Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2022 lúc 17:55

=0,27 x (7,1x2,9) = 0,27x10=2,7

11 tháng 1 2022 lúc 21:47

 2,9 x 87 + 2,9 x 10 + 2,9+2,9+2,9

=2,9x87+2,9x10+2,9x3

=2,9x(87+10+3)

=2,9x00

=290

11 tháng 1 2022 lúc 21:48

290

5 tháng 5 2019 lúc 14:28

a. 0,25  x 1,25 x 4 x 8

= (0,25 x 4) x (1,25 x 8)

= 1 x 10

= 10

b. 98,7 x 2,9   68,7 x 2,9   20 x 2,9

= ( 98,7   68,7    20 ) x 2,9

= 10 x 2,9

 = 29

3 tháng 5 2022 lúc 17:35

Đặt tính

205,38:6,3

11 tháng 11 2018 lúc 12:34

62,08*14=869,12

0,27*67=18,09

7 tháng 1 2022 lúc 20:59

42,07+3,83-5,28=40,62           

20,1-10,23+4,57=14,44

3,45x1,8:0,27=23                 

1,88:0,48x0,4=\(\dfrac{47}{30}\)  

7 tháng 1 2022 lúc 21:11

42,07 + 3,83 - 5,28 = 40,62           

20,1 - 10,23 + 4,57 = 14,44

3,45 x 1,8 : 0,27 = 23                 

1,88 : 0,48 x 0,4 = 47/30

đó nha bạn

 

23 tháng 9 2015 lúc 21:26

0,27 < x < 3,33

có 1; 2; 3 

có 3 số 

23 tháng 9 2015 lúc 21:25

20/6 = \(3\frac{1}{3}\)

=> Giữa 0,27 và \(3\frac{1}{3}\)có các số tự nhiên là 1; 2

=> giữa 0,27 và 20/6 có 2 stn 

16 tháng 4 2022 lúc 7:25

y:0.27=2.8:0.7

y:0.27=4

y=4x0.27

y=1.08

16 tháng 4 2022 lúc 7:24

\(\Leftrightarrow y:0,27=2,8:0,7\)

\(\Leftrightarrow y:0,27=4\)

\(\Leftrightarrow y=4\times0,27\)

\(\Leftrightarrow y=1,08\)

16 tháng 5 2022 lúc 22:19

a) \(\dfrac{24}{100}+0,27+\dfrac{13}{100}+36\%+\dfrac{24}{100}+\dfrac{27}{100}+\dfrac{13}{100}+\dfrac{36}{100}=\dfrac{24+27+13+36}{100}=\dfrac{100}{100}=1\)

b)\(7,15:0,5+7,15\times9-7,15\)

 \(=7,15:0,5+7,15\times9-7,15\times1\)

\(=7,15\times2+7,15\times9-7,15\times1\)

\(=7,15\times\left(2+9-1\right)\)

`=7,15xx10`

`=71,5`

16 tháng 5 2022 lúc 22:17

A.1

B.71,5

31 tháng 3 2022 lúc 21:03

540

31 tháng 3 2022 lúc 21:05

279,9036

31 tháng 3 2022 lúc 21:06

540

31 tháng 3 2022 lúc 21:11

   0,54  x 550 + 0,27 x 126 x 2 + 3 x 324 x 0,18

= 0,54 x 550 + ( 0,27 x 2 ) x 126 + ( 3 x 0,18 ) + 324

= 0,54 x 550 + 0,54  x 126 + 0,54 x 324 

= 0,54 x ( 550 + 126 + 324 )

= 0,54 x 1000

= 540

vừa làm rồi