Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập


Báo cáo sai phạm

a,chu vi bánh xe là:0,65*3,14=2,041(m)

c,bánh xe lăn đc số vòng là:408,2:2,041=200(vòng)

phần b mk tính rùi nhưng ko ra (bị dư)

   tk mk nha thanks


Báo cáo sai phạm

phần b:2,041*10=20,419(m)

sorry nhé phần b ko dư

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

đàm khánh ngọc 11 tháng 1 2017 lúc 18:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) chu vi của bánh xe đó là :

       0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

 quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là:

     2,041 x 10 = 20,41 ( m )

  số vòng  người đó đi quãng đường dài 408,2 m là 

     408,2 :2,041 = 200 ( vòng )

            đáp số a ) 2,041 m     b ) 20,41 m        c ) 200 vòng

Đọc tiếp...
TLTNC Giã Từ 21 tháng 1 2019 lúc 10:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Chu vi bánh xe đó là :

0,65 × 3,14 = 2,041 ( m )

b) Quãng đường bánh xe lăn 10 vòng là :

2,041 × 10 = 20,41 ( m )

c) Số vòng người đó đi quang đường dài 408,2 m là :

408,2 ÷ 2,041 = 200 ( vòng )

Vậy : a) 2,041 m 

         b) 20,41 m

        c) 200 vòng

Đọc tiếp...
Phan Hoàng Chí Dũng 16 tháng 1 2017 lúc 18:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chu vi  là:

0,65x3,14=2,041(m)

Đi 10 vòng được là:

2,041x10=20,41(m)

Đi quãng đường dài 408,2m phải đi so vong la:

408,2:2,041=200(vong)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khang 16 tháng 1 2017 lúc 20:21
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn lấy bài này trong sách giáo khoa lớp 5, chương trình VN chứ gì?

Giải như sau:

a)Chu vi bánh xe là:

   0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b) Khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì người đi xe đạp đi được:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

c) Bánh xe lăn được số vòng là:

408,2 : 2,041 = 200 ( vòng)

Đáp số: (bạn tự ghi)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: