều vừa đủ 

=> a thuộc BC(3;4;7;9)

Ta có : 3 = 3 . 1

           4 = 2 ^ 2

           7 = 7 . 1

           9 = 9 . 1

=> BCNN(3;4;7;9) = 3 . 2 ^ 2 . 7 . 9 = 252

=> BC(3;4;7;9) = B(252) = { 0 ; 252 ; 504 ; 756 ; ..... }

=> a thuộc { 0 ; 252 ; 504 ; 756 .. }

Mà 1600 < a < 2000

=> a = 1764

=> Số học sinh trường đó là 1764

Đọc tiếp...
kudo shinichi 27/11/2017 lúc 06:03
Báo cáo sai phạm

                      Bài giải

Gọi số học  sinh của trường là a.

khi xếp hàng 3,4,7,9 đều vừa đủ => a \(\in\)BC(3; 4; 7; 9)

Ta có : 3 = 3

           4 = 22

           7 = 7

          9 = 32

BCNN(3; 4; 7; 9) = 3. 22 . 7 = 252

BC (3; 4; 7; 9 ) = BC (252) = {0; 252; 504; 756; 1008; 1260; 1512; 1764; ...}

Vì 1600 < a < 2000 => a = 1764

Vậy số học sinh của trường là 1764

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 22/07/2015 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

gọi số hs là x(điều kiện 1600<x<2000).

Do xếp 3,4,7,9 hàng đều đủ nên -> x là BC (3,4,7,9).

BCNN(3,4,7,9)= ... bạn tự tính nha.

-> BC(3,4,7,9)=B(BCNN ) 

Đọc tiếp...
đinh thi thanh thao 29/11/2015 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

trong sách nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 ở bài 328 trang 85

Đọc tiếp...
Quỳnh Giang Bùi 28/12/2014 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

3.

    Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b

         a.b=BCNN(a;b).ƯCLN(a;b)

hay 2700=  900.ƯCLN(a;b)

=> ƯCLN(a;b)=3

 Vì ƯCLN(a;b)=3 nên a và b chia hết cho 3

Đặt a=3k ; b=3q          k,q\(\in\)N và ƯCLN(k;q)=1

           a.b=2700

 hay 3k.3q=2700

=> 3.3.k.q=2700

=>   9.k.q=2700

=>      k.q=300

    SO TO QUA BAN AK XEM LAI DE DI 

Đọc tiếp...
nguyễn tiến phát 14/02/2016 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

GOI Y:UCLN=2700:900=3

Đọc tiếp...
nguyen minh nghia 21/02/2015 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

Goi so cai dia can tim la a(a thuoc Z)

Theo de bai ta co:40 chia het cho a va 32 chia het cho a

=>a thuoc UC(40;32)

Ta co

40=23.5             32=25

=>UCLN(40;32)=23=8

=>a=8

Moi dia co so banh la:

   40:8=5(cai)

Moi dia co so keo la:

   32:8=4(cai)

Vay co the chia duoc nhieu nhat 8 cai dia

Khi do, moi dia co 5 cai banh va 4 cai keo

Minh sua phan cuoi cua ban

Cai cho ma bao nhieu cai banh, bao nhieu cai dia day, cai dia minh sua thanh cai keo

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 28/11/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN( 2n+1; 6n+5) là d ( d thuộc n sao)
Ta có: 2n+1 chia hết d

           6n+5 chia hết d

= 3.(2n+1) chia hết d

6n+5 chia hết d

=6n+3 chia hết d

6n+5 chia hết d

(6n+5)-(6n+3) chia hết d

=2 chia hết d

d=1;2

Mà 6n+5 không chia hết 2; suy ra d=1

Vậy 6n+5 và 2n+1 nguyên tố cùng nhau

kick hộ mình nhé

Đọc tiếp...
Học tập là số 1 30/07/2017 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

khó z mà vẫn đăg

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: