Nguyễn Thị Trang

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Thị Trang
0
0
0
0
0
0
0

Bài giải 

cô ba đơm một miếng vải rách hết số mm chỉ là 70x3=210(mm chỉ )

Để đơm một chiết cúc áo như thế và cá một miếng vải rách cần số mm chỉ  là :70+210=280 ( mm chỉ ) 

đáp số 280 mm chỉ 

Bài giải 

cô ba đơm một miếng vải rách hết số mm chỉ là 70x3=210(mm chỉ )

Để đơm một chiết cúc áo như thế và cá một miếng vải rách cần số mm chỉ là :70+210=280 ( mm chỉ  ) 

Đáp số 280 mm chỉ 

75x37+75x63-105= 75x(37+63)-105=75x100-105.           =7500-105=7395