Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

tổng 2 đáy là :

21,3 x 2 = 42,6 ( cm )

chiều cao hình thang là :

32,2 x 2 : 2,3 = 28 ( cm )

diện tích hình thang là :

42,6 x 28 : 2 = 596,4 ( cm2 )

Đáp số : 596,4 cm2

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tổng hai đáy hình thang là:

25 x 2 = 50 (cm)

Chiều cao hình thang là:

15 x 2 : 3 = 10 (cm)

Diện tích hình thang là:

50 x 10 : 2 = 250 (cm2)

Đáp số : 250 cm2

Đọc tiếp...

3 cm 15 cm A B C D E

Ta thấy chiều cao của hình tam giác BED cũng chính là chiều cao của hình thang ABCD( như hình vẽ)

Chiều cao của hình thang ABCD là:

15 x 2 : 3 = 10 ( cm)

Diện tích hình thang ban đầu là:

25 x 10 : 2 = 125 ( cm2 )

Đáp số : 125 cm2

-----------------------------------------------------------------

Cái hình đó chưa có tên nên trong bài giải tự đặt tên cho hình nha

Đọc tiếp...

oh mk sai KQ nha , mk nhầm vì trung bình cộng hai đấy là trong đó đã cộng hai đáy lại và chia cho 2 rùi nên chỉ việc nhân với chìu cao thui

Tớ sửa phần cúi nhé:

Diện tích hình thang ban đầu là:

25 x 10 = 250( cm2)

Đáp số: ...

Đọc tiếp...

Chiều cao của hình thang \(ABCD\)là: 

\(91\times2\div\left(3+4\right)=26\left(cm\right)\)

Diện tích của hình thang \(ABCD\) là: 

\(\left(32+45\right)\div2\times26=1001\left(cm^2\right)\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: