Đinh Hải Tùng

Giới thiệu về bản thân

Hiiii các bạn
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Không nhìn vào hộp,cần phải lấy ít nhất số viên bi để chắc chắn có 1 viên bi màu đỏ là:

  3 + 3 + 1 = 7 ( viên )

        Đáp số: 7 viên

Cho 1 like nha bạn

Skibidi toilet là nhà vệ sinh skibidi

12 km 123 m = 12,123 km

Cho 1 like nha bạn

Sửa 93/m =  \(\dfrac{93}{2}\) m = 46,5 m

Chiều rộng là:

46,5 : 2 x 1 = 23,25 (m)

Chu vi mảnh đất là:

( 46,5 + 23,25 ) x 2 = 139,5 ( m )

Diện tích mảnh đất là:

46,5 x 23,25 = 1081,125 ( m2 )

    Đ/s....

1 like nha

 

   

 

Chiếc bàn của cô được phủ vải đỏ.

Increase là "tăng"

1 like nha

9304 x 106 : 12 + 3

= 986224 : 12 + 3

= 82185,3333 + 3

= 82188,3333

Cho 1 like nha