Giúp tôi giải toán và làm văn


Uzumaki Naruto 27/06/2015 lúc 09:08
Báo cáo sai phạm

364;414;539 chia n dư a

=>414-364 chia hết cho n

539-414 chia hết cho n

539-364 chia hết cho n

=>50 ; 125;175 chia hết cho n

Mà n là số lớn nhất => n là ƯCLN(50;125;175)=25

Vậy n=25

 

Đọc tiếp...
Ác Mộng 27/06/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

364;414;539 chia n dư a

=>414-364 chia hết cho n

539-414 chia hết cho n

539-364 chia hết cho n

=>50 ; 125;175 chia hết cho n

Mà n là số lớn nhất => n là ƯCLN(50;125;175)=25

Vậy n=25

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 25/04/2015 lúc 09:15
Báo cáo sai phạm

vì phân số tối giản có ước chung tử và mẫu là 1 giả sử A không phân số tối giản 

gọi ước chung của tử và mẫu phân số A là d ta có 

12n+1 chia hết cho d 

suy ra 5(12n+1) chia hết cho d

30n+2 chia hết chia hết cho d

suy ra 2(30n+2) chia hết cho d

vậy 5(12n+1) - 2(30n+2)chia hết cho d

(60n+5) - (60n+4) chia hết cho d

suy ra 1 chia hết cho d

vậy d bằng 1

suy ra A là tối giản

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 27/10/2017 lúc 06:05
Báo cáo sai phạm

bn đó làm đúng rồi đấy

cảm ơn b nhiều 

tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 27/10/2017 lúc 06:00
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a; b

(a; b) = d

a = dq; b = dp; với (q;p) = 1

BCNN

(a;b) = ab/ƯCNN = ab/d

=> ab/d + d = 15 => ad + d2 = ab = d . (15 - d)

Vì (a; b) = d => ab chia hết cho d=> 15 - d chia hết cho d 

=> 15 chia hết cho d

d = 1; 3; 5; 15 

+d  = 1 => BCNN (a; b) = 15 - 1 = 14 = 1 + 13 = 3 + 10 = 5 + 9 => Hai số cần tìm là: (1;3) ; (3;10) ; (5;9)

Đọc tiếp...
le duc thanh 28/03/2018 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

to ko hieu

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 09/04/2015 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

 

Đặt (a,b)=d => a=md; b=nd với m,n thuộc N*;  (m,n)=1 và [a,b]=dmn.

a+2b=48 => d(m+2n)=48 (1)

(a,b)+3[a,b] =>d(1+3mn)=114   (2)

=> Từ (1); (2) => d thuộc ƯC(48,114) mà ƯCLN(48,114)=6

=>d thuộc Ư(6)={1;2;3;6} lần lượt thay các giá trị của d vào (1) và (2) ta thấy chỉ có d=6 là thỏa mãn.

Lập bảng:

 m n a b
231218
61366

Vậy 2 số cần tìm là: a=12 và b=18; a=36 và b=6.

 

Đọc tiếp...
lê thị châu phương 09/04/2015 lúc 18:21
Báo cáo sai phạm

a = 12 và b = 18 ; a = 36 và b = 6.

Đọc tiếp...
hung123456 Tranquang 21/12/2016 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

 a=UCLN(a,b).m

 b=UCLN(a,b).n

UCLN(m,n)=1

a+2.b=48

=>UCLN(a,b).m+UCLN(a,b).n.2=48

UCLN(a,b).(m+n.2)=48=>UCLN(a,b) thuộc U(48)      (1)

BCNN(a,b)=UCLN(a,b).m.d

BCNN(a,b).3+UCLN(a,b)=114

=>UCLN(a,b).m.d.3+UCLN(a,b)=114

UCLN(a.b).(m.d.3+1)=114=>UCLN(a,b) thuộc U(114)    (2)

Từ (1) và (2) => UCLN(a,b) thuộc UC(48,114)

48=2\(^4\).3

114=2.3.19

UCLN(a,b) = 2.3=6

UC(48,114)={1;2;3;6}

Ta thấy UCLN(a,b) vào thì thấy chỉ có 6 thỏa mãn yêu cầu đề bài (bạn tự thay)

=>UCLN(a,b)=6

UCLN(a,b)+BCNN(a,b).3=114

6+BCNN(a,b).3=114

BCNN(a,b).3=114-6

BCNN(a,b).3=108

BCNN(a,b)=108:3

BCNN(a,b)=36

a.b=BCNN(a,b).UCLN(a,b)

a.b=36.6

a.b=216

6.m.6.n=216

6.6.m.n=216

36.m.n=216

m.n=216:36

m.n=6

Mà UCLN(m,n)=1

Ta có bảng sau

mnab
16636
61366
231218
321812

a,b thuộc {(6,36);(36,6);(12,18);(18;12)}

khi thử lại ,ta thấy a=36,b=6 và a=12,b=18 thỏa mãn

cách này cho những ai khó hiểu bài

Đọc tiếp...
giang ho dai ca 13/05/2015 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

ta có: 18/27 = 2/3
theo bai ra : a/b = 18/27
=> a/b = 2/3
mà 2/3= [2.m]/[3.m]
đặt a= 2.m b=3.m
ƯCLN(a;b)=13
 ƯCLN(2.m;3.m)=13
mặt khác: ƯCLN (2;3)=1
 m=13
 =>a/b = [2.13]/[3.13]
=26/39

đúng nhé

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 23/02/2018 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

Giả sử n>2 => n-2 = b(b thuộc N)

=> BCNN(n;n+2) = 2n (2n chia hết cho n ; n + 2)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

\(a:\frac{6}{7}=\frac{7a}{6}\). Mà ƯCLN(7 ; 6) = 1 nên a \(\in\) B(6)

\(a:\frac{10}{11}=\frac{11a}{10}\). Mà ƯCLN(11 ; 10) = 1 nên a \(\in\) B(10)

    Để a nhỏ nhất <=> a = BCNN(6 ; 10) = 30

                                                 Vậy a = 30

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 29/05/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

theo de bai a:6/7 =a.7/6 thuoc N nen 7a :6 ===>A:6(vi 7 va 6 la so nguyen to cung nhau) ; a:10/11=a.11/10 thuoc N nen 11a:10 ===>a:10(vi 11 va 10 la so nguyen to cung nhau).nhu vay a la BC(6 ,10)

de a nho nhat thi a=BCNN

vay so phai tim la 30

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

chỉ cần a chia hết cho 6 và 10 là phép chia có kết quả là số tự nhiên

mà a nhỏ nhất nên a là BCNN của 6 và 10 là 30

Đọc tiếp...
Lê Đức jnh 05/05/2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

a.

=2(4a+1)+17/4a+1

=2(4a)+1/4a+1 + 17/4a+1

=2 + 17/4a+1

=>17/4a+1=z<=>17 :(4a+1)

<=>A=0;4  vì=N=>a=0;4 thì 8a+19/4a+1

(Cách lám tương tự)

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Xuân Dương 05/05/2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Mình không biết làm bài a chỉ biết làm bài b thôi.

b) Gọi d là ước nguyên tố của 2n+7 và 5n+2. Ta có:

                    5(2n+7)-2(5n+2) chia hết cho d 

                => 31 chia hết cho d => d=31

Ta thấy 3n+2 chia hết cho 31 khi đó 5n+2 chia hết cho 31

<=> 2n+7-31 chia hết cho 31

<=> 2(n-12) chia hết cho 31 

<=> n-12 chia hết cho 31

=> n=31K+12(K thuộc N)

Vậy với n # 31K+12 thì phân số tối giản.

Bài a chắc cũng làm theo cách này thôi bạn à chỉ tội tôi chưa nghĩ ra. Bạn cố gắng suy nghĩ nhé

Đọc tiếp...
Chu Hồng 14/03/2017 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm
  • mk cũng nghĩ như bạn. Cho :)
Đọc tiếp...
Conan Edogawa 13/04/2015 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a) Gọi d là ƯCLN của n+1 và 2n+3, ta có:

(2n+3)-(n+1) chia hết cho d

=> (2n+3)-2(n+1) chia hết cho d

=> 2n+3-2n-2 chia hết cho d

=> 2n-2n+3-2 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d => d=1

Vậy n+1/2n+3 là 2 phân số tối giản 

b) Gọi d là UwCLN của 2n+3 và 4n+8, ta có:

(4n+8)-(2n+3) chia hết cho d

4n+8-2(2n+3) chia hết cho d

4n+8-4n-6 chia hết cho d

4n-4n+8-6 chia hết cho d

2 chia hết cho d => d=2

nhưng vì 2n+3 lẻ nên d là số lẻ => d=1

vậy 2n+3/4n+8 là 2 phân số tối giản

c) gọi d là ưcln của 3n+2 và 5n+3, ta có

(3n+2)-(5n+3) chia hết cho d

5(3n+2)-3(5n+3) chia hết cho d

15n+10-15n-9 chia hết cho d

15n-15n+10-9 chia hết cho d

1 chia hết cho d => d=1

vậy 3n+2/5n+3 là 2 phân số tối giản 

Đọc tiếp...
Hồ Anh Khôi 13/04/2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

a)Gọi ƯCLN(n+1;2n+3)=d

=> n+1 chia hết cho d; 2n+3 chia hết cho d

=> 2(n+1)chia hết cho d; 2n+3 chia hết cho d

=>[2n+3-(2n+1)]chia hết cho d

=>2n+3-2n-2 chia hết cho d

(2n-2n)+(3-2)chia hết cho d

1 chia hết cho d => d=1; ƯCLN(n+1;2n+3)=1

Vậy n+1/2n+3 là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n

Đọc tiếp...
nguyen thi phuong anh 15/03/2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

Edogawa Conan gioi hon Ho Anh Khoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{8n+193}{4n+3}=\frac{8n+6+187}{4n+3}=\frac{2.\left(4n+3\right)+187}{4n+3}=2+\frac{187}{n+3}\)

=>n+3 thuộc Ư(187)

n+31-117-17187-187
n-2-414-20184-190
Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

mk nhầm

4n+3 thuộc Ư(187)

4n+31-117-17-187187
n-2-13,5 loại-5-47,5 loại46
Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 05/06/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{n+1}{2n+1}\)

Gọi ƯCLN của n+1;2n+1 là d

=> n+1 chia hết cho d 

=> 2n+1 chia hết cho d

=> 2(n+1) chia hết cho d

=> 2n + 2 chia hết cho d

< = > 2n+2 -2n+1 chia hết cho d

< = > 1 chia hết cho d

< = > d = 1

Vậy phân số \(\frac{n+1}{2n+1}\)là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 24/05/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

Vì ƯCLN(a,b) = 10, suy ra : a = 10x ;  b = 10y 

(với x < y và ƯCLN(x,y) = 1 )                                                        

Ta có : a.b = 10x . 10y = 100xy                    (1)

Mặt khác: a.b = ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

  a.b = 10 . 900 = 9000                      (2)                                         

Từ (1) và (2), suy ra: xy = 90

Ta có các trường hợp sau:

 x    

 1    

 2    

 3    

 5    

   9  

 y

 90

  45

 30

 18

 10

 Từ đó suy ra a và b có các trường hợp sau:

a      

 10    

 20 

  30  

 50    

 90  

 y

  900

 450  

 300

 180

 100

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 24/05/2015 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là BCNN(a ; B) = 90 thôi ! Vì nếu thế kia thì:

ƯCLN(a ; b) = 10   => a = 10m ; b = 10n   (m,n \(\in\) N*)

Mà a . b = ƯCLN(a ; b) . BCNN(a ; b) nên a . b = 10 . 900 = 9000

hay 10m . 10n = 9000   <=> 100mn = 9000  => mn = 9000 : 100 = 90

Sẽ ra rất nhiều kết quả của a và b.

Đọc tiếp...
Pham Van Tung 26/11/2016 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

Ta có: ƯCLN(a,b)=10 => a=10n ; b=10m (m<n) 

         => (m,n)=1

Lại có: axb=ƯCLN(a,b)xBCNN(a,b)

                =10x900=9000

Vì axb=9000(theo trên) nên:

 =>10n x 10m=9000

     100 x mxn=9000

     mxn        =9000:100

     mxn        =90

Mà (n,m)=1 nên ta có bảng:

  m    n     a     b 

 1     90    10    900

2      45    20    4500

5      18    50    1800 

9      10    90    100

   Vậy a,b=\(\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\left(90;100\right),\left(10;900\right),\left(20;4500\right),\left(50;1800\right)\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

Bài này lớp 6 nha :

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{a}{b}\)      \(\left(b\ne0\right)\)

Ta có

Để  \(\frac{8}{15}:\frac{a}{b}=\frac{8b}{15a}\in Z\) \(\Leftrightarrow b\in B\left(15\right);a\inƯ\left(8\right)\)

      \(\frac{18}{35}:\frac{a}{b}=\frac{18b}{35a}\in Z\)  \(\Leftrightarrow b\in B\left(35\right)\) ; a \(\in\) Ư(18)

       Mà \(\frac{a}{b}\) lớn nhất nên a lớn nhất và  b bé nhất <=> a = ƯCLN(8 ; 18) = 2

và b = BCNN(15 ; 35) = 105

                               Phân số phải tìm là \(\frac{2}{105}\)

 

Đọc tiếp...
nguyentuantai 29/05/2015 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

cảm ơn hây đây ko cần nhé

Đọc tiếp...
Miyuki Misaki 08/04/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Vì a+b=24 (1)

    ƯCLN(a,b)=6 (2)

Từ (2)=>\(\hept{\begin{cases}a=6m\\b=6n\end{cases}\hept{\begin{cases}\left(m,n\right)=1\\m,n\inℕ\end{cases}}}\)

Thay a=6m, b=6n vào (1)

Ta có: 6m+6n=24

=>6(m+n)=24

=>m+n=4

Vì ƯCLN(m,n)=1

Ta có bảng giá trị

m13
n31
a618
b186
Đối chiếuChọnChọn

Vậy (a,b)={(6;18);(18;6)}

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 20/06/2015 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

a,

gọi d thuộc ưcln của 12n+1 và 30n+2

12n+1 chia hết cho d,30n+2 chia hết cho d

suy ra 5(12n+1) chia hết cho d và 2(30n+2) chia hết cho d

suy ra 60n+5 chia hết cho d và 60n+4 chia hết cho d suy ra (60n+5)-(60n+4) chia hết cho d

suy ra 1 chia hết cho d suy ra d thuộc {1;-1}

chứng tỏ ps đó là ps tối giản

b,

 Gọi d là ƯCLN của 14n+17 và 21n+25

Ta có: * 14n+17 chia hết cho d

=> 3 (14n+17) chia hết cho d

=> 42n+51 chia hết cho d

* 21n+25 chia hết cho d

=> 2 (21n+25) chia hết cho d

=> 42n+50 chia hết cho d

Ta lại có:

42n+51 - (42n+50) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> B là phân số tối giản

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Duy Anh 20/06/2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Cậu hay lắm thien ty tfboys!

Đọc tiếp...
Dương Dương Lê 21/01/2016 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

goi UCLN( a,b , c) la d

ta co

a chia het cho d , b chia het cho d , c chia het cho d

suy ra a.bchia het cho d

          b.c chia het cho d

           ca cung chia het cho d

suy ra abc cung chia het cho d

       va a+b+c cung chia het cho d

   trái với (a,b,c)=1

suy ra (ab+bc+ca; a+b+c;abc)=1

vay UCLN(A,B,C )=1

Đọc tiếp...
Ng Thi Trang Nhung 17/08/2015 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

ê cô đã giải cho cậu bài này chưa bày mình với please mình đang rất cần 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Đức 06/04/2018 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

cùng nhau trong   hoàn cảnh chúngthuộc z

đê abcbang nhau suy ra ac+cb=ab

Đọc tiếp...
Phuc Tran 04/05/2015 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Phân số đã cho có dạng a+n+4/a với a=3,4,5,6,7 

Do phân số đã cho tối giản nên UCLN(a+n+4;a)=1 hay n+4 là số nguyên tố

Vậy n+4=11 (Do 11 là số nguyên tố)

n=7

 

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 02/12/2017 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Phân số đã cho có dạng a+n+4/a với a=3,4,5,6,7
Do phân số đã cho tối giản nên UCLN(a+n+4;a)=1 hay n+4 là số nguyên tố
Vậy n+4=11 (Do 11 là số nguyên tố)
n=7

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

+Gọi d là ƯCLN(12n+1;30n+2)

+Ta có:   (12n+1)<>d

              (30n+2)<>d

>            5(12n+1)<>d

              2(30n+2)<>D

>              60n+5<>d

                60n+4<>d

>         [(60n+5)-(60n+4)] <>d

>                    1              <>d

>               d  thuộc {1}

Vậy 12n+1 trên 30+2 là phân số tối giản

 


               

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11/02/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

À mình quên <> là chia hết cho(kí hiệu mình tự chế)

> là suy ra

Đọc tiếp...
oOo Thằng Ngốc oOo 21/02/2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Mình không hiểu bài này bạn ạ!

Chúc bạn may mắn......mình chính là Đào Minh Tiến!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: