Giúp tôi giải toán và làm văn


công chúa xinh xắn 28 tháng 12 2016 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N* )

Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,

170 tập giấy nên :

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}133-13⋮a\\80-8⋮a\\170-2⋮a\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}120⋮a\\72⋮a\\168⋮a\end{cases}}}\Rightarrow a\inƯC\left(120;72;168\right)\)

Mà \(ƯCLN\left(120;72;168\right)=24\)

\(\Rightarrow a\inƯ\left(24\right)\)

Mặt khác : \(a< 13\Rightarrow a=12\)

Vậy có 12 phần thưởng 

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 3 tháng 12 2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N*
)
Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,
170 tập giấy nên :

133 − 13⋮a
80 − 8⋮a
170 − 2⋮a

120⋮a
72⋮a
168⋮a
⇒a ∈ ƯC 120;72;168
Mà ƯCLN 120;72;168 = 24
⇒a ∈ Ư 24
Mặt khác : a < 13⇒a = 12
Vậy có 12 phần thưởng

Đọc tiếp...
Eternal friendship 15 tháng 12 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a

Theo đề bài:

  • 133 chia a dư 13 => 133-13=120 chia hết cho a
  • 80 chia a dư 8 => 80-8=72 chia hết cho a
  • 170 chia a dư 2 => 168 chia hết cho a

=>aƯC(120;72;168)

Ta có: 120=23.3.5    ;     72=23.32     ;     168=23.3.7

=>ƯCLN(120;72;168)=23.3=24

=>aƯ(24)

=>a{1;2;3;4;6;8;12;24}

Vì số chia luôn lớn hơn số dư nên a>13 => a=24

Vậy số phần thưởng là 24

  
Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27 tháng 4 2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Để 2n+1/3n+2 là ps tối giản thì ƯCLN(2n+1,3n+2)=1

Gọi ƯCLN(2n+1,3n+2)=d

Ta có:

2n+1 chia hết cho d

=>(2n+1).3 hay 6n+3 chia hết cho d (1)

3n+2 chia hết cho d

=>(3n+2).2 hay 6n+4 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) ta có:

(6n+4)-(6n+3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 hoặc d=-1

Mà d là ƯCLN(2n+1,3n+2)

=> d=1

=>2n+1/3n+2 là ps tối giản

 

 

Đọc tiếp...
Suzumiya Haruhi 2006 30 tháng 3 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

2n+1/3n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 18 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi  ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d (d thuộc N*)

Khi đó :  2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

<=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

<=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d Mà d thuộc N*

=> d = 1 => ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Vậy phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản (dpcm)

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 23:00
Báo cáo sai phạm

a, nếu không có điều kiện cua n thì vô số nha chỉ cần 3n + 1 là Bội(3)

vd: 3n + 1 = 3 => n= 2/3 =>A = 63/3 = 9

.........................

 

Đọc tiếp...
thang Tran 13 tháng 6 2015 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

BẠn Hồ thu giang này có lẽ là phải tim số tự nhiên n hay là sao chứ  Với giá trị nào của n thì A rút gọn được thì nhiều lắm

 

Đọc tiếp...
bùi tiến long 15 tháng 3 2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

b, Để A là số tự nhiên thì :

n = 0;2 y như phần a, bạn ạ.

Thử lại : \(\frac{63}{0x3+1}\)\(\frac{63}{1}\)= 63 (mà 63 là số tự nhiên)

             \(\frac{63}{2x3+1}\)\(\frac{63}{7}\)= 9 (mà 9 là số tự nhiên)

Mình đã giải xong bài này rồi (chữ x ở bảng kết quả ở phần a là để kí hiệu không tìm được số thỏa mãn).

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 6 tháng 8 2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 6 tháng 8 2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11 tháng 2 2015 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

+Gọi d là ƯCLN(12n+1;30n+2)

+Ta có:   (12n+1)<>d

              (30n+2)<>d

>            5(12n+1)<>d

              2(30n+2)<>D

>              60n+5<>d

                60n+4<>d

>         [(60n+5)-(60n+4)] <>d

>                    1              <>d

>               d  thuộc {1}

Vậy 12n+1 trên 30+2 là phân số tối giản

 


               

Đọc tiếp...
Trần Phương Quỳnh 11 tháng 2 2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

À mình quên <> là chia hết cho(kí hiệu mình tự chế)

> là suy ra

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Văn - Anh ) 11 tháng 2 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

Giải:

*Để \(\frac{12n+1}{30n+2}\) là phân số tối giản thì 12n+1 và 30n+2 là hai số nguyên tố cùng nhau và ƯCLN (12n+ 1; 30n+ 2)=1 

* Gọi d = ƯCLN  (12n+1; 30n+2)

Ta có:
* 12n+1 chia hết cho d =>5.(12n+1) chia hết cho d           
                                  hay 60n+5 chia hết cho d
*30n+2 chia hết cho d =>2.( 30n+2) chia hết cho d
                                  hay 60n +4 chia hết cho d
Do đó: (60n+ 5- 60n+4) chia hết  cho d
                                  hay 1 chia hết cho d
                                  => d =1
Vậy ƯCLN (12n+1; 30n+2)= 1
Vậy ƯCLN (12n+1; 30n+2)= 1

Do đó:\(\frac{12n+1}{30n+2}\)  là phân số  tối giản

Đọc tiếp...
Tâm Trần Hiếu 26 tháng 7 2015 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯC (21n+1; 14n+3)

\(\Rightarrow\)21n+1 chia hết cho d

     14n+3 chia hết cho d

\(\Rightarrow\frac{2\left(21n+1\right)}{3\left(14n+3\right)}=\frac{42n+2}{42n+9}\)chia hết cho d

\(\Rightarrow\left(42n+9\right)-\left(42n+2\right)=7\)chia hết cho d

\(\Rightarrow\) Đề viết sai. Không thể chứng minh được vì d phải =1

Đọc tiếp...
Phạm Thị Mai Phương 11 tháng 5 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Vì phân số \(\frac{21n+1}{14n+3}\)tối giản ( n \(\in\)N ) nên 21n+1 và 14n+3 \(\in\)N

Gọi ƯCLN ( 21n+1; 14n+3) = d ( d\(\in\) N )

\(\Rightarrow\)21n+1\(⋮\)\(\Rightarrow\)2(21n+1) \(⋮\)\(\Rightarrow\)42n+2\(⋮\)d

        14n+3\(⋮\)\(\Rightarrow\) 3(14n+3)\(⋮\)\(\Rightarrow\) 42n+9\(⋮\)d

nên [(42n+2) - (42n+30] \(⋮\)d

=              1 \(⋮\)\(\Rightarrow\)d\(\in\)Ư(1) \(\Rightarrow\)d = 1

\(\Rightarrow\)ƯCLN (21n+1;14n+3) = 1

Chứng tỏ rằng phân số \(\frac{21n+1}{14n+3}\)là phân số tối giản ( n\(\in\)N )

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Hải Đăng 4 tháng 5 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

Mìk làm như thế này được không:

\(\frac{138482\\}{\frac{e48282}{ }}\)

Đọc tiếp...
so yeon 25 tháng 11 2016 lúc 12:51
Báo cáo sai phạm

a=45m ; b =45n         (m,n)=1

7m=11n

vì (7.11)=1 suy ra m=11=7

khi đó a=45.11=495

          b=45.7=315

Đọc tiếp...
nguyễn văn hậu 21 tháng 1 2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

a,495

b,315

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 27 tháng 11 2017 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

495 và 315 . 

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24 tháng 6 2018 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(12n+1\)và \(30n+2\)

\(\Rightarrow\left(12n+1\right)⋮d=\left(12n+1\right)\cdot5⋮d=\left(60n+5\right)⋮5\)

\(\Rightarrow\left(30n+2\right)⋮d=\left(30n+2\right)\cdot2⋮d=\left(60n+4\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(60n+5\right)-\left(60n+4\right)⋮d\)

\(\Rightarrow60n+5-60n-4⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản với mọi \(n\inℕ\)

Đọc tiếp...
Hoang Thuy An 26 tháng 2 2017 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

ta co:(12n+1) chia het cho d va (30n+2)chia het cho d

suy ra, 5(12n+1)chia het cho d va 2(30n+2) chia het cho d

suy ra,60n+5 chia het cho d va 60n+4 chia het chod

suy ra, 1 chia het cho d suy ra d=1(vi n thuoc N nen d thuocn)

Vay 12n+1/30n+2 la phan so toi gian

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 20 tháng 4 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Đặt (12n+1,30n+20) = d Ta có:(12n+1) chia hết cho d và (30n+2) chia hết cho d suy ra 5(12n+1) chia hết cho d và 2(30n+2) chia hết cho d suy ra 60n+5 chia hết cho d và 60n+4 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d=1 (vì n thuộc N nên d thuộc n)Vậy 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
TRẦN ĐỨC VINH 22 tháng 4 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a, b. Thì (a,b) = 6 và a.b = 432. Ta đã biết (a,b).[a,b] = a.b. Vậy 6.[a,b] = 432, Do đó BCNN của hai số đó là:           [a,b] = 432 : 6 = 72. Hai số cần tìm là a = 72 và b = 6. Một số là BCNN của hai số và số bé là UCLN của chúng.

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10 tháng 12 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21 tháng 2 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
badaois 17 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

dấu / là dấu gì

Đọc tiếp...
nguyễn hà trâm 27 tháng 12 2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Gọi a là ƯCLN(2n+1, 6n+5)

ta có: 2n+1 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

        3.(2n+1) chia hết cho a và (6n + 5) chia hết cho a

         6n+3 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

       [(6n+5) - (6n+3)] chia hết cho a

       [6n+5 - 6n -3] chia hết cho a

        2 chia hết cho a suy ra a  = 2 hoặc  1

Vậy 6n+5 và 2n+1 là hai số nguyên tố chung

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 26 tháng 12 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

 Gọi d là Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5

=> ( 6n + 5 ) - ( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - 3( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - ( 6n + 3 ) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Vậy ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5 là 2 .

Đọc tiếp...
Lê Thị Thảo 4 tháng 12 2014 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung lơn nhất của 2n+1 và 2n-1.                                                          

suy ra 2n+1chia hết cho d; 2n-1 chia hết cho d. > (2n+1)-(2n-1)=2 chia hết cho d. 

hay 2 chia hết cho d.

mà 2n+1 và 2n-a lẻ.

suy ra d=1

DPCM

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Hương 5 tháng 12 2014 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Gọi UCLN của 2n+1 và 2n-1 là a

Ta có: 2n+1 và 2n-1 là 2 số lẻ liên tiếp( Vì 2n luôn luôn là số chẵn nên trừ hay cộng thêm 1 sẽ là số lẻ)

Mà 2 số lẻ liên tiếp có UCLN là 1. Suy ra a=1

Vậy phân số 2n+1/2n-1 là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.


 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Phương 4 tháng 12 2014 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

vì thương của 2 số tự nhiên liên tiếp (ví dụ 11 và 12 khi viết thành phân số là 11/12 hoặc12/11)thì ta luôn được phân số tối giản.cậu có thể lấy nhiều ví dụ hơn nhưng vẫn như thế thôi cái này cô tớ dạy từ năm lớp 4

 

Đọc tiếp...
NGUYEN MAI NGOC 25 tháng 8 2016 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tra hieu

Đọc tiếp...
Đinh Ba 12 tháng 4 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

 ƯCLN (777...7 và 777777) = 111111

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 8 tháng 3 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm
Phạm Lê Nam Bình 6 tháng 4 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

ta có các số chia hết cho 10 là

1, 2, 5,

suy ra ước của 100...00

=125 .10000000000

=1250000000000

nếu mình làm sai thì các bạn thông cảm nhá !!!

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 4 tháng 4 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ﴾ a ; b ﴿ = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N ﴾1﴿

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N ﴾2﴿

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N ﴾3﴿

từ ﴾1﴿ => 2 : hết cho b ﴾ 2a : hết cho 3b mà ﴾2;3﴿ = 1 => 2a : hết cho b mà ﴾a;b﴿=1 => 2 : hết cho

b﴿ ﴾2﴿ => 4 : hết cho b ﴾ 4a : hét cho 5b mà ﴾ 4;5﴿=1 => 4a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 4 : hết cho

b ﴿ ﴾3﴿ => 6 : hết cho b ﴾ 6a : hết cho 7b mà ﴾ 6;7﴿=1 => 6a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 6 : hết cho

b﴿ từ ﴾1﴿ => a : hết cho 3 ﴾ 2a : hết cho 3 và ﴾ 2 ;3﴿= 1﴿

﴾2﴿ => a : hết cho 5 ﴾ 4a : hết cho 5 và ﴾ 4;5﴿ = 1﴿

﴾3﴿ => a : hết cho 7 ﴾ 6a : hết cho 7 và ﴾ 6;7﴿=1﴿

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN﴾ 3 ; 5 ;7﴿ = 105 , b thuộc ƯCLN﴾ 2 ; 4 ;6 ﴿= 12

=> a/b = 105/12 

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 14 tháng 8 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)

từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

(2) => 4 : hết cho b ( 4a : hét cho 5b mà ( 4;5)=1 => 4a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 4 : hết cho b )

(3) => 6 : hết cho b ( 6a : hết cho 7b mà ( 6;7)=1 => 6a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 6 : hết cho b)

từ (1) => a : hết cho 3 ( 2a : hết cho 3 và ( 2 ;3)= 1)

(2) => a : hết cho 5 ( 4a : hết cho 5 và ( 4;5) = 1)

(3) => a : hết cho 7 ( 6a : hêts cho 7 và ( 6;7)=1)

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN( 3 ; 5 ;7) = 105 , b thuộc ƯCLN( 2 ; 4 ;6 )= 12

=> a/b = 105/12

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 24 tháng 1 2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1
ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)
a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)
a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)
từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 30 tháng 11 2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

VÌ BCNN(a;b). UCLN(a;b) =a.b nen a.b =300.15 =4500

có a=6.c,b=6.d và UCLN(c;d)=1

suy ra 6.c.6.d =4500

           36.c.d =4500

           c.d =125

mà UCLN(c;d) =1 nen c=1;d=125

                                a=6;b=750 và ngược lại a=750;b=6

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Hà Thùy Dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: BCNN(a,b)*ƯCLN(a,b)=a*b

=>a*b=300*15=4500

Giả sử a<b. Vì ƯCLN(a,b)=15

=>a=15*m                   b=15*n

Và ƯCLN(m,n)=1

=>15*m*15*n=4500

225*m*n=4500

m*n=20

Ta có:

mnab
12012240
454860

Vậy a=1 hoặc 4; b=240 hoặc 60

Đọc tiếp...
Lovely pig 6 tháng 5 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

14n+17/21n+25

=14n:7n+17/21n:7n+25

=2+17/3+25

=19/28

Vì 19/28 là phân số tối giản

nên 14n+17/21n+25 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24 tháng 6 2018 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(\frac{14n+17}{21n+25}\)

Ta có :

\(\Rightarrow\left(14n+17\right)⋮d=\left(14n+17\right)\cdot3⋮d=\left(42n+51\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+25\right)⋮d=\left(21n+25\right)\cdot2⋮d=\left(42n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+51\right)-\left(21n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow21n+51-21n-50⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=\left\{\pm1\right\}\)

Vậy phân số trên là phân số tổi giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 10 tháng 5 2018 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN( 14n + 17 ; 21n + 25 )

       => 3.( 14n + 17 ) - 2.( 21n +25 ) \(⋮\)d

      => 42n + 51 - 42n - 50 \(⋮\)d

      => 1 \(⋮\)d => d = 1

Vậy \(\frac{14n+17}{21n+25}\)là phân số tối giản.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: