Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Hải Anh 09/12 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Gọi các số phải tìm là a và b, giả sử a nhỏ hơn hoặc bằng b. Ta có (a, b) = 10 nên a = 10.a',  b = 10.b', (a', b') = 1, a' nhỏ hơn hoăc bằng b'. Do đó a. b = 100.a'.b' (1). Mặt khác ab = [a, b]. (a, b) = 900. 10 = 9000 (2).

Từ (1) và (2) suy ra a'. b' = 90. Ta có các trường hợp sau :bạn tự suy ra nhé

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Mai Trang 09/12 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

có : \(a.b=BCNN\left(a,b\right).ƯCLN\left(a,b\right)\)

Vậy \(a.b=336.12=4032\)

Vì \(ƯCLN\left(a,b\right)=12\)nên có : \(a=12k;b=12l\)( k , l là 2 SNT cùng nhau )

có : \(a>b\Rightarrow k>l\)

\(\Rightarrow\)\(12k.12l=4032\)

      \(144.k.l=4032\)

                \(k.l=4032:144=28\)\(\Rightarrow k,l\inƯ\left(28\right)\)

Mà \(Ư\left(28\right)=\left\{1;2;4;7;14;28\right\}\)

\(k,l\inƯ\left(28\right);k,l\text{nguyên tố cùng nhau}\)nên ta có bảng :

k28
l41
a=12k84336
b=12l4812

Vậy a = 84 ; b = 48 hoặc a = 336 ; b = 12

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 19/11/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Gọi UCLN (A;B) là : d

=> \(A⋮d\)

\(\Rightarrow\frac{n^2}{2}+\frac{n}{2}⋮d\)

\(\Rightarrow\frac{4}{n}\left(\frac{n^2}{2}+\frac{n}{2}\right)⋮d\)

\(\Rightarrow2n+2⋮d\)

\(\Rightarrow2n+2-2n-1⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

vậy...............

Đọc tiếp...
King Math_I love Baekhyun 30/07/2016 lúc 07:27
Báo cáo sai phạm

Bài giải

- Giả sử x là thương của phép chia 156 : a dư 12

Ta có : 156 : a = x ( dư 12 )

               a . x = 156 - 12

               a . x = 144

- Giả sử y là thương của phép chia 280 : a dư 10

Ta có : 280 : a = y ( dư 10 )

               a . y = 280 - 10

               a . y = 270

- Từ đây ta suy ra a là ƯC ( 144,270 ) và với điều kiện a phải lớn hơn số dư 12 .

Ta có : 144 = 24 . 32

           270 = 2 . 33 . 5

=> ƯCLN ( 144,270 ) = 2 . 32 = 18

=> ƯC ( 144,270 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 }

Vậy chỉ có số 18 thỏa mãn với điều kiện đề bài .

Kết luận a = 18

Các bạn có thế thử lại : 156 : 18 = 8 ( dư 12 )

                                    280 : 18 = 15 ( dư 10 )

Nếu bạn nào thắc mắc bài này thì có thể trình bày như trên vào vở nha ,đây là cách làm mình mới nghĩ ra vào hôm qua !

Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cách làm của mình ,ai thấy đúng thì nhấn đúng nha !  

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 30/07/2016 lúc 07:28
Báo cáo sai phạm

Điều kiện: a>12 ( số chia phải lớn hơn dư )

156 chia a dư 12 => 156 - 12 chia hết cho a => 144 chia hết cho a (1)

280 chia a dư 10 => 280 - 20 chia hết cho a => 270 chia hết cho a (2)

Từ (1),(2) => 144;270 chia hết cho a

=> a thuộc ƯC(144;270) = 18

=> a thuộc: { 18; 9; 6; 3; 1}

Vì a> 12 nên a=18

Vậy a=18

Đọc tiếp...
Kẻ Dối_Trá 30/07/2016 lúc 07:21
Báo cáo sai phạm

 a > 12 ( số chia phải lớn hơn dư )

156 chia a dư 12 => 156 - 12 chia hết cho a => 144 chia hết cho a (1)

280 chia a dư 10 => 280 - 10 chia hết cho a => 270 chia hết cho a (2)

Từ (1) và (2) => 144 ; 270 chia hết cho a 

=> a thuộc UC (144;270)

UCLN ( 144 ; 270 ) =  18 

=> a thuộc ( 18 ; 9 ; 6 ; 3 ; 1 ) 

a > 12 => a= 18 

Đọc tiếp...
công chúa xinh xắn 28/12/2016 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N* )

Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,

170 tập giấy nên :

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}133-13⋮a\\80-8⋮a\\170-2⋮a\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}120⋮a\\72⋮a\\168⋮a\end{cases}}}\Rightarrow a\inƯC\left(120;72;168\right)\)

Mà \(ƯCLN\left(120;72;168\right)=24\)

\(\Rightarrow a\inƯ\left(24\right)\)

Mặt khác : \(a< 13\Rightarrow a=12\)

Vậy có 12 phần thưởng 

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 03/12/2017 lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a ( phần thưởng ) ( a thuộc N*
)
Vì sau khi chia còn 13 quyển vở , 8 bút bi , 2 tập giấy mà lúc đầu có 133 quyển vở , 80 bút bi,
170 tập giấy nên :

133 − 13⋮a
80 − 8⋮a
170 − 2⋮a

120⋮a
72⋮a
168⋮a
⇒a ∈ ƯC 120;72;168
Mà ƯCLN 120;72;168 = 24
⇒a ∈ Ư 24
Mặt khác : a < 13⇒a = 12
Vậy có 12 phần thưởng

Đọc tiếp...
Eternal friendship 15/12/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số phần thưởng là a

Theo đề bài:

  • 133 chia a dư 13 => 133-13=120 chia hết cho a
  • 80 chia a dư 8 => 80-8=72 chia hết cho a
  • 170 chia a dư 2 => 168 chia hết cho a

=>aƯC(120;72;168)

Ta có: 120=23.3.5    ;     72=23.32     ;     168=23.3.7

=>ƯCLN(120;72;168)=23.3=24

=>aƯ(24)

=>a{1;2;3;4;6;8;12;24}

Vì số chia luôn lớn hơn số dư nên a>13 => a=24

Vậy số phần thưởng là 24

  
Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Anh Kiệt 07/11/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Sử dụng các tính chất chia hết

Vd:số chẵn thì chia hết cho 2 => có ước là 2

tổng các chũ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 => có ước là 3

...

Đọc tiếp...
shitbo 07/11/2018 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Ta gọi: uc(3x+4;5x+1)=d

Ta có:

3x+4 chia hết cho d

và 5x+1 chia hết cho d

=> 5(3x+4)-3(5x+1) chia hết cho d

=> 17 chia hết cho d

=> d E {+-17} (vì d khác 1)

=> Ưc(3x+4;5x+1) =17

Dễ nha....................

Đọc tiếp...
Hương Ly Baby 09/12/2016 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

cách này hay hơn

Gọi độ dài cạnh hình vuông là a

112 chia hết cho a , 140 chia hết cho a => a thuộc ƯC ( 112, 140),(10<a<20)

Ta có : 112= 2^4 . 7

           140=2^2.5.7

           ƯCLN(112,140)=2^2.7=28

          ƯC (112, 140) = { 1; 2;4;7;14;28 }

          Mà 10 <a<20 nên a = 14 

        Vậy độ dài cạnh hình vuông là 14 cm

CHÚC CÁC BẠN LÀM BÀI THÀNH CÔNG :))

Đọc tiếp...
lam 06/11/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là 112x140 = 15680 cm2 
Tỉ lệ chiều dài và chiều rộng hcn là 4/5 nên có thể chia ra được tối đa 20 hình vuông. Vậy số hình vuông có thể chia ra là bội của 20 ---> thuộc 20, 40, 60, 80, 100... 

Nếu chia ra 20 hình vuông, => diện tích mỗi hình vuông là 784, => cạnh hình vuông là 28 --> loại 
Nếu chia ra 40 hình vuông, => diện tích mỗi hình vuông là 392, => cạnh hình vuông là 14 căn 2 --> loại 
Nếu chia ra 60 hình vuông, => diện tích mỗi hình vuông là 784/3 => loại 
Nếu chia ra 80 hình vuông, => diện tích mỗi hình vuông là 196, => cạnh hình vuông là 14 --> loại 
Nếu chia ra 100 hình vuông, => diện tích mỗi hình vuông là ... tương tự vậy 
... Đến chia ra 160 hình vuông thì cạnh hình vuông là 7 căn 2 ~ 9.8cm 
rồi xong, vậy ta có 1 nghiệm là 14

Đọc tiếp...
Cao Thiên Sơn 06/12/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Nhật Duy 04/01/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Oops Channy 14/02/2018 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a,n=0

b,n=0

c,n=3

d,n=2

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 20/02/2018 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

a, n = 0

b, n = 0

c, n = 3

d, n = 2

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 26/11/2014 lúc 08:45
Báo cáo sai phạm

1. Xét n chẵn, hai số đều chẵn => ko nguyên tố cùng nhau
2. Xét n lẻ, ta chứng minh 2 số này luôn nguyên tố cùng nhau
9n+24 = 3(3n+8)
Vì 3n+4 không chia hết cho 3, nên ta xét tiếp 3n+8
Giả sử k là ước số của 3n+8 và 3n+4, đương nhiên k lẻ (a)
=> k cũng là ước số của (3n+8)-(3n+4) = 4 => k chẵn (b)
Từ (a) và (b) => Mâu thuẫn
Vậy với n lẻ, 2 số đã cho luôn luôn nguyên tố cùng nhau

Đọc tiếp...
Bóng tối đen 07/03/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

nhung vi sao co 3n+4

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phát 27/04/2018 lúc 11:45
Báo cáo sai phạm

vậy ví dụ n=9 thì sao!sai rồi!n lẻ nhưng ko chia hết cho 9 

Đọc tiếp...
Chu tien thien 08/11/2018 lúc 10:35
Báo cáo sai phạm

theo mk thi : chi 280

                   giay 180

                   but bi 240

Đọc tiếp...
Phạm Lê Thiên Triệu 08/11/2018 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

để số bút bi,chì,giấy tăng trong 1 phần thưởng thì số phần thưởng ít nhất.

=>số phần thưởng =1

=> số bút bi:240

chì:210

giấy:180

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Kim 18/03/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

có thể chia được 8 bút bi  7 bút chì 6 tập giấy

Đọc tiếp...
Erza Scarlet 09/10/2016 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

gọi 2 số cần tìm là a, b ta có

ƯCLN( a.b) = 6

=> a và b đều chia hết cho cả 6 và 5

tổng số phần là

6 + 5 = 11 ( phần )

a = 66 : 11 . 6 = 36

b = 66 - 36 = 30 

đ/s: k. hà ơi k mk nha

Đọc tiếp...
Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 27/11/2017 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm
 

gọi 2 số tự nhiên là a và b

biết a <66;b<66;U7CLN là 6;a hoặc b chia hết cho 5

nếu a chia hết cho 5 => a=30;b=66-30=36

nếu b chia hết cho 5=>b=30;a=66-30=36

  
Đọc tiếp...
Công chúa thiên thần 05/11/2016 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

ai biết thì vô link giúp mik với

Đọc tiếp...
Minzu Kakasu 08/10/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

mk chưa học đến

Đọc tiếp...
shitbo 11/11/2018 lúc 14:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{16}{3n+1}\in N\)

\(\Rightarrow16⋮3n+1\Rightarrow U\left(16\right):3\left(du1\right)\)

\(\Rightarrow3n+1\in\left\{1;4;16\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;1;5\right\}\)

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 19/07/2015 lúc 09:23
Báo cáo sai phạm

b, Gọi ƯCLN(3n+2; 5n+3) là d. Ta có:

3n+2 chia hết cho d=> 15n+10 chia hết cho d

5n+3 chia hết cho d => 15n+9 chia hết cho d

=> 15n+10 - (15n+9) chia hết cho d

=> 1 chia hết cho d

=> d = 1

=> ƯCLN(3n+2; 5n+3) = 1

=> 3n+2 và 5n+3 nguyên tố cùng nhau (Đpcm)

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 19/07/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

a, Gọi ƯCLN(2n+1; 6n+5) là d. Ta có:

2n+1 chia hết cho d => 6n+3 chia hết cho d

6n+5 chia hết cho d

=> 6n+5 - (6n+3) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Mà 2n+1 là số lẻ không chia hết cho 2

=> d = 1

=> ƯCLN(2n+1; 6n+5) = 1

=> 2n+1 và 6n+5 nguyên tố cùng nhau (Đpcm)

Đọc tiếp...
son tung mtp 04/01/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

gie te ma ko lam duoc a

 

Đọc tiếp...
nguyễn hà trâm 27/12/2017 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

Gọi a là ƯCLN(2n+1, 6n+5)

ta có: 2n+1 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

        3.(2n+1) chia hết cho a và (6n + 5) chia hết cho a

         6n+3 chia hết cho a và 6n+5 chia hết cho a

       [(6n+5) - (6n+3)] chia hết cho a

       [6n+5 - 6n -3] chia hết cho a

        2 chia hết cho a suy ra a  = 2 hoặc  1

Vậy 6n+5 và 2n+1 là hai số nguyên tố chung

Đọc tiếp...
NGUYEN NGOC DAT 26/12/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

 Gọi d là Ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5

=> ( 6n + 5 ) - ( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - 3( 2n + 1 ) chia hết cho d

=> ( 6n + 5 ) - ( 6n + 3 ) chia hết cho d

=> 2 chia hết cho d

Vậy ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 6n + 5 là 2 .

Đọc tiếp...
Phạm Hàn Minh Chương 29/10/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

a nhỏ nhất và a chia hết cho 126 và 198 

=> a thuộc BCNN(126;198)

126 = 2 x 32 x 7

198 = 2 x 32 x 11

=> BCNN ( 126 ; 198 ) = 2 x 32 x 7 x 11 = 1386 

=> a = 1386 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 29/10/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a chia hết cho 126; 198 mà a nhỏ nhất.

=> a thuộc BCNN(126; 198)

126 = 2.32.7 

198 = 2.32.11

=> BCNN(126; 198) = 2.32.7.11 = 1386

Vậy: a = 1386

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 10/11/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

Vì a chia hết cho 126 , a chia hết cho 198

Mà a nhỏ nhất khác 0

=> a = BCNN(126,198)

Ta có :

126 = 2.32.7

198 = 2.32.11

=> BCNN(15,18) = 2 . 32 . 7 . 11 = 1386

=> a = 1386

Vậy số tự nhiên a là : 1386

Đọc tiếp...
nghiem thi huyen trang 05/11/2016 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

996 và 632 khi chia cho n đều dư 16

=>996-16=980 chia het cho n

=>632-16=616 chia hết cho n

980;616 chia hết cho 16=>n\(\in UC\left(980,616\right)\)

ma:

980=22.5.72

616=23.7.11

=>UCLN(980,616)=22.7=28

=>UC(980,616)={1;2;4;7;14;28)

=>n=17;18;20;23;30;44

vay............

Đọc tiếp...
SKT_NXS 05/11/2016 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

Biết rằng : 996 và 632 khi chia cho N đều dư 16 . Tìm N
Ta có: 
996:N (dư 16)=>(996-16)⋮N⋮N=>980 ⋮N⋮N
632:N(dư 16)=> (632-16)⋮N⋮N=>616 ⋮N⋮N
=>N ∈ ƯC(980,616)
Ta có: 
980=22.5.72
616=23.7.11
=>ƯCLN(980,616)=22.7=28
=>ƯC(980,616)={1;2;4;7;14;28}
Do 996 và 632 khi chia cho N đều dư 16 => N>16=> N=28

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: