Giúp tôi giải toán và làm văn


Huỳnh Văn Hiếu 06/08/2015 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

276 chia A dư 36=>276-36=240 chia hết cho A

453 chia A dư 21=>453-21=432 chia hết cho A

Điều kiện: A thuộc N*

Ta tìm ƯCLN(240,432)

240=24.3.5

432=24.33

Suy ra BCNN(240,432)=24.3=48

Vậy A= 48

 

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 06/08/2015 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Ta có: 276:A dư 36 =>> A>36 ,
453:A dư 21 =>> A>21 
=> A>36
Ta có: 276 = A.x + 36 vs x,y thuộc N
Và: 453 = A.y + 21
=> A>36 và A.x = 240 , Ay = 432
=> A>36
x<6.7 
y<12
và: x/y = 240/432 = 5/9
=>> A>36
x<= 6 
y<= 11
Và: x/y = 240/432 = 5/9

Chọn được  x = 5, y = 9.
x=5 =>> A = 240/5= 48 thỏa mãn điều kiện
Vậy A = 48

 

 

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 06/08/2015 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

A=48     

Đọc tiếp...
Trương Anh Tú 12/12/2014 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

cach lam sao ha ban

Đọc tiếp...
Lê Bảo Kỳ 08/05/2018 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số tự nhiên ấy là a và b

ucln(a,b)=c

bcnn(a,b)=d

suy ra a,b chia het cho c

d chia het cho a,b

suy ra d chia het cho c

đặt d=c.n

suy ra c.n+c=174

suy ra c.(n+1)=147

suy ra n+1=147/c

suy ra thuộc ư 147

tao lại có:

a+b/2=57

suy ra a+b=114

ucln a,b thuộc ư 147

giờ xét trường hợp ư của 147 rồi tự tìm a,b di

 mình bận viêc 

Đọc tiếp...
Trần Thị Diệu Linh 05/02/2017 lúc 17:14
Báo cáo sai phạm

mk ko bít

Đọc tiếp...
Lovely pig 06/05/2015 lúc 07:25
Báo cáo sai phạm

14n+17/21n+25

=14n:7n+17/21n:7n+25

=2+17/3+25

=19/28

Vì 19/28 là phân số tối giản

nên 14n+17/21n+25 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh 8 giờ trước (09:42)
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ước chung lớn nhất của \(\frac{14n+17}{21n+25}\)

Ta có :

\(\Rightarrow\left(14n+17\right)⋮d=\left(14n+17\right)\cdot3⋮d=\left(42n+51\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+25\right)⋮d=\left(21n+25\right)\cdot2⋮d=\left(42n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(21n+51\right)-\left(21n+50\right)⋮d\)

\(\Rightarrow21n+51-21n-50⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=\left\{\pm1\right\}\)

Vậy phân số trên là phân số tổi giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh 10/05/2018 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN( 14n + 17 ; 21n + 25 )

       => 3.( 14n + 17 ) - 2.( 21n +25 ) \(⋮\)d

      => 42n + 51 - 42n - 50 \(⋮\)d

      => 1 \(⋮\)d => d = 1

Vậy \(\frac{14n+17}{21n+25}\)là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

\(a:\frac{6}{7}=\frac{7a}{6}\). Mà ƯCLN(7 ; 6) = 1 nên a \(\in\) B(6)

\(a:\frac{10}{11}=\frac{11a}{10}\). Mà ƯCLN(11 ; 10) = 1 nên a \(\in\) B(10)

    Để a nhỏ nhất <=> a = BCNN(6 ; 10) = 30

                                                 Vậy a = 30

Đọc tiếp...
nguyen truong giang 29/05/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

theo de bai a:6/7 =a.7/6 thuoc N nen 7a :6 ===>A:6(vi 7 va 6 la so nguyen to cung nhau) ; a:10/11=a.11/10 thuoc N nen 11a:10 ===>a:10(vi 11 va 10 la so nguyen to cung nhau).nhu vay a la BC(6 ,10)

de a nho nhat thi a=BCNN

vay so phai tim la 30

Đọc tiếp...
giang ho dai ca Hiệp sĩ 29/05/2015 lúc 11:58
Báo cáo sai phạm

chỉ cần a chia hết cho 6 và 10 là phép chia có kết quả là số tự nhiên

mà a nhỏ nhất nên a là BCNN của 6 và 10 là 30

Đọc tiếp...
Hoang Thuy An 26/02/2017 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

ta co:(12n+1) chia het cho d va (30n+2)chia het cho d

suy ra, 5(12n+1)chia het cho d va 2(30n+2) chia het cho d

suy ra,60n+5 chia het cho d va 60n+4 chia het chod

suy ra, 1 chia het cho d suy ra d=1(vi n thuoc N nen d thuocn)

Vay 12n+1/30n+2 la phan so toi gian

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh 20/04/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Đặt (12n+1,30n+20) = d Ta có:(12n+1) chia hết cho d và (30n+2) chia hết cho d suy ra 5(12n+1) chia hết cho d và 2(30n+2) chia hết cho d suy ra 60n+5 chia hết cho d và 60n+4 chia hết cho d suy ra 1 chia hết cho d suy ra d=1 (vì n thuộc N nên d thuộc n)Vậy 12n+1/30n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Hân 26/02/2017 lúc 08:40
Báo cáo sai phạm

tơ chịu

Đọc tiếp...
Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

b) 2n+3/4n+8

Gọi d là UCLN( 2n +3;4n+8)

=> 2n+3 chia hết cho d=> 2(2n+3) chia hết cho d

=> 4n+8 chia hết cho d=>2(2n+4) chia hết cho d

=> 2(2n+4)- 2(2n-3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1;-1

Vậy phân số trên là phân số tối giản

(giải quyết xong hết bài)

 

Đọc tiếp...
Trần Ánh Linh 08/04/2015 lúc 09:12
Báo cáo sai phạm

a) n+1/2n+3

Gọi d lả UCLN( n+1; 2n+3)

n+1 chia hết cho d => 2(n+1) chia hết cho d                                                                                                                             

2n+3 chia hết cho d

=> 2(n+1)-(2n+3) chia hết cho d

=> 2n +2 -2n -3 chia hết cho d

=> -1 chia hết cho d

=> d = 1; -1

Vậy phân số trên là một phân số tối giản.

( Vậy là ta giải thích xong câu a)

 

 

Đọc tiếp...
Katherine Lilly Filbert 17/05/2015 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN của n+1 và 2n+1

Ta có: n+1 chia hết cho d

2n+1 chia hết cho d

=> 2(n+1) chi hết cho d => 2n+2 chia hết cho d

2n+1 chia hết cho d

Vì 2n+2 - (2n+1) chia hết cho d 

Nên 1 chia hết cho d  với mọi số tự nhiên n

=> d =1 

Vậy phân số \(\frac{n+1}{2n+1}\)là phân số tối giản với mọi số tự nhiên n

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 07/05/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

Gọi d = ƯCLN ( n + 1 ; 2n + 3 )
Ta có :
n + 1 ⋮d ; 2n + 3 ⋮d
=> 2 ( n + 1 ) ⋮d
=> 2n + 2 ⋮d
=> ( 2n + 3 ) - ( 2n + 2 ) ⋮d
=> 1 ⋮d
Vậy .........

:3

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 11/02/2018 lúc 12:44
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN(n + 1, 2n + 3), d ∈ N*

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}n+1⋮d\\2n+3⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(n+1\right)⋮d\\2n+3⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}2n+2⋮d\\2n+3⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\left(2n+3\right)-\left(2n+2\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=1\)

\(\RightarrowƯCLN\left(n+1,2n+3\right)=1\)

\(\Rightarrow\frac{n+1}{2n+3}\) là phân số tối giản.

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 03/04/2015 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{a^3+2a^2-1}{a^3+2a^2+2a+1}=\frac{a^3+a^2+a^2-1}{\left(a^3+1\right)+\left(2a^2+2a\right)}=\frac{a^2\left(a+1\right)+\left(a-1\right)\left(a+1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2-a+1\right)+2a\left(a+1\right)}=\frac{\left(a+1\right)\left(a^2+a-1\right)}{\left(a+1\right)\left(a^2+a+1\right)}=\frac{a^2+a-1}{a^2+a+1}\)

b) Gọi d = ƯCLN (a2 + a -1; a2 + a +1) = > a2 + a -1 chia hết cho d và a2 + a +1 chia hết cho d

=> (a2 + a -1) - (a2 + a +1) chia hết cho d hay -2 chia hết cho d = 1 hoặc 2

Nhận xét a2 + a + 1 = a(a+1) + 1

Vì a nguyên nên a; (a+1) là hai số nguyên liên tiếp => tích a(a+1) chẵn => a(a+1) + 1 lẻ 

Do đó, d không thể = 2 => d = 1

=> ps rút gọn là ps tối giản 

Đọc tiếp...
pham quoc anh 27/02/2017 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

trần thị loan đúng đấy

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 19/07/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

b, Gọi ƯCLN(3n+2; 5n+3) là d. Ta có:

3n+2 chia hết cho d=> 15n+10 chia hết cho d

5n+3 chia hết cho d => 15n+9 chia hết cho d

=> 15n+10 - (15n+9) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> ƯCLN(3n+2; 5n+3) = 1

=> 3n+2 và 5n+3 nguyên tố cùng nhau (Đpcm)

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 19/07/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

a, Gọi ƯCLN(2n+1; 6n+5) là d. Ta có:

2n+1 chia hết cho d => 6n+3 chia hết cho d

6n+5 chia hết cho d

=> 6n+5 - (6n+3) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Mà 2n+1 là số lẻ không chia hết cho 2

=> d = 1

=> ƯCLN(2n+1; 6n+5) = 1

=> 2n+1 và 6n+5 nguyên tố cùng nhau (Đpcm)

Đọc tiếp...
son tung mtp 04/01/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

gie te ma ko lam duoc a

 

Đọc tiếp...
Nguyen Binh Minh 19/01/2015 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

*Nếu d thuộc ƯC(a,b)suy ra a chia hết cho d;b chia hết cho d .Suy ra 5a+2b,7a+3b chia hết cho d

*Nếu k thuộc ƯC (5a+2b;7a+3b)suy ra 5(7a+3b)-7(5a+2b)=35a+15b-35a-14b.b chia hết cho d

                                               suy ra 3(5a+2b)-2(7a+3b)=15a+6b-14a-6b=a chia hết cho d  

Đọc tiếp...
thanh dot 17/01/2017 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

quang cơ điện là điên cơ quạng

Đọc tiếp...
Kaitoru 29/04/2015 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

Bài toán này thì chúng ta cần chứng minh A = 2n+1/3n+2 có ước chung lớn nhất bằng 1 ...

Gọi Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 3n + 2 là d

Ta có :

*2n + 1 chia hết cho d => 3(2n + 1) = 6n + 3 cũng chia hết cho d

*3n + 2 chia hết cho d => 2(3n + 2) = 6n + 4 cũng chia hết cho d

 Áp dụng công thức đồng dư

=> 6n + 4 - (6n + 3) chia hết cho d

mà 6n + 4 - (6n + 3) = 1 chia hết cho d

vậy d = 1

=> 2n + 1/3n + 2 Là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 08/02/2017 lúc 17:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯCLN (2n + 1; 3n + 2) Nên ta có :

2n + 1 ⋮ d và 3n + 2 ⋮ d

<=> 3(2n + 1) ⋮ d và 2(3n + 2) ⋮ d

<=> 6n + 3 ⋮ d và 6n + 4 ⋮ d

=> (6n + 4) - (6n + 3) ⋮ d

=> 1 ⋮ d => d = 1

=> (2n + 1)/(3n + 2) tối giản

Đọc tiếp...
Natsu_Draneel 20/07/2016 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

Gọi d = ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) (d thuộc N*)

=> 2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

Mà d thuộc N* => d = 1

=> ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Chứng tỏ phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27/04/2015 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Để 2n+1/3n+2 là ps tối giản thì ƯCLN(2n+1,3n+2)=1

Gọi ƯCLN(2n+1,3n+2)=d

Ta có:

2n+1 chia hết cho d

=>(2n+1).3 hay 6n+3 chia hết cho d (1)

3n+2 chia hết cho d

=>(3n+2).2 hay 6n+4 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) ta có:

(6n+4)-(6n+3) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d=1 hoặc d=-1

Mà d là ƯCLN(2n+1,3n+2)

=> d=1

=>2n+1/3n+2 là ps tối giản

 

 

Đọc tiếp...
Suzumiya Haruhi 2006 30/03/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

2n+1/3n+2 là phân số tối giản

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 18/02/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi  ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) là d (d thuộc N*)

Khi đó :  2n + 1 chia hết cho d; 3n + 2 chia hết cho d

=> 3.(2n + 1) chia hết cho d; 2.(3n + 2) chia hết cho d

<=> 6n + 3 chia hết cho d; 6n + 4 chia hết cho d

<=> (6n + 4) - (6n + 3) chia hết cho d

=> 6n + 4 - 6n - 3 chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d Mà d thuộc N*

=> d = 1 => ƯCLN(2n + 1; 3n + 2) = 1

Vậy phân số 2n + 1/3n + 2 tối giản (dpcm)

Đọc tiếp...
tran hoang dang 10/02/2017 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

mình ko biết xin lỗi bạn nha!

Đọc tiếp...
Bùi Khánh Huy 10/12/2017 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số cần tìm là a;b
(a;b) =d
a=dq;b=dp với(q;p)=1
BCNN(a;b)=ab/UCNN =ab/d
=>ab/d +d =23 => ab +d
2=23d=> ab=d(23-d)
vì (a;b)=d => ab chia hết cho d
2 =>23-d chia hết cho d => 23 chia hết cho d
d=1;23
+d=1=>BCNN(a;b)=23-1=22=21+1=19+2=17+5=...
+d=23...

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Chi 21/02/2015 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

giải chi tiết hộ mình vs

 

 

Đọc tiếp...
Le Gia Anh 10/12/2017 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

mình chịu thôi

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 06/02/2015 lúc 23:21
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Ngọc 08/02/2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

Gọi (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) là d =>  n^3+2n chia hết cho d và n^4+3n^2+1 chia hết cho d 

 => n(n^3+2n) chia hết cho d hay n^4+2n^2 chia hết cho d 

do đó (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2) chia hết cho d  hay n^2 +1 chia hết cho d (1)

=> (n^2+1)(n^2+1) chia hết cho d hay n^4+2n^2+1 chia hết cho d  

=>  (n^4+3n^2+1) - (n^4+2n^2+1) chia hết cho d hay n^2 chia hết cho d (2)

Từ (1) và (2) => (n^2+1) - n^2 chia hết cho d  hay 1 chia hết cho d  

Do đó  (n^3+2n ; n^4+3n^2+1) =1 hoặc -1 suy ra $\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}$n3+2nn4+3n2+1  là phân số tối giản (Đ.P.C.M)

 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 09/08/2017 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Gọi ( n+ 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) là d \(\Rightarrow\) n3 + 2n \(⋮\) cho d và n4 + 3n2 + 1 \(⋮\) cho d 

\(\Rightarrow\) n ( n3 + 2n ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 \(⋮\)cho d

Do đó : ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 ) \(⋮\) cho d hay n2 + 1 \(⋮\)cho d ( 1 )

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) ( n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n4 + 2n2 + 1 \(⋮\) cho d

\(\Rightarrow\) ( n4 + 3n2 + 1 ) - ( n4 + 2n2 + 1 ) \(⋮\) cho d hay n2 \(⋮\) cho d ( 2 ) 

\(\Rightarrow\) ( n2 + 1 ) - n2 \(⋮\) cho d hay 1\(⋮\) cho d

Do đó : ( n3 + 2n ; n4 + 3n2 + 1 ) = 1 hoặc -1 . Suy ra \(\frac{n^3+2n}{n^4+3n^2+1}\) là phân số tối giản 

\(\Rightarrow\) \(\left(Đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 13/09/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{n+5}{n+2}=\frac{n+2+3}{n+2}=1+\frac{3}{n+2}\)

Vì 1 là số tự nhiên nên để n+5\(⋮\)n+3 thì 3\(⋮\)n+2.

Vậy (n+2)\(\in\)Ư(3)=>n+2\(\in\){-3;-1;1;3}

=>n\(\in\){-5;-3;-1;1}

Mà n \(\in\)N nên n = 1.

Đọc tiếp...
Phương Thảo Linh 0o0 13/09/2017 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

\(n+5⋮n+2\)

\(=n+2+3⋮n+2\)

\(\Rightarrow3⋮n+2\)

\(n+2\inư\left(3\right)\in1,3\)

n+213
n/1

Vậy n = 1

Đọc tiếp...
PHÚC 13/09/2017 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

n+5 chia hết cho n+2

=> n+2+3 chia chia hết cho n+2

mà n+2 chia hết n+2

=>3 chia hết cho n+2

n+2  -3; -1; 1; 3

n     -5; -3; -1; 1

Vậy tập hợp các số n thỏa mãn là A={-5;-3;-1;1}

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

a)\(\frac{8n+193}{4n+3}=\frac{8n+6+187}{4n+3}=\frac{2.\left(4n+3\right)+187}{4n+3}=2+\frac{187}{n+3}\)

=>n+3 thuộc Ư(187)

n+31-117-17187-187
n-2-414-20184-190
Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 24/05/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

mk nhầm

4n+3 thuộc Ư(187)

4n+31-117-17-187187
n-2-13,5 loại-5-47,5 loại46
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: