Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 30 tháng 6 2015 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

http://violet.vn/lengocvantm2013/present/showprint/entry_id/9427564

Đọc tiếp...
Doraemon 11 tháng 2 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

Gọi d là Ước chung lớn nhất của 11a + 2b và 18a + 5

=> 11a + 2b chia hết cho d

=> 18a + 5b chia hết cho d

=> 11( 18a + 5b ) - 18( 11a + 2b ) chia hết cho d

=> ( 198a + 55b ) - ( 198a + 36b ) chia hết cho d

=> 19b chia hết cho d ( 1 )

=> 5( 11a + 2b ) - 2( 18a + 5b ) chia hết cho d

=> ( 55a + 10b ) - ( 36a + 10b ) chia hết cho d

=> 19a chia hết cho d ( 2 )

Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra 19 chia hết cho d

=> d thuộc Ư(19)

=> d thuộc { 1 ; 19 }

Mà d là Ước chung lớn nhất của 11a + 2b và 18a + 5b

=> d = 19.

Đọc tiếp...
Huỳnh Đăng Khoa 27 tháng 8 2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Gọi UCLN (a,b) = d, ta có:

a chia hết cho d --> 11a và 18a chia hết cho d.

b chia hết cho d --> 2b và 5b chia hết cho d.

Vậy: (11a + 2b) chia hết cho d --> 18(11a + 2b) chia hết cho d.

Và: (18a + 5b) chia hết cho d --> 11(18a + 5b) chia hết cho d.

Suy ra: 18(11a + 2b) - 11(18a + 5b) chia hết cho d

hay (198a + 36b) - (198a + 55b) chia hết cho d.

hay 19b chia hết cho d. Vì Ư(b) = 1 nên UCLN(19b) = 19. nhé

k cho mình nhiều nhé các bạn....

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 16 tháng 8 2015 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung lớn nhất của 2n + 3 và 4n + 1

ta có : 2n + 3 : hết cho d , 4n + 1 : hết cho d

=> 2( 2n + 3) : hết cho d , 4n + 1 : hết cho d

=> ( 4n + 6) - ( 4n + 1) : hết cho d

=> 5 : hết cho d

=> d \(\varepsilon\){ 5}

mà 4n + 1 ko : hết cho 5

=> 4n : hết cho 5

=> n : hết cho 5

=> n \(\varepsilon\)5k

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 15 tháng 12 2017 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung lớn nhất của 2n + 3 và 4n + 1
ta có : 2n + 3 : hết cho d , 4n + 1 : hết cho d
=> 2( 2n + 3) : hết cho d , 4n + 1 : hết cho d
=> ( 4n + 6) - ( 4n + 1) : hết cho d
=> 5 : hết cho d
=> d ε{ 5}
mà 4n + 1 ko : hết cho 5
=> 4n : hết cho 5
=> n : hết cho 5
=> n ε 5k

chúc bn hok tốt @+_@

Đọc tiếp...
Erza Scarlet 9 tháng 10 2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số cần tìm là a, b ta có

ƯCLN( a.b) = 6

=> a và b đều chia hết cho cả 6 và 5

tổng số phần là

6 + 5 = 11 ( phần )

a = 66 : 11 . 6 = 36

b = 66 - 36 = 30 

đ/s: k. hà ơi k mk nha

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 27 tháng 11 2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm
 

gọi 2 số tự nhiên là a và b

biết a <66;b<66;U7CLN là 6;a hoặc b chia hết cho 5

nếu a chia hết cho 5 => a=30;b=66-30=36

nếu b chia hết cho 5=>b=30;a=66-30=36

  
Đọc tiếp...
Công chúa thiên thần 5 tháng 11 2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

ai biết thì vô link giúp mik với

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

b) Gọi hai số âần tìm là a và b.Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 12 \(\Rightarrow\) a = 12m và b = 12n (m,n \(\in\) N và m > n)

Do đó a - b = 12m - 12n = 12.(m - n) = 48

\(\Rightarrow\) m - n = 4. Vì m > n nên m = n + 4

                         Vậy có vô số cặp số a,b thỏa mãn đề bài.

 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 2 tháng 7 2015 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

b) Gọi 2 số đó là a; b (Coi a > b)

ƯCLN(a;b) = 12 => a = 12m; b = 12n (m; n \(\in\) N*; m > n;  m; n nguyên tố cùng nhau)

Ta có: a - b = 12m - 12n = 12.(m - n)  = 48 => m - n = 4 => m = n + 4

Vậy hai số đó có dạng 12m; 12n (Với m = n + 4; và m; n nguyên tố cùng  nhau  )

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 2 tháng 7 2015 lúc 18:58
Báo cáo sai phạm

a) Gọi hai số cần tìm là a và b. Giả sử a > b. Ta có :

ƯCLN(a ; b) = 28 \(\Rightarrow\) a = 28m và b = 28n (m,n \(\in\) N* và m > n)

Do đó a - b = 28m - 28n = 28.(m - n)

Mà 300 < b < a < 400 nên 11 < n < m < 14

\(\Rightarrow\) n = 12 và m = 13.

Do đó a = 28 . 13 = 364

         b = 28 . 12 = 336

                         Vậy hai số đó là 364 và 336

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hưng 31 tháng 12 2014 lúc 9:50
Báo cáo sai phạm

a+b=48

ta gọi a+b=d.m+d.n=48

a=dm

b=dn

d ở đây là ước ,ước =12

a+b=12.m+12.n

ta có 12 ra làm chung

a+b=12(m+n)=48

12(m+n)=48

m+n=12

thay các cặp số thoả mãn có U7CLN =1

a < b nen n m

n=3 m=1

ra 3.12=36

và 1.12 = 12

a=12 b=36

 

 

Đọc tiếp...
Võ Trung Thành 31 tháng 12 2014 lúc 9:35
Báo cáo sai phạm

a và b là 12 hoặc 36

Vì a<b nên a=12;b=36

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 22 tháng 6 2018 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Ta có 2 số tự nhiên cần tìm là a và b \(\left(a\le b\right)\)

Có : \(ƯCLN\left(a,b\right)=12\)

\(\Rightarrow a=12m;b=12n\left(m,n=1\right);\left(m< n\right)\)

Lại có : \(a+b=48\)

\(\Rightarrow12m+12n=48\)

\(\Rightarrow12\cdot\left(m+n\right)=48\)

\(\Rightarrow m+n=48:12\)

\(\Rightarrow m+n=4\)

Ta có bảng sau :

\(m\)\(1\)
\(n\)\(3\)
\(a\)\(12\)
\(b\)\(36\)
Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 7 2015 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b (a > b).

Ta có ƯCLN(a; b) = 15

=> a = 15m và b = 15n (m > n; m,n nguyên tố cùng nhau (1))

Do đó a - b = 15m - 15n = 15.(m - n) = 90

=> m - n = 6 (2)

Do b < a < 200 nên n < m < 13. (3)

Từ (1) ; (2) ; (3) => (m; n) \(\in\) {(7; 1) ; (11; 5)}

=> (a; b) \(\in\) {(105; 15) ; (165; 75)}

Đọc tiếp...
Vk Mốc 9 tháng 12 2017 lúc 12:14
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số đó là a và b (a > b).
Ta có ƯCLN(a; b) = 15
=> a = 15m và b = 15n (m > n; m,n nguyên tố cùng nhau (1))
Do đó a - b = 15m - 15n = 15.(m - n) = 90
=> m - n = 6 (2)
Do b < a < 200 nên n < m < 13. (3)
Từ (1) ; (2) ; (3) => (m; n) ∈ {(7; 1) ; (11; 5)}
=> (a; b) ∈ {(105; 15) ; (165; 75)}

Đọc tiếp...
xuong trung cho 10 tháng 1 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

tai sao viet biet m<13

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Mạnh 22 tháng 11 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm
Vũ Tiến Mạnh 22 tháng 11 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

các bạn cóp mạng nha ;;;;;////

Đọc tiếp...
Trần Phong 8 tháng 8 2016 lúc 11:50
Báo cáo sai phạm

* Các số trong tập hợp cần tính gồm 6 chữ số từ 1 đến 6. ở đây chỉ xét trường hợp các chữ số là khác nhau vì nếu cho phép các chữ số giống nhau thì xét cặp 123455 và 123456 có ucln là 1 nên ucln của cả tập hợp cũng là 1.

(Số các phần tử trong tập hợp là 1*2*3*4*5*6= 720, tức là 6!)

Các số trong tập hợp trên đều có tổng các chữ số là 1+2+3+4+5+6=21 nên đều chia hết cho 3.

Giả sử 3 là ucln của tập hợp thì ta chỉ cần chứng minh điều này là đúng.

nhận thấy số 124563 = 41521 * 3  , trong đó 41521 là số nguyên tố, như vậy cần tìm ít nhất 01 số còn trong tập hợp còn lại không chia hết cho 41521 thì ucln của tập hợp này sẽ là 3. do 123456 không chia hết cho 41521 nên ta có ĐPCM.

* Đối với tập hợp gồm các số từ 1 - 9 Cm tương tự.

Tổng các chữ số = 45 nên tất cả để chia hết cho 9

ta có 124567893 = 13840877 *9, trong đó 13840877 là số nguyên tố và 123456789 không chia hết cho 13840877 nên suy ra 9 là ucln của tập hợp

** để lời giả chặt chẽ hơn có thể cần phải chứng minh thêm 13840877 và 41521 là số nguyên tố.

xem thêm tại bảng số nguyên tố :

(13840877: http://www.bigprimes.net/archive/prime/9005/

và 41521: http://www.bigprimes.net/archive/prime/44/)

Đọc tiếp...
Dinh Thi Kim Anh 18 tháng 2 2015 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

phan thuong nhieu nhat la 30 !nhớ cho mình 1 món quà và like cho mình nhé!

Đọc tiếp...
HND_Boy Vip Excaliber 25 tháng 12 2016 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng chia được nhiều nhất là a

Để chia 240 bút bi,210 bút chì,180 quyển vở vào a phần thưởng mà mỗi phần thưởng có số bút bi,bút chì và vỏ như nhau thì 240 phải chia hết cho a,210 chia hết cho a và 180 chia hết cho a => a thuộc Uc (240,210,180)

Mà a là lớn nhất => a = UCLN ( 240,210,180 )

Ta có 240 = 2 ^ 4 x 3 x 5

        210 = 2 x 3 x 5 x 7

       180 = 2 ^ 2 x 3 ^ 2 x 5 

UCLN ( 240,210,180 ) = 2 x 3 x 5 = 30

Vậy a = 30

Khi ấy :Mỗi phần thưởng có

240 : 30 = 8 ( bút bi )

210 : 30 = 7 ( bút chì )

180 : 30 = 6( quyen vo )

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Khánh Hồng 18 tháng 12 2014 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

phần thưởng nhiều nhất là 30

 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Để 2n + 1 và 7n + 2 nguyên tố cùng nhau

<=> ƯCLN(2n + 1; 7n + 2) = 1

<=> 7.(2n + 1) - 2.(7n + 2) chia hết cho 1

<=> 14n + 7 - 14n + 4 chia hết cho 1

<=> 3 chia hết cho 1

Vậy n = 3 

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 3 tháng 12 2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Để 2n + 1 và 7n + 2 nguyên tố cùng nhau
<=> ƯCLN(2n + 1; 7n + 2) = 1
<=> 7.(2n + 1) - 2.(7n + 2) chia hết cho 1
<=> 14n + 7 - 14n + 4 chia hết cho 1
<=> 3 chia hết cho 1
Vậy n = 3

k cho mk nha @@

Đọc tiếp...
vutuannghia 17 tháng 11 2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

TAU BIIEETS RROF

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
Lê Thu Hiền 4 tháng 11 2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh là x (x\(\in\)N )

Vì x chia hết cho 18;21;24 nên ta có: x thuộc BC(18;21;24)= BC (504)={0;504;1008;........}

Vì x là 1 số tự nhiên có 3 chữ số nên x=504

Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 504 học sinh

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 4 tháng 11 2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Gọi số học sinh khối 6 của trường là : y ( y thuộc N* )

Vì khi xếp hàng 18 , hàng 21 , hàng 24 đều vừa đủ hàng .

=> x chia hết cho 18 , x chia hết cho 21 , x chia hết cho 24

=> x thuộc BC(18,21,24)

Ta có :

18 = 2 . 32

21 = 3 . 7

24 = 23 . 3

=> BCNN(18,21,24) = 23 . 32 . 7 = 504

=> BC(18,21,24) = { 0 ; 504 ; 1008 ; ....}

Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số 

=> x = 504

Vậy số học sinh khối 6 của trường là : 504 học sinh

Đọc tiếp...
Freya 4 tháng 11 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số hs khối 6 của trường đó.

Ta có x chia hết cho 18;21;24

Nên x thuộc BC(18;21;24)=B(504)={0;504;1008;...}

Mà x là số tự nhiên có 3 chữ số

Nên x = 504

Vậy số hs khối 6 của trường đó là 504hs. 

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 26 tháng 11 2014 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Bóng tối đen 7 tháng 3 2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phát 27 tháng 4 2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

vậy ví dụ n=9 thì sao!sai rồi!n lẻ nhưng ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
công chúa xinh xắn 28 tháng 12 2016 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N* )

Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,

170 tập giấy nên :

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}133-13⋮a\\80-8⋮a\\170-2⋮a\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}120⋮a\\72⋮a\\168⋮a\end{cases}}}\Rightarrow a\inƯC\left(120;72;168\right)\)

Mà \(ƯCLN\left(120;72;168\right)=24\)

\(\Rightarrow a\inƯ\left(24\right)\)

Mặt khác : \(a< 13\Rightarrow a=12\)

Vậy có 12 phần thưởng 

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 3 tháng 12 2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N*
)
Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,
170 tập giấy nên :

133 − 13⋮a
80 − 8⋮a
170 − 2⋮a

120⋮a
72⋮a
168⋮a
⇒a ∈ ƯC 120;72;168
Mà ƯCLN 120;72;168 = 24
⇒a ∈ Ư 24
Mặt khác : a < 13⇒a = 12
Vậy có 12 phần thưởng

Đọc tiếp...
Eternal friendship 15 tháng 12 2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a

Theo đề bài:

  • 133 chia a dư 13 => 133-13=120 chia hết cho a
  • 80 chia a dư 8 => 80-8=72 chia hết cho a
  • 170 chia a dư 2 => 168 chia hết cho a

=>aƯC(120;72;168)

Ta có: 120=23.3.5    ;     72=23.32     ;     168=23.3.7

=>ƯCLN(120;72;168)=23.3=24

=>aƯ(24)

=>a{1;2;3;4;6;8;12;24}

Vì số chia luôn lớn hơn số dư nên a>13 => a=24

Vậy số phần thưởng là 24

  
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: