Giúp tôi giải toán


huyền trang 16/02 lúc 19:48

do 72= 3\(^{^2}\).2\(^3\)

nếu ít nhất trong 2 số a , b có 1 số chia hết cho 2 

giả sử a chia hết cho 2 =>b=42-a cũng chia hết cho 2

=> cả a và b đều chia hết cho 2

vì vậy tương tự ta cũng có a,b chi hết cho 3

=>a và b chia hết cho 6

ta thấy 42=36+6=30+12=18+24(là tổng 2 số chia hết cho 6)

trong các số trên chỉ có số 18 và 24 thỏa mãn

=>a=18;b=24

thang Tran 13/06/2015 lúc 23:00

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

thang Tran 13/06/2015 lúc 22:57

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Trần Thùy Dung CTV 13/08/2016 lúc 21:15

Vì khi nhân với \(\frac{5}{12};\frac{10}{21}\)đều được thương là số tự nhiên nên số tự nhiên \(a\)chia hết cho \(12\)và \(21\)

\(\Rightarrow a\)là \(BCNN\left(12;21\right)\)

Có :

\(12=2^2.3\)

\(21=3.7\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;21\right)=2^2.3.7=84\)

Vậy \(a=84.\)

dân chơi nhỏ đây 07/02/2017 lúc 16:51

84 ban a

nguyen khanh duy 07/02/2017 lúc 16:44

là 84 đó bạn

Trần Thị Loan Quản lý 04/07/2015 lúc 16:08

Gọi d = ƯC (21n + 3; 6n + 4) (d là số  nguyên tố  vì  nếu tử và mẫu có chung ước thì sẽ có chung các uơcs nguyên tố   )

=> 21n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> 7. (6n +4) - 2.(21n +3) chia hết cho d 

Hay 22 chia hết cho d; d nguyên tố nên d = 2 hoặc 11

+) d = 2 => 21n + 3 chia hết cho 2 và 6n + 4 chia hết cho 2 (luôn đúng)

Chỉ cần 21n +3 chia hết cho 2 => n lẻ

+) d = 11 : để 21n + 3 chia hết cho 11 => 22n  - - n + 3  chia hết cho 11

=>  n - 3  chia hết cho 11  => n = 3 + 11k

=> 6n + 4 = 6(3 + 11k) + 4 = 66k + 22 chia hết cho 11

Vậy n = 3 + 11k hoặc n lẻ thì A rút gọn được

Phạm Ngọc Thạch 04/07/2015 lúc 16:07

=> Gọi d là UCLN(21n+3;6n+4). Để A rút gọn được thì d>1

   + 21n+3 chia hết cho d nên 42n+6 chia hết cho d

   + 6n+4 chia hết cho d nên 42n+28 chia hết cho d.

=> (42n+28)-(42n+6)= 22 chia hết cho d

Vậy d=2 hoặc 11

   -Nếu d =2 thì: 21n+3 chia hết cho 2 nên n lẻ

                      6n +4 chia hết cho 2 nên n thuộc N.

Vậy \(n=2k+1\left(k\in N;k\ge0\right)\)

    - Nếu d=11 thì:

      + 21n + 3 chia hết cho 11 nên 7n+1 chia hết cho 11 (3 và 11 nguyên tố cùng nhau)

    => 7n+1 - (6n+4) chia hết cho 11

=> n-3 chia hết cho 11

Vậy n=11k + 3

 

   

Đinh Tuấn Việt 04/07/2015 lúc 15:57

Ta có :
(21n+3)/(6n+4) 
= 4 - (3n+13)/(6n+4) 
= 4 - 1/2.(6n+26)/(6n+4) 
= 4 - 1/2.(1+22/(6n+4)) 
Để là số nguyên thì 6n+4 phải là ước của 22 và thương 22/(6n+4) phải là số lẻ 
=> 6n+4=22 (Vì n là số tự nhiên nên chỉ có giá trị này thỏa mãn) 

=> 6n = 18

=> n = 3 

Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 20:56

+Gọi d là ƯCLN(12n+1;30n+2)

+Ta có:   (12n+1)<>d

              (30n+2)<>d

>            5(12n+1)<>d

              2(30n+2)<>D

>              60n+5<>d

                60n+4<>d

>         [(60n+5)-(60n+4)] <>d

>                    1              <>d

>               d  thuộc {1}

Vậy 12n+1 trên 30+2 là phân số tối giản

 


               

Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 21:15

À mình quên <> là chia hết cho(kí hiệu mình tự chế)

> là suy ra

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 14:13

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2)

Khi đó : 12n + 1 chia hết cho d và 30n + 2 chia hết cho d

<=> 60n + 5 chia hết cho d và 60n + 4 chia hết cho d

=> (60n + 5) - (60n + 4) chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 => 12n + 1/60n + 2 là p/s tối giản

Quỳnh Giang Bùi 27/12/2014 lúc 20:41

Để chứng minh \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản thì cần chứng tỏ 12n+1 và 30n+2 nguyên tố cùng nhau

Gọi ƯCLN(12n+1,30n+2)=d             (d\(\in\)N)

=> 12n+1 chia hết cho d       => 5(12n+1) chia hết cho d       => 60n+5 chia hết cho d

     30n+2 chia hết cho d       => 2(30n+2) chia hết cho d       => 60n+4 chia hết cho d

=>       (60n+5)-(60n+4) chia hết cho d

=>        1 chia hết cho d

=> d\(\in\)Ư(1)={1}

=> d=1

=> ƯCLN(12n+1,30n+2)=1

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 14:13

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2)

Khi đó : 12n + 1 chia hết cho d và 30n + 2 chia hết cho d

<=> 60n + 5 chia hết cho d và 60n + 4 chia hết cho d

=> (60n + 5) - (60n + 4) chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 => 12n + 1/60n + 2 là p/s tối giản

Trần Quốc Thiện 18/01/2017 lúc 20:15

.

.3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

 
  
  
 
  
  
 
  
  
Trần thị Loan 30/01/2015 lúc 22:27

Gọi d = ƯCLN (12n + 1, 30n + 1)

=> 12n + 1 chia hết cho d

và 30n + 1 chia hết cho d

=> 5(12n + 2) = 60n + 10 chia hết cho d

và 2(30n + 1) = 60n + 2 chia hết cho d

=> (60n + 10) - (60n + 2) = 8   chia hết cho d => d = 1, 2, 4 hoặc 8

Do 12n + 1 là số lẻ nên d không thể bằng 2, 4, 8 . vậy d = 1

=> phân số đã cho là phân số tối giản 

Nguyễn Việt Hoàng 09/07/2016 lúc 14:13

Gọi d là ƯCLN(12n + 1; 30n + 2)

Khi đó : 12n + 1 chia hết cho d và 30n + 2 chia hết cho d

<=> 60n + 5 chia hết cho d và 60n + 4 chia hết cho d

=> (60n + 5) - (60n + 4) chia hết cho d => 1 chia hết cho d => d = 1

Vì ƯCLN(12n + 1; 30n + 2) = 1 => 12n + 1/60n + 2 là p/s tối giản

quang Minh 27/03/2015 lúc 23:58

Vì 10 =2.5= (1+1)(4+1)

=> Số chia hết cho 5 và 27 mà chỉ có 10 ước là 5.34=405

Bùi Quỳnh Anh 11/02/2017 lúc 16:39

Đáp số là bằng 406.

duongnhuquynh 08/02/2015 lúc 08:55

gọi d thuộc ước của n +15 và n+72 ( d thuộc n sao)=>n+15 chia hết cho d, n+72 chia hết cho d=> ( n+72)- ( n+15) chia hết cho d=> 57 chia hết cho d =>d=1; 3;19 ; 57 để n + 15 và n +72 nguyên tố cùng nhau thì thì  n  khác dạng 19k +15=> có vô số giá trị của n

duongnhuquynh 08/02/2015 lúc 09:02

để n + 15 và n + 72 nguyên tố cùng nhau thì n khác dạng 19k + 15 => có vô số giá trị

Nguyễn Thị An Quý 11/02/2017 lúc 16:18

bài này nhìn quen quen

giang ho dai ca 13/05/2015 lúc 19:15

ta có: 18/27 = 2/3
theo bai ra : a/b = 18/27
=> a/b = 2/3
mà 2/3= [2.m]/[3.m]
đặt a= 2.m b=3.m
ƯCLN(a;b)=13
 ƯCLN(2.m;3.m)=13
mặt khác: ƯCLN (2;3)=1
 m=13
 =>a/b = [2.13]/[3.13]
=26/39

đúng nhé

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: