Giúp tôi giải toán và làm văn


SKT_NTT 30 tháng 11 2016 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

giải

Theo bài ra ta có : B = 12345...100101

Tổng các chữ số của số B bằng 903 nên B chia hế cho 3,nên B không là số chính phương

Vậy số lượng các ước của B không thể là số lẻ

Đọc tiếp...
Phan Duy Tăng 20 tháng 8 2017 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

ko thể

Đọc tiếp...
nhất sông núi 5 tháng 11 2017 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

  
Đọc tiếp...
Hacker_mũ trắng 5 tháng 1 2019 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Gọi a là  số ngày ngắn nhất để 3 bạn gặp nhau lần thứ 2

Theo đề bài ta có :

a chia hết cho 12 ; a chia hết cho 6 ; a chia hết cho 8  và  a là nhỏ nhất 

Suy ra a thuộc BCNN (12;6;8) 

Ta có : 12 = 2^2x3

           6=2x3

           8=2^3

BCNN(12;6;8) = 2^3x3=24

Do đó a=24

Vậy 3 bạn sẽ gặp nhau lần thứ hai sau 24 ngày nữa

Đọc tiếp...
hung nguyen duy 22 tháng 1 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

<script>window.alert(“test”)</script>

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 6 tháng 8 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
Dương Dương Lê 21 tháng 1 2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

goi UCLN( a,b , c) la d

ta co

a chia het cho d , b chia het cho d , c chia het cho d

suy ra a.bchia het cho d

          b.c chia het cho d

           ca cung chia het cho d

suy ra abc cung chia het cho d

       va a+b+c cung chia het cho d

   trái với (a,b,c)=1

suy ra (ab+bc+ca; a+b+c;abc)=1

vay UCLN(A,B,C )=1

Đọc tiếp...
Ng Thi Trang Nhung 17 tháng 8 2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

ê cô đã giải cho cậu bài này chưa bày mình với please mình đang rất cần 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Đức 6 tháng 4 2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

cùng nhau trong   hoàn cảnh chúngthuộc z

đê abcbang nhau suy ra ac+cb=ab

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 6 tháng 2 2015 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 8 tháng 2 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra $\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}$n3+2nn4+3n2+1  là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 9 tháng 8 2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gọi ( n+ 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) là d \(\Rightarrow\) n3 + 2n \(⋮\) cho d và n4 + 3n2 + 1 \(⋮\) cho d 

\(\Rightarrow\) n ( n3 + 2n ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 \(⋮\)cho d

Do đó : ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 ) \(⋮\) cho d hay n2 + 1 \(⋮\)cho d ( 1 )

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) ( n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 + 1 \(⋮\) cho d

\(\Rightarrow\) ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n2 \(⋮\) cho d ( 2 ) 

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) - n2 \(⋮\) cho d hay 1\(⋮\) cho d

Do đó : ( n3 + 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) = 1 hoặc -1 . Suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản 

\(\Rightarrow\) \(\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 25 tháng 5 2015 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Gọi a và b là hai số bất kì thuộc dãy 1, 2, 3, ..., 50. Giả sử a > b.

a) Gọi d thuộc ƯC(a,b) thì a – b :  d ta  chứng minh d ≤ 25  vậy ta giả sử d > 25 thì b >25 ta có a ≤ 50 mà b > 25 nên  0 < a – b < 25 nên không thể xảy ra

a – b : d ; d = 25 xảy ra khi a = 50; b = 25

Vậy hai số có ƯCLN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 25

b)     BCNN(a,b) ≤  a.b  ≤ 50 . 49=2450. 

Vậy hai số có BCNN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 49

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi 26 tháng 5 2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Gọi a và b là hai số bất kì thuộc dãy 1, 2, 3, ..., 50. Giả sử a > b.

a) Gọi d thuộc ƯC(a,b) thì a – b :  d ta  chứng minh d ≤ 25  vậy ta giả sử d > 25 thì b >25 ta có a ≤ 50 mà b > 25 nên  0 < a – b < 25 nên không thể xảy ra

a – b : d ; d = 25 xảy ra khi a = 50; b = 25

Vậy hai số có ƯCLN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 25

b)     BCNN(a,b) ≤  a.b  ≤ 50 . 49=2450. 

Vậy hai số có BCNN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 49

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Ngọc Ánh 26 tháng 5 2015 lúc 6:43
Báo cáo sai phạm

Gọi a và b là hai số bất kì thuộc dãy 1, 2, 3, ..., 50. Giả sử a > b.

a) Gọi d thuộc ƯC(a,b) thì a – b :  d ta  chứng minh d ≤ 25  vậy ta giả sử d > 25 thì b >25 ta có a ≤ 50 mà b > 25 nên  0 < a – b < 25 nên không thể xảy ra

a – b : d ; d = 25 xảy ra khi a = 50; b = 25

Vậy hai số có ƯCLN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 25

b)     BCNN(a,b) ≤  a.b  ≤ 50 . 49=2450. 

Vậy hai số có BCNN đạt giá trị lớn nhất là 50 và 49

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 4 tháng 1 2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14 tháng 2 2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
nguyenvanduyanh 14 tháng 11 2019 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

A,n=1

B,n=0

C,n=0

Đọc tiếp...
Trương Ngọc Thùy Linh 4 tháng 1 2018 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

bạn vào địa chỉ này tham khảo nha

https://olm.vn/hoi-dap/question/803282.html

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 22 tháng 12 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có : }\left(a,b,c\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a,b\right)=1\)

\(\Rightarrow\left(a.b,c\right)=1\)

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đại Nghĩa 4 tháng 1 2018 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

vì ƯCLN ( a,b,c) = 1

 => ƯCLN ( a.b ) = 1

 => ƯCLN ( c,a.b ) = 1

     => c và a.b là số nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

a)            Gọi ƯCLN (b;a-b) là d

                thì :   b chia hết cho d

                       a-b chia hết cho d

             suy ra : a chia hết cho d   

             suy ra : d thuộc ước chung của a và b

             Mà ƯCLN (a,b)=1

              ƯC (a,b) = Ư(1)=1

              Suy ra d=1

       Vậy b và a-b nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Làm Quen Xin Đừng Hỏi Tên 4 tháng 1 2018 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

mk giải câu b thôi nha câu a có người giải r

gọi ƯCLN(a^2+b^2 và ab) là d 

Ta có : 

ab \(⋮\)d Nên :

TH1 : a \(⋮\)d => a^2 chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => b chia hết cho d 

TH2 : b chia hết cho d => b^2 chia hết cho d => a^2 chia hết cho d => a chia hết cho d 

TH3 : a chia hết cho d và b chia hết cho d 

Từ các trường hợp trên ta đề có được a chia hết cho d và b chia hết cho d => d thuộc ước chung của a^2 + b^2 và ab 

mà ước chung lớn nhất của a và b là 1 Nên ước chung của a^2 + b^2 và ab là 1 => hai số này là hai số nguyên tố

* LƯU Ý : 

 1. Tớ hơi làm biếng nên chỗ mấy kí hiệu tớ ghi ra luôn không ghi tắt nên mấy chỗ ước chung ; ước chung lớn nhất ; chia hết bạn nhớ viết thành kí hiệu 

 2. ab chia hết cho d tớ chia ra 3 th rằng a chia hết cho d ... chỗ đó vì trong một tích nếu muốn tích đó chia hết cho 1 số thì chắc chắn trong tích đó luôn luôn có một thừa số chia hết cho số đó hoặc cả hai số đều chia hết thì tích mới chia hết cho số này .

 3.Vì a chia hết cho d nên a^2 chia hết cho d vì a^2 = a.a mà a chia hết cho d nên tích a^2 chia hết cho d (đã giải thích lưu ý 2 ) trong một tổng nếu a + b chia hết cho c mà a chia hết cho c thì b phải chia hết cho c hay nói cách khác a^2 + b^2 chia hết cho d mà a ^2 chia hết cho d thì b^2 chia hết cho d . Lại có b^2 = b.b nên sẽ có một thừa số chia hết cho d mà hai thừa số đều là b nên b chia hết cho d ( TƯƠNG TỰ TH2 CX VẬY NHA )

 4. Bài làm của mình chưa được đẹp lắm bạn cố gắng trình bày rõ ràng hơn giúp mình 

                                                                                                             CẢM ƠN BẠN 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Giang 4 tháng 1 2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

b)             Giả sử a^2 +b^2 và ab không nguyên tố cùng nhau

                 Khi đó ƯCLN (a^2+b^2 ,ab)=d thuộc N  (d khác 1)

                 Do vậy d chia hết cho p (với p là số nguyên tố)

                 Suy ra a^2 + b^2 chia hết cho p và ab chia hết cho p  

                 Suy ra a chia hết cho p hoặc b chia hết cho p

                 TH1:

                  a chia hết cho p suy ra a^2 chia hết cho p mà a^2 +b^2 chia hết cho p

                  Suy ra b^2 chia hết cho p. Vậy b chia hết cho p

                  Suy ra p thuộc  ƯC(a,b)

                  Mà a và b nguyên tố cùng nhau nên p=1

                  Mà p là số nguyên tố nên p không thể bằng 1. Trường hợp này vô lí

                  TH2: Làm tương tự như TH1  nhưng đổi thành b chia hết cho p rồi chứng minh TH2 vô lí.

                  Vậy điều giả sử là sai 

                  Suy ra a^2 +b^2 và ab nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Tô Lê Minh Thiện 1 tháng 9 2017 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

                                                            Bài làm:

Gọi số dĩa là a với a thuộc N*. Theo đề bài, ta có:

96 = 25.3                     ;            36=22.32

=> ƯCLN(96;36)=22.3=4.3=12

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 12 dĩa.

Mỗi dĩa có số kẹo là:

96/12=8(cái)

Mỗi dĩa có số bánh là:

36/12=3(cái)

Vậy có tất cả 12 dĩa và mỗi dĩa có 8 cái kẹo và 3 cái bánh.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Quang 28 tháng 10 2019 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Có 60 cái kẹo và 54 cái bánh. Bạn Hương muốn chia đều số cái kẹo và cái bánh này ra các túi (các túi có số cái kẹo và số cái bánh như nhau). Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu túi , mỗi túi có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh?

Đọc tiếp...
Tony Spicer 5 tháng 4 2015 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

ƯCLN(24;108)=12. Vậy có thể chia nhiều nhất vào 12 tổ

Đây là bài toán tìm ước chung lớn nhất, số tổ chia đc nhiều nhất chinh là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và số y tá

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 5 tháng 4 2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

cách làm như tìm ƯCLN(24,108) đó bạn

kết quả là 12 tổ

Đọc tiếp...
Huyền Thoại Bóng Đá 28 tháng 10 2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Gọi số tổ nhiều nhất có thể chia được là : x

Vì đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}24⋮x;108⋮x\\\text{mà x lớn nhất}\end{cases}}\Rightarrow x=ƯCLN\left(24,108\right)\)

Ta có :

24 = 23 . 3

108 = 22 . 33

=> ƯCLN(24,108 ) = 22 . 3 = 12

=> x = 12

Vậy số tổ nhiều nhất có thể chia được là : 12 tổ 

Đọc tiếp...
Kaitoru 29 tháng 4 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài toán này thì chúng ta cần chứng minh A = 2n+1/3n+2 có ước chung lớn nhất bằng 1 ...

Gọi Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 3n + 2 là d

Ta có :

*2n + 1 chia hết cho d => 3(2n + 1) = 6n + 3 cũng chia hết cho d

*3n + 2 chia hết cho d => 2(3n + 2) = 6n + 4 cũng chia hết cho d

 Áp dụng công thức đồng dư

=> 6n + 4 - (6n + 3) chia hết cho d

mà 6n + 4 - (6n + 3) = 1 chia hết cho d

vậy d = 1

=> 2n + 1/3n + 2 Là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 8 tháng 2 2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN (2n + 1; 3n + 2) Nên ta có :

2n + 1 ⋮ d và 3n + 2 ⋮ d

<=> 3(2n + 1) ⋮ d và 2(3n + 2) ⋮ d

<=> 6n + 3 ⋮ d và 6n + 4 ⋮ d

=> (6n + 4) - (6n + 3) ⋮ d

=> 1 ⋮ d => d = 1

=> (2n + 1)/(3n + 2) tối giản

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 20 tháng 7 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d = ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) (d thuộc N*)

=> 2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

Mà d thuộc N* => d = 1

=> ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Chứng tỏ phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản

Đọc tiếp...
Vũ Thị Minh Huyền 11 tháng 12 2016 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

ý a : a = 1;b = 18 

ý b : a=1;b=4

ý c : a = 12 ; b = 84

Đọc tiếp...
nina 12 tháng 12 2016 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

kết quả độ ra thì đơn giản nhưng cách trình bày mới quan trọng

Đọc tiếp...
Ác Mộng 12 tháng 7 2015 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

đó là đương nhiên vì 2 số tự nhiên liên tiếp có ƯCLN=1
 

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 12 tháng 7 2015 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số thứ  nhất là n, số thứ hai là n+1, ƯC(n,n+1)=a

Ta có: n chia hết cho a(1)

       n+1 chia hết cho a(2)

Từ (1) và (2) ta được:

n+1-n chia hết cho a

=> 1 chia hết cho a

=> a=1

=> ƯC(n,n+1)=1

=> n và n+1 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Vậy 2 số tự nhiên liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau 

Đọc tiếp...
Huy Kenny 5 tháng 12 2017 lúc 21:41
Báo cáo sai phạm
leminhduc 4 tháng 11 2017 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

8=23

12=22.3

15=3.5

=> BC(8,12,15)=23.3.5=120

=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.

mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 5 tháng 12 2017 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Ta có :
8=2
3
12=2
2
.3
15=3.5
=> BC(8,12,15)=2
3
.3.5=120
=> B(120)={0;120;240;360;480;600;....}.
mà số sách khoảng từ 400 -> 500 cuốn , vậy số quyển sách là 480 .

cchú bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Võ Phương Thúy 13 tháng 12 2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

gọi a là số sách trong tủ

suy ra a thuộc BC [8,12,15] và 400<a<500

   ta có 8=23

            12=22.3

            15=3.5

vậy BCNN[8,12,15] =23. 3.5 =120

BC(8,12,15)={0, 120, 240, 360,.480,600,..}

  vậy số quyến sách là 480 quyến sách

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Đọc tiếp...
bùi tiến long 15 tháng 3 2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

b, Để A là số tự nhiên thì :

n = 0;2 y như phần a, bạn ạ.

Thử lại : \(\frac{63}{0x3+1}\)\(\frac{63}{1}\)= 63 (mà 63 là số tự nhiên)

             \(\frac{63}{2x3+1}\)\(\frac{63}{7}\)= 9 (mà 9 là số tự nhiên)

Mình đã giải xong bài này rồi (chữ x ở bảng kết quả ở phần a là để kí hiệu không tìm được số thỏa mãn).

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Giang 29 tháng 12 2014 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

vì 452 chia cho a dư 32 suy ra (452 - 32) = 420 chia hết cho a

vì 321 chia cho a dư 21 suy ra (321 - 21) = 300 chia hết cho a

sau đó bạn tìm ƯC(420, 300) ƯC đó là những số tự nhiên a cần tìm

Đọc tiếp...
Phan Tôn Nữ Nhi 31 tháng 12 2014 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Ta có:

452 chia a dư 32=>(452-32):.a=420:.a (a>32)

321 chia a dư 21=>(321-21):.a=300:.a

Suy ra a thuộc ƯC(420,300)

420=22.3.5.7

300=22.3.52

ƯCLN(420,300)=22.3.5=60

ƯC(420,300)=Ư(60)={1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60}

Vì a>32 nên a=60

Vậy số tự nhiên a đó là 60.

 

Đọc tiếp...
linh phuong trinh 8 tháng 1 2017 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

đáp án là 60 dung không phải không

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: