Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 12 2022 lúc 14:07

Khoảng cách 2 số hạng liên tiếp:

90 - 80=10

Số số hạng trong dãy đã cho:

(90-10):10+1=9(số)

Tổng các số trong dãy đã cho:

(90+10):2 x 9 = 450

4 tháng 12 2022 lúc 14:26

Có số số hạng là: (90-10):10+1= 9(số hạng)
Tổng:(90+10) x 9 : 2 = 450
đs...

\(3+5+7+9+11+...+21\)

Số phần tử trong dãy: \(\dfrac{21-3}{2}+1=10\)

Tổng của dãy trên: \((21+3)\cdot10:2=120\)

31 tháng 1 lúc 20:10

tổng của cả dãy là 120 nhé

 

31 tháng 1 lúc 20:14

số số hạng là : [ 21 - 3 ] : 2 + 1 = 10

tổng là : [21+ 3] * 10 : 2 = 120

19 tháng 1 lúc 17:54

   Hiệu của số nhà  thứ nhất và số nhà thứ hai mươi lăm là:

               2 x (25 - 1) = 48

Tổng của số nhà thứ nhất và số nhà thứ hai lmươi ăm là:

                2500 x 2 : 25 = 200

Ta có sơ đồ: 

Theo sơ đồ ta có: 

Số nhà thứ nhất là: (200 - 48) : 2 = 76

Số nhà thứ hai mươi lăm là: 200 -  76  = 124

Đs..

 

 

 

              

19 tháng 1 lúc 18:32

Hiệu của số nhà thứ nhất và số nhà thứ hai mươi lăm là:

\(\left(25-1\right)\times2=48\)

Tổng của số nhà thứ nhất và số nhà thứ hai mươi lăm là:

\(2500\times2:25=200\)

Số nhà thứ nhất là:

\(\left(200-48\right):2=76\)

Số nhà thứ 25 là:

\(200-76=124\)

Đáp số...

5 tháng 2 2023 lúc 19:52

Bài 1: a) ( 304 - 1 ) : 3 +1 = 102 số

b) 136 

c)60

bài 2

a) ( 1002 - 316) :1+1=687

b) (999-101):2+1=450

Bài  3

5 tháng 2 2023 lúc 20:03

Bài 3

Số chẵn: ( 150-12):2+1=70

Số lẻ: (149-11):2+1=70

Bài 4

A) (2006-1):5+1=402

b) (2010-10):10+1=201

Bài 5

2016 chia hết cho 3 nên 2016 thuộc dãy

27 tháng 1 lúc 18:16

a, Hiệu 2 số hạng liên tiếp: 12 - 6 = 6 - 0 = 6 (Đơn vị)

Số hạng thứ 95 của dãy: 0 + (95 - 1) x 6 = 564

b, Số 2019 không thuộc dãy số này vì đơn giản dãy số toàn các số chẵn mà số 2019 là số lẻ.

c, Ta có: 192 : 6 = 32. Đây là phép chia hết nên số 192 là một số hạng của dãy

Trong dãy, số 192 là số hạng thứ: (192 - 0) : 6 + 1 = 33

Đ.số:....

27 tháng 1 lúc 22:13

Nhận xét :

Số hạng thứ hai : 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba : 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2+ 15 x 3

Số hạng thứ năm : 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

Vậy số hạng thứ 100 là

                 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + … + 15 x 99

                 = 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + … + 99)

                = 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

27 tháng 1 lúc 23:03

Số hạng thứ hai là :
                    18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba là :
                   48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư là :
                   93 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2+ 15 x 3

Số hạng thứ năm là :
                 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

Vậy số hạng thứ 100 là :

                 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + … + 15 x 99 = 74 253
                                    Đáp số : 74 253

25 tháng 7 2023 lúc 10:17

Anh ơi 115km mà

25 tháng 7 2023 lúc 10:19

anh ơi `=115` ạ

27 tháng 11 2023 lúc 15:39

Bộ phim hoạt hình dài 10 giây cần vẽ số hình là:

24 × 10 = 240 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 15 giây cần vẽ số hình là:

24 × 15 = 360 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 30 giây cần vẽ số hình là:

24 × 30 = 720 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 1 phút cần vẽ số hình là:

24 × 60 = 1 440 (hình)

25 tháng 1 lúc 21:42

Là số 148 cậu nhé