Giúp tôi giải toán và làm văn


TRẦN ĐỨC VINH 22 tháng 4 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a, b. Thì (a,b) = 6 và a.b = 432. Ta đã biết (a,b).[a,b] = a.b. Vậy 6.[a,b] = 432, Do đó BCNN của hai số đó là:           [a,b] = 432 : 6 = 72. Hai số cần tìm là a = 72 và b = 6. Một số là BCNN của hai số và số bé là UCLN của chúng.

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10 tháng 12 2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21 tháng 2 2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
badaois 17 tháng 4 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

dấu / là dấu gì

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27 tháng 4 2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Để 2n+1/3n+2 là ps tối giản thì ƯCLN(2n+1,3n+2)=1

Gọi ƯCLN(2n+1,3n+2)=d

Ta có:

2n+1 chia hết cho d

=>(2n+1).3 hay 6n+3 chia hết cho d (1)

3n+2 chia hết cho d

=>(3n+2).2 hay 6n+4 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) ta có:

(6n+4)-(6n+3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 hoặc d=-1

Mà d là ƯCLN(2n+1,3n+2)

=> d=1

=>2n+1/3n+2 là ps tối giản

 

 

Đọc tiếp...
Suzumiya Haruhi 2006 30 tháng 3 2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

2n+1/3n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 18 tháng 2 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi  ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d (d thuộc N*)

Khi đó :  2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

<=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

<=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d Mà d thuộc N*

=> d = 1 => ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Vậy phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản (dpcm)

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24 tháng 6 2018 lúc 9:47
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(12n+1\)và \(30n+2\)

\(\Rightarrow\left(12n+1\right)⋮d=\left(12n+1\right)\cdot5⋮d=\left(60n+5\right)⋮5\)

\(\Rightarrow\left(30n+2\right)⋮d=\left(30n+2\right)\cdot2⋮d=\left(60n+4\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(60n+5\right)-\left(60n+4\right)⋮d\)

\(\Rightarrow60n+5-60n-4⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

Vậy \(\frac{12n+1}{30n+2}\)là phân số tối giản với mọi \(n\inℕ\)

Đọc tiếp...
Hoang Thuy An 26 tháng 2 2017 lúc 8:37
Báo cáo sai phạm

ta co:(12n+1) chia het cho d va (30n+2)chia het cho d

suy ra, 5(12n+1)chia het cho d va 2(30n+2) chia het cho d

suy ra,60n+5 chia het cho d va 60n+4 chia het chod

suy ra, 1 chia het cho d suy ra d=1(vi n thuoc N nen d thuocn)

Vay 12n+1/30n+2 la phan so toi gian

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 20 tháng 4 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Đặt (12n+1,30n+20) = d Ta có:(12n+1) chia hết cho d và (30n+2) chia hết cho d suy ra 5(12n+1) chia hết cho d và 2(30n+2) chia hết cho d suy ra 60n+5 chia hết cho d và 60n+4 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d=1 (vì n thuộc N nên d thuộc n)Vậy 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
nguyễn hà trâm 27 tháng 12 2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Gọi a là ƯCLN(2n+1, 6n+5)

ta có: 2n+1 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

        3.(2n+1) chia hết cho a và (6n + 5) chia hết cho a

         6n+3 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

       [(6n+5) - (6n+3)] chia hết cho a

       [6n+5 - 6n -3] chia hết cho a

        2 chia hết cho a suy ra a  = 2 hoặc  1

Vậy 6n+5 và 2n+1 là hai số nguyên tố chung

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 26 tháng 12 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

 Gọi d là Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5

=> ( 6n + 5 ) - ( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - 3( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - ( 6n + 3 ) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Vậy ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5 là 2 .

Đọc tiếp...
Lê Thị Thảo 4 tháng 12 2014 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

gọi d là ước chung lơn nhất của 2n+1 và 2n-1.                                                          

suy ra 2n+1chia hết cho d; 2n-1 chia hết cho d. > (2n+1)-(2n-1)=2 chia hết cho d. 

hay 2 chia hết cho d.

mà 2n+1 và 2n-a lẻ.

suy ra d=1

DPCM

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Hương 5 tháng 12 2014 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Gọi UCLN của 2n+1 và 2n-1 là a

Ta có: 2n+1 và 2n-1 là 2 số lẻ liên tiếp( Vì 2n luôn luôn là số chẵn nên trừ hay cộng thêm 1 sẽ là số lẻ)

Mà 2 số lẻ liên tiếp có UCLN là 1. Suy ra a=1

Vậy phân số 2n+1/2n-1 là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n.


 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Phương 4 tháng 12 2014 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

vì thương của 2 số tự nhiên liên tiếp (ví dụ 11 và 12 khi viết thành phân số là 11/12 hoặc12/11)thì ta luôn được phân số tối giản.cậu có thể lấy nhiều ví dụ hơn nhưng vẫn như thế thôi cái này cô tớ dạy từ năm lớp 4

 

Đọc tiếp...
NGUYEN MAI NGOC 25 tháng 8 2016 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

tra hieu

Đọc tiếp...
Đinh Ba 12 tháng 4 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

 ƯCLN (777...7 và 777777) = 111111

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 8 tháng 3 2017 lúc 9:26
Báo cáo sai phạm
Phạm Lê Nam Bình 6 tháng 4 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

ta có các số chia hết cho 10 là

1, 2, 5,

suy ra ước của 100...00

=125 .10000000000

=1250000000000

nếu mình làm sai thì các bạn thông cảm nhá !!!

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 4 tháng 4 2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ﴾ a ; b ﴿ = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N ﴾1﴿

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N ﴾2﴿

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N ﴾3﴿

từ ﴾1﴿ => 2 : hết cho b ﴾ 2a : hết cho 3b mà ﴾2;3﴿ = 1 => 2a : hết cho b mà ﴾a;b﴿=1 => 2 : hết cho

b﴿ ﴾2﴿ => 4 : hết cho b ﴾ 4a : hét cho 5b mà ﴾ 4;5﴿=1 => 4a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 4 : hết cho

b ﴿ ﴾3﴿ => 6 : hết cho b ﴾ 6a : hết cho 7b mà ﴾ 6;7﴿=1 => 6a : hết cho b mà ﴾a;b﴿ = 1 => 6 : hết cho

b﴿ từ ﴾1﴿ => a : hết cho 3 ﴾ 2a : hết cho 3 và ﴾ 2 ;3﴿= 1﴿

﴾2﴿ => a : hết cho 5 ﴾ 4a : hết cho 5 và ﴾ 4;5﴿ = 1﴿

﴾3﴿ => a : hết cho 7 ﴾ 6a : hết cho 7 và ﴾ 6;7﴿=1﴿

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN﴾ 3 ; 5 ;7﴿ = 105 , b thuộc ƯCLN﴾ 2 ; 4 ;6 ﴿= 12

=> a/b = 105/12 

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Tuấn 14 tháng 8 2015 lúc 7:27
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1

ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)

a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)

a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)

từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

(2) => 4 : hết cho b ( 4a : hét cho 5b mà ( 4;5)=1 => 4a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 4 : hết cho b )

(3) => 6 : hết cho b ( 6a : hết cho 7b mà ( 6;7)=1 => 6a : hết cho b mà (a;b) = 1 => 6 : hết cho b)

từ (1) => a : hết cho 3 ( 2a : hết cho 3 và ( 2 ;3)= 1)

(2) => a : hết cho 5 ( 4a : hết cho 5 và ( 4;5) = 1)

(3) => a : hết cho 7 ( 6a : hêts cho 7 và ( 6;7)=1)

để a/b nhỏ nhất thì a thuộc BCNN( 3 ; 5 ;7) = 105 , b thuộc ƯCLN( 2 ; 4 ;6 )= 12

=> a/b = 105/12

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 24 tháng 1 2018 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

gọi p/s là a/b ( a ; b ) = 1
ta có : a/b . 2/3 = 2a/3b thuộc N (1)
a/b . 4/5 = 4a/5b thuộc N (2)
a/b . 6/7 = 6a/7b thuộc N (3)
từ (1) => 2 : hết cho b ( 2a : hết cho 3b mà (2;3) = 1 => 2a : hết cho b mà (a;b)=1 => 2 : hết cho b)

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16 tháng 11 2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
ngô thế trường 8 tháng 12 2018 lúc 17:43
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tím là ;a

a:4 dư 3 => a + 1 chia hết cho 3

a : 5 dư 4 => a+1 chia hết cho 4

a : 6 dư 5 => a+1 chia hết cho 6

<=> a+1 chia hết cho 3;4;6 => a+1 chia hết cho BCNN(3;4;6)=12

=> a+1+12 chia hết cho 12 => a+13 chia hết cho 12

mà a chia hết cho 13 nên a+13 chia hết cho 13

vậy a=12.13=156( vì a chia hết cho 12 và 13)

=> a+ 13=156n=> a=156n-13( dạng chung)

# chúc bạn học tốt #

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 8 tháng 11 2017 lúc 6:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
nguyen thi thu 30 tháng 11 2014 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

VÌ BCNN(a;b). UCLN(a;b) =a.b nen a.b =300.15 =4500

có a=6.c,b=6.d và UCLN(c;d)=1

suy ra 6.c.6.d =4500

           36.c.d =4500

           c.d =125

mà UCLN(c;d) =1 nen c=1;d=125

                                a=6;b=750 và ngược lại a=750;b=6

Đọc tiếp...
Dekisugi Hidetoshi 24 tháng 11 2018 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

Do ƯCLN(a; b) = 15 => a = 15 x m; b = 15 x n (m; n) = 1

=> BCNN(a; b) = 15 x m x n = 300

=> m x n = 300 : 15 = 20

Giả sử a > b => m > n do (m; n) = 1 => m = 20; n = 1 hoặc m = 5; n = 4

+) Với m = 20 và n = 1 thì a = 15 x 20 = 300; b = 15 x 1 = 15

+) Với m = 5 và n = 4 thì a = 15 x 5 = 75; b = 15 x 4 = 60

Vậy các cặp giá trị (m; n) thỏa mãn đề bài là: (300; 15); (75; 60); (15; 300); (60; 75).

Đọc tiếp...
Hà Thùy Dương 13 tháng 4 2018 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

Ta có: BCNN(a,b)*ƯCLN(a,b)=a*b

=>a*b=300*15=4500

Giả sử a<b. Vì ƯCLN(a,b)=15

=>a=15*m                   b=15*n

Và ƯCLN(m,n)=1

=>15*m*15*n=4500

225*m*n=4500

m*n=20

Ta có:

mnab
12012240
454860

Vậy a=1 hoặc 4; b=240 hoặc 60

Đọc tiếp...
Lovely pig 6 tháng 5 2015 lúc 7:25
Báo cáo sai phạm

14n+17/21n+25

=14n:7n+17/21n:7n+25

=2+17/3+25

=19/28

Vì 19/28 là phân số tối giản

nên 14n+17/21n+25 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 24 tháng 6 2018 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(\frac{14n+17}{21n+25}\)

Ta có :

\(\Rightarrow\left(14n+17\right)⋮d=\left(14n+17\right)\cdot3⋮d=\left(42n+51\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+25\right)⋮d=\left(21n+25\right)\cdot2⋮d=\left(42n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+51\right)-\left(21n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow21n+51-21n-50⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=\left\{\pm1\right\}\)

Vậy phân số trên là phân số tổi giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 10 tháng 5 2018 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN( 14n + 17 ; 21n + 25 )

       => 3.( 14n + 17 ) - 2.( 21n +25 ) \(⋮\)d

      => 42n + 51 - 42n - 50 \(⋮\)d

      => 1 \(⋮\)d => d = 1

Vậy \(\frac{14n+17}{21n+25}\)là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Kaitoru 29 tháng 4 2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài toán này thì chúng ta cần chứng minh A = 2n+1/3n+2 có ước chung lớn nhất bằng 1 ...

Gọi Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 3n + 2 là d

Ta có :

*2n + 1 chia hết cho d => 3(2n + 1) = 6n + 3 cũng chia hết cho d

*3n + 2 chia hết cho d => 2(3n + 2) = 6n + 4 cũng chia hết cho d

 Áp dụng công thức đồng dư

=> 6n + 4 - (6n + 3) chia hết cho d

mà 6n + 4 - (6n + 3) = 1 chia hết cho d

vậy d = 1

=> 2n + 1/3n + 2 Là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 8 tháng 2 2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN (2n + 1; 3n + 2) Nên ta có :

2n + 1 ⋮ d và 3n + 2 ⋮ d

<=> 3(2n + 1) ⋮ d và 2(3n + 2) ⋮ d

<=> 6n + 3 ⋮ d và 6n + 4 ⋮ d

=> (6n + 4) - (6n + 3) ⋮ d

=> 1 ⋮ d => d = 1

=> (2n + 1)/(3n + 2) tối giản

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 20 tháng 7 2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d = ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) (d thuộc N*)

=> 2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

Mà d thuộc N* => d = 1

=> ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Chứng tỏ phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 26 tháng 11 2014 lúc 8:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Bóng tối đen 7 tháng 3 2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phát 27 tháng 4 2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

vậy ví dụ n=9 thì sao!sai rồi!n lẻ nhưng ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
Phạm Văn Toản 19 tháng 4 2016 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

ket qua la 140/99 dung 100/100

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Hùng Dũng 19 tháng 1 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Vì là Phân số nhỏ nhất nên ta phải lấy tử số là BCNN của hai tử số 35 và 28

Ta có: 

\(35=5.7\)

\(28=2^2.7\)

=> \(BCNN\left(28,35\right)=5.2^2.7=140\)

Vì là phân số nhỏ nhất nên mẫu số phải là \(UCLN\left(396,297\right)\) ta có:

\(396=2^2.3^2.11\)

\(297=3^3.11\)

=>\(UCLN\left(297,396\right)=3^2.11=99\)

Vậy phân số đó là \(\frac{140}{99}\)

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 25 tháng 7 2015 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

 ƯCLN(a,b)=15=>a=15k;b=15q                  (k;q)=1

=>  BCNN(a,b)=300=15k.q

=>q.k=20

ta có:a+15=b

=>15k+15=15q

=>15(k+1)=15q

=>k+1=q

qk=20

=>(k+1)k=20

=>k2+k=20

=>k2+5k-4k-20=0

=>k(k+5)-4(k+5)=0

=>(k-4)(k+5)=0

=>k=4 hoặc k=-5

vì k>0=>k=4

=>a=60;b=75

vậy (a;b)=(60;75)

 

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Conan 18 tháng 2 2016 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(ƯCLN\left(a,b\right)=\frac{a.b}{BCNN\left(a,b\right)}\)

=> \(15=\frac{a.b}{300}\)

=> a.b= 15.300=4500

Thay b = 15+a. Ta được:

( 15 + a ) . a = 4500

Ta thấy : 75.60=4500

Vậy a = 75 và b = 60

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 28 tháng 7 2015 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

Để 2n + 1 và 7n + 2 nguyên tố cùng nhau

<=> ƯCLN(2n + 1; 7n + 2) = 1

<=> 7.(2n + 1) - 2.(7n + 2) chia hết cho 1

<=> 14n + 7 - 14n + 4 chia hết cho 1

<=> 3 chia hết cho 1

Vậy n = 3 

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 3 tháng 12 2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Để 2n + 1 và 7n + 2 nguyên tố cùng nhau
<=> ƯCLN(2n + 1; 7n + 2) = 1
<=> 7.(2n + 1) - 2.(7n + 2) chia hết cho 1
<=> 14n + 7 - 14n + 4 chia hết cho 1
<=> 3 chia hết cho 1
Vậy n = 3

k cho mk nha @@

Đọc tiếp...
vutuannghia 17 tháng 11 2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

TAU BIIEETS RROF

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 14 tháng 6 2015 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

ác mộng ko biết làm toán à mà nói từ là sao

Đọc tiếp...
cheobeo an 15 tháng 6 2015 lúc 17:44
Báo cáo sai phạm

a/Gọi  (a;b) là d

=> a = md  và   b = nd  với (m;n) = 1

từ ab = (a;b) [a;b]

=>  [a;b] = ab : (a;b) = mnd2 : d = mnd

Theo đề: mnd + (a;b) = 55 <=> d( mn +1 )= 55

=>  mn + 1 là Ư(55)

mn + 1  2

ta có bảng

d

mn + 1

mn

m

n

A

b

11

5

4

1

4

11

44

5

11

10

1

10

5

50

 

 

 

2

5

10

25

1

55

54

1

54

1

54

 

 

 

2

27

2

27

 

 

 

vậy số a;b cần tìm là:(11; 44); (5 ; 50) ; (10 ; 25) ; (1; 54) ; (2; 27)

cái này mới đúng tớ ghi nhầm vài chỗ

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 13 tháng 1 lúc 8:54
Báo cáo sai phạm

Sách nâng cao phát triển toán 6 bài 331 trang 155 .Thứ tự của nài ấy giống như bài của bn đừng lo

Đọc tiếp...
cheobeo an 15 tháng 6 2015 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

a/ gọi 2 số cần tìm là a và b

giả sử a \(\ge\) b vì (a;b) = 6 => a = 6m ; b= 6n

với (m;n) = 1 và m;n \(\in N^{\cdot}\) m \(\le\) n

khi đó: ab = 6n .6m = 36mn; do ab= 720 nên 36mn = 720 => mn = 20

ta có bảng 

mnab
2101260
452430

 vậy 2 số tự nhiên a;b cần tìm là: 12 và 60 ; 24 và 30

b/ bạn làm tương tự

 

Đọc tiếp...
Ngân Love Huy 8 tháng 8 2016 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

nk nik Huy

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 17 tháng 3 2018 lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Quá đúng

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: