Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

POP POP
POP POP CTVVIP
4 tháng 12 2022 lúc 14:07

Khoảng cách 2 số hạng liên tiếp:

90 - 80=10

Số số hạng trong dãy đã cho:

(90-10):10+1=9(số)

Tổng các số trong dãy đã cho:

(90+10):2 x 9 = 450

4 tháng 12 2022 lúc 14:26

Có số số hạng là: (90-10):10+1= 9(số hạng)
Tổng:(90+10) x 9 : 2 = 450
đs...

21 tháng 6 2022 lúc 22:51

công thức bài là:Số đầu + khoảng cách x (n – 1)

                            (Số đầu+ Số cuối)x số số hạng:2

 

                                                   bàilàm

ta thấy

5-2=3

8-5=3

=>> dãy số này cách nhau 3 đơn vị

số thứ 10 là:

2+3x(10-1)=20

số thứ 2021 là:

2+3x(2021-1)=6062

tổng của dãy là:

(1+20)x10:2=105

đ/s:...

6 tháng 12 2022 lúc 18:59

ông thức bài là:Số đầu + khoảng cách x (n – 1)

                            (Số đầu+ Số cuối)x số số hạng:2

 

                                                   bàilàm

ta thấy

5-2=3

8-5=3

=>> dãy số này cách nhau 3 đơn vị

số thứ 10 là:

2+3x(10-1)=20

số thứ 2021 là:

2+3x(2021-1)=6062

tổng của dãy là:

(1+20)x10:2=105

đ/s:...

2 tháng 5 2016 lúc 17:22

a) Khoảng cách là 7

Số số hạng là:

(701-1):7+1=101(số)

Tổng là:

(701+1)x101:2=35451

b) Số hạng thứ 51 là:

(51-1)x7+1=351

c) Ta thấy các số trong dãy đều chia 7 dư 1

Mà 1240:7=177 dư 1

=> 1240 có thuộc dãy

Vậy .....

21 tháng 10 2021 lúc 8:42

1 ,8 , 15 ,.......694, 701

= (701 - 1) + 1

=701

7 tháng 10 2019 lúc 19:50

a) Dãy số trên có số số hạng là:

\(\left(2007-0\right)+1=2008\left(ssh\right)\)

b) Dãy số trên có số số chẵn là:

\(\left(2006-0\right):2+1=1004\left(ssc\right)\)

c) Tổng các số chẵn là:

\(\frac{\left(2006+0\right)\times1004}{2}=1007012\)

d) Số số lẻ là:

\(\left(2007-1\right):2+1=1004\) 

Tổng các số lẻ là:

\(\frac{\left(2007+0\right)\times1004}{2}=1007514\)

#Chưa chắc đã đúng.

7 tháng 10 2019 lúc 19:52

a, cs 2008 số hạng

b, cs 1004 số chẵn

c, tổng là 1007514 

28 tháng 2 2017 lúc 21:10

tính theo công thức: ( số đầu + số cuối ) x số các số hạng : 2 = tổng các chữ số

mình làm thế để giúp bạn tự vận động trí óc thôi!

CHÚC BẠN MAY MẮN NHA!

28 tháng 2 2017 lúc 21:04

Là 2035153 nha bạn

k mik nha

10 tháng 9 2017 lúc 7:33

a) Số số hạng của dãy số trên là:

( 96 - 1 ) : 5 + 1 = 20 ( số )

b, Gọi số hạng thứ 25 của dãy số trên là: n

Theo đề bài ta có: 1;6;11;16;.......;n có 25 số

=> ( n - 1 ) : 5 + 1 = 25

=> ( n - 1 ) : 5 = 25 - 1

=> ( n - 1 ) : 5 = 24

=> n - 1 = 24 x 5 = 120

=> n = 120 + 1 = 121

Vậy số hạng thứ 25 của dãy số trên là: 121

c, Số số hạng của 25 số của dãy là:

( 121 - 1 ) : 5 + 1 = 25 ( số )

Tổng của 25 số đó là:

( 121 + 1 ) x 25 : 2 = 1525

d, Gọi số hạng thứ 31 của dãy là: n

Theo đề bài ta có:

( n - 1 ) : 5 + 1 = 31

( n - 1 ) : 5 = 31 - 1

( n - 1 ) : 5 = 30

( n - 1 ) = 30 x 5

( n - 1 ) = 150

n = 150 + 1 = 151

Vậy số hạng thứ 31 của dãy là:  151

Dãy số đó có số số hạng là: 31

Tổng các số hạng của dãy số đó là:

( 151 + 1 ) x 31 : 2 = 2356

Đ/S:.......

7 tháng 5 2016 lúc 20:21

 bài 1 số thứ 25 của dãy là: (25-1) x 3 + 2 = 74 

7 tháng 5 2016 lúc 20:20

a,Bài 1:

Ta có 

ST1: 2 = 3.0+2

ST2: 5 = 3.1+2

St3: 8 = 3.2+2

....

=> STn = 3.(n-1) +2

=> ST25 = 3. (25-1) +  2 = 3.24 + 2 = 74

b, Theo phần a có các số trong dãy là các số chia 3 dư 2

Mà: 72 chia hết cho 3 => 72 ko thuộc dãy

  56 chia 3 dư 2 

=> 56 là số thứ: (56 - 2) : 3 +1 = 19 của dãy

k mih đi chứ