Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2022 lúc 18:05

Số đó là 220

1 tháng 12 2022 lúc 19:55

Số có 3 chữ số có tổng là 4 là : 400

Số trừ là:

400 - 214 = 186

      Đáp số : 186

Mong giúp ích cho bạn

14 tháng 6 2021 lúc 10:59

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999 ; số bé nhất có 4 chữ số là : 1000 

Tích của số bé nhất có 4 chữ số với 3 là :

1000 x 3 = 3000

=> Hiệu cần tìm là :

9999 - 3000 = 6999

Đáp số : .............

14 tháng 6 2021 lúc 11:00

          BÀI GIẢI

Số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999

Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000

Hiệu của phép tính đó là:

1000 x 3 = 3000

Số trừ của phép tính đó là:

9999 - 3000 = 6999

27 tháng 10 2021 lúc 13:47

khó lắm hay thôi

Bài 1. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100; Tổng của số bị trừ và số trừ là 50. Tìm số bị trừ ?

SBT + ST + H = 100 


SBT - ST = H 


Vậy: 


SBT + ST + SBT - ST = 100 


2 SBT = 100 


Số bị trừ là: 


100 : 2 = 50 


Đáp số: 


Số bị trừ là 50

Bài 2. Tìm hiệu, tích và thương của hai số, biết tổng hai số đó là 15 và tổng gấp 3 lần số bé.

tổng hai số là 15 và tổng gấp 3 số bé nên số bé = 15:3 =5

Số lớn = tổng - số bé =15-5=10

Hiệu hai số là 10-5=5

tích hai số là 10x5 = 50

thương hai số là 10:5 = 2

21 tháng 4 2019 lúc 19:43

ai đúng mình sẽ k cho!

13 tháng 10 2017 lúc 21:14

cau la lop may thay

15 tháng 10 2017 lúc 10:26

3) 135+135 = 170

4)x X 3 + x X 2 = 30

x X ( 3 + 2 ) = 30

x X 5 = 30

      x = 30 : 5

     x = 6

30 tháng 12 2015 lúc 20:30

số trừ là: 19

hiệu là:
  75-19=56

         Đáp số: 56

 

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98 

Số bị trừ là

565 + 98 = 663 

Đáp số : 663 

HỌC TỐT#

12 tháng 4 2019 lúc 21:29

số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98

số bị trừ là

565 + 98 = 663

đáp số 663

19 tháng 3 2016 lúc 17:54

Số bị trừ là:

      18 : 2 = 9 

Số trừ là:

     9 : 3 = 3

Kết quả của phép tính đó là:

       9 - 3 = 6

              Đáp số: 6

19 tháng 3 2016 lúc 20:43

Số bị trừ là:

      18 : 2 = 9 

Số trừ là:

     9 : 3 = 3

Kết quả của phép tính đó là:

       9 - 3 = 6

              Đáp số: 6

a) Ta có: Số bị trừ – Số trừ = Hiệu

Mà đề bài cho Số bị trừ hơn Hiệu là 123, phần hơn đó chính là số trừ của phép trừ

Vậy Số trừ của phép trừ là 123.

b) Ta có: Số bị trừ – Số trừ = Hiệu

Mà đề bài cho Số bị trừ hơn Hiệu là 246, phần hơn đó chính là số trừ của phép trừ.

                              HỌC TỐT NHAAA!!!

17 tháng 10 2021 lúc 19:03

TL
a ) 

Gọi số bị trừ là : a ; số trừ là : b ; hiệu là : c

Ta có :

a – b = c

( c + 123 ) – b = c

c + 123 – b = c

123 – b = 0 ( Trừ cả hai vế đi c )

b = 123 – 0

b )

Ta có số bị trừ - số trừ = hiệu nên:

số bị trừ là 246 vì : muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

HT